Obligaties

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Twee belangrijke risico’s waaraan beleggingen in obligaties blootstaan, zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -1,4 6,5 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5
Index (%) -1,2 6,6 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

1,01 0,82 0,70 -1,81 -12,46
Index (%)

per 31/dec/2022

1,18 0,97 0,86 -1,66 -12,32
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-11,82 -5,42 -2,48 -0,67 1,86
Index (%) -11,69 -5,27 -2,33 -0,52 2,02
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,73 -1,87 -3,16 -5,55 -11,82 -15,40 -11,81 -6,47 44,86
Index (%) -0,70 -1,86 -3,12 -5,48 -11,69 -15,00 -11,11 -5,04 49,30

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 31/mrt/2023 EUR 360.051.621
Introductie fonds 04/feb/2003
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index eb.rexx® Government Germany
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 31/mrt/2023 2.988.671
Total Expense Ratio 0,16%
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Rendement uit securities lending per 31/dec/2019 0,00 %
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code RXRGEX GY
ISIN DE0006289465
Creatie-koers per 31/mrt/2023 122,88
Ophef-koers per 31/mrt/2023 119,27

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/mrt/2023 25
Indexniveau per 31/mrt/2023 EUR 177,65
Index-code RXRG
Rendement 12 mnd. per 30/mrt/2023 0,29
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 4,21%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,00
Weighted Av YTM per 30/mrt/2023 2,44%
Gewogen gem. coupon per 30/mrt/2023 0,28%
Gewogen gem. looptijd per 30/mrt/2023 4,85 Jahre
Option-adjusted duration per 30/mrt/2023 4,75

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/feb/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 07/feb/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/feb/2023 7,41
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/feb/2023 91,16
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/feb/2023 Bond EMU Government
Fondsen in peergroup per 07/feb/2023 181
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/feb/2023 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/feb/2023, op basis van posities vanaf 31/dec/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Frankrijk

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 30/mrt/2023
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXHA EUR 06/feb/2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE RXRGNAV RXRGNAV.DE DE0006289465 628946 1556285 162 451 51 -
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02/feb/2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN - - DE0005933949 628946 1556285 - -

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.930 EUR
-20,7%
8.160 EUR
-6,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.490 EUR
-15,1%
8.360 EUR
-5,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.740 EUR
-2,6%
9.880 EUR
-0,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.330 EUR
3,3%
10.690 EUR
2,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten