Obligationer

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

10,86 4,31 -1,56 9,32 7,96
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

10,66 4,33 -1,53 9,27 7,80
  10Å Start
4,10 5,11 5,60 6,30 6,56
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

3,99 5,06 5,53 6,26 6,37
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,96 -0,96 2,09 4,10 16,13 31,34 84,18 119,69
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,91 -0,91 2,06 3,99 15,95 30,90 83,60 114,80

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.feb.2021 GBP 277
Fondstart 30.sep.2000
Startdatum 12.sep.2008
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jan.2021 2,83
Antal innehav per den 29.jan.2021 1 010
Basvaluta Pund – Storbritannien
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori GBP Corporate Bond
Jämförelseindex iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,15%
ISIN IE00B2RKYS27
Bloomberg, kortnamn BARUKID
Kostnadsandel 0,12%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B2RKYS2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn UKCBIFTTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 500 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 50 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 7,13
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 64,96
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 91,29
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond GBP Corporates
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 113,37
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 371
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 30.sep.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 2,21%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,05%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 1,14%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 87,65%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 12,35%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,60% och oljesand 0,67%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst, per den 31.jan.2021 listad mot 444 GBP Corporate Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,70
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,69
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,53
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,51
KFW MTN RegS 1 12/15/2022 0,49
Namn Vikt (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,44
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 4.5 06/07/2029 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.75 11/15/2024 0,40
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 12/07/2028 0,38
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst GBP Kvartalsvis 12,61 -0,03 -0,20 13,33 11,61 12,56 IE00B2RKYS27 12,66 -
Class Flex Dist GBP - 197,55 -0,39 -0,20 205,98 10,00 196,76 IE00BMF59H33 198,34 -
Class D GBP - 53,12 -0,11 -0,20 56,19 48,90 52,91 IE00BGWKS388 53,33 -
Inst GBP Ingen 21,53 -0,04 -0,20 22,45 19,27 21,44 IE00B1W4R618 21,61 -
Class D GBP Ingen 11,42 -0,02 -0,20 11,91 10,21 11,37 IE00BD0NC474 11,46 -
Flex GBP Ingen 33,35 -0,07 -0,20 34,77 29,82 33,21 IE0000405013 33,48 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument