Akcia

ISPA

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum skončenia práva Dátum splatnosti Celková distribúcia
Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 22,0 3,9 13,0 2,8 -6,6 23,1 -8,5 22,3 -1,8 5,1
Referenčná hodnota (%) 22,0 3,6 13,6 2,9 -5,9 22,6 -8,4 22,8 -1,9 5,2
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

-15,31 34,96 0,20 -0,93 17,02
Referenčná hodnota (%)

k 30-jún-24

-15,23 35,52 0,20 -0,89 17,41
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
17,02 5,12 5,83 6,30 8,69
Referenčná hodnota (%) 17,41 5,25 6,02 6,47 8,91
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
6,58 -1,13 3,70 6,58 17,02 16,17 32,78 84,19 242,00
Referenčná hodnota (%) 6,71 -1,16 3,65 6,71 17,41 16,59 33,94 87,15 252,56

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 12-júl-24
EUR 2 431 034 357
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Nesplatené akcie
k 12-júl-24
82 517 864
ISIN
DE000A0F5UH1
Využívanie príjmu
Distribúcia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrátor
State Street Bank GmbH
Koniec fiškálneho roka
28 februára
Cena pri vytvorení
k 12-júl-24
30,05
Dátum spustenia fondu
25-sep-09
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,46%
Frekvencia distribúcie
Až 4x ročne
Sídlo
Nemecko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Ročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozitár
State Street Bank GmbH
Ticker spoločnosti Bloomberg
SDGPEX GY
Cena pri zrušení
k 12-júl-24
29,17

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 12-júl-24
100
Ticker referenčnej hodnoty
SDGR
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
12,82%
Pomer P/E
k 12-júl-24
10,01
Úroveň referenčnej hodnoty
k 12-júl-24
EUR 9 068,88
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 12-júl-24
5,58
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
0,992
Pomer P/B
k 12-júl-24
1,08

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
A
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
6,86
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Equity Global Income
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
285,58
Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C) 
k 21-jún-24
> 3.0° C
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
100,00
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
10,15
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
532
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
98,74%
Pokrytie pre Implicitný nárast teploty MSCI v % 
k 21-jún-24
98,74%

Aká je metrika Implicitného nárastu teploty (ITR)? Zistite, čo znamená táto metrika, ako sa vypočítava a aké sú predpoklady a obmedzenia tejto výhľadovej metriky súvisiacej s klímou.

Mnohé z hlavných krajín sveta podpísali Parížsku dohodu na riešenie klimatických zmien. Teplotným cieľom Parížskej dohody je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a ideálne o 1,5 °C, čo nám pomôže vyhnúť sa najvážnejším vplyvom klimatických zmien.


Čo je to metrika ITR?

Metrika ITR sa používa na vyjadrenie súladu spoločnosti alebo portfólia s teplotným cieľom Parížskej dohody. ITR využíva cesty dekarbonizácie s otvoreným zdrojom 1,55 °C odvodené od siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému (NGFS). Tieto cesty môžu byť špecifické pre regióny a sektory a stanovujú cieľ dosiahnuť čistú nulu do roku 2050 v súlade s priemyselnými normami aliancie GFANZ (Glasgowská finančná aliancia za čistú nulu). Túto funkciu využívame pre všetky oblasti skleníkových plynov. Tento vylepšený model ITR zaviedol index MSCI 19. februára 2024.


Ako sa vypočíta metrika ITR?

Metrika ITR sa vypočítava na základe aktuálnej intenzity emisií spoločností v portfóliu fondu, ako aj potenciálu týchto spoločností postupne znižovať svoje emisie v priebehu času. Ak by emisie v globálnej ekonomike sledovali rovnaký trend ako emisie spoločností v rámci portfólia fondu, globálne teploty by v konečnom dôsledku v tomto pásme stúpli.


Upozorňujeme, že výpočet zahŕňa iba firemných emitentov. Súhrnné vysvetlenie metodiky MSCI a predpoklady pre metriku ITR nájdete tu.


Keďže metrika ITR sa počíta čiastočne so zohľadnením potenciálu spoločnosti v rámci portfólia fondu postupne znižovať svoje emisie v priebehu času, je výhľadová a podlieha obmedzeniam. Výsledkom je, že spoločnosť BlackRock zverejňuje metriku ITR MSCI pri svojich fondoch v teplotných rozsahoch. Tieto pásma pomáhajú podčiarknuť základnú neistotu vo výpočtoch a variabilitu metriky.

Aké sú kľúčové predpoklady a obmedzenia metriky ITR?

Táto výhľadová metrika sa vypočítava na základe modelu, ktorý závisí od viacerých predpokladov. Existujú tiež obmedzenia týkajúce sa vstupov údajov do modelu. Dôležité je, že metrika ITR sa môže výrazne líšiť medzi poskytovateľmi údajov z rôznych dôvodov v dôsledku metodických rozhodnutí (napr. rozdiely v časových horizontoch, rozsah zahrnutých emisií a výpočty agregácie portfólia).

Neexistuje všeobecne uznávaný spôsob výpočtu ITR. Neexistuje všeobecne dohodnutý súbor vstupov pre výpočet. V súčasnosti sa dostupnosť vstupných údajov v jednotlivých triedach aktív a na jednotlivých trhoch líši. Očakávame, že v rozsahu, v akom sa údaje časom stanú dostupnejšie a presnejšie, sa budú metodiky metriky ITR vyvíjať a môžu viesť k rôznym výstupom. Fondy môžu meniť pásma podľa vývoja metodík. Ak údaje nie sú dostupné a/alebo ak sa údaje zmenia, metódy odhadu sa budú líšiť, najmä tie, ktoré sa týkajú budúcich emisií spoločnosti.


Metrika ITR odhaduje súlad fondov s teplotným cieľom Parížskej dohody na základe posúdenia dôveryhodnosti stanovených cieľov dekarbonizácie. Neexistuje však žiadna záruka, že tieto odhady sa dosiahnu. Metrika ITR nie je odhadom v reálnom čase a môže sa v priebehu času meniť, preto je náchylná na odchýlky a nemusí vždy odrážať aktuálny odhad.


Metrika ITR nie je ukazovateľom ani odhadom výkonnosti alebo rizika fondu. Pri rozhodovaní o investovaní by sa investori nemali spoliehať na túto metriku a namiesto toho by si mali prečítať prospekt fondu a sprievodné dokumenty. Tento odhad a súvisiace informácie nemajú slúžiť ako odporúčanie na investovanie do akéhokoľvek fondu, ani nie sú určené na to, aby naznačovali akúkoľvek koreláciu medzi metrikou ITR fondu a jeho budúcou investičnou výkonnosťou.

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-máj-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 12-júl-24
0,85%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 12-júl-24
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 12-júl-24
4,85%
MSCI – Ropné piesky 
k 12-júl-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 12-júl-24
100,00%
Percento nepokrytého fondu 
k 12-júl-24
0,00%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 6,46% a ropné piesky 12-júl-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

 • Austria

 • Czech Republic

 • France

 • Holandsko

 • Hungary

 • Italy

 • Nemecko

 • Poland

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Switzerland

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 12-júl-24

% z trhovej hodnoty

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Xetra ISPA EUR 09-okt-09 B401VZ2 SDGPEX GY SDGPEX.DE
SIX Swiss Exchange SDGPEX EUR 12-apr-16 BZ5ZZ76 SDGPEX  SDGPEX.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 800 EUR
-32,0%
2 620 EUR
-23,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 780 EUR
-22,2%
8 910 EUR
-2,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 300 EUR
3,0%
12 870 EUR
5,2%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
13 990 EUR
39,9%
13 920 EUR
6,8%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra