Podmínky používání

Než budete pokračovat, přečtěte si prosím tuto stránku, protože vysvětluje některá zákonná omezení týkající se šíření těchto informací a země, ve kterých jsou naše fondy povoleny k prodeji. Je vaší odpovědností znát a dodržovat všechny platné zákony a předpisy příslušné jurisdikce.

Vezměte prosím na vědomí, že než budete mít přístup na naše webové stránky, musíte si přečíst a přijmout podmínky našich Zásad ochrany osobních údajů.

Jakmile potvrdíte, že souhlasíte s právními informacemi uvedenými v tomto dokumentu a se Zásadami ochrany osobních údajů – vyjádřením souhlasu výše – umístíme do vašeho počítače soubor cookie, který vás rozpozná a zabrání tomu, aby se tato stránka znovu objevila, pokud budete v budoucnu navštěvovat tyto jiné webové stránky společnosti BlackRock. Platnost souboru cookie vyprší po šesti měsících nebo dříve, pokud dojde k podstatné změně těchto důležitých informací.

Potvrzením, že jste si přečetli tyto důležité informace, zároveň:
(i) souhlasíte s tím, že se tyto informace budou vztahovat na jakýkoli váš následný přístup do sekce pro individuální investory (nebo instituce/zprostředkovatele) na těchto webových stránkách, a že se na všechny tyto následné přístupy budou vztahovat prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění na rizika a další informace uvedené v tomto dokumentu; a
(ii) zaručujete, že žádná jiná osoba nebude přistupovat do sekce pro individuální investory na těchto webových stránkách ze stejného počítače a přihlášení, které právě používáte.

Zahraniční fondy popsané na následujících stránkách jsou spravovány a řízeny společnostmi ze skupiny BlackRock a mohou být nabízeny pouze v určitých jurisdikcích. Je vaší odpovědností znát platné zákony a předpisy země vašeho bydliště. Další informace jsou k dispozici v prospektu nebo jiném zakladatelském dokumentu každého fondu.

Toto nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji akcií kteréhokoli z fondů uvedených na těchto stránkách nikým v jakékoli jurisdikci, v níž by taková nabídka, výzva nebo distribuce byla nezákonná nebo v níž osoba, která takovou nabídku nebo výzvu činí, není k tomu oprávněna, ani nikomu, komu je taková nabídka nebo výzva nezákonná.

Konkrétně nejsou popsané fondy k dispozici pro distribuci americkým investorům ani pro jejich investice. Podílové listy / akcie nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“), a s výjimkou transakce, která neporušuje zákon o cenných papírech ani žádné jiné platné americké zákony o cenných papírech (mimo jiné včetně jakýchkoli platných zákonů kteréhokoli ze států USA), nesmějí být přímo ani nepřímo nabízeny nebo prodávány v USA nebo na jakémkoli jejich území či v jejich vlastnictví nebo v oblastech podléhajících jejich jurisdikci nebo ve prospěch osob z USA.

Popsané fondy nebyly ani nebudou kvalifikovány pro veřejnou distribuci v Kanadě, protože prospekt těchto fondů nebyl předložen žádné komisi pro cenné papíry ani regulačnímu orgánu v Kanadě ani v žádné její provincii či teritoriu. Tato webová stránka není a v žádném případě nesmí být vykládána jako reklama nebo jakýkoli jiný krok na podporu veřejné nabídky akcií v Kanadě. Žádná osoba, která je rezidentem Kanady pro účely zákona o dani z příjmu (v Kanadě), nesmí koupit nebo přijmout převod akcií popsaných fondů, pokud k tomu není oprávněna podle platných kanadských nebo provinčních zákonů.

Žádosti o investici do jakéhokoli fondu uvedeného na těchto stránkách musí být podány pouze na základě nabídkového dokumentu týkajícího se konkrétní investice (např. prospektu, zjednodušeného prospektu, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory nebo jiných platných podmínek).

V důsledku předpisů o praní špinavých peněz může být při investici vyžadována další dokumentace pro účely identifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném prospektu nebo jiném zakládajícím dokumentu.

Pokud si nejste jisti významem uvedených informací, obraťte se na svého finančního nebo jiného odborného poradce.

Informace obsažené na těchto stránkách podléhají autorským právům se všemi právy vyhrazenými. Nesmí být reprodukovány, kopírovány ani dále šířeny jako celek ani po částech.

Informace obsažené na těchto stránkách jsou zveřejněny v dobré víře, ale společnost BlackRock (Netherlands) B.V. (dále „BNBV“) ani žádná jiná osoba neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně jejich přesnosti nebo úplnosti a nemělo by se na ně jako na takové spoléhat. BNBV nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání nebo spoléhání se na poskytnuté informace, mimo jiné včetně ztráty zisku nebo jakékoli jiné škody, přímé nebo následné. Žádné informace na těchto stránkách nepředstavují investiční, daňové, právní ani jiné poradenství.

Pokud bude vůči společnosti BlackRock vznesen nárok třetí stranou v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek, souhlasíte s tím, že společnosti BlackRock plně uhradíte veškeré ztráty, náklady, žaloby, řízení, nároky, škody, výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nebo závazky, které společnost BlackRock utrpí nebo jí vzniknou přímo v důsledku nesprávného používání těchto webových stránek. Žádná ze stran by neměla nést odpovědnost vůči druhé straně za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může druhé straně vzniknout v důsledku jakékoli příčiny, kterou první strana nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně výpadku napájení.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností udržovat v bezpečí a důvěrnosti všechna hesla, která vám a vašim oprávněným zaměstnancům vydáme, a nedovolit, aby se tato hesla stala veřejně známými. Pokud se heslo (hesla) dozví někdo jiný než vy a vaši oprávnění zaměstnanci, musíte toto heslo (hesla) neprodleně změnit pomocí funkce, která je k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách.

Při přístupu na některé odkazy na těchto webových stránkách můžete opustit webové stránky BNBV. Přitom můžete přejít na stránky organizace, která není regulována. BNBV žádné z těchto webových stránek neprověřila a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek ani za služby, produkty nebo zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek.

BNBV nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby při přenosu dat, jako je ztráta nebo poškození či změna dat jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýchkoli přímých, nepřímých nebo následných škod, které vzniknou v důsledku používání zde poskytovaných služeb.

Upozornění na rizika

Rizikový kapitál. Hodnota investic a výnosů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Původně investovaná částka se investorům nemusí vrátit.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současných nebo budoucích výsledků a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie.

Změny směnných kurzů mezi měnami mohou způsobit snížení nebo zvýšení hodnoty investic. Kolísání může být obzvláště výrazné v případě fondu s vyšší volatilitou a hodnota investice může náhle a výrazně klesnout. Úrovně a základ zdanění se mohou čas od času měnit.

Společnost BlackRock nezvážila vhodnost této investice s ohledem na vaše individuální potřeby a toleranci k riziku. Zobrazené údaje poskytují souhrnné informace. Investice by měla být provedena na základě příslušného prospektu, který je k dispozici u správce.

Pro vaši ochranu budou telefonní hovory a/nebo jiná elektronická komunikace, které vedou nebo mají vést k transakcím, nahrávány nebo ukládány.

Investoři by si před investicí měli přečíst nabídkové dokumenty, kde jsou uvedeny další podrobnosti včetně rizikových faktorů.

Vezměte prosím na vědomí, že zatímco některé fondy společnosti BlackRock jsou „oddělené“, jiné jsou součástí jedné společnosti a oddělené nejsou. U fondů společnosti BlackRock, které nemají status oddělených závazků, platí, že v případě, že jeden fond BlackRock není schopen uhradit závazky připadající na tento fond BlackRock z aktiv, která na něj připadají, může být přebytek uhrazen z aktiv připadajících na ostatní fondy BlackRock v rámci stejné společnosti. Další informace v tomto ohledu najdete v prospektu nebo v dalších příslušných podmínkách každého fondu BlackRock.

Názory zde vyjádřené nemusí nutně odrážet názory společnosti BlackRock jako celku nebo její části, ani nepředstavují investiční či jiné poradenství.

Veškeré výzkumy uvedené na těchto stránkách byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat.

Tyto stránky provozuje a vydává BNBV, která je autorizována a regulována úřadem pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten) (dále jen „AFM“). Přístup na webové stránky AFM získáte přes tento odkaz: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. je společnost registrovaná v Nizozemsku pod číslem 17068311. Sídlo společnosti: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock je obchodní název společnosti BlackRock (Netherlands) B.V. DIČ: 007883250. Obecné dotazy týkající se těchto webových stránek zasílejte na EMEAwebmaster@blackrock.com. Tuto e-mailovou adresu nepoužívejte pro dotazy týkající se investic.

© 2023 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a jinde. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.