Aktier

iShares US Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

16,94 13,11 9,11 -7,35 56,36
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

16,43 13,32 8,84 -7,53 55,56
  10Å Start
56,36 16,48 15,89 13,46 9,27
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

55,56 16,12 15,61 13,21 8,92
  I år 1M 3M 10Å Start
6,09 4,41 6,09 56,36 58,05 109,07 253,40 231,02
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

6,05 4,34 6,05 55,56 56,56 106,56 245,93 217,22

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 09.apr.2021 USD 1 990
Fondstart 12.nov.1998
Startdatum 28.sep.2007
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.mar.2021 44
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex S&P 500 Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,17%
ISIN IE00B1W56J03
Bloomberg, kortnamn BZWIUSA
Kostnadsandel 0,15%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1W56J0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn BZIUSDTTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.mar.2021 AA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.mar.2021 7,28
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.mar.2021 97,23
MSCI ESG %-täckning per den 05.mar.2021 66,73
Lippers globala fondklassificering per den 05.mar.2021 Equity US
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.mar.2021 7,52
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.mar.2021 3
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.mar.2021, baserat på innehavet den 31.okt.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.mar.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.mar.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.mar.2021 64,99%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.mar.2021 35,01%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 1,14%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för iShares US Index Fund (IE), Inst, per den 31.mar.2021 listad mot 1430 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
APPLE INC 5,73
MICROSOFT CORP 5,29
AMAZON COM INC 3,94
FACEBOOK CLASS A INC 2,11
ALPHABET INC CLASS A 1,84
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,77
TESLA INC 1,52
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,45
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
JOHNSON & JOHNSON 1,28
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Ingen 33,95 0,25 0,75 33,95 22,25 33,94 IE00B1W56J03 33,96 -
Flexible USD Kvartalsvis 20,45 0,15 0,75 20,45 13,39 20,45 IE00BYQQ1F19 20,46 -
Class D EUR Ingen 17,11 0,14 0,81 17,11 12,26 17,10 IE00BDZS0987 17,11 -
Institutional EUR Ingen 17,11 0,14 0,81 17,11 12,27 17,10 IE00BDFVDR63 17,11 -
Class D USD Ingen 18,41 0,14 0,75 18,41 12,05 18,40 IE00BD0NCT25 18,41 -
Class USD Ingen 96,06 0,71 0,75 96,06 62,87 96,03 IE0001200389 96,08 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument