Jogi tájékoztató

Kérjük, hogy mielőtt továbblépne, olvassa el ezt a tájékoztatást arról, hogy milyen korlátozások vonatkoznak az itt közölt információk terjesztésére, valamint arról, hogy mely országokban engedélyezett az alapjaink forgalmazása! Az ügyfél felelőssége, az összes vonatkozó jogszabály és szabályozás ismerete, valamint azok betartása.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalainkra történő belépés feltételét képezi az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek elolvasása és annak elfogadása.

A feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását követően (az elfogadás megfelelő helyen történő jelölésével), egy cookie fájlt telepítünk a számítógépére, melynek segítségével a későbbiekben azonosítani tudjuk Önt, így ez a tájékoztató oldal már nem jelenik meg, mikor Ön legközelebb ide, vagy a BlackRock bármely más oldalára látogat. A cookie érvényessége hat hónap után lejár. A BlackRock fenntartja a jogot arra, hogy a módosított feltételeknek a jelen weboldalon történő közzétételével bármikor módosítsa a jelen feltételeket. Feltételeink módosulása esetén köteles az új feltételeket elolvasni, majd újra meg erősíteni, hogy elfogadta azokat.

A jelen feltételek elolvasásával és elfogadásával:
(i) elfogadja, hogy ezek a feltételek vonatkoznak Önre, valahányszor a későbbiekben a weboldal „Közvetítők” szekciójába látogat, továbbá a feltételekben és a weboldal egyéb részeiben ismertetett jognyilatkozatok, kockázati figyelmeztetések és egyéb tudnivalók érvényességét minden ilyen későbbi látogatásra, és
(ii) vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy ugyanarról a számítógépről, az Ön által jelenleg használt bejelentkezési adatokkal más személy ne léphessen be a weboldal „Közvetítők” szekciójába.

Az ezen a weboldalon elérhető információk kizárólag közvetítők részére szólnak. A BlackRock nem vállal felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, mely azért éri a befektetőt, mert a BlackRock bármely weboldalán a nem az ő befektetői kategóriájának megfelelő részben található tájékoztatást vette igénybe.

A következő oldalakon ismertetett alapok adminisztrációját és kezelését a BlackRock Csoport tagvállalatai látják el, és ezek az alapok csak bizonyos országokban forgalmazhatók. Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen a lakóhelye szerinti országban erre vonatkozó jogszabályokkal és előírásokkal. Az adott alap tájékoztatója és egyéb létesítő dokumentumai további információkat is tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak egyes külföldi alapok keresnek forgalmazói státuszt az Egyesült Királyságban.

A weboldal és az itt található információk nem tekinthetők ajánlatnak vagy felhívásnak az ezen az oldalon ismertetett bármely alap befektetési jegyeinek vagy részvényeinek vásárlására olyan országban, ahol az ilyen ajánlatot, felhívást vagy forgalmazást a törvény tiltja, vagy ahol a vételi ajánlatot vagy felhívást tevő személy számára nem engedélyezett az ilyen ajánlattétel, továbbá nem tekinthető vételi ajánlatnak vagy felhívásnak olyan személy számára, aki felé az ilyen ajánlattételt vagy felhívást a törvény tiltja.

Az itt ismertetett alapok különösen, nem forgalmazhatók egyesült államokbeli befektetők számára, és egyesült államokbeli befektetők nem fektethetnek be ezekbe az alapokba. A befektetési jegyeket nem jegyeztetjük be az 1933. évi, többször módosított amerikai értékpapírtörvénynek (Securities Act, az „Értékpapírtörvény”) megfelelően, továbbá – az Értékpapírtörvényt, vagy az Egyesült Államok egyéb, értékpapírokra vonatkozó jogszabályait (ideértve többek között az Egyesült Államok bármely államának törvényeit) nem sértő ügyleteket leszámítva – az Egyesült Államokban, társult államaiban és a fennhatósága alá tartozó egyéb területeken közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlhatók fel megvételre, és nem értékesíthetők egyesült államokbeli személyeknek vagy azok javára.

Az itt ismertetett alapok nyilvános forgalmazása Kanadában nem engedélyezett és nem is lesz engedélyezett, mivel az alapok tájékoztatói nem kerültek regisztrációra Kanadában – vagy bármely tartományában, vagy a fennhatósága alá tartozó egyéb területeken – működő értékpapír-bizottságnál vagy egyéb felügyeleti szervnél. Ez a weboldal nem a részvények Kanadában történő nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó hirdetés vagy az értékesítés ösztönzését célzó egyéb eszköz, és semmilyen feltételek között sem tekinthető ilyen hirdetésnek vagy eszköznek. A jövedelemadóról szóló kanadai törvény értelmében kanadai illetőségűnek minősülő személy nem vásárolhatja meg és nem is fogadhatja el az itt ismertetett alapok befektetései jegyeit vagy részvényeit, kivéve abban az esetben, ha Kanada vagy a fennhatósága alá tartozó egyéb érintett terület törvényei ezt lehetővé teszik.

Az ezen az oldalon említett bármely alapba történő befektetés kizárólag az adott befektetésre vonatkozó ajánlati dokumentáció (többek közt az alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információk, vagy egyéb, az adott befektetésre vonatkozó feltételek) alapján kezdeményezhető.

A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok miatt az alapjainkba történő befektetés esetén azonosítási célból további okmányokra is szükség lehet. Erről részletesebben az adott alap tájékoztatójában vagy egyéb létesítő dokumentumában olvashat.

Amennyiben az itt közölt egyes információk értelmezése kapcsán bizonytalan kérjük, forduljon pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsadójához. Az adókkal és a befektetések adóügyi vonzataival kapcsolatosan általunk megadott információk nem tekinthetők sem tanácsnak, sem javaslatnak egyetlen ügyfelünk számára sem.

A BlackRock alapjaiba történő befektetések kockázatokkal is járhatnak:

  • A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.
  • A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem éppúgy csökkenhet, mint nőhet, és ezek egyike sem garantálható.
  • Előfordulhat, hogy Ön nem kapja vissza a befektetett összeget.
  • Egy adott befektetési termék (ideértve többek között, de nem kizárólag az ISA megtakarítási számlákat) esetében az adókedvezmény Kormányzati döntés függvénye, és ezért előfordulhat, hogy a kedvezményes adófeltételek nem fenntarthatóak.
  • A legutóbbi költségvetésben változtak az adókulcsok, adóalapok és adókedvezmények, és ezek változására a jövőben is számítani lehet.
  • A devizaárfolyamok mozgása csökkentheti vagy növelheti a befektetés értékét.
  • Különösen erőteljes lehet ez az ingadozás a volatilisebb alapok esetében, melyeknél a befektetés értéke hirtelen és drasztikus mértékben is zuhanhat.
  • Az Ön védelme érdekében a velünk folytatott telefonbeszélgetéseket az esetek többségében rögzítjük.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a BlackRock egyes alapjai elkülönített alapok, mások viszont nem, hanem egyetlen társaság részét képezik. A nem elkülönített BlackRock alapok (azaz azon alapok, melyek nem elkülönített felelősségvállalási struktúrában működnek) esetén, ha az adott BlackRock alap nem képes a hozzá tartozó eszközökből eleget tenni a rá vonatkozó kötelezettségeknek, előfordulhat, hogy a fennmaradó összeg az ugyanahhoz a társasághoz tartozó más BlackRock alapok eszközeiből kerül kifizetésre. Erről az egyes BlackRock alapok tájékoztatói, ill. egyéb feltételei szolgálnak bővebb felvilágosítással.

Az ezen az oldalon közölt információk szerzői jogvédelem alá esnek, minden jog fenntartásával. A tartalom sem részben, sem egészében nem másolható le és nem terjeszthető. A BlackRock cégcsoport fenntartja az oldalon szereplő minden szellemi és egyéb tulajdon tulajdonjogát; az oldal felhasználóira semmilyen jog nem száll át.

Az oldalon található információkat jóhiszeműen tesszük közzé, abban a meggyőződésben, hogy azok helytállóak és hiánytalanok, de sem a BlackRock (Netherlands) B.V., sem más személy nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot vagy jótállást az információk helytállóságát vagy teljességét illetően, ezért kérjük, hogy az információk felhasználásakor vegyék figyelembe, hogy azok helytállósága vagy teljessége nem garantálható. A BlackRock (Netherlands) B.V. a holland Wet financieel toezicht (Wft) (vagy ennek megfelelő, ezt felváltó más jogszabályban, amennyiben a törvény lehetővé teszi ilyen egyéb jogszabály kikötését) esetlegesen meghatározott kártérítési felelősségen kívül semmilyen felelősséget nem vállal az itt megadott információk felhasználásából, ill. azok alapján hozott döntésekből származó veszteségekért, károkért, ideértve többek között a nyereségkiesést és egyéb, közvetlen vagy közvetett károkat. Az ezen az oldalon található semmilyen információ, tájékoztatás nem tekinthető befektetési, adó-, jogi vagy egyéb jellegű tanácsnak.

Amennyiben a weboldal Ön általi használatával összefüggésben egy harmadik fél követeléssel él a BlackRockkal szemben, teljes mértékben köteles a BlackRockot minden olyan veszteség, költség, per, eljárás, kár, kiadás (ideértve az ésszerű mértékű jogi költségeket) és kötelezettség vonatkozásában kártalanítani, amelyet a BlackRock a jelen weboldal nem rendeltetésszerű használata miatt közvetlenül szenved el, vagy nála emiatt közvetlenül felmerül. Egyik fél sem tartozik kártérítési felelősséggel a másik felé olyan károk esetén, melyek bekövetkeztének megakadályozása ésszerűen nem volt elvárható a másik féltől (ide tartozik többek között az áramkimaradás is).

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön és erre felhatalmazott alkalmazottai számára esetlegesen kiadott jelszavakat köteles titokban tartani, továbbá gondoskodni ezek biztonságáról és arról, hogy a jelszó (jelszavak) ne válhasson (válhassanak) ismertté. Abban az esetben, ha valamely jelszóról (jelszavakról) Önön és erre felhatalmazott alkalmazottain kívül más is tudomást szerez, Önnek a szóban forgó jelszót (jelszavakat) a weboldal erre szolgáló funkciójának használatával haladéktalanul meg kell változtatnia.

A BlackRock weboldalról történő egyes hivatkozások használatával elhagyhatja az oldalt. Ilyenkor olyan szervezetek oldalára is eljuthat, amelyek nem tartoznak a holland Wet financieel toezicht (Wft). A BlackRock (Netherlands) B.V. által nem kerültek ellenőrzésre ezek a weboldalak, és semmilyen felelősséget nem vállal azok tartalmáért, vagy a rajtuk kínált szolgáltatásokért, termékekért, ill. egyéb dolgokért.

A BlackRock nem vállal felelősséget az adatküldés során bekövetkező olyan hibákért, mint az adatvesztés, adatsérülés vagy az adatok bármilyen jellegű módosulása, ideértve többek között az itt nyújtott szolgáltatások igénybevételéből származó közvetlen, közvetett vagy következményes károkat.

Az itt közölt nézetek, vélemények – sem részben, sem egészében – nem tükrözik feltétlenül a BlackRock véleményét, továbbá nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsnak.

Az ezeken az oldalakon közölt elemzéseket a BlackRock saját céljaira készíttette és használta fel.

Az oldalt a BlackRock (Netherlands) B.V. működteti és teszi elérhetővé, melynek működését a holland Pénzügyi Szabályozó (Autoriteit Financiële Markten, AFM) engedélyezte és felügyeli (nyilvántartási szám: 12014230). Az AFM szabályai és előírásai itt érhetők el: http://www.afm.nl. A BlackRock (Netherlands) B.V. egy Hollandiában, 17068311 cégjegyzékszámon bejegyzett társaság. Bejegyzett székhelye: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. A „BlackRock” a BlackRock (Netherlands) B.V. kereskedelmi neve. Adószáma: 007883250. Az ezzel a weboldallal kapcsolatos általános kérdéseiket az EMEAwebmaster@blackrock.com e-mail címen tehetik fel. Kérjük, erre az e-mail címre ne küldjenek befektetésekkel kapcsolatos kérdéseket.

A BlackRock (Netherlands) B.V. egy Angliában, 17068311 cégjegyzékszámon bejegyzett társaság