Pevný výnos

GRON

iShares € Green Bond UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum záznamu Dátum skončenia práva Dátum splatnosti
Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 2 rokov.

  2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -21,6 8,1
Referenčná hodnota (%) -21,4 8,3
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

- - -16,59 -4,04 3,76
Referenčná hodnota (%)

k 30-jún-24

- - -16,40 -3,86 3,97
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
3,76 -6,00 - - -5,76
Referenčná hodnota (%) 3,97 -5,81 - - -5,56
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
-1,46 0,23 -1,17 -1,46 3,76 -16,95 - - -17,59
Referenčná hodnota (%) -1,34 0,25 -1,10 -1,34 3,97 -16,44 - - -17,03

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 15-júl-24
EUR 90 830 706
Dátum spustenia triedy akcií
25-mar-21
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Článok 9
Pomer celkových nákladov
0,20%
Frekvencia distribúcie
Polročne
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 31-mar-24
0,01%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Optimalizované
Emitujúca spoločnosť
iShares II plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
31 októbra
Čisté aktíva fondu
k 15-júl-24
EUR 108 097 168
Dátum spustenia fondu
25-mar-21
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (EUR)
Nesplatené akcie
k 15-júl-24
22 757 712
ISIN
IE00BMDBMN04
Využívanie príjmu
Distribúcia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
GRON GR

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 12-júl-24
623
Ticker referenčnej hodnoty
I35630EU
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
8,92%
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 12-júl-24
3,42%
Vážená priemerná splatnosť
k 12-júl-24
8,20
Úroveň referenčnej hodnoty
k 15-júl-24
EUR 95,31
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 12-júl-24
2,38
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
1,002
Vážený priemerný kupón
k 12-júl-24
1,93
Skutočná doba platnosti
k 12-júl-24
7,07

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
AA
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
7,32
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Bond EUR
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
426,53
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
95,34
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
76,30
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
308
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
66,89%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-máj-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 12-júl-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 12-júl-24
64,53%
Percento nepokrytého fondu 
k 12-júl-24
35,47%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,00% a ropné piesky 12-júl-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Táto časť obsahuje informácie o fonde súvisiace s udržateľnosťou podľa článku 10 nariadenia SFDR.

A. Zhrnutie

Fond investuje do udržateľných investícií. Referenčný index vyberá zelené dlhopisy na základe hodnotenia výnosov z dlhopisov na úrovni emisie, ktoré musia byť výlučne a formálne použité na projekty alebo činnosti podporujúce klímu alebo iné účely environmentálnej udržateľnosti. Udržateľným investičným cieľom tohto Fondu je investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktorý v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou indexu Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI vrátane indexu Nuclear Power Index, ktorý je Referenčným indexom tohto Fondu. Fond sa snaží dosiahnuť svoj udržateľný investičný cieľ sledovaním svojho Referenčného indexu, ktorý zahŕňa dlhopisy denominované v eurách, s pevnou úrokovou sadzbou, investičného stupňa, vládne, s vládou spojené (nadnárodné), korporátne a sekuritizované dlhopisy klasifikované ako „zelené dlhopisy“ v súlade s Referenčným indexom.

Spoločnosť BlackRock definuje udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú kvalitné postupy riadenia.

Referenčný index vyberá zelené dlhopisy na základe hodnotenia výnosov z dlhopisov na úrovni emisie, ktoré musia byť výlučne a formálne použité na projekty alebo činnosti podporujúce klímu alebo iné účely environmentálnej udržateľnosti. Referenčný index Fondu okrem toho pri výbere zelených dlhopisov zahŕňa určité minimálne záruky a vylúčenia z oprávnenosti, aby sa zabránilo expozícii voči dlhopisom, ktorých výnosy sú spojené s činnosťami, ktoré majú veľmi negatívny environmentálny a spoločenský vplyv.

Investičnou politikou Fondu je investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou Referenčného indexu, a tým sa kvalifikujú ako zelené dlhopisy (podľa určenia poskytovateľa indexu) a spĺňajú vlastnosti ESG svojho Referenčného indexu. Záväznými prvkami investičnej stratégie je, že Fond bude investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou Referenčného indexu, a tým sa kvalifikujú ako zelené dlhopisy (podľa určenia poskytovateľa indexu) a spĺňajú vlastnosti ESG svojho Referenčného indexu. Fond zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Snahou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu. Očakáva sa, že aspoň 90 % aktív Fondu sa investuje buď do cenných papierov v rámci Referenčného indexu, alebo do cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá výberu ESG Referenčného indexu. Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ. Fond sa v súcasnosti nezaväzuje investovat do cinností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Snahou fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý do výberu zložiek v súlade so svojou metodikou zahŕňa niektoré kritériá ESG. Spoločnosť BlackRock monitoruje, ako fond dodržiava udržateľný investičný cieľ. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu. Cieľ fondu týkajúci sa udržateľného investovania je začlenený do metodiky referenčného indexu a fond je monitorovaný spôsobom, ktorého snahou je identifikovať výnimky z plnenia udržateľných záväzkov fondu pri každom prevážení.

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov a indexu, okrem iného aj od spoločností MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Interné procesy spoločnosti BlackRock sú zamerané na dodávanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov na použitie zo strany investičných odborníkov a na účely transparentnosti a hlásení. Údaje, vrátane údajov o ESG, získané prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin.

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného investičného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).  

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Aktéri odvetvia vrátane poskytovateľov indexu čelia výzvam spočívajúcim v identifikovaní jednej metriky alebo súboru štandardizovaných metrík s cieľom poskytnúť komplexný obraz o spoločnosti alebo investícii. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade vykoná poskytovateľ indexu hodnotenie na základe svojich poznatkov o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

Investičný manažér vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k poskytovateľom indexu a nepretržite ich angažuje v súvislosti s metodikami indexu vrátane ich hodnotenia kritérií správneho riadenia, ktoré sú vytýčené v SFDR a ktoré zahŕňajú správne štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie pracovníkov a dodržiavanie daňových predpisov na úrovni spoločností, do ktorých sa investuje. 

Investičný manažér v rámci investičnej stratégie fondu nespolupracuje priamo so spoločnosťami/emitentmi v rámci referenčného indexu. Investičný manažér bude priamo spolupracovať s poskytovateľmi indexu a údajov s cieľom zaistiť lepšiu analytiku a stabilitu metrík ESG. Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti. 

Referenčný index je určený ako referenčný index s cieľom určiť, či je fond v súlade s udržateľným investičným cieľom, ktorý presadzuje. 

B. Žiadne výrazné narušenie udržateľného investičného cieľa

Referenčný index vyberá zelené dlhopisy na základe hodnotenia výnosov z dlhopisov na úrovni emisie, ktoré musia byť výlučne a formálne použité na projekty alebo činnosti podporujúce klímu alebo iné účely environmentálnej udržateľnosti. Referenčný index Fondu okrem toho pri výbere zelených dlhopisov zahŕňa určité minimálne záruky a vylúčenia z oprávnenosti, aby sa zabránilo expozícii voči dlhopisom, ktorých výnosy sú spojené s činnosťami, ktoré majú veľmi negatívny environmentálny a spoločenský vplyv.

Sledovaním Referenčného indexu, ktorý zahŕňa kritériá pre výber zelených dlhopisov, Investičný manažér stanovil, že pri každom rebalansovaní indexu (alebo podľa možnosti a uskutočniteľnosti čo najskôr po ňom) investície Fondu do dlhopisov, ktoré poskytovateľ indexu klasifikuje ako zelené dlhopisy, nespôsobia významné narušenie žiadneho environmentálneho alebo sociálneho udržateľného cieľa v zmysle platných zákonov a predpisov.

Ak niektorá z investícií Fondu prestane spĺňať vyššie uvedené kritériá výberu, Fond môže pokračovať v držbe takýchto investícií až do okamihu, keď príslušné cenné papiere prestanú byť súčasťou Referenčného indexu a je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Povinné ukazovatele nepriaznivého vplyvu na faktory udržateľnosti (stanovené v regulačných technických normách (RTS) v rámci SFDR) sa zohľadňujú pri každom rebalansovaní indexu na základe hodnotenia investícií Fondu, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné investície (ako je opísané nižšie).

Ukazovatele nepriaznivého vplyvu na faktory udržateľnosti sa zohľadňujú pri každom rebalansovaní indexu a na úrovni emisie ich posudzuje poskytovateľ indexu na základe hodnotenia použitia výnosov z dlhopisov, ktoré musia byť formálne a použité výlučne na podporu klimatických alebo iných environmentálnych cieľov udržateľnosti. Poskytovateľ indexu okrem toho pri výbere zelených dlhopisov uplatňuje minimálne ochranné opatrenia a vylúčenia z oprávnenosti, aby sa zabezpečilo, že výnosy z dlhopisov sa nepoužijú na činnosti s veľmi negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi dôsledkami. Patria sem aj minimálne záruky a výnimky zo spôsobilosti v prípade dlhopisov s používaním ziskov v súvislosti s ťažbou tepelného uhlia a výrobou energie, výraznou stratou biodiverzity a kontroverznými zbraňami.

Pri každom rebalansovaní indexu sa z Referenčného indexu vylúčia takisto emitenti s „červeným“ ukazovateľom sporov ESG podľa MSCI, o ktorých bolo rozhodnuté, že sú: (1) v rozpore s medzinárodnými a/alebo vnútroštátnymi normami (so zreteľom na ukazovatele týkajúce sa porušovania zásad globálneho paktu OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky); a (2) zapojené do veľmi závažných sporov súvisiacich s ESG so zreteľom na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, odpadu a sociálnych a zamestnaneckých záležitostí.

Referenčný index fondu vylučuje emitentov s „červenou“ vlajkou týkajúcou sa kontroverzie v oblasti ESG – patria sem emitenti, o ktorých poskytovateľ indexu rozhodol, že porušujú hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a usmernenia OECD pre medzinárodné podniky. Referenčný index aplikuje vyššie uvedené vylučovacie kritériá pri každom prevážení indexu.

C. Udržateľný investičný cieľ finančného produktu

Udržateľným investičným cieľom tohto Fondu je investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktorý v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou indexu Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI vrátane indexu Nuclear Power Index, ktorý je Referenčným indexom tohto Fondu. Fond sa snaží dosiahnuť svoj udržateľný investičný cieľ sledovaním svojho Referenčného indexu, ktorý zahŕňa dlhopisy denominované v eurách, s pevnou úrokovou sadzbou, investičného stupňa, vládne, s vládou spojené (nadnárodné), korporátne a sekuritizované dlhopisy klasifikované ako „zelené dlhopisy“ v súlade s Referenčným indexom.

Poskytovateľ indexu definuje zelené dlhopisy ako cenné papiere s pevným výnosom, ktorých výnosy sú výlučne a formálne použité na projekty alebo činnosti, ktoré podporujú klimatickú alebo inú environmentálnu udržateľnosť. Dlhopisy sa budú považovať za oprávnené, ak ich použitie výnosov spadá aspoň do jednej z oprávnených environmentálnych kategórií definovaných spoločnosťou MSCI ESG Research (vrátane alternatívnej energie, energetickej účinnosti, prevencie a kontroly znečistenia, udržateľnej vody, ekologických budov a adaptácie na zmenu klímy).

V súlade s metodikou Referenčného indexu cenné papiere (bez ohľadu na to, či ich emitent označil ako zelené alebo nie) nezávisle hodnotí spoločnosť MSCI ESG Research, aby určila, či by mali byť klasifikované ako zelené dlhopisy, a to podľa nasledujúcich štyroch kritérií: (i) uvedené použitie výnosov; (ii) proces hodnotenia a výberu ekologických projektov; (iii) proces riadenia výnosov; a (iv) záväzok priebežne podávať správy o environmentálnych výsledkoch použitia výnosov.

Na zaradenie do Referenčného indexu musia pri každom rebalansovaní indexu dlhopisy emitované po zverejnení Zásad pre zelené dlhopisy (dohoda medzi účastníkmi trhu o súbore noriem pre zelené referencie označených emisií) spĺňať všetky štyri kritériá, dlhopisy emitované pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú všetky štyri kritériá, však môžu byť stále kvalifikované na zaradenie do Referenčného indexu.

Referenčný index tiež vylučuje emitentov na základe ich zapojenia do určitých činností, ktoré sa považujú za činnosti s negatívnymi environmentálnymi alebo sociálnymi dôsledkami. Emitenti sú z referenčného indexu vylúčení na základe svojho angažovania sa v nasledujúcich obchodných líniách/činnostiach (alebo súvisiacich činnostiach):
• alkohol
• tabak
• hazardné hry
• zábava pre dospelých
• geneticky modifikované organizmy
• civilné strelné zbrane
• vojenské zbrane

Poskytovateľ indexu určí pri každej obmedzenej činnosti, čo predstavuje „angažovanosť“. Môže to vychádzať z percentuálneho podielu celkových príjmov, z definovanej prahovej hodnoty celkových príjmov alebo z čohokoľvek súvisiaceho s obmedzenou činnosťou bez ohľadu na výšku získaných príjmov.

Referenčný index tiež vylučuje emitentov, ktorí sa považujú za zapojených do veľmi závažných sporov súvisiacich s ESG s „červeným“ ukazovateľom sporov ESG podľa MSCI (na základe skóre sporov MSCI). Skóre kontroverznosti MSCI meria angažovanosť emitenta (alebo údajnú angažovanosť) v závažných kontroverzných otázkach na základe posúdenia jeho činností a/alebo produktov, ktoré sú vnímané ako činnosti a/alebo produkty s negatívnym vplyvom v oblasti ESG. Skóre kontroverznosti MSCI môže zohľadňovať angažovanosť v činnostiach s nežiaducim vplyvom vo vzťahu k environmentálnym záležitostiam, ako sú biodiverzita a využívanie pôdy, energia a zmena klímy, vodný stres, toxické emisie a problémy s odpadom. Skóre kontroverznosti MSCI môže tiež zohľadňovať angažovanosť na činnostiach s nežiaducim vplyvom vo vzťahu k sociálnym otázkam, akými sú ľudské práva, vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom, diskriminácia a rôznorodosť pracovnej sily.

Ďalšie informácie o tom, kde možno nájsť podrobnosti o metodike Referenčného indexu, nájdete v „Oddiel L – Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa.“

D. Investičná stratégia

Investičnou politikou Fondu je investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou Referenčného indexu, a tým sa kvalifikujú ako zelené dlhopisy (podľa určenia poskytovateľa indexu) a spĺňajú vlastnosti ESG svojho Referenčného indexu. Metodika indexu jeho referenčného indexu je opísaná vyššie v „časti C – Udržateľný investičný cieľ finančného produktu.“

Investičná stratégia Fondu umožňuje investovaním do zložiek jeho Referenčného indexu investovať do zelených dlhopisov (podľa určenia poskytovateľa indexu) a dodržiavať požiadavky ESG jeho Referenčného indexu. V prípade, že niektoré investície prestanú spĺňať podmienky (vrátane prípadov, keď sa niektoré dlhopisy prestanú kvalifikovať ako zelené dlhopisy), Fond môže pokračovať v držbe takýchto investícií len dovtedy, kým príslušné cenné papiere neprestanú byť súčasťou Referenčného indexu a kým nie je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Fond môže používať optimalizačné techniky, aby dosiahol podobný výnos ako referenčný index, čo znamená, že má povolené investovať do cenných papierov, ktoré nie sú podkladovými zložkami referenčného indexu, ak majú takéto cenné papiere podobnú výkonnosť (s podobným rizikovým profilom) ako niektoré cenné papiere tvoriace referenčný index. Ak tak Fond urobí, jeho investičnou stratégiou je investovať do cenných papierov v Referenčnom indexe alebo do cenných papierov, ktoré v čase nákupu spĺňajú požiadavky ESG Referenčného indexu. Ak takéto cenné papiere prestanú spĺňať požiadavky ESG Referenčného indexu, Fond môže držať takéto cenné papiere až do ďalšieho rebalansovania indexu Referenčného indexu a do okamihu, keď je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Stratégia sa implementuje pri každom rebalansovaní portfólia Fondu (alebo podľa možnosti a uskutočniteľnosti čo najskôr po ňom), ktoré nasleduje po rebalansovaní indexu jeho Referenčného indexu.

Záväznými prvkami investičnej stratégie je, že Fond bude investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou Referenčného indexu, a tým sa kvalifikujú ako zelené dlhopisy (podľa určenia poskytovateľa indexu) a spĺňajú vlastnosti ESG svojho Referenčného indexu.

Keďže Fond môže používať optimalizačné techniky a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú podkladovými zložkami Referenčného indexu, ak tak robí, jeho investičnou stratégiou je investovať len do cenných papierov v Referenčnom indexe alebo do cenných papierov, ktoré v čase nákupu spĺňajú požiadavky ESG Referenčného indexu.

V prípade, že niektoré investície prestanú spĺňať požiadavky ESG Referenčného indexu (vrátane prípadov, keď sa dlhopisy prestanú kvalifikovať ako zelené dlhopisy), Fond môže pokračovať v držbe takýchto investícií len dovtedy, kým príslušné cenné papiere neprestanú byť súčasťou Referenčného indexu a/alebo kým nie je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI) na faktory udržateľnosti

Fond berie do úvahy hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, ako je uvedené v otázke vyššie, pozri „Oddiel B – Žiadne výrazné narušenie udržateľného investičného cieľa“.

Výročná správa Fondu bude obsahovať informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti.

Politika dobrej správy

Do metodiky referenčného indexu sú začlenené kontroly dobrého riadenia. Pri každom prevážení indexu vylúči poskytovateľ indexu z referenčného indexu emitentov na základe skóre sporu ESG (ktoré meria zapojenie emitenta do sporov súvisiacich s ESG), ktoré zahŕňa vylúčenie spoločností klasifikované ako spoločnosti porušujúce zásady globálneho paktu OSN (pozri vyššie časť C – Udržateľný investičný cieľ finančného produktu“).

E. Podiel investícií

Snahou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu.

Očakáva sa, že aspoň 90 % aktív Fondu sa investuje buď do cenných papierov v rámci Referenčného indexu, alebo do cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá výberu ESG Referenčného indexu. Investičný manažér preto určil, že pri každom rebalansovaní indexu (alebo podľa možnosti a uskutočniteľnosti čo najskôr po ňom) bude aspoň 90 % aktív Fondu investovaných do investícií, ktoré sa považujú za udržateľné.

V prípade, že niektoré investície prestanú spĺňať požiadavky ESG Referenčného indexu (vrátane prípadov, keď sa niektoré investície prestanú kvalifikovať ako udržateľné), Fond môže pokračovať v držbe takýchto investícií až do okamihu, keď príslušné cenné papiere prestanú byť súčasťou Referenčného indexu (alebo inak prestanú spĺňať kritériá výberu ESG Referenčného indexu) a je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať. V dôsledku toho môže Fond v období medzi rebalansovaním indexu držať menej ako 90 % svojich aktív v investíciách, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné.

Fond môže investovať do 10 % svojich aktív do iných investícií.

Fond môže používať na investičné účely a na účely efektívneho riadenia portfólia deriváty súvisiaceho s cieľom udržateľného investovania. Ak Fond využíva na dosiahnutie udržateľného investičného cieľa deriváty, všetky vyššie uvedené ratingy alebo analýzy ESG sa budú vzťahovať na podkladovú investíciu.

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ. Fond sa v súcasnosti nezaväzuje investovat do cinností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Tento fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac než 0 % svojich aktív do investícií do prechodných a podporných činností v zmysle nariadenia o taxonómii.

Minimálne 90 % aktív Fondu bude investovaných do udržateľných investícií. Tieto udržateľné investície budú udržateľnými investíciami s environmentálnym cieľom, ktorý sa nezaväzuje zosúladiť s taxonómiou EÚ. Hodnotenie, či sú investície fondu kvalifikované ako udržateľné, sa vykonáva pri každom prevážení indexu alebo približne v tom čase, keď sa portfólio fondu prevažuje podľa svojho referenčného indexu.

Tento Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do sociálne udržateľných investícií.

Iné účasti môžu zahŕňať hotovosť, fondy peňažného trhu a deriváty. Takéto investície sa môžu použiť len na účel efektívnej správy portfólia. Výnimkou sú deriváty používané na menové zaistenie vo vzťahu ku ktorejkoľvek menovo zaistenej triede akcií.

Všetky hodnotenie alebo analýzy ESG použité poskytovateľom indexu sa budú vzťahovať len na deriváty týkajúce sa jednotlivých emitentov, ktorých fond používa.

F. Monitorovanie udržateľného investičného cieľa

Nepretržité monitorovanie integrity produktov

Spoločnosť BlackRock monitoruje, ako fond dodržiava svoj cieľ udržateľný investičný cieľ. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu. Cieľ fondu týkajúci sa udržateľného investovania je začlenený do metodiky referenčného indexu a fond je monitorovaný spôsobom, ktorého snahou je identifikovať výnimky z plnenia udržateľných záväzkov fondu pri každom prevážení.

Spoločnosť BlackRock monitoruje údaje na úrovni fondu a indexu, aby pri každom prevážení sledovala, ako fond dodržiava udržateľný investičný cieľ.

Spoločnosť BlackRock tiež monitoruje chyby sledovania fondu a hlási ich investorom v rámci výročnej a polročnej správy a výkazov. V prospekte fondu sú zverejnené aj informácie o predpokladanej chybe sledovania.

G. Metodiky

Snahou fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý do výberu zložiek v súlade so svojou metodikou zahŕňa niektoré kritériá ESG (uvedené vyššie v časti C a podrobne opísané v časti L).

Metodiky

Okrem toho sa nasledujúce metodiky používajú na meranie spôsobu plnenia udržateľného investičného cieľa, ktorý fond podporuje:

Referenčný index používa údaje z ratingu ESG rizík od spoločnosti MSCI. Ďalšie informácie získate na adrese https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Referenčný index investuje do zelených dlhopisov, čo sú cenné papiere s pevným výnosom, ktorých výnosy sa výlučne a formálne použijú na projekty alebo činnosti, ktoré využitím výnosov podporujú klimatické ciele alebo iné ciele environmentálnej udržateľnosti. Ďalšie informácie nájdete v metodike indexu.

Fond používa ďalšie skríningy. Ďalšie informácie nájdete v metodike indexu.

Metodika udržateľných investícií

Udržateľné investície sa identifikujú na základe hodnotenia pozostávajúceho zo štyroch častí:
(i) prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov,
(ii) nespôsobuje významnú škodu,
(iii) dosahuje minimálne záruky a
(iv) Kvalitné riadenie (kde to je relevantné)

Investícia bude považovaná za „udržateľnú investíciu“, len ak spĺňa všetky štyri kritériá tohto testu. Udržateľné investície podliehajú robustnému procesu dohľadu s cieľom zabezpečiť plnenie regulačných noriem.

(i) Prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov

Environmentálne a sociálne ciele
Spoločnosť BlackRock identifikuje udržateľné investície, ktoré prispievajú k plneniu rôznych environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať alternatívnu a obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť, prevenciu alebo zmierňovanie znečistenia, opätovné použitie a recykláciu, zdravie, výživu, hygienu a vzdelávanie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a iné rámce súvisiace s udržateľnosťou (spoločne ako „environmentálne a sociálne ciele“).

Hodnotenie ekonomickej aktivity
Investícia bude udržateľná (za predpokladu splnenia zvyšných troch bodov):

Obchodná aktivita
• Ak možno 20 % príjmov alebo viac pripísať produktom a/alebo službám, ktoré sú systematicky mapované ako prispievajúce k environmentálnym a/alebo sociálnym cieľom za použitia údajov tretích obchodníkov.

Obchodné praktiky
• Ak má emitent stanovený cieľ dekarbonizácie v súlade s iniciatívami súvisiacimi s vedecky podloženými cieľmi (SBTi), ktoré boli validované pomocou údajov tretieho obchodníka. Snahou SBTi je ponúkať jasne definovaný spôsob, akým môžu spoločnosti a finančné inštitúcie znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) s cieľom prispôsobiť sa cieľom Parížskej dohody a pomáhať predchádzať najhorším vplyvom zmeny klímy.

Cenné papiere s pevným výnosom
• Ak fond investuje do dlhopisov so stanoveným použitím výnosov, takýto dlhopis bude udržateľnou investíciou, ak použitie výnosov výraznou mierou prispeje k environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu, čo bude posúdené základným hodnotením.

Udržateľné investície fondu môžu mať v závislosti od investičnej stratégie fondu niektoré alebo všetky vyššie uvedené environmentálne a/alebo sociálne ciele. Spoločnosť BlackRock môže pri určovaní toho, ktoré podkladové podiely predstavujú udržateľné investície, prihliadať na hodnotenie udržateľných investícií zo strany poskytovateľa indexu alebo na akékoľvek iné vylučovacie kritériá, ktoré sú zahrnuté do metodiky referenčného indexu fondu.

(ii) Nespôsobovať významnú škodu (DNSH)

Pri každom rebalansovaní indexu sa všetky investície, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné, hodnotia na základe určitých minimálnych environmentálnych a sociálnych ukazovateľov. Súčasťou hodnotenia je aj posúdenie účasti spoločností na činnostiach, ktoré majú veľmi negatívny environmentálny a sociálny vplyv. Ak sa zistí, že spoločnosť je zapojená do činností s veľmi negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi, nemôže byť považovaná za udržateľnú investíciu.

Ak fond investuje do dlhopisov so stanoveným použitím výnosov, ako sú zelené dlhopisy, hodnotenie bude vykonané na úrovni emisie na základe použitia ziskov z dlhopisov, ktoré musia byť formálne a výlučne použité na podporu klímy alebo iné účely environmentálnej udržateľnosti. Do výberu zelených dlhopisov sú okrem toho zahrnuté určité minimálne záruky a výnimky zo spôsobilosti s cieľom predísť expozícii dlhopisom spojeným s činnosťami, ktoré sú považované za činnosti s vysoko negatívnymi environmentálnymi a spoločenskými vplyvmi

Povinné ukazovatele nepriaznivého vplyvu na faktory udržateľnosti (stanovené v regulačných technických normách (RTS) v rámci SFDR) sa zohľadňujú pri každom rebalansovaní indexu na základe posúdenia investícií Fondu, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné.

Na základe tohto hodnotenia sa nižšie uvedené investície nekvalifikujú ako udržateľné investície: (1) spoločnosti, o ktorých sa predpokladá, že aspoň 1 % ich príjmov pochádza z energetického uhlia, ktoré je výrazne náročné na emisie uhlíka a významne prispieva k emisiám skleníkových plynov (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov); (2) spoločnosti, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do závažných sporov súvisiacich s ESG (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, odpadu a sociálnych a zamestnaneckých záležitostí); a (3) spoločnosti, ktoré sa považujú za spoločnosti zaostávajúce za podobnými spoločnosťami v odvetví na základe ich vysokej expozície voči významným rizikám ESG a ich neschopnosti riadiť tieto riziká (berúc do úvahy ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, odpadu, neupravených rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a rodovej rozmanitosti v správnej rade).

Okrem toho platí, že spoločnosti klasifikované ako spoločnosti, ktoré porušujú alebo pri ktorých hrozí, že porušia všeobecne uznávané medzinárodné normy a štandardy zakotvené v zásadách globálneho paktu OSN (UNGC), usmerneniach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre medzinárodné podniky, hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (UNGP) a ich základných dohovoroch, nebudú kvalifikované ako udržateľné investície. Spoločnosti, pri ktorých sa určí, že majú akúkoľvek väzbu na kontroverzné zbrane (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa väzieb na kontroverzné zbrane), nebudú kvalifikované ako udržateľné investície.

(iii) Dosahovanie minimálnych záruk

Emitenti klasifikovaní ako emitenti, ktorí porušujú alebo pri ktorých hrozí, že porušia všeobecne uznávané medzinárodné normy a štandardy zakotvené v zásadách UNGC, usmerneniach OECD pre medzinárodné podniky, UNGP a ich základných dohovoroch, nebudú kvalifikované ako udržateľné investície.

Kvalitné riadenie

Do metodiky referenčného indexu sú začlenené kontroly dobrého riadenia. Poskytovateľ indexu pri každom prevážení indexu vylúči z referenčného indexu spoločnosti na základe skóre kontroverznosti ESG (ktoré meria účasť emitenta na kontroverzných otázkach súvisiacich s ESG) a vylúči spoločnosti klasifikované ako spoločnosti porušujúce zásady UNGC.

H. Zdroje údajov a ich spracovanie

Použitie zdrojov údajov

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj nástroj, ktorý podporuje analytiku a hlásenia spoločnosti BlackRock v súvislosti s ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a prístup k informáciám o indexe, ktoré sú potrebné v rámci investičného procesu s cieľom dosiahnuť charakteristiku fondu v oblasti ESG.

Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov a indexu, okrem iného aj od spoločností MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tieto dátové súbory môžu obsahovať skóre ESG z titulkov, údaje o uhlíkových emisiách, metriku angažovania spoločnosti alebo kontroverzie a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré majú k dispozícii manažéri portfólia a ktoré sa používajú v rámci investičných stratégií spoločnosti BlackRock. Takéto nástroje podporujú celý investičný proces od výskumu po zostavenie a modelovanie portfólia a podávanie hlásení.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného investičného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Poskytovateľov a údaje o ESG hodnotíme na základe piatich kľúčových oblastí uvedených nižšie:
1. Získavanie údajov: sem patrí okrem iného hodnotenie podkladových dátových zdrojov poskytovateľov údajov, technológií používaných na získavanie údajov, procesu na identifikovanie nesprávnych informácií a používania strojového učenia alebo prístupov k získavaniu údajov o ľuďoch. Budeme posudzovať aj plánované vylepšenia.
2. Pokrytie údajov: naše hodnotenie zahŕňa okrem iného aj rozsah, do akého dátový balík pokrýva prostredie emitentov a tried aktív, do ktorých môžeme investovať. Patrí sem posúdenie zaobchádzania s materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj použitie odhadovaných alebo hlásených údajov.
3. Metodika: súčasťou nášho hodnotenia je okrem iného aj posudzovanie použitých metodík tretích poskytovateľov vrátane posudzovania vrátane posúdenia prístupov k získavaniu a kalkulácii, prispôsobenia odvetvovým alebo regulačným štandardom alebo rámcom, limitov významnosti a ich prístupu k medzerám v údajoch.
4. Overovanie údajov: súčasťou nášho hodnotenia sú okrem iného aj prístup tretích poskytovateľov k overovaniu získaných údajov a procesy zabezpečenia kvality vrátane spolupráce s emitentmi.
5. Činnosti: budeme hodnotiť rôzne aspekty činnosti obchodníkov s údajmi, okrem iného aj ich zásady a postupy (vrátane posúdenia konfliktov záujmov), veľkosť a skúsenosti ich tímov vykonávajúcich výskum údajov, ich vzdelávacie programy a ich využívanie tretích dodávateľov.

Spoločnosť BlackRock sa navyše aktívne zúčastňuje relevantných konzultácií poskytovateľa, ktoré sa týkajú navrhovaných zmien metodík súvisiacich s dátovými súbormi tretích strán alebo metodikami indexu, a technickým tímom poskytovateľa údajov odovzdáva komplexnú spätnú väzbu a odporúčania. Spoločnosť BlackRock často nepretržite spolupracuje s poskytovateľmi údajov o ESG vrátane poskytovateľov indexu, aby držala krok s vývojom v odvetví.

Ako sa spracúvajú údaje

Interné procesy spoločnosti BlackRock sa zameriavajú na poskytovanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov, ktoré budú používať odborníci na investície a ktoré sa budú používať aj na účely transparentnosti a podávania hlásení. Údaje vrátane údajov o ESG získaných prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Integrovaná technológia spoločnosti BlackRock nám umožňuje zostavovať údaje o emitentoch a investíciách v rámci rôznej environmentálnej a sociálnej metriky a metriky riadenia a od rôznych poskytovateľov údajov a ich sprístupnenie investičným tímom a iným podporným a kontrolným funkciám, ako je napríklad riadenie rizík.

Používanie odhadovaných údajov

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať. Vzhľadom na aktuálne výzvy v dátovom prostredí platí, že hoci sa spoločnosť BlackRock opiera o podstatné množstvo odhadovaných údajov v rámci svojho prostredia, do ktorého možno investovať, pričom ich úrovne môžu byť v prípade každého dátového súboru iné, naším cieľom je zaistiť, aby bolo používanie odhadov v súlade s regulačnými usmerneniami a aby nám poskytovatelia údajov poskytli potrebnú dokumentáciu a transparentnosť, pokiaľ ide o ich metodiky. Spoločnosť BlackRock si uvedomuje dôležitosť zvyšovania kvality svojich údajov a dátového pokrytia a naďalej vyvíja dátové súbory, ktoré sú dostupné jej investičným odborníkom a iným tímom. Ak si to vyžadujú nariadenia na úrovni štátu, fondy môžu uvádzať explicitné úrovne dátového pokrytia. Snahou spoločnosti BlackRock je pochopiť používanie odhadovaných údajov v metodikách indexu a zaistiť, aby boli ich prístupy robustné a v súlade s platnými regulačnými požiadavkami a metodikami indexu.

I. Obmedzenia metodík a údajov

Obmedzenia metodiky

Udržateľné investovanie je rozvíjajúci sa priestor, tak z hľadiska pochopenia v rámci odvetvia, ako aj pokiaľ ide o regulačné rámce na regionálnej aj globálnej báze. Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Spoločnosť BlackRock môže v dôsledku toho kedykoľvek v budúcnosti aktualizovať tieto zverejnené informácie a použité metodiky a zdroje údajov, keď sa budú vyvíjať praktiky na trhu alebo budú k dispozícii ďalšie regulačné usmernenia.

Poskytovateľ indexu obvykle vykonáva skríning referenčného indexu vo vzťahu k jeho kritériám v oblasti ESG len pri prevážení indexu. Spoločnosti, ktoré v minulosti spĺňali skríningové kritériá referenčného indexu, a preto boli zahrnuté do referenčného indexu a fondu, môžu byť nečakane alebo náhle ovplyvnené udalosťou spojenou so závažnou kontroverznosťou, čo má negatívny vplyv na ich cenu a teda aj na výkonnosť fondu. Ak sú takéto spoločnosti existujúcimi zložkami referenčného indexu, zostanú súčasťou referenčného indexu a fond ich preto bude aj naďalej držať až do nasledujúceho naplánovaného preváženia (alebo pravidelnej kontroly), keď príslušná spoločnosť prestane byť súčasťou referenčného indexu a bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) danú pozíciu zlikvidovať. Fond, ktorý sleduje takúto referenčnú hodnotu, preto môže prestať spĺňať kritériá ESG medzi preváženiami indexu (alebo pravidelnými kontrolami), až kým referenčný index nebude prevážený späť v súlade so svojimi indexovými kritériami, keď dôjde aj k preváženiu fondu v súlade s jeho referenčným indexom. Podobne aj metodiky indexu, ktoré zaviazali investovať do minimálneho percenta udržateľných investícií, môžu tiež klesnúť pod danú úroveň medzi jednotlivými preváženiami, v čase preváženia (alebo hneď potom, keď to bude praktické) však budú opäť v súlade.

Obmedzenia údajov

Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov.

Hoci každá metrika ESG môže mať svoje vlastné individuálne obmedzenia, obmedzenia údajov môžu vo všeobecnosti okrem iného zahŕňať:
• Nedostupnosť určitej metriky ESG kvôli odlišným štandardom týkajúcim sa vykazovania a zverejňovania s vplyvom na emitentov, geografické oblasti alebo sektory
• Vznikajúce štatutárne firemné štandardy v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o udržateľnosť, čo vedie k rozdielom v rozsahu, v akom môžu spoločnosti podávať hlásenia týkajúce sa regulačných kritérií, v dôsledku čoho môžu byť niektoré úrovne pokrytia metriky nízke.
• Nekonzistentné používanie a úrovne hlásených údajov o ESG v porovnaní s odhadovanými v prípade rôznych poskytovateľov údajov, v rôznych časových obdobiach, čo spôsobuje problémy s porovnateľnosťou.
• Odhadované údaje sa vzhľadom na svoj charakter môžu líšiť od skutočných čísel vzhľadom na predpoklady alebo hypotézu poskytovateľov údajov.
• Rozdielne názory alebo hodnotenia emitentov kvôli rôznym metodikám poskytovateľov alebo používaniu subjektívnych kritérií. • Väčšina firemných hlásení o ESG a zverejňovania informácií v tejto súvislosti má ročný charakter a ich príprava zaberá značný čas, čo znamená, že tieto údaje vznikajú s oneskorením v porovnaní s finančnými dátami. Jednotliví poskytovatelia údajov, ktorí takéto údaje zaraďujú do svojich dátových súborov, môžu tiež mať nekonzistentné frekvencie obnovovania údajov.
• Pokrytie a aplikovateľnosť údajov v rámci tried aktív a ukazovateľov sa môžu líšiť
• Prognostické údaje, ako sú ciele spojené s klímou, sa môžu výrazne líšiť od historickej a aktuálnej metriky.

Viac informácií o tom, ako sa vykonávajú kalkulácie metriky prezentovanej s ukazovateľmi udržateľnosti nájdete vo výročnej správe fondu.

Udržateľné investície a environmentálne a sociálne kritériá

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Aktéri odvetvia vrátane poskytovateľa indexu čelia výzvam spočívajúcim v identifikovaní jednej metriky alebo súboru štandardizovaných metrík s cieľom poskytnúť komplexný obraz o spoločnosti alebo investícii. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií s prihliadnutím na regulačné požiadavky a metodiky poskytovateľa indexu.

Spoločnosť BlackRock využíva metodiky a údaje tretích poskytovateľov indexu pri hodnotení toho, či investície spôsobujú výrazné škody a majú kvalitné postupy riadenia. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade vykoná poskytovateľ indexu hodnotenie na základe svojich poznatkov o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

Spoločnosť BlackRock vykonáva dôkladnú náležitú starostlivosť vo vzťahu k metodikám poskytovateľa indexu v oblasti udržateľných investícií s cieľom zaistiť ich súlad s názormi spoločnosti BlackRock na udržateľné investície.

J. Náležitá starostlivosť

Investičný manažér vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k poskytovateľom indexu a nepretržite ich angažuje v súvislosti s metodikami indexu vrátane ich hodnotenia kritérií správneho riadenia, ktoré sú vytýčené v SFDR a ktoré zahŕňajú správne štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie pracovníkov a dodržiavanie daňových predpisov na úrovni spoločností, do ktorých sa investuje.

K. Politiky zapájania

Fond

Fond nepoužíva angažovanosť ako prostriedok na splnenie svojich záväzných záväzkov týkajúcich sa environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľov udržateľného investovania. Investičný manažér neangažuje priamo spoločnosti/emitentov v rámci indexu, ale priamo angažuje poskytovateľov indexu a údajov s cieľom zaistiť lepšiu analytiku a stabilitu v rámci metriky ESG.

Všeobecné informácie

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach.

Ak spoluprácu konkrétne identifikuje niektorý tím správy portfólia ako jeden z prostriedkov, pomocou ktorých sa snaží preukázať záväzok vo vzťahu k otázkam environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia v kontexte SFDR, metódy prispôsobenia efektívnosti stratégie takejto spolupráce a spôsoby prispôsobenia takejto stratégie spolupráce v prípade nedosahovania požadovaného vplyvu (obvykle vyjadrené ako redukcia špecifikovaných hlavných nežiaducich ukazovateľov) budú opísané v prospekte a na webovej adrese daného fondu.

Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Ak príslušný tím správy portfólia znepokojuje prístup spoločnosti k identifikovaným charakteristikám ESG a/alebo hlavným nežiaducim ukazovateľom, môže predstavenstvu alebo manažmentu spoločnosti vysvetliť svoje očakávania a prostredníctvom hlasovania počas valných zhromaždení môže signalizovať, že má nevyriešené obavy, vo všeobecnosti hlasovaním proti opätovnému zvoleniu riaditeľov, ktorých považuje za zodpovedných za zlepšenie identifikovaných charakteristík ESG alebo hlavných nežiaducich ukazovateľov.

Spoločnosť BlackRock oddelene od činností konkrétneho tímu správy portfólia, na najvyššej úrovni v rámci svojho fiduciárneho prístupu rozhodla, že je v najlepšom dlhodobom záujme jej klientov podporovať správne podnikové riadenie ako informovaný a angažovaný akcionár. V spoločnosti BlackRock je za to zodpovedný tím pre dohľad nad investíciami (BlackRock Investment Stewardship). Spoločnosť BlackRock plní požiadavky smernice o právach akcionárov II („SRD II“) týkajúce sa spolupráce s verejnými spoločnosťami a inými stranami v investičnom ekosystéme hlavne prostredníctvom práce tímu BIS. Kópia stratégie spolupráce spoločnosti BlackRock podľa smernice SRD II sa nachádza na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami je opísaný vo všeobecných zásadách BIS a usmerneniach k hlasovaniu na úrovni trhu. Všeobecné zásady BIS určujú našu filozofiu v oblasti dohľadu a prezentujú naše názory na podnikové riadenie a udržateľné obchodné postupy, ktoré podporujú vytváranie dlhodobej hodnoty zo strany spoločností. Uvedomujeme si, že uznávané štandardy a normy podnikového riadenia sú na každom trhu iné, domnievame sa však, že existujú určité základné prvky riadenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre schopnosť spoločnosti vytvárať dlhodobú hodnotu. Naše usmernenia k hlasovaniu na konkrétnom trhu poskytujú informácie o tom, ako BIS zavádza všeobecné princípy do praxe – s prihliadnutím na štandardy a normy miestneho trhu – a sú zdrojom údajov pri rozhodovaní o spôsobe hlasovania o konkrétnych bodoch programu zhromaždenia akcionárov. Celkový prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami a spolupráci je opísaný na adrese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS sa pri výkone činnosti môže zameriavať na konkrétne témy súvisiace s ESG, ktoré sú uvedené v prioritách spoločnosti BlackRock vo vzťahu k hlasovaniu https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa

Tento Fond sa snaží dosiahnuť udržateľný investičný cieľ sledovaním výkonnosti indexu Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI vrátane indexu Nuclear Power Index, ktorý je jeho Referenčným indexom a ktorý sa snaží vyberať dlhopisy klasifikované ako zelené dlhopisy a uplatňuje dodatočné vylučovacie kritériá ESG v súlade s jeho metodikou.

Pri každom rebalansovaní indexu sa Referenčný index snaží vybrať dlhopisy klasifikované ako zelené dlhopisy a uplatňuje dodatočné vylučovacie kritériá ESG v súlade so svojou metodikou.

Pri každom rebalansovaní indexu (alebo podľa možnosti a uskutočniteľnosti čo najskôr po ňom) sa portfólio Fondu rebalansuje v súlade s jeho Referenčným indexom.

Predpokladá sa, že v dôsledku uplatnenia ESG kritérií výberu Referenčného indexu sa portfólio Fondu zníži v porovnaní s indexom Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, ktorý predstavuje široký trhový index pozostávajúci z cenných papierov s pevným výnosom.

Ďalšie informácie týkajúce sa Referenčného indexu získate skopírovaním a vložením nasledujúceho odkazu do webového prehliadača: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

 • Austria

 • Belgium

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Estonia

 • Finland

 • France

 • Holandsko

 • Hungary

 • Italy

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luxembursko

 • Nemecko

 • Norway

 • Poland

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Spojené kráľovstvo

 • Sweden

 • Switzerland

 • Írsko

Držby

Držby

k 12-júl-24
Issuer Váha (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,77
Európska únia 5,19
KFW 4,49
ITALY (REPUBLIC OF) 3,95
Issuer Váha (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,75
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,19
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 2,18
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,91
TENNET HOLDING BV 1,80
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
31-mar-2019
do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
do
31-mar-2024
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,00 0,01
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  1,99 6,29
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 3,21 11,60
Zabezpečenie (% pôžičky)  107,06 107,21
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 12-júl-24
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.

V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.

Typy záruk Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu) Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108% Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102,5 % – 106 % 102,5 % – 105 % Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5% – 105 %

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Xetra GRON EUR 29-mar-21 BMVM9T0 GRON GR GRON.DE
Borsa Italiana GRON EUR 28-máj-21 BNZFMM6 - GRON.MI
SIX Swiss Exchange GRON EUR 10-jún-21 BMDXPY8 - GRON.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 840 EUR
-21,6%
6 850 EUR
-11,8%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 840 EUR
-21,6%
7 720 EUR
-8,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 080 EUR
0,8%
10 360 EUR
1,2%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 910 EUR
9,1%
10 960 EUR
3,1%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra