Wyborca wkłada plakietkę wyborczą na kurtkę w 2020 r.

Jak wybory w Stanach Zjednoczonych wpłyną na kształt rynków?

Widzieliśmy historyczny konkurs pomiędzy skrajnie różnymi wizjami Ameryki. BlackRock Investment Institute bada implikacje ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych i ocenia ich potencjalny wpływ na rynki, od podatków i handlu po bodźce i gospodarkę.
Przeczytaj więcej Przeczytaj więcej
Pomagamy naszym klientom inwestować w sposób zrównoważony

Pomagamy naszym klientom inwestować w sposób zrównoważony

W styczniu zobowiązaliśmy się pomóc naszym klientom osiągnąć ich cele inwestycyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Przeczytaj więcej Przeczytaj więcej
Znajdź fundusz
albo
Nasza odpowiedź na COVID-19
W czasach kryzysu nasza wiara w nasz cel - pomaganie większej liczbie osób w korzystaniu z dobrobytu finansowego - jest silniejsza niż kiedykolwiek. BlackRock podjął kroki w celu dalszego dostarczania klientom, utrzymywania kontaktu z akcjonariuszami, wspierania dobrobytu pracowników i udzielania pomocy społecznościom, w których działamy.
Więcej (po angielsku) Więcej (po angielsku)
Nasza odpowiedź na COVID-19
BlackRock
Dostarczanie najlepszych rozwiązań inwestycyjnych dla klientów na całym świecie. Nasza oferta funduszy oferuje szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych.
 BlackRock

Poznaj naszą szeroką ofertę możliwości inwestycyjnych

prices
CENY
Nasze Centrum Funduszy zapewnia szybki i łatwy dostęp do codziennych cen funduszy oraz miesięcznych informacji na ich temat.
products
NASZE PRODUKTY
BlackRock Global Funds (BGF) jest wiodącą grupą funduszy BlackRock, oferującą klientom wybór ponad 50 produktów o różnej charakterystyce.
 JAK INWESTOWAĆ W BGF?
JAK INWESTOWAĆ W BGF?
Każdy z naszych potencjalnych klientów może dokonać dowolnego wyboru dystrybutora funduszy BlackRock. Zobacz pełną listę naszych dystrybutorów.
Przejdź do sekcji BlackRock.com dla ekspertów finansowych

Przed kontynuacją prosimy zapoznać się z tą stroną. Obowiązkiem użytkownika jest znajomość adekwatnych przepisów odpowiedniej jurysdykcji oraz zachowanie zgodności z nimi.

Pamiętaj, że w celu uzyskania dostępu do naszych witryn musisz zapoznać się z obowiązującymi zasadami zachowania prywatności i zaakceptować ich treść.

Po potwierdzeniu akceptacji niniejszego regulaminu oraz zasad zachowania prywatności (przez wyrażenie zgody powyżej) umieścimy na twoim komputerze plik cookie. Dzięki niemu będziemy mogli cię rozpoznać i przy ponownych odwiedzinach w tej witrynie lub innych witrynach firmy BlackRock nie zobaczysz już tej strony. Plik cookie jest ważny przez sześć miesięcy. Firma BlackRock zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu w wybranym przez siebie czasie poprzez umieszczenie dodanych treści w tej witrynie. Modyfikacje regulaminu zobowiązują użytkownika do jego przeczytania i ponownego wyrażenia zgody na jego postanowienia.

Potwierdzenie przeczytania i zaakceptowania regulaminu oznacza także, że:

(i) użytkownik zgadza się, że niniejszy regulamin będzie mieć zastosowanie przy wszystkich jego przyszłych wizytach w sekcji „Individual Investors” (Inwestorzy indywidualni) tej witryny, oraz że będą wtedy obowiązywać wszelkie zrzeczenia, ostrzeżenia o zagrożeniach i inne informacje umieszczone w niniejszym regulaminie i innych miejscach witryny,

(ii) użytkownik oświadcza, że nie udzieli dostępu do sekcji „Individual Investors” w tej witrynie innej osobie korzystającej z tego samego komputera i logującej się na to samo konto.

Informacje znajdujące się na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla inwestorów indywidualnych. Firma BlackRock nie odpowiada za szkody lub straty, jakich doznają inwestorzy, którzy będą korzystać z nieprzeznaczonych dla nich obszarów jakiejkolwiek witryny BlackRock.

Niniejsza witryna i zawarte w niej informacje nie stanowią oferty sprzedaży tytułów uczestnictw w żadnym z funduszy BlackRock w żadnej jurysdykcji, w której składanie takiej oferty lub dystrybucja tytułów uczestnictwa jest niezgodna z prawem, lub w których osoba składająca ofertę nie jest do tego uprawniona. Nie stanowi również oferty wobec osoby, w stosunku do której przedstawianie takich ofert jest niezgodne z prawem.

Zgłoszenia chęci zainwestowania w którykolwiek z funduszy BlackRock muszą być oparte na konkretnym dokumencie oferty dotyczącym określonej inwestycji (np. prospekt emisyjny, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów lub inny regulamin).

Potencjalny inwestor może być proszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów do celów identyfikacji. Ma to związek z obowiązującymi przepisami zapobiegającymi praniu pieniędzy. Szczegóły zawarte są w prospektach emisyjnych i innych dokumentach będących podstawą do inwestycji.

Jeśli nie masz pewności co do znaczenia zawartych tu informacji, skonsultuj się z osobą kompetentną, na przykład z doradcą finansowym. Informacji dotyczących podatków i opodatkowania nie należy traktować jako porad ani zaleceń.

Inwestowanie w fundusze BlackRock może wiązać się z ryzykiem:

  • Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych.
  • Wartość inwestycji oraz osiągnięty przychód mogą ulegać wahaniom, a ich wartość nie może być zagwarantowana.
  • Zainwestowane środki nie podlegają zwrotowi.
  • Korzystniejsze opodatkowanie poszczególnych produktów (w tym także indywidualnych kont oszczędnościowych) zależy od przepisów ustalanych przez administrację poszczególnych państw i w związku z tym może być zmienione.
  • Stopy i podstawy opodatkowania, a także przepisy dotyczące ulg ulegały zmianie w ostatnim budżecie i mogą być zmieniane w przyszłości.
  • Zmiany kursów wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
  • Wahania te mogę być szczególnie istotne w przypadku funduszy o wyższej zmienności wyników, co może powodować nagły i znaczny spadek wartości inwestycji.
  • Dla bezpieczeństwa użytkowników wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Pamiętaj, że o ile część funduszy BlackRock to fundusze „wyodrębnione”, to inne mogą być częścią określonej spółki i ich status może być inny. W sytuacji, gdy zobowiązania jednego z funduszy BlackRock, który nie jest „wyodrębniony” (czyli nie ma statusu funduszu o osobnej odpowiedzialności) nie mogą być pokryte z jego zasobów, brakująca część może zostać pokryta z zasobów innych funduszy BlackRock, które należą do tej samej spółki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie emisyjnym lub odpowiednim regulaminie każdego z funduszy BlackRock.

Wszelkie informacje znajdujące się w tej witrynie są zastrzeżone i mają do nich zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Ich powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione. Wszystkie dobra intelektualne i inne zawarte w tej witrynie pozostają własnością grupy firm BlackRock i w żadnej formie nie przechodzą na użytkowników witryny.

Informacje zawarte w tej witrynie są publikowane w dobrej wierze, jednak firma BlackRock Investment Management (UK) Limited ani żadna osoba nie deklarują i nie udzielają jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że będą one dokładne i kompletne i nie należy ich traktować jako takich. BlackRock Investment Management (UK) Limited nie ponosi odpowiedzialności (poza ewentualną odpowiedzialnością z tytułu obowiązującej w Wielkiej Brytanii Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) lub równorzędnej ustawy, o ile pozwala ona na takie deklaracje) za jakiekolwiek straty i szkody powstałe w wyniku korzystania z zawartych tu informacji, w tym między innymi za straty dochodu i inne szkody, bezpośrednie i wynikowe. Informacje zawarte w tej witrynie nie stanowią porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej ani innej.

W przypadku roszczenia wobec BlackRock, zgłoszonego przez stronę trzecią w związku z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się w pełni wyrównać BlackRock wszystkie straty, wydatki, koszty działań i postępowań, straty spowodowane przez roszczenia oraz wydatki (w tym, do rozsądnej wysokości, koszty prawne) i koszty zobowiązań będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z tej witryny. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej za straty i szkody spowodowane czynnikami, na która dana strona nie ma wpływu, takimi jak na przykład awaria zasilania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że do jego odpowiedzialności należy zapewnienie bezpieczeństwa i poufności haseł przekazanych użytkownikowi i jego uprawnionym pracownikom i zapobiegnięcie przedostaniu się ich do publicznej wiadomości. W przypadku ujawnienia haseł komukolwiek innemu poza użytkownikiem i jego uprawnionymi pracownikami należy natychmiast zmienić przedmiotowe hasła za pomocą odpowiednich funkcji dostępnych w witrynie.

Część łączy znajdujących się w witrynie BlackRock może prowadzić poza tę witrynę. Skorzystanie z nich może spowodować wejście na stronę organizacji, której działalność nie jest regulowana przez obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawę Financial Services and Markets Act 2000. Firma BlackRock Investment Management (UK) Limited nie badała żadnej z tych witryn i nie przyjmuje odpowiedzialności za ich zawartość ani oferowane usługi i produkty.

BlackRock nie odpowiada za błędy transmisji danych, takie jak utrata, uszkodzenie czy jakiekolwiek zniekształcenie, w tym m.in. za szkody bezpośrednie, pośrednie i wynikowe powstałe w wyniku korzystania z usług oferowanych w tej witrynie. Firmy z grupy BlackRock, które nie prowadzą działalności inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii, nie podlegają postanowieniom brytyjskiej ustawy Financial Services and Markets Act 2000. W związku z tym inwestorzy zawierający umowy inwestycyjne z takimi firmami nie będą korzystać z ochrony, jaką zapewniają postanowienia wspomnianej ustawy oraz wynikające z niej przepisy i zasady, jak na przykład obowiązujący w Wielkiej Brytanii Program wypłat odszkodowań finansowych (Financial Services Compensation Scheme).

Poglądy przedstawione w niniejszym dokumencie nie muszą odzwierciedlać całości ani części poglądów członków grupy BlackRock, nie są podstawą do inwestowania i nie należy ich traktować jako porady.

Wszelkie badania, których wyniki są zaprezentowane na tych stronach, zostały wykonane na zamówienie i mogły być wykorzystywane przez firmę BlackRock do jej własnych celów.

Operatorem i wydawcą tej witryny jest firma BlackRock Investment Management (UK) Limited, która działa za pozwoleniem urzędu Financial Conduct Authority (FCA) i jest regulowana przez ten organ (numer rejestracji 119293). Zasady i wytyczne FCA można znaleźć pod adresem www.fca.gov.uk. Firma BlackRock Investment Management (UK) Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii pod numerem 2020394. Adres siedziby: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. BlackRock to nazwa handlowa BlackRock Investment Management (UK) Limited. Nr VAT GB 888 4204 87. Pytania ogólne dotyczące tej witryny prosimy kierować na adres EMEAwebmaster@blackrock.com. Prosimy nie wysyłać na ten adres zapytań dotyczących inwestycji.

Przedstawicielem funduszu zagranicznego BlackRock w Polsce jest Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy, ul. Zielna 37, 00-708 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska.

Inny rodzaj inwestora?
Jakiego rodzaju inwestorem jesteś?
  • Informacje prawne