Blandfonder

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

8,58 11,87 -3,68 13,54 7,06
  10Å Start
6,81 5,10 7,76 - 6,57
  I år 1M 3M 10Å Start
0,43 0,43 8,30 6,81 16,10 45,31 - 41,43

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 USD 6 594
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jan.2021 5,89
Antal innehav per den 29.jan.2021 4 259
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 28.jun.2012
Startdatum 19.aug.2015
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori Other Allocation
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,77%
ISIN LU1257007564
Bloomberg, kortnamn BGMIA8C
Kostnadsandel 1,50%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYRGXX2
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den - -
3-års beta per den - -
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,17%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 1,09%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,17%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,06%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,03%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,08%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,42%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 61,36%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 38,41%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,21% och oljesand 0,26%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas internt, genom samarbete med BlackRocks Investment Stewardship-grupp där emittenter får delta i samtal om väsentliga ämnen gällande miljö, samhälle eller bolagsstyrning samt från tredjepartsleverantörer. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljriskgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 2,08
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,21
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,51
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,51
Namn Vikt (%)
MSFT CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 12.73/24/2021 0,34
TENCENT HOLDINGS LTD 0,34
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MSFT BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13.794/16/2021 0,31
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 97,64 -1,28 -1,29 99,25 78,93 - LU1257007564 - -
Class I2 USD Ingen 13,27 -0,10 -0,75 13,42 10,14 - LU1523255922 - -
Class A4G USD Årlig 10,13 -0,08 -0,78 10,25 8,23 - LU1301847155 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,48 -0,08 -0,69 11,61 8,98 - LU0784383399 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,03 -0,09 -1,11 8,15 6,63 - LU1133085917 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,32 -0,10 -1,06 9,46 7,59 - LU0871640123 - -
Class A2 USD Ingen 15,30 -0,12 -0,78 15,48 11,82 - LU0784385840 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,11 -0,08 -0,71 11,23 8,60 - LU1523256144 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,81 -0,07 -0,79 8,92 7,10 - LU0784384363 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,51 -0,12 -1,25 9,67 7,75 - LU0784384876 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,18 -0,10 -0,81 12,33 9,47 - LU1373034187 - -
Class D2 USD Ingen 15,88 -0,12 -0,75 16,06 12,16 - LU0784385337 - -
Class X2 USD Ingen 17,78 -0,14 -0,78 17,99 13,52 - LU0784385766 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,59 -0,07 -0,72 9,70 7,84 - LU1373034344 - -
Class A3G EUR Månatlig 8,40 -0,01 -0,12 9,27 7,65 - LU1238068834 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,69 -0,09 -0,76 11,83 9,16 - LU0784383472 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 9,19 -0,08 -0,86 9,30 7,59 - LU1373034260 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 91,70 -1,10 -1,19 93,17 74,66 - LU0784385170 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,32 -0,06 -0,72 8,42 6,86 - LU0784383712 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,15 -0,09 -0,74 12,29 9,43 - LU1062843344 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 10,20 -0,08 -0,78 10,32 8,18 - LU0784383803 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,15 -0,11 -1,07 10,30 8,17 - LU1270847269 - -
Class A2 EUR Ingen 12,62 0,02 0,16 13,19 10,94 - LU1162516477 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,84 -0,10 -1,12 8,98 7,23 - LU0949170426 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,78 -0,10 -1,13 8,92 7,18 - LU1003077580 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,23 -0,08 -0,78 10,34 8,15 - LU1877504073 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,86 -0,07 -0,78 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,70 -0,07 -0,72 9,81 7,84 - LU0949170269 - -
Class D6 Hedged GBP Månatlig 9,56 -0,11 -1,14 9,71 7,80 - LU1791173633 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 9,17 -0,07 -0,76 9,28 7,49 - LU0944772804 - -
Class D6 USD Monthly Stable 10,17 -0,13 -1,26 10,33 8,22 - LU1003077408 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,94 -0,10 -1,11 9,08 7,29 - LU0949170343 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,79 -0,10 -1,12 8,92 7,14 - LU1003077663 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument