Pevný výnos

SECA

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 3 rokov.

  2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -3,6 -18,3 7,2
Referenčná hodnota (%) -3,5 -18,3 7,3
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

- - -12,56 -4,55 2,35
Referenčná hodnota (%)

k 30-jún-24

- - -12,48 -4,49 2,43
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
2,35 -5,12 - - -4,60
Referenčná hodnota (%) 2,43 -5,04 - - -4,52
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
-1,89 0,16 -1,38 -1,89 2,35 -14,58 - - -16,19
Referenčná hodnota (%) -1,85 0,17 -1,36 -1,85 2,43 -14,38 - - -15,92

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 12-júl-24
EUR 1 599 726 868
Dátum spustenia triedy akcií
01-okt-20
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Pomer celkových nákladov
0,09%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
SECA GY
Čisté aktíva fondu
k 12-júl-24
EUR 1 726 684 141
Dátum spustenia fondu
01-okt-20
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index
Nesplatené akcie
k 12-júl-24
377 867 802
ISIN
IE00BLDGH553
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 31-mar-24
0,01%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Optimalizované
Emitujúca spoločnosť
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 júna

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 12-júl-24
360
Ticker referenčnej hodnoty
SBACEGE
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
0,999
Vážený priemerný kupón
k 12-júl-24
2,03
Skutočná doba platnosti
k 12-júl-24
7,08
Úroveň referenčnej hodnoty
k 12-júl-24
EUR 207,92
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
7,59%
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 12-júl-24
3,09%
Vážená priemerná splatnosť
k 12-júl-24
8,67

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
A
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
6,39
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Bond EMU Government
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k -
-
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
100,00
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
47,44
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
156
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
0,00%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-máj-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Táto časť obsahuje informácie o fonde súvisiace s udržateľnosťou podľa článku 10 nariadenia SFDR.

A. Zhrnutie

Tento fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície. Fond sa nezaväzuje investovať do udržateľných investícií. Fond sa nezaväzuje investovať do udržateľných investícií. Fond je riadený pasívne a snaží sa podporovať určité environmentálne a sociálne vlastnosti sledovaním výkonnosti indexu FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, ktorý je jeho Referenčným indexom:

Investičnou stratégiou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, pokiaľ je to možné a praktické, tvoria cenné papiere, ktoré sú súčasťou referenčného indexu, vďaka čomu sú v súlade s charakteristikami ESG svojho referenčného indexu (ako je podrobnejšie opísané nižšie v Časti D. Investičná stratégia). Investovaním do zložiek referenčného indexu umožňuje investičná stratégia fondu dodržiavanie požiadaviek ESG referenčného indexu, ako to určí poskytovateľ indexu. Fond prihliada na hlavné nežiaduce vplyvy na faktory udržateľnosti sledovaním referenčného indexu, ktorý zahŕňa určité kritériá ESG pri výbere zložiek indexu.

Snahou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu. Očakáva sa, že aspoň 80 % aktív Fondu sa investuje buď do cenných papierov v rámci Referenčného indexu, alebo do cenných papierov, ktoré spĺňajú environmentálne a sociálne kritériá výberu Referenčného indexu. Tento fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac než 0 % svojich aktív do investícií do environmentálne udržateľných ekonomických činností v zmysle nariadenia o taxonómii. Fond sa v súcasnosti nezaväzuje investovat do cinností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Snahou fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý do výberu zložiek v súlade so svojou metodikou zahŕňa niektoré kritériá ESG. Spoločnosť BlackRock monitoruje, ako fond dodržiava environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré sa fond snaží presadzovať. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu. Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky fondu sú začlenené do metodiky referenčného indexu a fond je monitorovaný spôsobom, ktorého snahou je identifikovať výnimky z plnenia udržateľných záväzkov fondu pri každom prevážení.

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov a indexu, okrem iného aj od spoločností MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Interné procesy spoločnosti BlackRock sú zamerané na dodávanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov na použitie zo strany investičných odborníkov a na účely transparentnosti a hlásení. Údaje, vrátane údajov o ESG, získané prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin.

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného investičného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Aktéri odvetvia vrátane poskytovateľov indexu čelia výzvam spočívajúcim v identifikovaní jednej metriky alebo súboru štandardizovaných metrík s cieľom poskytnúť komplexný obraz o spoločnosti alebo investícii. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade vykoná poskytovateľ indexu hodnotenie na základe svojich poznatkov o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

Investičný manažér vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k poskytovateľom indexu a nepretržite ich angažuje v súvislosti s metodikami indexu vrátane ich hodnotenia kritérií správneho riadenia, ktoré sú vytýčené v SFDR a ktoré zahŕňajú správne štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie pracovníkov a dodržiavanie daňových predpisov na úrovni spoločností, do ktorých sa investuje.

Investičný manažér v rámci investičnej stratégie fondu nespolupracuje priamo so spoločnosťami/emitentmi v rámci referenčného indexu. Investičný manažér bude priamo spolupracovať s poskytovateľmi indexu a údajov s cieľom zaistiť lepšiu analytiku a stabilitu metrík ESG. Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Referenčný index je určený ako referenčná hodnota s cieľom určiť, či je fond v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje.

B. Žiadny udržateľný investičný cieľ

Tento fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície.

Fond sa nezaväzuje investovať do udržateľných investícií.

C. Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Fond je riadený pasívne a snaží sa podporovať určité environmentálne a sociálne vlastnosti sledovaním výkonnosti indexu FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, ktorý je jeho Referenčným indexom:

Environmentálne a sociálne vlastnosti podporované týmto Fondom majú zabezpečiť vyššiu expozíciu voči vládnym emitentom v krajinách menej vystavených rizikám zmeny klímy v otázke odolnosti a pripravenosti na riziká zmeny klímy. Tieto environmentálne a sociálne vlastnosti sú zahrnuté do výberu a váženia zložiek Referenčného indexu Fondu (ako je opísané nižšie).

Referenčný index meria výkonnosť štátnych dlhopisov v rámci indexu FTSE EMU Government Bond Index (ďalej len „Materský index“), pričom sa snaží dosiahnuť väčší prínos pre klímu tým, že poskytuje vyššiu expozíciu voči krajinám menej vystaveným rizikám zmeny klímy a nižšiu expozíciu voči krajinám, ktoré sú viac vystavené rizikám zmeny klímy. Poskytovateľ indexu váži každú krajinu na základe trhovej kapitalizácie jej dlhu spĺňajúceho podmienky indexu, ako aj na základe jej relatívnej expozície voči klimatickému riziku.

Expozícia každej krajiny voči klimatickým rizikám sa meria v troch rôznych a kvantitatívnych pilieroch súvisiacich s klímou: (i) prechodné riziko, ktoré predstavuje úroveň expozície hospodárstva krajiny voči riziku súvisiacemu s klímou, meranú vzdialenosťou k dosiahnutiu modelovaných emisií potrebných na dosiahnutie cieľa vyrovnania teploty, ako určil poskytovateľ indexu; (ii) fyzické riziko, ktoré predstavuje úroveň expozície krajiny a jej hospodárstva voči riziku súvisiacemu s klímou v dôsledku fyzických dôsledkov zmeny klímy (napríklad expozícia voči hladine mora a prírodným katastrofám súvisiacim s klímou); a iii) odolnosť, ktorá predstavuje pripravenosť krajiny (napríklad efektívnosť vlády a jej pripravenosť na katastrofy) a prijaté opatrenia (napríklad percento územia krajiny (suchozemského a morského), ktoré je chránené, a miera zalesňovania krajiny) na zvládnutie úrovne expozície krajiny voči rizikám súvisiacim s klímou. Pre každú krajinu v Materskom indexe sa odvodí jedno kombinované skóre v rámci týchto troch pilierov a toto skóre sa použije na váhy trhovej hodnoty každej krajiny s cieľom zmeniť váhu expozície voči krajine v rámci Referenčného indexu, aby sa zabezpečila vyššia expozícia voči krajinám, ktoré sú menej exponované voči rizikám zmeny klímy, a nižšia expozícia voči krajinám, ktoré sú viac exponované voči rizikám zmeny klímy.

Viac informácií o tom, kde je možné nájsť podrobnosti o metodike referenčného indexu, nájdete v „časti L – Určená referenčná hodnota.“

D. Investičná stratégia

Investičnou politikou Fondu je investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou Referenčného indexu, a tým spĺňajú environmentálne a sociálne vlastnosti svojho Referenčného indexu. Metodika referenčného indexu je opísaná vyššie, pozri časť C – Environmentálne alebo sociálne charakteristiky finančného produktu.

Investovaním do zložiek svojho Referenčného indexu umožňuje investičná stratégia Fondu splniť environmentálne a sociálne požiadavky svojho Referenčného indexu, ako ich určil poskytovateľ indexu. Ak niektoré investície už viac nebudú spĺňať podmienky, fond ich môže naďalej držať len dovtedy, kým príslušné cenné papiere prestanú tvoriť súčasť referenčného indexu a bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Fond môže používať optimalizačné techniky, aby dosiahol podobný výnos ako referenčný index, čo znamená, že má povolené investovať do cenných papierov, ktoré nie sú podkladovými zložkami referenčného indexu, ak majú takéto cenné papiere podobnú výkonnosť (s podobným rizikovým profilom) ako niektoré cenné papiere tvoriace referenčný index. Ak tak Fond urobí, jeho investičnou stratégiou je investovať len do emitentov v Referenčnom indexe alebo do emitentov, ktorí v čase nákupu spĺňajú environmentálne a sociálne požiadavky Referenčného indexu. Ak takéto cenné papiere prestanú spĺňať environmentálne a sociálne požiadavky Referenčného indexu, Fond môže držať takéto cenné papiere len do nasledujúceho rebalansovania portfólia a keď je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Stratégia sa realizuje pri každom prevážení portfólia fondu, ktoré nasleduje po prevážení referenčného indexu.

Záväznými prvkami investičnej stratégie sú, že Fond investuje do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré v čo najväčšej možnej a uskutočniteľnej miere pozostáva z cenných papierov, ktoré sú súčasťou Referenčného indexu, a tým spĺňajú environmentálne a sociálne vlastnosti svojho Referenčného indexu.

Keďže Fond môže používať optimalizačné techniky a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú podkladovými zložkami Referenčného indexu, ak tak robí, jeho investičnou stratégiou je investovať len do emitentov v Referenčnom indexe alebo do emitentov, ktorí v čase nákupu inak spĺňajú environmentálne a sociálne vlastnosti Referenčného indexu.

V prípade, že niektoré investície prestanú spĺňať environmentálne a sociálne vlastnosti Referenčného indexu, Fond môže pokračovať v držbe takýchto investícií len dovtedy, kým príslušné cenné papiere neprestanú byť súčasťou Referenčného indexu a/alebo kým nie je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI) na faktory udržateľnosti

Fond prihliada na hlavné nežiaduce vplyvy na faktory udržateľnosti sledovaním referenčného indexu, ktorý zahŕňa určité kritériá ESG pri výbere zložiek indexu. Investičný poradca rozhodol, že za súčasť selekčných kritérií referenčného indexu fondu pri každom prevážení indexu sa považujú hlavné nežiaduce vplyvy (PAI) uvedené nižšie:
• Intenzita emisií skleníkových plynov krajín, do ktorých sa investuje
• Krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti

Výročná správa fondu bude obsahovať informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti uvedené nižšie.

Politika dobrej správy

Fond bude s výnimkou iných podielov (ktoré môžu zahŕňať hotovosť, fondy peňažného trhu a deriváty) investovať len do štátnych dlhopisov v rámci Referenčného indexu alebo takých, ktoré inak spĺňajú kritériá výberu Referenčného indexu v súlade s investičnou stratégiou Fondu.

E. Podiel investícií

Snahou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu.

Očakáva sa, že aspoň 80 % aktív Fondu sa investuje buď do cenných papierov v rámci Referenčného indexu, alebo do cenných papierov, ktoré spĺňajú environmentálne a sociálne kritériá výberu Referenčného indexu. Z tohto dôvodu sa pri každom rebalansovaní indexu (alebo podľa možnosti a uskutočniteľnosti čo najskôr po ňom) portfólio Fondu rebalansuje v súlade s jeho Referenčným indexom tak, aby aspoň 80 % aktív Fondu bolo v súlade s environmentálnymi a sociálnymi vlastnosťami Referenčného indexu (ako sa určí pri tomto rebalansovaní). V prípade, že niektoré investície prestanú spĺňať environmentálne a sociálne kritériá výberu Referenčného indexu, Fond môže pokračovať v držbe takýchto investícií až do okamihu, keď príslušné cenné papiere prestanú byť súčasťou Referenčného indexu (alebo inak prestanú spĺňať environmentálne a sociálne kritériá výberu Referenčného indexu) a je možné a uskutočniteľné (podľa názoru Investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Fond môže investovať až do 20 % svojich aktív do iných investícií.

Fond môže používať deriváty na investičné účely a na účely efektívnej správy portfólia v spojitosti s environmentálnymi alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré fond podporuje. Ak fond používa deriváty na podporu environmentálnych alebo sociálnych charakteristík, na podkladovú investíciu sa budú vzťahovať všetky hodnotenia alebo analýzy ESG spomenuté vyššie.

Tento fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac než 0 % svojich aktív do investícií do environmentálne udržateľných ekonomických činností v zmysle nariadenia o taxonómii. Fond sa v súcasnosti nezaväzuje investovat do cinností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Tento fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac než 0 % svojich aktív do investícií do prechodných a podporných činností v zmysle nariadenia o taxonómii.

Fond sa nezaväzuje investovať do udržateľných investícií s environmentálnym cieľom.

Tento fond v súčasnosti nie je zaviazaný k investovaniu viac než 0 % svojich aktív do sociálne udržateľných investícií.

Iné účasti môžu zahŕňať hotovosť, fondy peňažného trhu a deriváty. Takéto investície sa môžu použiť len na účel efektívnej správy portfólia. Výnimkou sú deriváty používané na menové zaistenie vo vzťahu ku ktorejkoľvek menovo zaistenej triede akcií.

Akékoľvek environmentálne a sociálne ratingy alebo analýzy uplatňované poskytovateľom indexu sa budú vzťahovať len na deriváty týkajúce sa jednotlivých emitentov používaných Fondom. Deriváty založené na finančných indexoch, úrokových sadzbách alebo devízových nástrojoch sa nebudú posudzovať z hľadiska minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk.

F. Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Nepretržité monitorovanie integrity produktov

Spoločnosť BlackRock monitoruje, ako fond dodržiava environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré sa fond snaží presadzovať. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu. Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky fondu sú začlenené do metodiky referenčného indexu a fond je monitorovaný spôsobom, ktorého snahou je identifikovať výnimky z plnenia udržateľných záväzkov fondu pri každom prevážení.

Spoločnosť BlackRock monitoruje údaje na úrovni fondu a indexu, aby sledovala, ako fond dodržiava tieto charakteristiky pri každom rebalancovaní.

Spoločnosť BlackRock tiež monitoruje chyby sledovania fondu a hlási ich investorom v rámci výročnej a polročnej správy a výkazov. V prospekte fondu sú zverejnené aj informácie o predpokladanej chybe sledovania.

G. Metodiky

Snahou fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý do výberu zložiek v súlade so svojou metodikou zahŕňa niektoré kritériá ESG (uvedené vyššie v časti C a podrobne opísané v časti L).

Metodiky

Okrem toho sa nasledujúce metodiky používajú na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje:

Referenčný index používa údaje zo skóre klimatických rizík FTSE Climatic Risk Score. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://content.ftserussell.com/sites/default/files/how_to_build_a_climate-adjusted_government_bond_index_final_v02.pdf

H. Zdroje údajov a ich spracovanie

Zdroje údajov

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj nástroj, ktorý podporuje analytiku a hlásenia spoločnosti BlackRock v súvislosti s ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a prístup k informáciám o indexe, ktoré sú potrebné v rámci investičného procesu s cieľom dosiahnuť charakteristiku fondu v oblasti ESG.

Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov a indexu, okrem iného aj od spoločností MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tieto dátové súbory môžu obsahovať skóre ESG z titulkov, údaje o uhlíkových emisiách, metriku angažovania spoločnosti alebo kontroverzie a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré majú k dispozícii manažéri portfólia a ktoré sa používajú v rámci investičných stratégií spoločnosti BlackRock. Takéto nástroje podporujú celý investičný proces od výskumu po zostavenie a modelovanie portfólia a podávanie hlásení.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného investičného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Poskytovateľov a údaje o ESG hodnotíme na základe piatich kľúčových oblastí uvedených nižšie:
1. Získavanie údajov: sem patrí okrem iného hodnotenie podkladových dátových zdrojov poskytovateľov údajov, technológií používaných na získavanie údajov, procesu na identifikovanie nesprávnych informácií a používania strojového učenia alebo prístupov k získavaniu údajov o ľuďoch. Budeme posudzovať aj plánované vylepšenia.
2. Pokrytie údajov: naše hodnotenie zahŕňa okrem iného aj rozsah, do akého dátový balík pokrýva prostredie emitentov a tried aktív, do ktorých môžeme investovať. Patrí sem posúdenie zaobchádzania s materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj použitie odhadovaných alebo hlásených údajov.
3. Metodika: súčasťou nášho hodnotenia je okrem iného aj posudzovanie použitých metodík tretích poskytovateľov vrátane posudzovania vrátane posúdenia prístupov k získavaniu a kalkulácii, prispôsobenia odvetvovým alebo regulačným štandardom alebo rámcom, limitov významnosti a ich prístupu k medzerám v údajoch.
4. Overovanie údajov: súčasťou nášho hodnotenia sú okrem iného aj prístup tretích poskytovateľov k overovaniu získaných údajov a procesy zabezpečenia kvality vrátane spolupráce s emitentmi.
5. Činnosti: budeme hodnotiť rôzne aspekty činnosti obchodníkov s údajmi, okrem iného aj ich zásady a postupy (vrátane posúdenia konfliktov záujmov), veľkosť a skúsenosti ich tímov vykonávajúcich výskum údajov, ich vzdelávacie programy a ich využívanie tretích dodávateľov.

Spoločnosť BlackRock sa navyše aktívne zúčastňuje relevantných konzultácií poskytovateľa, ktoré sa týkajú navrhovaných zmien metodík súvisiacich s dátovými súbormi tretích strán alebo metodikami indexu, a technickým tímom poskytovateľa údajov odovzdáva komplexnú spätnú väzbu a odporúčania. Spoločnosť BlackRock často nepretržite spolupracuje s poskytovateľmi údajov o ESG vrátane poskytovateľov indexu, aby držala krok s vývojom v odvetví.

Ako sa spracúvajú údaje

Interné procesy spoločnosti BlackRock sa zameriavajú na poskytovanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov, ktoré budú používať odborníci na investície a ktoré sa budú používať aj na účely transparentnosti a podávania hlásení. Údaje vrátane údajov o ESG získaných prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Integrovaná technológia spoločnosti BlackRock nám umožňuje zostavovať údaje o emitentoch a investíciách v rámci rôznej environmentálnej a sociálnej metriky a metriky riadenia a od rôznych poskytovateľov údajov a ich sprístupnenie investičným tímom a iným podporným a kontrolným funkciám, ako je napríklad riadenie rizík.

Používanie odhadovaných údajov

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať. Vzhľadom na aktuálne výzvy v dátovom prostredí platí, že hoci sa spoločnosť BlackRock opiera o podstatné množstvo odhadovaných údajov v rámci svojho prostredia, do ktorého možno investovať, pričom ich úrovne môžu byť v prípade každého dátového súboru iné, naším cieľom je zaistiť, aby bolo používanie odhadov v súlade s regulačnými usmerneniami a aby nám poskytovatelia údajov poskytli potrebnú dokumentáciu a transparentnosť, pokiaľ ide o ich metodiky. Spoločnosť BlackRock si uvedomuje dôležitosť zvyšovania kvality svojich údajov a dátového pokrytia a naďalej vyvíja dátové súbory, ktoré sú dostupné jej investičným odborníkom a iným tímom. Ak si to vyžadujú nariadenia na úrovni štátu, fondy môžu uvádzať explicitné úrovne dátového pokrytia. Snahou spoločnosti BlackRock je pochopiť používanie odhadovaných údajov v metodikách indexu a zaistiť, aby boli ich prístupy robustné a v súlade s platnými regulačnými požiadavkami a metodikami indexu.

I. Obmedzenia metodík a údajov

Obmedzenia metodiky

Udržateľné investovanie je rozvíjajúci sa priestor, tak z hľadiska pochopenia v rámci odvetvia, ako aj pokiaľ ide o regulačné rámce na regionálnej aj globálnej báze. Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Spoločnosť BlackRock môže v dôsledku toho kedykoľvek v budúcnosti aktualizovať tieto zverejnené informácie a použité metodiky a zdroje údajov, keď sa budú vyvíjať praktiky na trhu alebo budú k dispozícii ďalšie regulačné usmernenia.

Poskytovateľ indexu obvykle vykonáva skríning referenčného indexu vo vzťahu k jeho kritériám v oblasti ESG len pri prevážení indexu. Spoločnosti, ktoré v minulosti spĺňali skríningové kritériá referenčného indexu, a preto boli zahrnuté do referenčného indexu a fondu, môžu byť nečakane alebo náhle ovplyvnené udalosťou spojenou so závažnou kontroverznosťou, čo má negatívny vplyv na ich cenu a teda aj na výkonnosť fondu. Ak sú takéto spoločnosti existujúcimi zložkami referenčného indexu, zostanú súčasťou referenčného indexu a fond ich preto bude aj naďalej držať až do nasledujúceho naplánovaného preváženia (alebo pravidelnej kontroly), keď príslušná spoločnosť prestane byť súčasťou referenčného indexu a bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) danú pozíciu zlikvidovať. Fond, ktorý sleduje takúto referenčnú hodnotu, preto môže prestať spĺňať kritériá ESG medzi preváženiami indexu (alebo pravidelnými kontrolami), až kým referenčný index nebude prevážený späť v súlade so svojimi indexovými kritériami, keď dôjde aj k preváženiu fondu v súlade s jeho referenčným indexom. Podobne aj metodiky indexu, ktoré zaviazali investovať do minimálneho percenta udržateľných investícií, môžu tiež klesnúť pod danú úroveň medzi jednotlivými preváženiami, v čase preváženia (alebo hneď potom, keď to bude praktické) však budú opäť v súlade.

Obmedzenia týkajúce sa dátových zdrojov sú uvedené nižšie.

Obmedzenia údajov

Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov.

Hoci každá metrika ESG môže mať svoje vlastné individuálne obmedzenia, obmedzenia údajov môžu vo všeobecnosti okrem iného zahŕňať:
• Nedostupnosť určitej metriky ESG kvôli odlišným štandardom týkajúcim sa vykazovania a zverejňovania s vplyvom na emitentov, geografické oblasti alebo sektory
• Vznikajúce štatutárne firemné štandardy v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o udržateľnosť, čo vedie k rozdielom v rozsahu, v akom môžu spoločnosti podávať hlásenia týkajúce sa regulačných kritérií, v dôsledku čoho môžu byť niektoré úrovne pokrytia metriky nízke.
• Nekonzistentné používanie a úrovne hlásených údajov o ESG v porovnaní s odhadovanými v prípade rôznych poskytovateľov údajov, v rôznych časových obdobiach, čo spôsobuje problémy s porovnateľnosťou.
• Odhadované údaje sa vzhľadom na svoj charakter môžu líšiť od skutočných čísel vzhľadom na predpoklady alebo hypotézu poskytovateľov údajov.
• Rozdielne názory alebo hodnotenia emitentov kvôli rôznym metodikám poskytovateľov alebo používaniu subjektívnych kritérií. • Väčšina firemných hlásení o ESG a zverejňovania informácií v tejto súvislosti má ročný charakter a ich príprava zaberá značný čas, čo znamená, že tieto údaje vznikajú s oneskorením v porovnaní s finančnými dátami. Jednotliví poskytovatelia údajov, ktorí takéto údaje zaraďujú do svojich dátových súborov, môžu tiež mať nekonzistentné frekvencie obnovovania údajov.
• Pokrytie a aplikovateľnosť údajov v rámci tried aktív a ukazovateľov sa môžu líšiť
• Prognostické údaje, ako sú ciele spojené s klímou, sa môžu výrazne líšiť od historickej a aktuálnej metriky.

Viac informácií o tom, ako sa vykonávajú kalkulácie metriky prezentovanej s ukazovateľmi udržateľnosti nájdete vo výročnej správe fondu.

Udržateľné investície a environmentálne a sociálne kritériá

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Aktéri odvetvia vrátane poskytovateľa indexu čelia výzvam spočívajúcim v identifikovaní jednej metriky alebo súboru štandardizovaných metrík s cieľom poskytnúť komplexný obraz o spoločnosti alebo investícii. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií s prihliadnutím na regulačné požiadavky a metodiky poskytovateľa indexu.

Spoločnosť BlackRock využíva metodiky a údaje tretích poskytovateľov indexu pri hodnotení toho, či investície spôsobujú výrazné škody a majú kvalitné postupy riadenia. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade vykoná poskytovateľ indexu hodnotenie na základe svojich poznatkov o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

Spoločnosť BlackRock vykonáva dôkladnú náležitú starostlivosť vo vzťahu k metodikám poskytovateľa indexu v oblasti udržateľných investícií s cieľom zaistiť ich súlad s názormi spoločnosti BlackRock na udržateľné investície.

J. Náležitá starostlivosť

Investičný manažér vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k poskytovateľom indexu a nepretržite ich angažuje v súvislosti s metodikami indexu vrátane ich hodnotenia kritérií správneho riadenia, ktoré sú vytýčené v SFDR a ktoré zahŕňajú správne štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie pracovníkov a dodržiavanie daňových predpisov na úrovni spoločností, do ktorých sa investuje.

K. Politiky zapájania

Fond

Fond nepoužíva angažovanosť ako prostriedok na splnenie svojich záväzných záväzkov týkajúcich sa environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľov udržateľného investovania. Investičný manažér neangažuje priamo spoločnosti/emitentov v rámci indexu, ale priamo angažuje poskytovateľov indexu a údajov s cieľom zaistiť lepšiu analytiku a stabilitu v rámci metriky ESG.

Všeobecné informácie

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach.

Ak spoluprácu konkrétne identifikuje niektorý tím správy portfólia ako jeden z prostriedkov, pomocou ktorých sa snaží preukázať záväzok vo vzťahu k otázkam environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia v kontexte SFDR, metódy prispôsobenia efektívnosti stratégie takejto spolupráce a spôsoby prispôsobenia takejto stratégie spolupráce v prípade nedosahovania požadovaného vplyvu (obvykle vyjadrené ako redukcia špecifikovaných hlavných nežiaducich ukazovateľov) budú opísané v prospekte a na webovej adrese daného fondu.

Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Ak príslušný tím správy portfólia znepokojuje prístup spoločnosti k identifikovaným charakteristikám ESG a/alebo hlavným nežiaducim ukazovateľom, môže predstavenstvu alebo manažmentu spoločnosti vysvetliť svoje očakávania a prostredníctvom hlasovania počas valných zhromaždení môže signalizovať, že má nevyriešené obavy, vo všeobecnosti hlasovaním proti opätovnému zvoleniu riaditeľov, ktorých považuje za zodpovedných za zlepšenie identifikovaných charakteristík ESG alebo hlavných nežiaducich ukazovateľov.

Spoločnosť BlackRock oddelene od činností konkrétneho tímu správy portfólia, na najvyššej úrovni v rámci svojho fiduciárneho prístupu rozhodla, že je v najlepšom dlhodobom záujme jej klientov podporovať správne podnikové riadenie ako informovaný a angažovaný akcionár. V spoločnosti BlackRock je za to zodpovedný tím pre dohľad nad investíciami (BlackRock Investment Stewardship). Spoločnosť BlackRock plní požiadavky smernice o právach akcionárov II („SRD II“) týkajúce sa spolupráce s verejnými spoločnosťami a inými stranami v investičnom ekosystéme hlavne prostredníctvom práce tímu BIS. Kópia stratégie spolupráce spoločnosti BlackRock podľa smernice SRD II sa nachádza na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami je opísaný vo všeobecných zásadách BIS a usmerneniach k hlasovaniu na úrovni trhu. Všeobecné zásady BIS určujú našu filozofiu v oblasti dohľadu a prezentujú naše názory na podnikové riadenie a udržateľné obchodné postupy, ktoré podporujú vytváranie dlhodobej hodnoty zo strany spoločností. Uvedomujeme si, že uznávané štandardy a normy podnikového riadenia sú na každom trhu iné, domnievame sa však, že existujú určité základné prvky riadenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre schopnosť spoločnosti vytvárať dlhodobú hodnotu. Naše usmernenia k hlasovaniu na konkrétnom trhu poskytujú informácie o tom, ako BIS zavádza všeobecné princípy do praxe – s prihliadnutím na štandardy a normy miestneho trhu – a sú zdrojom údajov pri rozhodovaní o spôsobe hlasovania o konkrétnych bodoch programu zhromaždenia akcionárov. Celkový prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami a spolupráci je opísaný na adrese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS sa pri výkone činnosti môže zameriavať na konkrétne témy súvisiace s ESG, ktoré sú uvedené v prioritách spoločnosti BlackRock vo vzťahu k hlasovaniu https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Určená referenčná hodnota

Tento Fond sa snaží dosiahnuť environmentálne a sociálne vlastnosti, ktoré presadzuje, sledovaním výkonnosti indexu FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, svojho Referenčného indexu, ktorý zahŕňa environmentálne a sociálne kritériá výberu poskytovateľa indexu.

Pri každom rebalansovaní indexu uplatní poskytovateľ indexu na Materský index environmentálne a sociálne kritériá výberu s cieľom vylúčiť emitentov, ktorí tieto kritériá výberu nespĺňajú.

Pri každom prevážení indexu (alebo hneď potom, keď to bude možné a praktické), sa vykoná aj preváženie portfólia fondu v súlade s jeho referenčným indexom.

Predpokladá sa, že v dôsledku uplatnenia environmentálnych a sociálnych kritérií výberu Referenčného indexu sa portfólio Fondu zníži v porovnaní s Materským indexom, ktorý predstavuje široký trhový index pozostávajúci z cenných papierov s pevným výnosom.

Metodiku Referenčného indexu Fondu nájdete skopírovaním a vložením nasledujúceho odkazu do webového prehliadača: FTSE_Advanced_Climate_Risk-Adjusted_Government_Bond_Index_Series_Ground_Rules.pdf (ftserussell.com)

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

 • Austria

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Estonia

 • Finland

 • France

 • Holandsko

 • Hungary

 • Italy

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luxembursko

 • Nemecko

 • Norway

 • Poland

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Spojené kráľovstvo

 • Sweden

 • Switzerland

 • Írsko

Držby

Držby

k 12-júl-24
Issuer Váha (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 30,64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 27,17
FRANCE (REPUBLIC OF) 26,08
SPAIN (KINGDOM OF) 11,06
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2,92
Issuer Váha (%)
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,39
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0,58
IRELAND (GOVERNMENT) 0,01
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,00
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
31-mar-2019
do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
do
31-mar-2024
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,00 0,01 0,01
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  3,57 11,52 24,63
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 7,51 28,61 29,17
Zabezpečenie (% pôžičky)  108,74 106,14 106,51
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 11-júl-24
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.

V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.

Typy záruk Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu) Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108% Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102,5 % – 106 % 102,5 % – 105 % Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5% – 105 %

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Xetra SECA EUR 05-okt-20 BLDGH55 SECA GY SECA.DE
Borsa Italiana SECA EUR 28-máj-21 BNZFMK4 SECA IM SECA.MI
SIX Swiss Exchange SECA EUR 06-nov-20 BKS9YK6 SECA SE SECA.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 170 EUR
-18,3%
7 390 EUR
-9,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 170 EUR
-18,3%
7 950 EUR
-7,4%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 110 EUR
1,1%
10 430 EUR
1,4%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 180 EUR
11,8%
11 370 EUR
4,4%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra