Aktier

BGF World Technology Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

38,93 34,76 40,00 8,54 65,01
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

43,28 25,86 26,38 12,51 38,02
  10Å Start
66,05 31,77 33,40 - 27,30
Jämförelseindex (%)

per den 31.okt.2020

32,96 20,15 25,62 - 22,69
  I år 1M 3M 10Å Start
54,35 -0,82 6,59 66,05 128,80 322,38 - 592,07
Jämförelseindex (%)

per den 31.okt.2020

23,86 -4,40 2,15 32,96 73,43 212,79 - 414,85

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.dec.2020 USD 9 339
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.okt.2020 115
Basvaluta USD
Fondstart 03.mar.1995
Startdatum 25.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Technology
Jämförelseindex MSCI AC World Information Technology Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0827890491
Bloomberg, kortnamn BGWTD2G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8KMZ39
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSACWINTEC
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 01.nov.2020 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 01.nov.2020 5,94
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 01.nov.2020 45,35
MSCI ESG %-täckning per den 01.nov.2020 92,54
Lippers globala fondklassificering per den 01.nov.2020 Equity Sector Information Tech
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 01.nov.2020 29,91
Fonder i grupp av likvärdiga per den 01.nov.2020 441
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.nov.2020, baserat på innehavet den 30.apr.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – energikol per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.okt.2020 0,00%
MSCI – tobak per den 30.okt.2020 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.okt.2020 91,92%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.okt.2020 8,08%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BGF World Technology Fund, Class D2, per den 31.jan.2020 listad mot 357 Sector Equity Technology fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.okt.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,06
MICROSOFT CORP 3,49
AMAZON COM INC 2,59
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,26
TENCENT HOLDINGS LTD 2,13
Namn Vikt (%)
TESLA INC 2,04
SQUARE INC CLASS A 1,67
PAYPAL HOLDINGS INC 1,60
TWILIO INC CLASS A 1,59
ALPHABET INC CLASS A 1,59
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 GBP Ingen 59,15 0,36 0,61 59,15 30,84 - LU0827890491 - -
Class A2 CNH - 106,60 0,46 0,43 106,60 101,02 - LU2250418907 - -
Class X2 USD - 27,02 0,12 0,45 27,02 12,41 - LU1733225426 - -
Class A2 Hedged AUD - 10,65 0,05 0,47 10,65 10,10 - LU2250418659 - -
Class A2 USD Ingen 72,31 0,31 0,43 72,31 33,64 - LU0056508442 - -
Class I2 GBP - 21,74 0,13 0,60 21,74 14,99 - LU2168066038 - -
Class A2 HKD - 560,57 2,44 0,44 560,57 531,68 - LU2250418816 - -
Class D2 Hedged EUR - 15,06 0,06 0,40 15,06 10,27 - LU2168656184 - -
Class D2 EUR Ingen 65,82 0,28 0,43 65,82 33,61 - LU0376438312 - -
Class I2 Hedged EUR - 21,21 0,09 0,43 21,21 9,89 - LU1728554749 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 2 034,00 8,00 0,39 2 034,00 950,00 - LU1948809444 - -
Class A2 GBP Ingen 54,17 0,33 0,61 54,17 28,39 - LU0171311680 - -
Class A2 EUR Ingen 60,28 0,26 0,43 60,28 30,94 - LU0171310443 - -
Class I2 EUR Ingen 24,20 0,11 0,46 24,20 12,33 - LU1722863211 - -
Class I2 USD - 28,90 0,07 0,24 28,90 10,00 - LU2134542260 - -
Class D2 USD Ingen 78,96 0,34 0,43 78,96 36,54 - LU0724618946 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,71 0,05 0,25 19,71 9,26 - LU1852331112 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 20,39 0,08 0,39 20,39 9,58 - LU1822773716 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Dokument

Dokument