Pevný výnos

TIP5

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum záznamu Dátum skončenia práva Dátum splatnosti
Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 6 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 0,5 4,8 5,0 5,2 -2,9 4,6
Referenčná hodnota (%) 0,6 4,9 5,1 5,3 -2,7 4,5
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

3,43 5,85 0,98 0,05 5,32
Referenčná hodnota (%)

k 30-jún-24

3,45 5,95 1,09 0,08 5,36
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
5,32 2,09 3,10 - 2,70
Referenčná hodnota (%) 5,36 2,15 3,16 - 2,77
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
2,30 0,55 1,48 2,30 5,32 6,41 16,50 - 21,13
Referenčná hodnota (%) 2,33 0,58 1,44 2,33 5,36 6,60 16,85 - 21,69

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v USD, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 18-júl-24
USD 336 775 321
Dátum spustenia triedy akcií
20-apr-17
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,10%
Frekvencia distribúcie
Polročne
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 31-mar-24
0,02%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares II plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
31 októbra
Čisté aktíva fondu
k 18-júl-24
USD 1 161 145 140
Dátum spustenia fondu
20-apr-17
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Nesplatené akcie
k 18-júl-24
67 375 149
ISIN
IE00BDQYWQ65
Využívanie príjmu
Distribúcia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
TIP5 LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 17-júl-24
26
Ticker referenčnej hodnoty
ICETIP0
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
3,13%
Real Yield
k 17-júl-24
2,58
Vážený priemerný kupón
k 17-júl-24
0,97
Skutočná doba platnosti
k 17-júl-24
2,34
Úroveň referenčnej hodnoty
k 18-júl-24
USD 122,49
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 17-júl-24
7,75
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
0,985
Vážený priemerný výnos do splatnosti
k 17-júl-24
4,51
Vážená priemerná splatnosť
k 17-júl-24
2,45

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
A
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
5,86
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Bond USD Inflation Linked
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
3,52
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
99,98
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
72,73
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
110
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
0,13%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-máj-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 16-júl-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 16-júl-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 16-júl-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 16-júl-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 16-júl-24
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 16-júl-24
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 16-júl-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 16-júl-24
3,31%
Percento nepokrytého fondu 
k 16-júl-24
96,69%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,00% a ropné piesky 16-júl-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

 • Austria

 • Chile

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Estonia

 • Finland

 • France

 • Holandsko

 • Hungary

 • Italy

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luxembursko

 • Nemecko

 • Norway

 • Portugal

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Spojené kráľovstvo

 • Sweden

 • Switzerland

 • Írsko

Držby

Držby

k 17-júl-24
Issuer Váha (%)
UNITED STATES TREASURY 96,04
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 17-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 17-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 17-júl-24

% z trhovej hodnoty

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
31-mar-2014
do
31-mar-2015
Od
31-mar-2015
do
31-mar-2016
Od
31-mar-2016
do
31-mar-2017
Od
31-mar-2017
do
31-mar-2018
Od
31-mar-2018
do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
do
31-mar-2024
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,06 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  66,35 67,91 45,58 24,58 43,04 34,21
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 96,58 87,14 80,67 65,19 93,15 75,44
Zabezpečenie (% pôžičky)  109,89 108,57 108,17 110,04 109,39 109,42
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 17-júl-24
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.

V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.

Typy záruk Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu) Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108% Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102,5 % – 106 % 102,5 % – 105 % Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5% – 105 %

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange TIP5 USD 24-apr-17 BD44C35 TIP5 LN TIP5.L
Deutsche Boerse Xetra SXRH EUR 08-máj-17 BD45QN6 SXRH GY SXRH.DE
London Stock Exchange TP05 GBP 24-apr-17 BDQYWQ6 TP05 LN TP05.L
Bolsa Mexicana De Valores TIP5 MXN 17-jún-22 BMXX708 TIP5N MM -
Santiago Stock Exchange TIP5 USD 14-sep-22 BQ9BG41 TIP5 -
SIX Swiss Exchange TIP5 USD 25-okt-17 - TIP5 TIP5.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície USD 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 550 USD
-4,5%
8 720 USD
-4,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 650 USD
-3,5%
10 130 USD
0,4%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 260 USD
2,6%
10 680 USD
2,2%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 690 USD
6,9%
11 580 USD
5,0%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra