Aktier

BGF Global Dynamic Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 220
Fondstorlek (miljoner) per den 18.jun.2019 USD 632
Basvaluta USD
Fondstart 28.feb.2006
Valutaserier USD
Startdatum 11.jun.2007
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,10%
ISIN LU0331284876
Bloomberg, kortnamn BGFDUX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43L5P7
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Dynamic Equity Fund, Class X2, per den 31.maj.2019 listad mot 3536 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,72
MICROSOFT CORP 2,25
APPLE INC 2,02
JPMORGAN CHASE & CO 1,88
EXXON MOBIL CORP 1,62
Namn Vikt (%)
COMCAST CORP CLASS A 1,61
ANTHEM INC 1,60
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,56
AMAZON COM INC 1,55
NESTLE SA 1,54
per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,43
Namn Vikt (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

per den 31.maj.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 25,11 0,22 0,88 25,57 21,48 - LU0331284876 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,17 0,12 0,92 14,01 11,53 - LU0238690555 - -
Class D4 EUR Årlig 16,44 0,21 1,29 16,76 13,84 - LU0938162772 - -
Class D2 USD Ingen 22,05 0,19 0,87 22,64 18,95 - LU0368268198 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,85 0,13 0,95 14,64 12,08 - LU0326425609 - -
Class A2 EUR Ingen 18,13 0,24 1,34 18,50 15,32 - LU0238689623 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 125,86 1,12 0,90 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
Class A4 EUR Årlig 18,10 0,23 1,29 18,47 15,29 - LU0408221603 - -
Class A2 USD Ingen 20,29 0,18 0,90 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
Class D2 EUR Ingen 19,70 0,26 1,34 20,08 16,58 - LU0827880856 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument