Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

12,09 3,16 -2,88 9,19 2,80
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

10,55 2,17 -1,01 10,80 5,63
  10Å Start
4,20 3,44 4,50 - 4,73
Jämförelseindex (%)

per den 30.nov.2020

6,02 5,35 5,44 - 4,80
  I år 1M 3M 10Å Start
3,84 1,90 0,84 4,20 10,68 24,61 - 43,31
Jämförelseindex (%)

per den 30.nov.2020

5,66 1,27 0,69 6,02 16,94 30,30 - 44,05

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 03.dec.2020 USD 5 099
12 månaders avslutande avkastning per den 30.nov.2020 4,23
Antal innehav per den 30.okt.2020 428
Basvaluta USD
Fondstart 02.feb.1996
Startdatum 20.feb.2013
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex J.P. Morgan Asia Credit Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,21%
ISIN LU0871639620
Bloomberg, kortnamn BATA8AH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B97M562
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 5 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 30.okt.2020 4,71%
Modifierad duration per den 30.okt.2020 5,43
Effektiv duration per den 30.okt.2020 5,39
Viktad genomsnittlig löptid per den 30.okt.2020 6,57
WAL till lägsta per den 30.okt.2020 6,57

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 01.nov.2020 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 01.nov.2020 3,14
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 01.nov.2020 48,96
MSCI ESG %-täckning per den 01.nov.2020 74,24
Lippers globala fondklassificering per den 01.nov.2020 Bond Asia Pacific HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 01.nov.2020 410,88
Fonder i grupp av likvärdiga per den 01.nov.2020 96
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.nov.2020, baserat på innehavet den 30.apr.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – energikol per den 30.okt.2020 0,19%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – tobak per den 30.okt.2020 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.okt.2020 58,68%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.okt.2020 41,32%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 1,11% och oljesand 1,99%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.okt.2020
Namn Vikt (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 1,87
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,24
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 6.45 10/07/2029 0,77
INDIA (REPUBLIC OF) 5.79 05/11/2030 0,74
Namn Vikt (%)
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,72
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,68
GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS 2.625 03/31/2036 0,62
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,58
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.okt.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A8 Hedged AUD Månatlig 11,27 0,00 0,00 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 86,65 0,06 0,07 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,65 0,01 0,09 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,43 0,00 0,00 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 101,10 0,09 0,09 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
Class A8 Hedged CAD Månatlig 10,88 0,01 0,09 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,87 0,01 0,07 14,87 12,71 - LU0540000063 - -
Class D3 USD Månatlig 13,17 0,01 0,08 13,23 11,53 - LU0827875344 - -
Class A2 USD Ingen 46,13 0,03 0,07 46,13 39,31 - LU0063729296 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 11,33 0,00 0,00 11,38 9,91 - LU0496654236 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 11,06 0,01 0,09 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
Class D6 USD Månatlig 12,15 0,01 0,08 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
Class I2 USD Ingen 13,68 0,01 0,07 13,68 11,61 - LU1111085012 - -
Class I2 Hedged CHF - 11,25 0,00 0,00 11,25 9,64 - LU2127175250 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,33 0,00 0,00 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
Class D3 Hedged HKD Månatlig 11,34 0,00 0,00 11,40 9,92 - LU0827875690 - -
Class I3 USD Månatlig 11,42 0,01 0,09 11,47 9,99 - LU1456638573 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 9,64 0,01 0,10 9,93 8,62 - LU1200839535 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,23 0,00 0,00 11,23 9,59 - LU1559745671 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 7,19 0,01 0,14 7,39 6,41 - LU1200839618 - -
Class A3 USD Månatlig 13,16 0,00 0,00 13,22 11,51 - LU0172393414 - -
Class X3 USD Månatlig 10,95 0,01 0,09 11,01 9,60 - LU0984171172 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 11,81 0,01 0,08 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,22 0,00 0,00 11,22 9,66 - LU1250980452 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,65 0,00 0,00 11,65 9,98 - LU1250973911 - -
Class A6 USD Månatlig 11,57 0,00 0,00 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,95 0,00 0,00 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
Class D2 USD Ingen 15,43 0,01 0,06 15,43 13,10 - LU0776122383 - -
Class D3 SGD Månatlig 10,05 0,01 0,10 10,05 9,99 - LU2250419038 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 10,22 0,00 0,00 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 11,30 0,01 0,09 11,30 9,61 - LU1728037687 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,96 0,01 0,10 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
Class A1 USD Daglig 13,15 0,01 0,08 13,19 11,47 - LU0063728728 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,10 0,01 0,08 13,10 11,23 - LU0969580132 - -
Class A3 Hedged EUR Månatlig 9,22 0,00 0,00 9,37 8,15 - LU0841166456 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,42 0,01 0,07 14,42 12,28 - LU0969580215 - -
Class A8 Hedged ZAR Månatlig 106,35 0,11 0,10 108,16 94,03 - LU1023054775 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokument

Dokument