Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

3,73 1,92 3,26 4,42 2,10
  10Å Start
2,10 3,25 3,08 - 2,78
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,09 0,15 0,05 2,10 10,08 16,37 - 19,81

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.okt.2021 EUR 5 178
12 månaders avslutande avkastning per den 30.sep.2021 0,16
Antal innehav per den 30.sep.2021 985
Basvaluta Euro
Fondstart 30.sep.2009
Startdatum 25.feb.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,87%
ISIN LU1193909402
Bloomberg, kortnamn BRFI5UH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BVYPKJ6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.sep.2021 0,26%

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 6,26
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 60,61
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 80,53
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Alternative Credit Focus
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 163,81
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 66
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 28.feb.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,61%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,62%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 44,41%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 55,38%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,17% och oljesand 0,63%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för BSF Fixed Income Strategies Fund, Class D3 Hedged, per den 30.sep.2021 listad mot 507 Global Flexible Bond - USD Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4,89
ITALY (REPUBLIC OF) 4,13
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,37
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,21
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,94
Namn Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,68
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,34
IRELAND (GOVERNMENT) 1,12
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,11
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1,00
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 Hedged USD Månatlig 117,26 0,09 0,08 118,98 116,41 - LU1193909402 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 121,26 0,09 0,07 122,95 120,22 - LU1090194454 - -
Class A2 EUR Ingen 122,63 0,09 0,07 125,30 122,54 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 118,87 0,09 0,08 120,85 118,30 - LU1046547540 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 111,35 0,08 0,07 112,75 110,19 - LU1728038651 - -
Class I2 EUR Ingen 129,73 0,09 0,07 132,01 129,37 - LU0438336777 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 114,20 0,08 0,07 115,85 113,43 - LU1117534401 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 125,36 0,08 0,06 127,90 125,28 - LU1129992720 - -
Class X2 EUR Ingen 139,13 0,10 0,07 140,98 137,93 - LU0544632515 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 105,16 0,07 0,07 107,35 105,09 - LU1090193647 - -
Class D2 EUR Ingen 128,51 0,08 0,06 130,95 128,40 - LU0438336421 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 118,45 0,08 0,07 120,43 117,89 - LU1046548191 - -
Class D4 EUR Årlig 106,13 0,07 0,07 108,43 106,06 - LU1090193134 - -
Class A4 EUR Årlig 106,77 0,07 0,07 109,10 106,70 - LU1040967272 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 111,59 0,08 0,07 113,34 111,06 - LU1117534666 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 108,58 0,07 0,06 110,47 108,29 - LU1200840038 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 102,59 0,07 0,07 105,02 102,52 - LU1046547201 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 102,88 0,07 0,07 105,32 102,81 - LU0589446532 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 357,24 7,13 0,07 10 555,58 10 350,11 - LU1948809105 - -
Class X4 EUR Årlig 104,42 0,08 0,08 106,92 104,34 - LU1260044430 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokument

Dokument