Stałodochodowe

GRON

iShares € Green Bond UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene.

  2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -21,6 8,1
Punkt odniesienia (%) -21,4 8,3
  Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Od
30-cze-2023
Do
30-cze-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2024

- - -16,59 -4,04 3,76
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-cze-2024

- - -16,40 -3,86 3,97
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,76 -6,00 - - -5,76
Punkt odniesienia (%) 3,97 -5,81 - - -5,56
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,46 0,23 -1,17 -1,46 3,76 -16,95 - - -17,59
Punkt odniesienia (%) -1,34 0,25 -1,10 -1,34 3,97 -16,44 - - -17,03

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 23-lip-2024
EUR 90 865 483
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
25-mar-2021
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Artykuł 9
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,20%
Częstotliwość dystrybucji
Dystrybucja co pół roku
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych
na dzień 31-mar-2024
0,01%
Struktura produktu
Fizyczny
Metodologia
Zoptymalizowany
Spółka emitująca
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec roku podatkowego
31 października
Aktywa netto Funduszu
na dzień 23-lip-2024
EUR 108 253 291
Data wprowadzenia Funduszu
25-mar-2021
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Indeks benchmarkowy
BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (EUR)
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 23-lip-2024
22 733 597,00
ISIN
IE00BMDBMN04
Wykorzystanie dochodu
Distributing
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co miesiąc
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbol Bloomberg
GRON GR

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 22-lip-2024
623
Symbol benchmarkowy
I35630EU
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2024
8,92%
Yield to Worst
na dzień 22-lip-2024
3,41%
Średni ważony termin zapadalności
na dzień 22-lip-2024
8,18
Poziom benchmarku
na dzień 23-lip-2024
EUR 95,45
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy
na dzień 22-lip-2024
2,38
Beta 3-letnia
na dzień 30-cze-2024
1,002
Średni ważony kupon
na dzień 22-lip-2024
1,93
Duracja efektywna
na dzień 22-lip-2024
7,05

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.

Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.

Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)
na dzień 21-lip-2024
AA
Ocena jakości ESG MSCI (0-10)
na dzień 21-lip-2024
7,33
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu
na dzień 21-lip-2024
Bond EUR
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $)
na dzień 21-lip-2024
410,59
Pokrycie ESG MSCI w %
na dzień 21-lip-2024
95,47
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy
na dzień 21-lip-2024
80,39
Porównywalne fundusze
na dzień 21-lip-2024
306
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia
na dzień 21-lip-2024
66,59
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-lip-2024, w oparciu o aktywa z 30-cze-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 22-lip-2024
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 22-lip-2024
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 22-lip-2024
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 22-lip-2024
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 22-lip-2024
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 22-lip-2024
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 22-lip-2024
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 22-lip-2024
64,39%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 22-lip-2024
35,61%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ta sekcja zawiera informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące Funduszu, zgodnie z art. 10 Rozporządzenia SFDR.

A. Podsumowanie

Fundusz inwestuje w zrównoważone inwestycje. Do Indeksu Referencyjnego dobiera się zielone obligacje na podstawie dokonywanej na poziomie emisji oceny wpływów z obligacji, które muszą być wyłącznie i formalnie przeznaczane na projekty lub działalność promujące cele w zakresie ochrony klimatu lub inne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Cel zrównoważonych inwestycji Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego Funduszu, Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index. Fundusz stara się osiągnąć swój cel w zakresie zrównoważonych inwestycji, odwzorowując swój Indeks Referencyjny, który obejmuje obligacje denominowane w euro, o stałym oprocentowaniu, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, rządowe, powiązane z rządami (ponadnarodowe), korporacyjne i sekurytyzowane sklasyfikowane jako „zielone obligacje” zgodnie z Indeksem Referencyjnym.

Spółka BlackRock definiuje zrównoważone inwestycje jako inwestycje w emitentów lub papiery wartościowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu środowiskowego lub społecznego, nie naruszają poważnie żadnego z tych celów i w przypadku których spółki będące przedmiotem inwestycji stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania.

Do Indeksu Referencyjnego dobiera się zielone obligacje na podstawie dokonywanej na poziomie emisji oceny wpływów z obligacji, które muszą być wyłącznie i formalnie przeznaczane na projekty lub działalność promujące cele w zakresie ochrony klimatu lub inne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Ponadto, Indeks Referencyjny Funduszu przewiduje pewne minimalne gwarancje i wykluczenia kwalifikacyjne przy doborze zielonych obligacji, aby uniknąć ekspozycji na obligacje, w których wpływy są powiązane z działalnością uznawaną za mającą bardzo negatywne skutki środowiskowe i społeczne.

Polityka inwestycyjna Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, a tym samym kwalifikujących się do uznania za zielone obligacje (wedle ustaleń dostawcy indeksu) i zgodnych z charakterystyką ESG Indeksu Referencyjnego. Do wiążących elementów strategii inwestycyjnej należą inwestycje Funduszu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, a tym samym kwalifikujących się do uznania za zielone obligacje (wedle ustaleń dostawcy indeksu) i zgodnych z charakterystyką ESG Indeksu Referencyjnego. Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Fundusz dąży do inwestowania w portfel papierów wartościowych, który w miarę praktycznych możliwości obejmuje papiery wartościowe będące elementami składowymi Indeksu Referencyjnego. Zgodnie z przewidywaniami co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu Referencyjnego lub w papiery wartościowe spełniające kryteria doboru w zakresie ESG dla Indeksu Referencyjnego. Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką. Fundusz nie ma obecnie obowiazku inwestowania w dzialalnosc zwiazana z gazem kopalnianym i/lub energia jadrowa zgodna z unijna systematyka dotyczaca zrównowazonego rozwoju.

Fundusz dąży do odwzorowania wyników Indeksu Referencyjnego, który uwzględnia pewne kryteria ESG w doborze składowych elementów, zgodnie ze swoją metodologią. Spółka BlackRock monitoruje przestrzeganie przez Fundusz celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji. Celem Funduszu jest odwzorowanie wyników Indeksu Referencyjnego. Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji Funduszu jest uwzględniony w metodologii Indeksu Referencyjnego, a Fundusz jest monitorowany w sposób, który ma na celu ustalenie wyjątków od obowiązku realizacji zobowiązań Funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju przy każdym równoważeniu indeksu.

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych i dostawców indeksów, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Wewnętrzne procesy spółki BlackRock koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości, zestandaryzowanych i spójnych danych do wykorzystania przez specjalistów ds. inwestycji oraz do celów zapewnienia przejrzystości i sprawozdawczości. Dane, w tym dane z obszaru ESG, odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, są następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia, że dane są wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin.

Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania (oraz aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji) dla danego produktu. Nasz proces obejmuje analizę jakościową i ilościową w celu dokonania oceny odpowiedniości danych dotyczących produktów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.  

Zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż, m.in. dostawcy indeksów, napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. W pewnych okolicznościach dane mogą być niedostępne, niekompletne lub niedokładne. Pomimo uzasadnionych starań, niekiedy informacje mogą być niedostępne i w takim przypadku ocena zostanie przeprowadzona przez dostawcę indeksu w oparciu o jego wiedzę na temat inwestycji lub branży. W niektórych przypadkach dane mogą uwzględniać działania, które emitenci mogli podjąć dopiero po fakcie i nie uwzględniają one wszystkich potencjalnych przypadków poważnej szkody.

Zarządzający Inwestycjami przeprowadza badanie due diligence dostawców indeksów i na bieżąco z nimi współpracuje w kontekście metodologii indeksu, w tym oceny kryteriów dobrego zarządzania określonych w Rozporządzeniu SFDR, które obejmują solidne struktury zarządzania, stosunki pracownicze, wynagrodzenie pracowników i przestrzeganie przepisów podatkowych na poziomie spółek będących przedmiotem inwestycji. 

Zarządzający Inwestycjami nie angażuje się bezpośrednio w sprawy spółek/emitentów uwzględnionych w Indeksie Referencyjnym w ramach strategii inwestycyjnej Funduszu. Zarządzający Inwestycjami współpracuje bezpośrednio z dostawcami indeksów i danych, aby zapewnić lepsze analizy i stabilność wskaźników ESG. Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach. W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji. 

Indeks Referencyjny został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny w celu ustalenia, czy Fundusz zachowuje zgodność z celem dotyczącym zrównoważonych inwestycji, który promuje. 

B. Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Do Indeksu Referencyjnego dobiera się zielone obligacje na podstawie dokonywanej na poziomie emisji oceny wpływów z obligacji, które muszą być wyłącznie i formalnie przeznaczane na projekty lub działalność promujące cele w zakresie ochrony klimatu lub inne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Ponadto, Indeks Referencyjny Funduszu przewiduje pewne minimalne gwarancje i wykluczenia kwalifikacyjne przy doborze zielonych obligacji, aby uniknąć ekspozycji na obligacje, w których wpływy są powiązane z działalnością uznawaną za mającą bardzo negatywne skutki środowiskowe i społeczne.

Odwzorowując Indeks Referencyjny, który obejmuje kryteria doboru zielonych obligacji, Zarządzający Inwestycjami ustalił, że, przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu (lub tak szybko, jak to zasadnie i praktycznie możliwe po tym terminie), inwestycje Funduszu w obligacje klasyfikowane jako zielone obligacje przez dostawcę indeksu nie będą powodować znacznej szkody dla żadnego zrównoważonego celu środowiskowego lub społecznego w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

W przypadku gdy dowolna inwestycja Funduszu przestanie spełniać powyższe kryteria doboru, Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego i upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami).

Obowiązkowe wskaźniki dotyczące negatywnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju (określone w regulacyjnych standardach technicznych (RTS) w ramach SFDR) są uwzględniane przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu w ramach oceny inwestycji Funduszu kwalifikujących się do uznania za inwestycje zrównoważone (zgodnie z opisem poniżej).

Wskaźniki niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są uwzględniane przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu i są oceniane na poziomie emisji przez dostawcę indeksu na podstawie oceny wykorzystania wpływów z obligacji, które muszą być formalnie i wyłącznie przeznaczane na promowanie celów w zakresie ochrony klimatu lub innych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Ponadto dostawca indeksu stosuje minimalne gwarancje i wykluczenia kwalifikacyjne w doborze zielonych obligacji, aby zapewnić, że wpływy z takich obligacji nie będą przeznaczane na działalność mającą bardzo negatywne skutki środowiskowe i społeczne. Dotyczy to także stosowania minimalnych gwarancji i wykluczeń kwalifikacyjnych względem obligacji, których dotyczy wykorzystanie wpływów powiązanych z wydobyciem i wytwarzaniem energii z węgla energetycznego, znaczna utrata bioróżnorodności i kontrowersyjne rodzaje broni.

Przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu Indeks Referencyjny wyklucza również emitentów z „czerwoną” flagą MSCI ESG, którzy zostali uznani za: (1) naruszających normy międzynarodowe i/lub krajowe (z uwzględnieniem wskaźników odnoszących się do naruszeń zasad UN Global Compact i Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych) oraz (2) zaangażowanych w bardzo poważne kontrowersje w obszarze ESG, z uwzględnieniem wskaźników odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych, różnorodności biologicznej, wody, odpadów oraz spraw społecznych i pracowniczych.

Indeks Referencyjny funduszu wyklucza emitentów z „czerwoną” flagą ESG Controversy, która wyklucza emitentów uznanych przez dostawcę indeksu za naruszających Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Indeks Referencyjny stosuje powyższe kryteria wyłączeniowe przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu.

C. Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy

Cel zrównoważonych inwestycji Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego Funduszu, Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index. Fundusz stara się osiągnąć swój cel w zakresie zrównoważonych inwestycji, odwzorowując swój Indeks Referencyjny, który obejmuje obligacje denominowane w euro, o stałym oprocentowaniu, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, rządowe, powiązane z rządami (ponadnarodowe), korporacyjne i sekurytyzowane sklasyfikowane jako „zielone obligacje” zgodnie z Indeksem Referencyjnym.

Dostawca indeksu definiuje zielone obligacje jako papiery wartościowe o stałym dochodzie, w których wpływy są wyłącznie i formalnie przeznaczane na projekty lub działalność promujące cele w zakresie ochrony klimatu lub inne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Obligacje kwalifikują się do uznania za powyższe, jeżeli wykorzystanie wpływów mieści się w co najmniej jednej z kwalifikowanych kategorii środowiskowych określonych przez MSCI ESG Research (takich jak alternatywna energia, efektywność energetyczna, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, zrównoważona gospodarka wodna, ekologiczne budownictwo i adaptacja do zmian klimatu).

Zgodnie z metodologią Indeksu Referencyjnego papiery wartościowe (oznaczone lub nieoznaczone jako zielone obligacje przez emitenta) są niezależnie oceniane przez MSCI ESG Research na podstawie następujących czterech kryteriów w celu ustalenia, czy powinny być klasyfikowane jako zielone obligacje: (i) deklarowane wykorzystanie wpływów; (ii) proces oceny i wyboru ekologicznych projektów; (iii) proces zarządzania wpływami oraz (iv) zobowiązanie do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości dotyczącej efektywności środowiskowej wykorzystania takich wpływów.

Żeby zatwierdzić włączenie do Indeksu Referencyjnego, wszystkie cztery kryteria muszą zostać spełnione w każdej dacie rebalansowania indeksu dla obligacji wyemitowanych po opublikowaniu Zasad dotyczących zielonych obligacji (porozumienie między uczestnikami rynku w sprawie zestawu standardów dotyczących spełniania ekologicznych kryteriów przez oznaczone emisje), chociaż obligacje wyemitowane przed tą datą, które nie spełniają wszystkich czterech kryteriów, mogą nadal kwalifikować się do włączenia do Indeksu Referencyjnego.

Indeks Referencyjny wyklucza także emitentów na podstawie ich zaangażowania w pewne rodzaje działalności, które mogą mieć negatywne skutki środowiskowe lub społeczne. Emitenci są wykluczani z Indeksu Referencyjnego na podstawie ich zaangażowania w następujące linie biznesowe/rodzaje działalności (lub działalność powiązaną):
• alkohol
• wyroby tytoniowe
• hazard
• rozrywka dla dorosłych
• organizmy modyfikowane genetycznie
• cywilna broń palna
• broń wojskowa

Dostawca indeksu definiuje, co stanowi „zaangażowanie” w każdy rodzaj działalności objęty ograniczeniem. Ocena może być dokonywana na podstawie procentowego udziału w przychodach, określonego progu przychodów ogółem lub jakichkolwiek powiązań z działalnością, której dotyczy ograniczenie, niezależnie od kwoty uzyskiwanych przychodów.

Indeks Referencyjny wyklucza również emitentów uznawanych za zaangażowanych w bardzo poważne kontrowersje w obszarze ESG potwierdzone „czerwoną flagą” MSCI ESG (na podstawie wyniku MSCI Controversy Score). MSCI Controversy Score mierzy zaangażowanie (lub domniemane zaangażowanie) emitenta w poważne kontrowersje na podstawie oceny działalności i/lub produktów emitenta, które uznaje się za mające negatywny wpływ na ESG. MSCI Controversy Score może uwzględniać udział w działalności o negatywnym wpływie na kwestie środowiskowe, takie jak różnorodność biologiczna i użytkowanie gruntów, energia i zmiany klimatu, stres wodny, emisje toksyczne oraz odpady. MSCI Controversy Score może również uwzględniać udział w działalności o negatywnym wpływie na kwestie społeczne, takie jak prawa człowieka, stosunki pracownicze, dyskryminacja i różnorodność siły roboczej.

Dalsze informacje o tym, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat metodologii Indeksu Referencyjnego, są dostępne w „Sekcji L – Osiągnięcie celu zrównoważonych inwestycji”.

D. Strategia inwestycyjna

Polityka inwestycyjna Funduszu polega na inwestowaniu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, a tym samym kwalifikujących się do uznania za zielone obligacje (wedle ustaleń dostawcy indeksu) i zgodnych z charakterystyką ESG Indeksu Referencyjnego. Metodologia indeksu dla jego Indeksu Referencyjnego została opisana wyżej, patrz „Sekcja C – Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy”.

Poprzez inwestycje w elementy składowe Indeksu Referencyjnego, strategia inwestycyjna Funduszu umożliwia inwestowanie w zielone obligacje (wedle ustaleń dostawcy indeksu) i dostosowanie się do wymogów ESG właściwych dla Indeksu Referencyjnego. Jeżeli jakiekolwiek inwestycje przestaną być zgodne z powyższymi wymogami (w tym jeżeli jakiekolwiek obligacje przestaną kwalifikować się do uznania za zielone obligacje), Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje tylko do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego i/lub gdy będzie praktycznie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami) zlikwidowanie pozycji.

Fundusz może stosować techniki optymalizacji w celu osiągnięcia podobnego zwrotu do Wskaźnika Referencyjnego, co oznacza, że może inwestować w papiery wartościowe, które nie są bazowymi elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, jeżeli takie papiery wartościowe zapewniają podobne wyniki (wraz z odpowiednim profilem ryzyka) do określonych papierów wartościowych składających się na Indeks Referencyjny. Jeśli Fundusz się zdecyduje na takie rozwiązanie, jego strategia inwestycyjna będzie polegać na inwestowaniu w Indeks Referencyjny lub w papiery wartościowe, które w momencie nabycia spełniają wymogi ESG właściwe dla Indeksu Referencyjnego. Jeżeli takie papiery wartościowe przestaną spełniać wymogi ESG właściwe dla Indeksu Referencyjnego, Fundusz może posiadać takie papiery wartościowe tylko do czasu kolejnego rebalansowania Indeksu Referencyjnego oraz do czasu, gdy będzie praktycznie możliwa (w opinii Zarządzającego Inwestycjami) likwidacja odpowiedniej pozycji.

Strategia ta jest wdrażana przy każdorazowym rebalansowaniu portfela Funduszu (lub tak szybko, jak to zasadnie i praktycznie możliwe po tym terminie), które następuje po rebalansowaniu Indeksu Referencyjnego Funduszu.

Do wiążących elementów strategii inwestycyjnej należą inwestycje Funduszu w portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie, który w miarę praktycznych możliwości składa się z papierów wartościowych będących elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, a tym samym kwalifikujących się do uznania za zielone obligacje (wedle ustaleń dostawcy indeksu) i zgodnych z charakterystyką ESG Indeksu Referencyjnego.

Ponieważ Fundusz może stosować techniki optymalizacji i może inwestować w papiery wartościowe, które nie są bazowymi elementami składowymi Indeksu Referencyjnego, jeśli Fundusz się zdecyduje na takie rozwiązanie, jego strategia inwestycyjna będzie polegać na inwestowaniu wyłącznie w papiery wartościowe z Indeksu Referencyjnego lub w papiery wartościowe, które w momencie nabycia spełniają wymogi ESG właściwe dla Indeksu Referencyjnego.

W przypadku gdy jakiekolwiek inwestycje przestaną spełniać wymogi ESG dla Indeksu Referencyjnego (m.in. gdy obligacje przestaną kwalifikować się jako zielone obligacje), Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje tylko do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego i/lub upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami).

Uwzględnienie głównych negatywnych skutków (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju

Fundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju, jak określono w powyższym pytaniu – patrz „Sekcja B – Niewyrządzanie poważnych szkód względem celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji”.

Sprawozdanie roczne Funduszu będzie zawierać informacje o głównych niekorzystnych skutkach (PAI) dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Zasady dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania

Kontrole z zakresu dobrego zarządzania są włączone do metodologii Indeksu Referencyjnego. Przy każdym równoważeniu indeksu dostawca indeksu wyklucza emitentów z Indeksu Referencyjnego na podstawie ich wyniku w zakresie kontrowersji w obszarze ESG (który odzwierciedla uwikłanie emitenta w kontrowersje w obszarze ESG), co dotyczy także wykluczenia spółek sklasyfikowanych jako naruszające zasady United Nations Global Compact; patrz „Sekcja C – Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji, któremu służy produkt finansowy”.

E. Udział inwestycji

Fundusz dąży do inwestowania w portfel papierów wartościowych, który w miarę praktycznych możliwości obejmuje papiery wartościowe będące elementami składowymi Indeksu Referencyjnego.

Zgodnie z przewidywaniami co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu Referencyjnego lub w papiery wartościowe spełniające kryteria doboru w zakresie ESG dla Indeksu Referencyjnego. W związku z tym przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu (lub tak szybko, jak to zasadnie i praktycznie możliwe po tym terminie), Zarządzający Inwestycjami ustala, że co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w inwestycje, które kwalifikują się do uznania za inwestycje zrównoważone.

W przypadku gdy jakiekolwiek inwestycje przestaną spełniać wymogi ESG dla Indeksu Referencyjnego (m.in. gdy inwestycje przestaną kwalifikować się jako zrównoważone inwestycje), Fundusz może nadal utrzymywać takie inwestycje do czasu, gdy odpowiednie papiery wartościowe przestaną stanowić część Indeksu Referencyjnego (lub przestaną spełniać kryteria doboru w zakresie ESG dla Indeksu Referencyjnego w inny sposób) i upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami). W rezultacie pomiędzy kolejnymi datami rebalansowania indeksu Fundusz może posiadać mniej niż 90% swoich aktywów w inwestycjach kwalifikujących się do uznania za inwestycje zrównoważone.

Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów w inne inwestycje.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do celów inwestycyjnych i do celów efektywnego zarządzania portfelem w związku z celem dotyczącym zrównoważonych inwestycji. Jeżeli Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do realizacji celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji, wszelkie ratingi lub analizy ESG, o których mowa powyżej, będą miały zastosowanie do inwestycji bazowej.

Fundusz nie ma obecnie obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje służące realizacji celu środowiskowego zgodnego z unijną systematyką. Fundusz nie ma obecnie obowiazku inwestowania w dzialalnosc zwiazana z gazem kopalnianym i/lub energia jadrowa zgodna z unijna systematyka dotyczaca zrównowazonego rozwoju.

Fundusz aktualnie nie ma obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w inwestycje w działalność przejściową i wspomagającą w rozumieniu rozporządzenia w sprawie taksonomii.

Co najmniej 90% aktywów Funduszu będzie inwestowane w inwestycje zrównoważone. Takie zrównoważone inwestycje będą zrównoważonymi inwestycjami z celem środowiskowym, który nie jest zgodny z systematyką UE. Ocena inwestycji Funduszu kwalifikujących się do uznania za inwestycje zrównoważone odbywa się w dniu każdego rebalansowania indeksu lub w zbliżonym terminie, a portfel Funduszu jest ponownie równoważony zgodnie z jego Indeksem Referencyjnym.

Fundusz aktualnie nie ma obowiązku inwestowania więcej niż 0% swoich aktywów w zrównoważoną społecznie działalność gospodarczą.

Pozostałe pozycje w portfelu mogą obejmować środki pieniężne, fundusze rynku pieniężnego i instrumenty pochodne. Inwestycje takie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów efektywnego zarządzania portfelem, z wyjątkiem instrumentów pochodnych wykorzystywanych do zabezpieczenia zabezpieczonych walutowo klas jednostek uczestnictwa.

Wszelkie ratingi lub analizy ESG stosowane przez dostawcę indeksu będą miały zastosowanie wyłącznie do instrumentów pochodnych odnoszących się do poszczególnych emitentów wykorzystywanych przez Fundusz.

F. Monitorowanie celu zrównoważonych inwestycji

Bieżące monitorowanie integralności produktów

Spółka BlackRock monitoruje przestrzeganie przez Fundusz jego celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji. Celem Funduszu jest odwzorowanie wyników Indeksu Referencyjnego. Cel dotyczący zrównoważonych inwestycji Funduszu jest uwzględniony w metodologii Indeksu Referencyjnego, a Fundusz jest monitorowany w sposób, który ma na celu ustalenie wyjątków od obowiązku realizacji zobowiązań Funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju przy każdym równoważeniu indeksu.

Spółka BlackRock monitoruje dane na poziomie Funduszu i indeksu w celu weryfikacji uwzględniania przez Fundusz celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji przy każdym równoważeniu indeksu.

Spółka BlackRock monitoruje również błąd odwzorowania dla Funduszu i informuje o nim inwestorów w rocznych i półrocznych raportach i w sprawozdaniach finansowych. Informacje na temat przewidywanego błędu odwzorowania opublikowano również w prospekcie Funduszu.

G. Metody

Fundusz dąży do odwzorowania wyników Indeksu Referencyjnego, który uwzględnia pewne kryteria ESG w doborze składowych elementów, zgodnie ze swoją metodologią (opisaną ogólnie w Sekcji C wyżej i bardziej szczegółowo w Sekcji L).

Metody

Ponadto stosowane są następujące metodologie pomiaru stopnia realizacji celów dotyczących zrównoważonych inwestycji promowanych przez Fundusz:

Indeks referencyjny uwzględnia dane dotyczące kontrowersji w zakresie ESG firmy MSCI. Dalsze informacje: https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Indeks referencyjny inwestuje w zielone obligacje, które stanowią papiery wartościowe o stałym dochodzie, przy czym wpływy z nich będą wyłącznie i oficjalnie przeznaczane na projekty lub działalność promujące cele w zakresie ochrony klimatu lub inne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez wykorzystywanie wpływów. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących metodologii indeksu.

Fundusz stosuje dodatkowe kryteria. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących metodologii indeksu.

Metodologia dotycząca zrównoważonych inwestycji

Zrównoważone inwestycje są identyfikowane w ramach czteroczęściowej oceny:
(i) Wkład działalności gospodarczej w realizację celów środowiskowych i/lub społecznych
(ii) Zasada „nie czyń poważnych szkód”;
(iii) Spełnianie minimalnych gwarancji
(iv) dobre praktyki w zakresie zarządzania (w stosownych przypadkach)

Dana inwestycja musi spełniać wymogi wszystkich czterech części tego testu, aby można ją było uznać za „zrównoważoną inwestycję”. Zrównoważone inwestycje podlegają odpowiedniemu procesowi nadzoru w celu zapewnienia przestrzegania norm prawnych.

(i) Wkład działalności gospodarczej w realizację celów środowiskowych i/lub społecznych

Cele środowiskowe i społeczne
Spółka BlackRock identyfikuje zrównoważone inwestycje, które przyczyniają się do realizacji szeregu celów środowiskowych i/lub społecznych, które mogą obejmować między innymi energię alternatywną i odnawialną, efektywność energetyczną, zapobieganie zanieczyszczeniom lub ich łagodzenie, ponowne wykorzystanie i recykling, zdrowie, odżywianie, usługi sanitarne i edukacyjne oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także inne ramy dotyczące zrównoważonego rozwoju (dalej łącznie „cele środowiskowe i społeczne”).

Ocena działalności gospodarczej
Dana inwestycja stanowi zrównoważoną inwestycję (pod warunkiem spełnienia wymogów pozostałych trzech części testu):

Działalność gospodarcza
• Gdy co najmniej 20% przychodów z niej, które dotyczą produktów i/lub usług, jest systematycznie wskazywanych jako przyczyniające się do osiągania celów środowiskowych i/lub społecznych z zastosowaniem danych zewnętrznych dostawców.

Praktyki biznesowe
• Gdy emitent wyznaczył cel w zakresie dekarbonizacji zgodnie z inicjatywami Science Based Targets initiative (SBTi), potwierdzony na podstawie danych dostawców zewnętrznych. SBTi ma na celu zapewnienie jasno określonej ścieżki dla spółek i instytucji finansowych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, aby dostosować się do celów porozumienia paryskiego i pomóc w zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatu.

Papiery wartościowe o stałym dochodzie
• Gdy fundusz inwestuje w obligację z wykorzystaniem wpływów, taka obligacja stanowi zrównoważoną inwestycję, gdy wykorzystanie wpływów z niej w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji celu środowiskowego i/lub społecznego, co zostanie ustalone na podstawie analizy fundamentalnej

Zrównoważone inwestycje funduszu mogą mieć jeden lub wszystkie z powyższych celów środowiskowych i/lub społecznych, w zależności od strategii inwestycyjnej funduszu. W procesie ustalania, które bazowe inwestycje stanowią zrównoważone inwestycje, spółka BlackRock może uwzględnić ocenę zrównoważonych inwestycji przeprowadzoną przez dostawcę indeksu lub inne kryteria wyłączeniowe uwzględnione w metodologii indeksu referencyjnego funduszu.

(ii) Zasada „nie czyń poważnych szkód”

Przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu wszystkie inwestycje kwalifikujące się do uznania za inwestycje zrównoważone podlegają ocenie pod kątem pewnych minimalnych wskaźników środowiskowych i społecznych. W ramach oceny spółki są oceniane pod kątem ich zaangażowania w rodzaje działalności uważane za mające wysoce negatywny wpływ środowiskowy i społeczny. Jeżeli spółka została uznana za zaangażowaną w rodzaje działalności o wysoce negatywnym wpływie środowiskowym i społecznym, nie kwalifikuje się do uznania za inwestycje zrównoważone.

W przypadku gdy fundusz inwestuje w obligacje celowe, np. w zielone obligacje, zostanie przeprowadzona ocena na poziomie emisji dotycząca wykorzystania wpływów z obligacji, które muszą być oficjalnie i wyłącznie przeznaczone na promowanie celów w zakresie ochrony klimatu lub innych celów środowiskowych lub społecznych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto w doborze zielonych obligacji stosuje się określone minimalne gwarancje i wykluczenia kwalifikacyjne, aby uniknąć ekspozycji na obligacje powiązane z działalnością uznawaną za wywierającą bardzo negatywne skutki środowiskowe i społeczne.

Obowiązkowe wskaźniki dotyczące negatywnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju (określone w regulacyjnych standardach technicznych (RTS) w ramach SFDR) są uwzględniane przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu w ramach oceny inwestycji Funduszu kwalifikujących się do uznania za inwestycje zrównoważone.

W wyniku tej oceny poniższe inwestycje nie kwalifikują się jako zrównoważone inwestycje: (1) spółki uzyskujące co najmniej 1% przychodów z węgla termicznego, który wyróżnia się znaczną intensywnością zużycia węgla i jest istotnym czynnikiem podwyższającym emisje gazów cieplarnianych (z uwzględnieniem wskaźników dotyczących emisji gazów cieplarnianych) (2) spółki uznane za zaangażowane w poważne kontrowersje w zakresie ESG (w tym w odniesieniu do wskaźników dotyczących emisji gazów cieplarnianych, różnorodności biologicznej, wody, odpadów oraz kwestii społecznych i pracowniczych) oraz (3) spółki, które są uważane za słabiej rozwinięte w branży ze względu na ich wysoką ekspozycję i brak zarządzania znaczącymi zagrożeniami związanymi z ESG (w tym w odniesieniu do wskaźników dotyczących emisji gazów cieplarnianych, różnorodności biologicznej, wody, odpadów, nieskorygowanej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i różnorodności płciowej w zarządzie).

Ponadto spółki, które zostały uznane za naruszające lub w przypadku których uznano, że istnieje ryzyko naruszenia przez nie powszechnie przyjętych norm i standardów międzynarodowych ujętych w zasadach UN Global Compact (UNGC), Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP) oraz ich podstawowych konwencjach, nie kwalifikują się jako zrównoważone inwestycje. Spółki uznane za posiadające powiązania z kontrowersyjnymi rodzajami broni (z uwzględnieniem wskaźników dotyczących powiązań z kontrowersyjnymi rodzajami broni) nie kwalifikują się jako zrównoważone inwestycje.

(iii) Spełnianie minimalnych gwarancji

Emitenci uznani za naruszających lub w przypadku których uznano, że istnieje ryzyko naruszenia przez nich powszechnie przyjętych norm i standardów międzynarodowych ujętych w zasadach UNGC, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz ich podstawowych konwencjach, nie kwalifikują się jako zrównoważone inwestycje.

Dobre praktyki w zakresie zarządzania

Kontrole z zakresu dobrego zarządzania są włączone do metodologii Indeksu Referencyjnego. Przy każdym równoważeniu indeksu dostawca indeksu wyklucza spółki z Indeksu Referencyjnego na podstawie ich wyniku w zakresie kontrowersji w obszarze ESG (który odzwierciedla uwikłanie emitenta w kontrowersje w obszarze ESG) i wyklucza spółki uznane za naruszające zasady UNGC.

H. Źródła i przetwarzanie danych

Wykorzystanie źródeł danych

Zarządzający portfelami w spółce BlackRock mają dostęp do badań, danych, narzędzi i analiz w celu uwzględnienia informacji dotyczących ESG w ich procesie inwestycyjnym. Aladdin to system operacyjny, który łączy dane, użytkowników i technologie niezbędne w celu zarządzania portfelami w czasie rzeczywistym, a także narzędzie wykorzystywane do prowadzenia analiz i sprawozdawczości spółki BlackRock w obszarze ESG. Zarządzający portfelami spółki BlackRock wykorzystują system Aladdin w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych, monitorowania portfeli i uzyskiwania dostępu do informacji o indeksach, które są wykorzystywane w procesie inwestycyjnym w celu osiągnięcia aspektów ESG Funduszu.

Zestawy danych z obszaru ESG są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców danych i dostawców indeksów, w tym między innymi od MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P oraz Clarity AI. Takie zestawy danych mogą obejmować główne wyniki w obszarze ESG, dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, wskaźniki zaangażowania przedsiębiorstw lub kontrowersje, i zostały one uwzględnione w narzędziach systemu Aladdin, które są dostępne dla zarządzających portfelami i wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych spółki BlackRock. Takie narzędzia wspierają realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego, począwszy od badań, poprzez budowę i modelowanie portfela, aż po sprawozdawczość.

Środki podjęte w celu zapewnienia jakości danych

Spółka BlackRock stosuje kompleksowy proces due diligence w celu dokonania oceny ofert dostawców z wysoce ukierunkowanymi przeglądami metodologii i ocenami zakresu danych na podstawie strategii zrównoważonego inwestowania (oraz aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji) dla danego produktu. Nasz proces obejmuje analizę jakościową i ilościową w celu dokonania oceny odpowiedniości danych dotyczących produktów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Oceniamy dostawców i dane ESG w ramach pięciu głównych obszarów przedstawionych poniżej:
1. Gromadzenie danych: obejmuje między innymi ocenę dostawców danych będących źródłami danych, technologii wykorzystywanych do pozyskiwania danych, procesu identyfikacji błędnych informacji oraz stosowania podejść w zakresie uczenia maszynowego lub gromadzenia danych przez ludzi. Rozważymy również planowane ulepszenia.
2. Zakres danych: nasza ocena obejmuje między innymi zakres, w jakim określony pakiet danych uwzględnia całe nasze spektrum emitentów i klas aktywów, w które możemy inwestować. Uwzględnia ona również analizę traktowania spółek dominujących i ich spółek zależnych, a także wykorzystanie danych szacunkowych lub opublikowanych.
3. Metodologia: nasza ocena obejmuje między innymi analizę metod stosowanych przez dostawców zewnętrznych, w tym analizę podejścia do gromadzenia i obliczania danych, zgodności z normami lub ramami branżowymi lub prawnymi, progów istotności i ich podejścia do luk w danych.
4. Weryfikacja danych: nasza ocena obejmuje między innymi podejście zewnętrznych dostawców do weryfikacji gromadzonych danych i do procesów zapewniania jakości, m.in. do ich współpracy z emitentami.
5. Działalność: ocenimy różne aspekty działalności dostawców danych, w tym między innymi ich zasady i procedury (z uwzględnieniem wszelkich konfliktów interesów), wielkość i doświadczenie ich zespołów zajmujących się badaniem danych, ich programy szkoleniowe oraz korzystanie przez nich z usług zewnętrznych podwykonawców.

Ponadto spółka BlackRock aktywnie uczestniczy w konsultacjach z właściwymi dostawcami dotyczących proponowanych zmian w metodologii, w zakresie, w jakim takie zmiany dotyczą zestawów danych podmiotów zewnętrznych lub metodologii indeksów, oraz przekazuje obszerne opinie i zalecenia zespołom technicznym dostawców danych. Spółka BlackRock współpracuje na bieżąco z dostawcami danych ESG, m.in. z dostawcami indeksów, aby na bieżąco uzyskiwać informacje branżowe.

Sposób przetwarzania danych

Wewnętrzne procesy spółki BlackRock koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości, zestandaryzowanych i spójnych danych do wykorzystania przez specjalistów ds. inwestycji oraz do celów zapewnienia przejrzystości i sprawozdawczości. Dane, w tym dane z obszaru ESG, są odbierane za pośrednictwem naszych istniejących interfejsów, a następnie przetwarzane w ramach wielu przeglądów w zakresie ich kompletności i kontroli ich jakości w celu zapewnienia danych wysokiej jakości przed ich udostępnieniem do wykorzystania w dalszych systemach i aplikacjach spółki BlackRock, takich jak Aladdin. Zintegrowana technologia spółki BlackRock umożliwia nam zestawianie danych o emitentach i inwestycjach w zakresie różnych wskaźników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego oraz od różnych dostawców danych, i udostępnianie ich zespołom ds. inwestycji oraz innym działom ds. wsparcia i kontroli, takim jak dział zarządzania ryzykiem.

Wykorzystywanie danych szacunkowych

Spółka BlackRock stara się gromadzić jak najwięcej opublikowanych danych spółek za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych, jednak standardy branżowe dotyczące ram ujawniania informacji wciąż ewoluują, szczególnie w odniesieniu do wskaźników przyszłościowych. W rezultacie w niektórych przypadkach wykorzystujemy szacunkowe lub zastępcze rozwiązania dostawców danych, aby uwzględnić nasze szerokie spektrum emitentów, w których możemy inwestować. Ze względu na aktualne problemy dotyczące danych, chociaż spółka BlackRock wykorzystuje istotną liczbę szacunkowych danych w zakresie całego swojego spektrum inwestycyjnego, w który może inwestować, gdzie poziomy takich danych mogą się różnić w zależności od zestawu danych, staramy się zapewnić, że wykorzystanie szacunkowych danych jest zgodne z wytycznymi prawnymi oraz że posiadamy niezbędną dokumentację i informacje od dostawców danych na temat ich metodologii. Spółka BlackRock zdaje sobie sprawę ze znaczenia poprawy jakości i zakresu danych, jak również stale doskonali zestawy danych dostępne dla jej specjalistów ds. inwestycji i innych zespołów. Gdy lokalne przepisy krajowe tego wymagają, fundusze mogą ustalać dokładne poziomy zakresu danych. Spółka BlackRock stara się rozwijać wiedzę na temat wykorzystywania szacunkowych danych w metodologiach indeksów i zapewnić, aby prezentowane w ich ramach podejścia były solidne i zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i metodologiami indeksów.

I. Ograniczenia dotyczące metod i danych

Ograniczenia metodologii

Zrównoważone inwestowanie stale ewoluuje, zarówno pod względem wiedzy branżowej, jak i ram prawnych na poziomie regionalnym i globalnym. Spółka BlackRock stale monitoruje zmiany w zakresie bieżącego wdrażania przez UE jej ram dotyczących zrównoważonego inwestowania i metodologii inwestycyjnych, dążąc do zapewnienia zgodności z przepisami w zmieniającym się otoczeniu prawnym. W rezultacie spółka BlackRock może aktualizować te informacje oraz wykorzystywane metodologie i źródła danych w dowolnym momencie w przyszłości, w miarę wprowadzania zmian w praktykach rynkowych lub udostępniania kolejnych prawnych wytycznych.

Weryfikacja Indeksu Referencyjnego pod kątem jego kryteriów ESG jest zasadniczo przeprowadzana przez dostawcę indeksu tylko przy równoważeniu indeksu. Spółki, które wcześniej spełniły kryteria selekcji dla Indeksu Referencyjnego i w związku z tym zostały uwzględnione w Indeksie Referencyjnym i Funduszu, mogą nieoczekiwanie lub nagle ulec wpływowi zdarzeń budzących poważne kontrowersje, co negatywnie wpłynie na ich cenę, a tym samym na wyniki Funduszu. W przypadku gdy takie spółki wchodzą w skład Indeksu Referencyjnego, pozostaną one w Indeksie Referencyjnym i w związku z tym będą nadal utrzymywane przez Fundusz do następnego zaplanowanego równoważenia indeksu (lub przeglądu okresowego), kiedy dana spółka przestanie wchodzić w skład Indeksu Referencyjnego i upłynnienie pozycji będzie możliwe (w opinii Zarządzającego Inwestycjami). W związku z tym Fundusz odwzorowujący taki Indeks Referencyjny może przestać spełniać kryteria ESG między równoważeniami indeksu (lub okresowymi przeglądami indeksu) do czasu zrównoważenia Indeksu Referencyjnego zgodnie z jego kryteriami dla indeksu, w którym to momencie również Fundusz zostanie zrównoważony zgodnie z jego Indeksem Referencyjnym. Podobnie metodologie indeksu, które obejmują zobowiązanie do inwestowania w minimalny procent zrównoważonych inwestycji, mogą również spaść poniżej tego poziomu między równoważeniami indeksu, ale zostaną przywrócone do odpowiedniego poziomu z chwilą zrównoważenia indeksu (lub tak szybko, jak to możliwe po tym terminie).

Ograniczenia danych

Zestawy danych w zakresie ESG stale się zmieniają i są coraz lepsze, uwzględniając zmiany standardów informacyjnych, ram prawnych i praktyk branżowych. Spółka BlackRock stale współpracuje z wieloma uczestnikami rynku w celu poprawy jakości danych.

Chociaż każdy wskaźnik ESG może podlegać swoim indywidualnym ograniczeniom, ogólnie można uznać, że ograniczenia dotyczące danych obejmują między innymi:
• Niedostępność niektórych wskaźników ESG ze względu na różne standardy w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, które mają wpływ na emitentów, regiony geograficzne lub sektory.
• Nowe ustawowe normy dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, skutkujące różnicami w zakresie, w jakim same przedsiębiorstwa mogą składać sprawozdania zgodnie z kryteriami prawnymi, i w związku z tym niektóre poziomy zakresu wskaźników mogą być niskie.
• Niespójne stosowanie i poziomy publikowanych i szacunkowych danych ESG u różnych dostawców danych, zbieranych w różnych okresach, co utrudnia porównania.
• Dane szacunkowe ze swojej natury mogą różnić się od faktycznych danych ze względu na założenia lub hipotezy przyjęte przez dostawców danych.
• Różnice w opiniach na temat emitentów lub w ich ocenach ze względu na różne metodologie dostawców lub stosowanie subiektywnych kryteriów. • Większość sprawozdań i ujawnień informacji dotyczących ESG w przedsiębiorstwach jest sporządzanych lub dokonywanych co roku i wymaga to dużo czasu, co oznacza, że te dane są opracowywane z opóźnieniem względem danych finansowych. Mogą również występować niespójne częstotliwości odświeżania danych u różnych dostawców danych, którzy uwzględniają takie dane w swoich zestawach danych.
• Zakres i stosowanie danych dla klas aktywów i wskaźników mogą się różnić.
• Dane dotyczące przyszłości, np. cele związane z klimatem, mogą znacznie różnić się od historycznych i bieżących wskaźników.

Więcej informacji na temat sposobu obliczania przedstawionych wskaźników, m.in. wskaźników zrównoważonego rozwoju, można znaleźć w raporcie rocznym Funduszu.

Zrównoważone inwestycje oraz kryteria środowiskowe i społeczne

Zrównoważone inwestowanie i wiedza na temat zrównoważonego rozwoju rozwijają się wraz ze zmianami w środowisku danych. Podmioty z poszczególnych branż, m.in. dostawca indeksu, napotykają na problemy związane z ustaleniem jednego wskaźnika lub zestawu standardowych wskaźników pozwalających stworzyć kompletny obraz danej spółki lub inwestycji. W związku z tym spółka BlackRock opracowała ramy umożliwiające identyfikację zrównoważonych inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi prawne i metodologie dostawców indeksów.

Spółka BlackRock wykorzystuje metodologie i dane zewnętrznych dostawców indeksów w celu dokonania oceny, czy inwestycje czynią poważne szkody i czy są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania. W pewnych okolicznościach dane mogą być niedostępne, niekompletne lub niedokładne. Pomimo uzasadnionych starań, niekiedy informacje mogą być niedostępne i w takim przypadku ocena zostanie przeprowadzona przez dostawcę indeksu w oparciu o jego wiedzę na temat inwestycji lub branży. W niektórych przypadkach dane mogą uwzględniać działania, które emitenci mogli podjąć dopiero po fakcie i nie uwzględniają one wszystkich potencjalnych przypadków poważnej szkody.

Spółka BlackRock przeprowadza gruntowną analizę due diligence dotyczącą metodologii dostawców indeksów w zakresie zrównoważonych inwestycji, aby zapewnić, że są one zgodne z poglądami spółki BlackRock na temat zrównoważonych inwestycji.

J. Due diligence

Zarządzający Inwestycjami przeprowadza badanie due diligence dostawców indeksów i na bieżąco z nimi współpracuje w kontekście metodologii indeksu, w tym oceny kryteriów dobrego zarządzania określonych w SFDR, które obejmują solidne struktury zarządzania, stosunki pracownicze, wynagrodzenie pracowników i przestrzeganie przepisów podatkowych na poziomie spółek będących przedmiotem inwestycji.

K. Polityka dotycząca zaangażowania

Fundusz

Fundusz nie stosuje zaangażowania jako sposobu na spełnianie swoich wiążących zobowiązań dotyczących realizacji aspektów środowiskowych lub społecznych bądź celów dotyczących zrównoważonych inwestycji. Zarządzający Inwestycjami nie angażuje się bezpośrednio w sprawy spółek/emitentów w ramach indeksu, ale współpracuje bezpośrednio z dostawcami indeksów i danych, aby zapewnić lepsze analizy i stabilność wskaźników ESG.

Ogólne informacje

Zaangażowanie w sprawy spółek, w które inwestujemy aktywa naszych klientów, ma miejsce w BlackRock na wielu poziomach.

W przypadku gdy zaangażowanie jest wyraźnie wskazane przez dany zespół ds. zarządzania portfelem jako jeden ze sposobów, za pomocą których stara się on wykazać zaangażowanie w kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego w kontekście Rozporządzenia SFDR, metody, za pomocą których skuteczność takiej polityki dotyczącej zaangażowania i sposoby, w jakie taka polityka dotycząca zaangażowania może zostać dostosowana w przypadku, gdy nie osiągnie on pożądanego efektu (zwykle wskazuje na to obniżenie określonych wskaźników głównych niekorzystnych skutków) zostaną opisane w prospekcie i na stronie internetowej dotyczącej tego funduszu.

W przypadku gdy zespoły ds. inwestycji postanowią zwiększyć zaangażowanie, może to przybierać różne formy, ale w istocie zespół zarządzający portfelem będzie dążył do prowadzenia regularnego i ciągłego dialogu z członkami wyższej kadry kierowniczej lub z członkami zarządów zaangażowanych spółek, w które dokonano inwestycji, w celu rozwijania właściwych praktyk w zakresie zarządzania i zrównoważonej działalności ukierunkowanych na ustalone aspekty ESG i wskaźniki głównych niekorzystnych skutków, a także w celu ustalenia skuteczności zarządzania spółką i nadzoru nad działalnością mającą na celu rozwiązywanie ustalonych problemów w obszarze ESG. Zaangażowanie umożliwia również zespołowi zarządzającemu portfelem przekazywanie informacji zwrotnych na temat praktyk spółek i ujawnianych informacji.

W przypadku gdy właściwy zespół zarządzający portfelem ma wątpliwości dotyczące podejścia spółki do ustalonych aspektów ESG i/lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków, może przestawić swoje oczekiwania zarządowi lub kierownictwu spółki i może zasygnalizować w ramach głosowań na walnych zgromadzeniach, że ma nierozstrzygnięte wątpliwości, zasadniczo głosując przeciwko ponownemu wyborowi członków zarządu uznanych za odpowiedzialnych za poprawę ustalonych aspektów ESG lub wskaźników głównych niekorzystnych skutków.

Niezależnie od działań danego zespołu zarządzającego portfelem, na najwyższym szczeblu, w ramach swojego powierniczego podejścia, spółka BlackRock, będąc świadomym, zaangażowanym akcjonariuszem, ustaliła, że w najlepszym długoterminowym interesie jej klientów leży promowanie należytego ładu korporacyjnego. W spółce BlackRock odpowiada za to dział ds. zarządzania inwestycjami (BlackRock Investment Stewardship, „BIS”). Głównie dzięki pracy zespołu BIS spółka BlackRock spełnia wymogi unijnej dyrektywy dotyczącej praw akcjonariuszy II („SRD II”) dotyczącej zaangażowania w sprawy spółek publicznych i innych podmiotów w ekosystemie inwestycyjnym. Polityka zaangażowania w ramach SRD II spółki BlackRock jest dostępna w pliku https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami zostało opisane w Globalnych zasadach BIS i wytycznych dotyczących głosowania dla danego rynku. Globalne zasady BIS określają naszą filozofię zarządzania i nasze poglądy dotyczące praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i zrównoważonej działalności, które promują długoterminowe tworzenie wartości przez spółki. Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte standardy i normy w zakresie ładu korporacyjnego różnią się na poszczególnych rynkach, uważamy jednak, że istnieją pewne podstawowe elementy praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, które są nieodłącznie związane na całym świecie ze zdolnością danego przedsiębiorstwa do tworzenia długoterminowej wartości. Nasze wytyczne dotyczące głosowań na poszczególnych rynkach zawierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób BIS wdraża Globalne zasady, biorąc pod uwagę standardy i normy dla lokalnego rynku, oraz stanowią podstawę naszych decyzji dotyczących głosowania na walnych zgromadzeniach w odniesieniu do określonych spraw, których dotyczy głosowanie. Ogólne podejście spółki BlackRock do zarządzania inwestycjami i zaangażowania zostało opisane na stronie: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive oraz https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

W ramach zaangażowania BIS może skupić się na określonych zagadnieniach dotyczących ESG, które są określone w priorytetach spółki BlackRock dotyczących głosowania: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Osiągnięcie celu zrównoważonych inwestycji

Ten Fundusz dąży do osiągnięcia celu w zakresie zrównoważonych inwestycji poprzez odwzorowanie wyników indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, będącego jego Indeksem Referencyjnym, który ma na celu dobór obligacji sklasyfikowanych jako zielone obligacje i stosuje dodatkowe kryteria wyłączeniowe w zakresie ESG zgodnie z jego metodologią.

Przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu Indeks Referencyjny ma na celu dobór obligacji klasyfikowanych jako zielone obligacje i stosuje dodatkowe kryteria wyłączeniowe ESG zgodnie z przyjętą metodologią.

Przy każdorazowym rebalansowaniu indeksu (lub tak szybko, jak to praktycznie możliwe po tym terminie) portfel Funduszu jest ponownie równoważony zgodnie z jego Indeksem Referencyjnym.

W wyniku zastosowania kryteriów doboru ESG właściwych dla Indeksu Referencyjnego oczekuje się, że portfel Funduszu zostanie zmniejszony w porównaniu z Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, szerokim indeksem rynkowym obejmującym papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Szczegółowe informacje dotyczące Indeksu Referencyjnego można znaleźć, kopiując i wklejając poniższe łącze do przeglądarki internetowej: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Belgia

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Irlandia

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Norwegia

 • Polski

 • Republika Czeska

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Szwecja

 • Wielka Brytania

 • Węgry

 • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 22-lip-2024
Isser Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,77
Unia Europejska 5,21
KFW 4,49
ITALY (REPUBLIC OF) 3,96
Isser Weight (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,75
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,20
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 2,19
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,92
TENNET HOLDING BV 1,79
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 22-lip-2024

% wartości rynkowej

na dzień 22-lip-2024

% wartości rynkowej

Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 22-lip-2024

% wartości rynkowej

na dzień 22-lip-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,00 0,01
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 1,99 6,29
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 3,21 11,60
Zabezpieczenie (% pożyczki) 107,06 107,21
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 22-lip-2024
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra GRON EUR 29-mar-2021 BMVM9T0 GRON GR GRON.DE
Borsa Italiana GRON EUR 28-maj-2021 BNZFMM6 - GRON.MI
SIX Swiss Exchange GRON EUR 10-cze-2021 BMDXPY8 - GRON.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 840 EUR
-21,6%
6 850 EUR
-11,8%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 840 EUR
-21,6%
7 720 EUR
-8,3%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 080 EUR
0,8%
10 360 EUR
1,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 910 EUR
9,1%
10 960 EUR
3,1%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura