Pevný výnos

BGF Asian Tiger Bond Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 8,2 2,3 4,7 6,7 -3,2 11,3 6,6 -7,4 -16,1 5,8
Benchmark omezení 1 (%) 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
7,31 -4,91 -1,37 1,39 4,98
Benchmark omezení 1 (%) 6,92 -1,48 0,92 2,82 -
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
3,62 1,25 1,17 3,62 7,31 -14,01 -6,67 14,78 297,70
Benchmark omezení 1 (%) 2,81 1,23 1,37 2,81 6,92 -4,37 4,67 32,12 -
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

3,61 4,76 -19,42 -0,56 7,31
Benchmark omezení 1 (%)

k 30-čvn-24

5,39 3,85 -12,81 2,58 6,92

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 24-čvc-24
USD 2 181 514 371
Datum spuštění fondu
02-úno-96
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Počáteční poplatek
5,00%
ISIN
LU0063729296
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MERATAA
Datum spuštění třídy akcií
02-úno-96
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,19%
Roční poplatek za správu
1,00%
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Asia Bond
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
5015775

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-čvn-24
412
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
1,118
Modifikovaná durace
k 28-čvn-24
4,69
Efektivní durace
k 28-čvn-24
4,53
WAL na nejhorší
k 28-čvn-24
5,13
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
7,64%
Výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
6,48
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
6,60%
Vážená průměrná splatnost
k 28-čvn-24
5,13

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-čvc-24
BBB
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 21-čvc-24
5,21
Globální klasifikace fondů Lipper
k 21-čvc-24
Bond Asia Pacific HC
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k 21-čvc-24
516,39
Pokrytí MSCI ESG v %
k 21-čvc-24
79,85
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 21-čvc-24
44,70
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 21-čvc-24
132
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 21-čvc-24
77,11%
Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 21-čvc-24, na základě držby od 29-úno-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 28-čvn-24
0,34%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 28-čvn-24
59,96%
Procento fondu není pokryto
k 28-čvn-24
40,05%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 1,87 % a pro ropné písky 28-čvn-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Integrace ESG

Integrace ESG

Integrace ESG je postup začlenění finančně významných kritérií nebo informací týkajících se environmentálního, sociálního a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování s cílem zvýšit rizikově upravenou návratnost portfolií našich klientů. Pokud není v dokumentaci fondu nebo v investičním cíli fondu uvedeno jinak, neznamená začlenění tohoto prohlášení, že fond má investiční cíl nebo strategii v souladu s ESG, ale spíše popisuje, jak jsou údaje nebo informace o ESG zvažovány jako součást celkového investičního procesu.
Správce fondu zahrnuje hlediska ESG v kombinaci s dalšími informacemi během investičního procesu. V počátečním procesu vytváření nápadů a úvěrového průzkumu to může zahrnovat posouzení pozitivních atributů ESG nebo podstatných rizik každé společnosti nebo použití interních šablon pro due diligence ESG na úrovni státu nebo společnosti spolu s údaji ESG od třetích stran. Pozitivní atributy ESG a významná rizika ESG a jejich potenciální finanční dopady jsou obvykle zdůrazňovány ve výkazech o úvěrovém výzkumu a mohou ovlivnit investiční rozhodnutí a výběr cenných papírů správci portfolia. Z pohledu shora dolů má správce fondu k dispozici souhrnné ukazatele portfolia ESG, které si může prohlédnout prostřednictvím systému Aladdin společnosti BlackRock. Správce fondu rovněž zohledňuje environmentální, sociální a správní kritéria při následném monitorování po provedení investice a provádí pravidelné přezkumy rizik portfolia spolu s investičním týmem a skupinou společnosti BlackRock pro analýzu rizik a kvantitativní analýzu. Tyto přezkumy v případě potřeby zahrnují analýzu a diskusi o expozici portfolia vůči významným rizikům ESG.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A2, as of 30-čvn-24 rated against 518 Asia Bond Funds.

Podíly

Podíly

k 28-čvn-24
Name Weight (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,15
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 1,10
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 1,00
Name Weight (%)
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0,94
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027 0,91
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0,88
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,79
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025 0,78
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class A2 USD 40,19 0,03 0,07 24-čvc-24 40,28 35,63 LU0063729296
Class D2 USD 13,69 0,01 0,07 24-čvc-24 13,72 12,09 LU0776122383

Správci portfolia

Správci portfolia

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 390 USD
-26,1%
7 070 USD
-10,9%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 390 USD
-26,1%
7 400 USD
-9,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 770 USD
-2,3%
10 430 USD
1,4%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 670 USD
6,7%
11 290 USD
4,1%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace