Jogi tájékoztató

Kérjük, olvassa el az ezen az oldalon található tájékoztatót, mielőtt továbblépne! Az Ön felelőssége, az összes vonatkozó jogszabály és előírás ismerete, és azok betartása.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalainkra történő belépés feltételét képezi az Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek elolvasása és annak elfogadása.

A feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását követően (az elfogadás megfelelő helyen történő jelölésével), egy cookie fájlt telepítünk a számítógépére, melynek segítségével a későbbiekben azonosítani tudjuk Önt, így ez a tájékoztató oldal már nem jelenik meg, mikor Ön legközelebb ide, vagy a BlackRock bármely más oldalára látogat. A cookie érvényessége hat hónap után lejár. A BlackRock fenntartja a jogot arra, hogy a módosított feltételeknek a jelen weboldalon történő közzétételével bármikor módosítsa a jelen feltételeket. Feltételeink módosulása esetén köteles az új feltételeket elolvasni, majd újra megerősíteni, hogy elfogadta azokat.

A jelen feltételek elolvasásával és elfogadásával:,          
(i) elfogadja, hogy ezek a feltételek vonatkoznak Önre, valahányszor a későbbiekben a weboldal „Egyéni befektetők” szekciójába látogat, továbbá a feltételekben és a weboldal egyéb részeiben ismertetett jognyilatkozatok, kockázati figyelmeztetések és egyéb tudnivalók érvényességét minden ilyen későbbi látogatásra, és
(ii) vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy ugyanarról a számítógépről, az Ön által jelenleg használt bejelentkezési adatokkal más személy ne léphessen be a weboldal „Egyéni befektetők” szekciójába.

A weboldalon elérhető információk kizárólag az egyéni befektetők részére szólnak. A BlackRock nem vállal felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, mely amiatt éri a befektetőt, mert a BlackRock bármely weboldalán a nem az ő befektetői kategóriájának megfelelő részben található tájékoztatást vette igénybe.

A weboldal és az itt található információk nem tekinthetők ajánlatnak vagy felhívásnak bármely BlackRock alap befektetési jegyeinek (vagy részvényeinek) vásárlására olyan országban, ahol az ilyen ajánlatot, felhívást vagy forgalmazást a törvény tiltja, vagy ahol a vételi ajánlatot vagy felhívást tevő személy számára nem engedélyezett az ilyen ajánlattétel, továbbá nem tekinthető vételi ajánlatnak vagy felhívásnak olyan személy számára, aki felé az ilyen ajánlattételt vagy felhívást a törvény tiltja.

Bármely BlackRock alapba történő befektetés kizárólag az adott befektetésre vonatkozó ajánlati dokumentáció alapján (többek közt: az alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információk, vagy egyéb, az adott befektetésre vonatkozó feltételek) kezdeményezhető.

A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok miatt alapjainkba történő befektetés esetén azonosítási célból további okmányokra is szükség lehet. Erről részletesebben az adott alap tájékoztatójában vagy egyéb alapdokumentumában olvashat.

Amennyiben az itt közölt egyes információk értelmezése kapcsán bizonytalan kérjük, forduljon pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsadójához. Az adókkal és a befektetések adóügyi vonzataival kapcsolatosan általunk megadott információk nem tekinthetők sem tanácsnak, sem javaslatnak egyetlen ügyfelünk számára sem.

A BlackRock alapjaiba történő befektetések kockázatokkal is járhatnak:

  • A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.
  • A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem éppúgy csökkenhet, mint nőhet, és ezek egyike sem garantálható.
  • Előfordulhat, hogy nem kapja vissza a befektetett összeget.
  • A legutóbbi költségvetésben változtak az adókulcsok, adóalapok és adókedvezmények, és ezek változására a jövőben is számítani lehet.
  • A devizaárfolyamok mozgása csökkentheti vagy növelheti a befektetés értékét.
  • Különösen erőteljes lehet ez az ingadozás a volatilisebb alapok esetében, melyeknél a befektetés értéke hirtelen és drasztikus mértékben is zuhanhat.
  • Az ügyfél védelme érdekében a velünk folytatott telefonbeszélgetéseit az esetek többségében rögzítjük.
  • Egy adott befektetési termék (ideértve többek között, de nem kizárólagosan az ISA megtakarítási számlákat) esetében az adókedvezmény Kormányzati döntés függvénye, ezért előfordulhat, hogy a kedvezményes adófeltételek nem fenntarthatóak.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a BlackRock egyes alapjai elkülönített alapok, mások viszont nem, hanem egyetlen társaság részét képezik. A nem elkülönített BlackRock alapok (azaz azon alapok, melyek nem elkülönített felelősségvállalási struktúrában működnek) esetén, ha az adott BlackRock alap nem képes a hozzá tartozó eszközökből eleget tenni a rá vonatkozó kötelezettségeknek, előfordulhat, hogy a fennmaradó összeg az ugyanahhoz a társasághoz tartozó más BlackRock alapok eszközeiből kerül kifizetésre. Erről az egyes BlackRock alapok tájékoztatói, és egyéb feltételei szolgálnak bővebb felvilágosítással.

Az ezen az oldalon közölt információk szerzői jogvédelem alá esnek, minden jog fenntartásával. A tartalom sem részben, sem egészében nem másolható le és nem terjeszthető. A BlackRock cégcsoport fenntartja az oldalon szereplő minden szellemi és egyéb tulajdon tulajdonjogát; az oldal felhasználóira semmilyen jog nem száll át.

Az oldalon található információkat jóhiszeműen tesszük közzé, abban a meggyőződésben, hogy azok helytállóak és hiánytalanok, de sem a BlackRock (Netherlands) B.V., sem más személy nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot vagy jótállást az információk helytállóságát vagy teljességét illetően, ezért kérjük, hogy az információk felhasználásakor vegyék figyelembe, hogy azok helytállósága vagy teljessége nem garantálható. A BlackRock (Netherlands) B.V. a holland Wet financieel toezicht (Wft) (vagy ennek megfelelő, ezt felváltó más jogszabályban, amennyiben a törvény lehetővé teszi ilyen egyéb jogszabály kikötését) esetlegesen meghatározott kártérítési felelősségen kívül semmilyen felelősséget nem vállal az itt megadott információk felhasználásából, ill. azok alapján hozott döntésekből származó veszteségekért, károkért, ideértve többek között a nyereségkiesést és egyéb, közvetlen vagy közvetett károkat. Az ezen az oldalon található semmilyen információ, tájékoztatás nem tekinthető befektetési, adó-, jogi vagy egyéb jellegű tanácsnak.

Amennyiben a weboldal Ön általi használatával összefüggésben egy harmadik fél követeléssel él a BlackRockkal szemben, Ön vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja a BlackRockot minden olyan veszteség, költség, per, eljárás, kár, kiadás (ideértve az ésszerű mértékű jogi költségeket) és kötelezettség vonatkozásában, amelyet a BlackRock a jelen weboldal nem rendeltetésszerű használata miatt közvetlenül szenved el, vagy nála emiatt közvetlenül felmerül. Egyik fél sem tartozik kártérítési felelősséggel a másik felé olyan károk esetén, melyek bekövetkeztének megakadályozása ésszerűen nem volt elvárható a másik féltől (ide tartozik többek között az áramkimaradás is).

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön és erre felhatalmazott alkalmazottai számára esetlegesen kiadott jelszavakat köteles titokban tartani, továbbá gondoskodni ezek biztonságáról és arról, hogy a jelszó (jelszavak) ne válhasson (válhassanak) ismertté. Abban az esetben, ha valamely jelszóról (jelszavakról) Önön és erre felhatalmazott alkalmazottain kívül más is tudomást szerez, a szóban forgó jelszó (jelszavakat) a weboldal erre szolgáló funkciójának használatával haladéktalanul meg kell változtatnia.

A BlackRock weboldalról történő egyes hivatkozások használatával elhagyhatja az oldalt. Ilyenkor olyan szervezetek oldalára is eljuthat, amelyek nem tartoznak a holland Wet financieel toezicht (Wft). A BlackRock (Netherlands) B.V. által nem kerültek ellenőrzésre ezek a weboldalak, és semmilyen felelősséget nem vállal azok tartalmáért, vagy a rajtuk kínált szolgáltatásokért, termékekért, ill. egyéb dolgokért.

A BlackRock nem vállal felelősséget az adatküldés során bekövetkező olyan hibákért, mint az adatvesztés, adatsérülés vagy az adatok bármilyen jellegű módosulása, ideértve többek között az itt nyújtott szolgáltatások igénybevételéből származó közvetlen, közvetett vagy következményes károkat.

Az itt közölt nézetek, vélemények – sem részben, sem egészében – nem tükrözik feltétlenül a BlackRock véleményét, továbbá nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsnak.

Az ezeken az oldalakon közölt elemzéseket a BlackRock saját céljaira készíttette és használta fel.

Az oldalt a BlackRock (Netherlands) B.V. működteti és teszi elérhetővé, melynek működését a holland Pénzügyi Szabályozó (Autoriteit Financiële Markten, AFM) engedélyezte és felügyeli (nyilvántartási szám: 12014230). Az AFM szabályai és előírásai itt érhetők el: A BlackRock (Netherlands) B.V. egy Hollandiában, 17068311 cégjegyzékszámon bejegyzett társaság. Bejegyzett székhelye: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam A „BlackRock” a BlackRock (Netherlands) B.V. kereskedelmi neve. Adószáma: 007883250. Az ezzel a weboldallal kapcsolatos általános kérdéseiket az EMEAwebmaster@blackrock.com e-mail címen tehetik fel. Kérjük, erre az e-mail címre ne küldjenek befektetésekkel kapcsolatos kérdéseket.