Aktier

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 10.jun.2021 USD 1 638
Fondstart 10.jan.2014
Startdatum 11.maj.2021
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav -
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI WORLD ESG SCREENED
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag -
Löpande avgifter 0,15%
ISIN IE00BNG2TZ85
Bloomberg, kortnamn BZIWXT-AGG
Kostnadsandel 0,15%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BNG2TZ8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Bästa innehav är inte tillgängligt för tillfället.
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Sektorer är inte tillgängliga för tillfället.
Länder/regioner är inte tillgängliga för tillfället.
Börsvärdet är inte tillgängligt för tillfället.
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Institutional Accumulating GBP - 10,29 0,03 0,26 10,29 9,86 10,29 IE00BNG2TZ85 10,30 -
Class D GBP Kvartalsvis 14,07 0,04 0,26 14,17 11,24 14,06 IE00BYZ8K068 14,08 -
Flexible USD Ingen 20,89 0,08 0,38 20,89 14,72 20,88 IE00BFG1TG02 20,91 -
Inst EUR Ingen 20,43 0,10 0,49 20,43 15,41 20,42 IE00BFG1TM61 20,45 -
Class D USD Ingen 16,88 0,06 0,38 16,88 11,91 16,88 IE00BYZ8K175 16,90 -
Institutional GBP Daglig 21,42 0,05 0,26 21,57 17,12 21,41 IE00BFG1TS24 21,44 -
Institutional USD - 15,20 0,06 0,38 15,20 10,72 15,19 IE00BFG1TN78 15,21 -
Flexible GBP Daglig 21,42 0,05 0,26 21,58 17,12 21,41 IE00BFG1TL54 21,44 -
Class Institutional NOK - 10,77 0,04 0,39 10,77 9,91 10,77 IE00BMXD9Y66 10,78 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument