Pevný výnos

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum skončenia práva Dátum splatnosti Celková distribúcia
Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Referenčná hodnota (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

-0,84 -0,80 -1,00 0,30 3,28
Referenčná hodnota (%)

k 30-jún-24

-0,73 -0,66 -0,88 0,37 3,42
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
3,28 0,85 0,18 -0,21 0,18
Referenčná hodnota (%) 3,42 0,96 0,29 -0,11 0,28
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
1,63 0,32 0,88 1,63 3,28 2,56 0,89 -2,09 2,98
Referenčná hodnota (%) 1,71 0,33 0,92 1,71 3,42 2,89 1,47 -1,13 4,50

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 16-júl-24
EUR 1 551 026 904
Dátum spustenia triedy akcií
29-júl-08
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,13%
Frekvencia distribúcie
Až 4x ročne
Sídlo
Nemecko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozitár
State Street Bank GmbH
Ticker spoločnosti Bloomberg
EBMMEX GY
Cena pri zrušení
k 16-júl-24
74,11
Čisté aktíva fondu
k 16-júl-24
EUR 1 551 201 873
Dátum spustenia fondu
29-júl-08
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Nesplatené akcie
k 16-júl-24
20 719 284
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Využívanie príjmu
Distribúcia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Koniec fiškálneho roka
31 marca
Cena pri vytvorení
k 16-júl-24
76,36

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 16-júl-24
8
Ticker referenčnej hodnoty
I2IC
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
0,64%
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 16-júl-24
3,27%
Vážená priemerná splatnosť
k 16-júl-24
0,47
Úroveň referenčnej hodnoty
k 16-júl-24
EUR 120,02
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 16-júl-24
0,81
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
0,994
Vážený priemerný kupón
k 16-júl-24
1,04
Skutočná doba platnosti
k 16-júl-24
0,47

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 19-máj-24
AA
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 19-máj-24
7,59
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 19-máj-24
Bond EMU Government ST
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k -
-
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 19-máj-24
100,00
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 19-máj-24
100,00
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 19-máj-24
51
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 19-máj-24
0,00%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 19-máj-24 na základe akcií k 30-apr-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

 • Austria

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Estonia

 • France

 • Holandsko

 • Italy

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luxembursko

 • Nemecko

 • Poland

 • Slovak Republic

 • Spain

Držby

Držby

k 15-júl-24
Issuer Váha (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,96
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 15-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 15-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 15-júl-24

% z trhovej hodnoty

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29-júl-08 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27-máj-09 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 720 EUR
-2,8%
9 570 EUR
-1,5%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 120 EUR
1,2%
10 050 EUR
0,2%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra