Akcje

DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 2,5 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5
Punkt odniesienia (%) 2,7 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-14,26 50,19 -4,41 7,74 17,57
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2024

-14,38 50,01 -4,47 7,48 17,36
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
17,39 5,60 8,92 5,94 4,39
Punkt odniesienia (%) 17,22 5,41 8,76 5,88 4,48
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
9,90 2,87 4,22 13,52 17,39 17,75 53,28 78,05 173,71
Punkt odniesienia (%) 9,65 2,68 4,00 13,28 17,22 17,11 52,15 77,00 179,32

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 14-cze-2024
EUR 6 107 164 936
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
27-gru-2000
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,16%
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura produktu
Fizyczny
Metodologia
Replikowane
Spółka emitująca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego
30 kwietnia
Cena utworzenia
na dzień 14-cze-2024
152,96
Aktywa netto Funduszu
na dzień 14-cze-2024
EUR 6 127 546 173
Data wprowadzenia Funduszu
27-gru-2000
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Indeks benchmarkowy
DAX®
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 14-cze-2024
40 724 993,00
ISIN
DE0005933931
Siedziba
Niemcy
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co kwartał
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Symbol Bloomberg
DAXEX GY
Cena anulowania
na dzień 14-cze-2024
148,46

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 14-cze-2024
40
Symbol benchmarkowy
DAXNR
Beta 3-letnia
na dzień 31-maj-2024
0,999
Wskaźnik P/B
na dzień 14-cze-2024
1,62
Poziom benchmarku
na dzień 14-cze-2024
EUR 1 573,55
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-maj-2024
16,47%
Wskaźnik P/E
na dzień 14-cze-2024
13,30

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.

Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.

Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)
na dzień 19-maj-2024
AA
Ocena jakości ESG MSCI (0-10)
na dzień 19-maj-2024
7,51
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu
na dzień 19-maj-2024
Equity Germany
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $)
na dzień 19-maj-2024
96,85
Domniemany wzrost temperatury MSCI (0-3,0+°C)
na dzień 19-maj-2024
> 2,0-2,5°C
Pokrycie ESG MSCI w %
na dzień 19-maj-2024
100,00
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy
na dzień 19-maj-2024
59,34
Porównywalne fundusze
na dzień 19-maj-2024
91
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia
na dzień 19-maj-2024
99,22
Domniemany wzrost temperatury MSCI % pokrycia
na dzień 19-maj-2024
99,22

Co to jest wskaźnik domniemanego wzrostu temperatury (ITR)? Dowiedz się, co oznacza ten wskaźnik klimatyczny, w jaki sposób jest obliczany oraz jakie są jego założenia i ograniczenia.

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań w historii ludzkości i będą mieć ogromny wpływ na inwestorów. Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, wiele z głównych krajów świata podpisało porozumienie paryskie. Celem porozumienia paryskiego dotyczącego temperatury jest ograniczenie globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a najlepiej do 1,5°C, co pomoże nam uniknąć najpoważniejszych skutków zmiany klimatu.


Co to jest wskaźnik ITR?

Wskaźnik ITR służy do wskazania dopasowania do celu temperaturowego porozumienia paryskiego dla firmy lub portfela. Wskaźnik ITR wykorzystuje ścieżki dekarbonizacji 1,55° C typu open source pochodzące z Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Ścieżki te mogą mieć charakter regionalny i sektorowy, i wyznaczać cel neutralności emisyjnej na rok 2050, zgodnie ze standardami branżowymi GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Korzystamy z tej funkcji dla wszystkich zakresów gazów cieplarnianych. Ten ulepszony model ITR został wdrożony przez MSCI w dniu 19 lutego 2024 r.


W jaki sposób oblicza się wskaźnik ITR?

Wskaźnik ITR obliczany jest poprzez analizę bieżącego poziomu emisji przedsiębiorstw z portfela funduszu, jak również potencjału przedsiębiorstw w zakresie redukcji jego emisji w czasie. Gdyby emisje w gospodarce światowej podążały za tym samym trendem, co emisje spółek z portfela funduszu, globalne temperatury ostatecznie wzrosłyby w tym przedziale.


Uwaga: w obliczeniach uwzględniani są tylko emitenci korporacyjni. Podsumowanie metodologii i założeń MSCI dotyczących jej wskaźnika ITR można znaleźć tutaj.


Ponieważ wskaźnik ITR obliczany jest częściowo poprzez uwzględnienie potencjału spółki z portfela funduszu w celu zmniejszenia jego emisji w czasie, jest on przyszłościowy i podatny na ograniczenia. W rezultacie, BlackRock publikuje wskaźnik MSCI ITR dla swoich funduszy w przedziałach temperaturowych. Przedziały pomagają podkreślić podstawową niepewność obliczeń oraz zmienność miary.

Domniemany wzrost temperatury - obraz

Jakie są kluczowe założenia i ograniczenia wskaźnika ITR?

Ten przyszłościowy wskaźnik jest obliczany na podstawie modelu, który jest zależny od wielu założeń. Istnieją także ograniczenia dotyczące wprowadzania danych do modelu. Co ważne, wskaźnik ITR może znacząco różnić się w zależności od dostawcy danych z różnych powodów wynikających z wyborów metodologicznych (np. różnice w horyzontach czasowych, zakres(y) emisji włączonych oraz obliczenia konsolidacji portfela).

Nie istnieje powszechnie przyjęty sposób obliczania ITR. Nie ma ustaleń uniwersalnych odnośnie zestawu danych wejściowych do obliczeń. Obecnie dostępność danych wejściowych różni się w zależności od klasy aktywów i rynków. W zakresie, w jakim dane stają się łatwiej dostępne i dokładniejsze w miarę upływu czasu, oczekujemy, że metody pomiarowe ITR będą ewoluować i mogą skutkować różnymi wynikami. Fundusze mogą zmieniać zakresy w miarę rozwoju metodologii. Gdy dane nie są dostępne i/lub jeśli dane ulegną zmianie, metody szacowania różnią się, szczególnie w odniesieniu do przyszłych emisji danej firmy.


Wskaźnik ITR pozwala oszacować zgodność funduszu z docelowym poziomem temperatury określonym w porozumieniu paryskim w oparciu o ocenę wiarygodności ustalonych celów w zakresie dekarbonizacji. Nie ma jednak gwarancji, że szacunki te zostaną osiągnięte. Miernik ITR nie jest oszacowaniem w czasie rzeczywistym i może zmieniać się w czasie, dlatego jest podatny na wariancję i nie zawsze odzwierciedla bieżące oszacowanie.


ITR nie jest wskaźnikiem ani szacunkiem wyników lub ryzyka funduszu. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej inwestorzy nie powinni polegać na tym wskaźniku, a zamiast tego powinni korzystać z prospektu informacyjnego funduszu oraz dokumentów regulujących. Ten szacunek oraz związane z nim informacje nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakikolwiek fundusz, ani nie mają na celu zasygnalizowania korelacji między wskaźnikiem ITR funduszu a jego przyszłymi wynikami inwestycyjnymi.

Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 19-maj-2024, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 14-cze-2024
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 14-cze-2024
6,47%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 14-cze-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 14-cze-2024
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 14-cze-2024
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 14-cze-2024
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 14-cze-2024
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 14-cze-2024
100,00%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 14-cze-2024
0,00%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Dania

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Liechtenstein

 • Luksemburg

 • Meksyk

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Republika Czeska

 • Singapur

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Węgry

 • Włochy

Udziały

Udziały

Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Waluta rynkowa

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 14-cze-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra DAXEX EUR 03-sty-2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Cboe Europe DAXEXx USD 09-lip-2021 BNQSD65 DAXEXx IX DAXEx.CHI
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03-wrz-2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30-cze-2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 26-lut-2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25-cze-2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 490 EUR
-35,1%
2 590 EUR
-23,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 740 EUR
-22,6%
8 010 EUR
-4,3%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 350 EUR
3,5%
12 280 EUR
4,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
14 720 EUR
47,2%
15 380 EUR
9,0%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura