Stałodochodowe

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-maj-2021 USD 3 715,844
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2021 1377
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 29-paź-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-kwi-2021
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar -
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,95%
ISIN LU2331123724
Notowania agencji Bloomberg UHYB_AG
Koszty całkowite 1,75%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM9CJ36
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-kwi-2021 0,63%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-kwi-2021 0,86%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-kwi-2021 0,63%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-kwi-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-kwi-2021 0,05%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-kwi-2021 0,19%
MSCI – Tytoń na dzień 30-kwi-2021 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-kwi-2021 42,77%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-kwi-2021 57,23%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,01%, piaski roponośne 0,24%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem uwzględnia informacje dotyczące kwestii ESG podczas faz analizy inwestycyjnej, tworzenia portfela i monitorowania inwestycji w procesie inwestycyjnym. Zarządzający Funduszem stale analizuje wewnętrzne karty wyników ESG dla nowych głównych emitentów pod kątem inwestycji oraz istniejących emitentów papierów wartościowych w obrocie publicznym. Te karty wyników umożliwiają analizę i śledzenie wewnętrznych i zewnętrznych ocen dotyczących szeregu czynników związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym w oparciu o główne i zewnętrzne informacje i badania ESG. Zespoły zarządzające portfelem uwzględniają analizy i oceny ESG sektora i emitenta przy wyborze indywidualnych inwestycji w trakcie budowy portfela. Czynniki ESG są omawiane i uwzględniane podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarządzający funduszem uwzględnia również kryteria ESG podczas monitorowania po inwestycji oraz przeprowadza regularne przeglądy ryzyka w portfelu z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock. Te przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2021
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,03
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,74
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,69
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,67
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,62
Nazwa Waga ( %)
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,59
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,53
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,52
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,51
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025 0,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR - 10,01 0,01 0,10 10,01 10,00 - LU2331123724 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 225,56 0,21 0,09 225,56 194,36 - LU0330917963 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,82 0,03 0,09 34,82 29,78 - LU0147389919 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,27 0,04 0,10 38,27 32,57 - LU0046676465 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 28,87 -0,13 -0,45 29,33 27,31 - LU0277197595 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura