Obligaties

EXHC

iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -0,8 3,3 0,4 1,4 -1,2 0,4 -0,2 -0,1 -1,4 -10,2
Index (%) -0,7 3,4 0,5 1,6 -1,1 0,6 0,0 0,1 -1,3 -10,1
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

0,44 -0,16 -0,06 -1,44 -10,22
Index (%)

per 31/dec/2022

0,61 -0,01 0,10 -1,27 -10,12
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,98 -4,53 -2,44 -0,97 1,36
Index (%) -9,88 -4,39 -2,29 -0,82 1,53
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,77 -1,60 -2,64 -4,79 -9,98 -12,97 -11,61 -9,30 30,43
Index (%) -0,75 -1,59 -2,61 -4,74 -9,88 -12,59 -10,95 -7,93 34,88

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 21/mrt/2023 EUR 333.749.909
Introductie fonds 11/jun/2003
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 21/mrt/2023 3.639.490
Total Expense Ratio 0,16%
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Rendement uit securities lending per 30/jun/2018 0,00 %
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code RXP2EX GY
ISIN DE0006289481
Creatie-koers per 21/mrt/2023 93,53
Ophef-koers per 21/mrt/2023 90,78

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 20/mrt/2023 18
Indexniveau per 21/mrt/2023 EUR 164,89
Index-code RXR2
Rendement 12 mnd. per 20/mrt/2023 0,49
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 3,35%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,00
Weighted Av YTM per 02/mrt/2023 2,91%
Gewogen gem. coupon per 02/mrt/2023 0,95%
Gewogen gem. looptijd per 02/mrt/2023 4,10 Jahre
Option-adjusted duration per 02/mrt/2023 3,94

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/jan/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 06/jan/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/jan/2023 7,41
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/jun/2022 93,75
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/jan/2023 Bond EMU Government MT
Fondsen in peergroup per 06/jan/2023 28
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/jan/2023 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/jan/2023, op basis van posities vanaf 31/okt/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 20/mrt/2023
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,93
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 20/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 20/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 20/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXHC EUR 30/jun/2003 7622720 RXP2EX GY RXP2EX.DE RXP2NAV RXP2NAV.DE DE0006289481 628948 1634349 17117173 -

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.200 EUR
-18,0%
8.410 EUR
-5,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.710 EUR
-12,9%
8.580 EUR
-5,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.710 EUR
-2,9%
9.720 EUR
-1,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.020 EUR
0,2%
10.220 EUR
0,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten