Cash

BGF Euro Reserve Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Kortlopende geldmarktfondsen ondergaan gewoonlijk geen extreme koersschommelingen. Veranderingen in rentetarieven zullen van invloed zijn op het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,3 3,1
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 0,0 3,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,89 1,35 0,57 0,13 0,18
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,91 1,52 0,64 0,10 0,15
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,66 0,31 0,92 1,97 3,89 4,10 2,87 1,34 2,70
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,66 0,34 1,00 2,00 3,91 4,62 3,24 1,05 2,32
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-0,54 -0,62 -0,70 0,38 3,65
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2024

-0,63 -0,68 -0,64 0,70 3,75

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jun/2024
EUR 198.736.476
Introductie fonds
24/jul/2009
Basisvaluta
EUR
Vergelijkende benchmark 1
Overnight ESTR
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU0432366796
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BLRERD2
Introductiedatum
24/jul/2009
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Cash
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,36%
Kostenratio
0,00%
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Money Market - Short Term
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B3P3QS4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mei/2024
3
Gewogen gem. resterende looptijd
per 11/jun/2024
63 days
Eendaags rendement
per 11/jun/2024
3,44%
Gewogen gem. looptijd
per 11/jun/2024
52 days
Bèta 3 jr.
per 31/mei/2024
1,01

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/mei/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/mei/2024
76,75%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/mei/2024
23,25%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-informatie in aanmerking in het onderzoek, de effectenselectie en de doorlichting van de portefeuille. De Fondsbeheerder organiseert om de twee weken een vergadering waarin elke bedrijfsobligatie wordt onderworpen aan een interne analyse van de relatieve waarde. Daarin wordt rekening gehouden met kwalitatieve overwegingen op het gebied van governance en met indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance van externe data-aanbieders, indien beschikbaar. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

Naam Instrument Marktwaarde Weging (%) Nominaal ISIN Looptijd Maturity/Reset
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 11/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 11/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 EUR 75,49 0,01 0,01 12/jun/2024 75,49 72,63 LU0432366796
KLASSE A2 EUR 74,73 0,01 0,01 12/jun/2024 74,73 72,04 LU0432365988
KLASSE X2 EUR 10,25 0,00 0,01 12/jun/2024 10,25 9,83 LU1456581872

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Matt Clay
Matt Clay

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 1 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.930 EUR
-0,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.930 EUR
-0,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.950 EUR
-0,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.380 EUR
3,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten