Fastigheter

BSF Global Real Asset Securities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.sep.2021 USD 436
12 månaders avslutande avkastning per den 31.aug.2021 0,72
Antal innehav 50
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 30.nov.2017
Startdatum 28.jul.2021
Tillgångsklass Fastigheter
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,93%
ISIN LU2364470067
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BL53ZJ4
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 100 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 06.aug.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 06.aug.2021 4,90
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den - -
MSCI ESG %-täckning per den 06.aug.2021 91,68
Lippers globala fondklassificering per den - -
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 06.aug.2021 291,69
Fonder i grupp av likvärdiga per den - -
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 06.aug.2021, baserat på innehavet den 31.mar.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.aug.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.aug.2021 99,34%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.aug.2021 0,48%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-information under investeringsprocessens faser för inledande screening, anskaffning och företagsbesiktning. Detta kan inkludera användning av interna mallar för ESG-företagsbesiktning i syfte att identifiera, analysera och dokumentera viktiga ESG-risker samt användning av tematisk information om miljö, samhälle och bolagsstyrning inhämtad från både primärkällor och externa dataleverantörer. Identifierade väsentliga ESG-risker inkluderas i investeringskommitténs material och diskuteras om så är tillämpligt vid relevanta investeringskommittémöten. Denna information ger en bred beskrivning av investeringsmetodiken och kan beaktas vid investeringsbeslut eller val av värdepapper. Därutöver beaktar fondförvaltaren ESG-kriterier via övervakning efter genomförd investering och utför regelbundna granskningar av portföljrisken tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Namn Vikt (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 3,96
ENEL 3,74
NATIONAL GRID PLC 3,70
EQUINIX REIT INC 3,12
UDR REIT INC 3,10
Namn Vikt (%)
NEXTERA ENERGY INC 3,01
VONOVIA SE 2,96
ESR CAYMAN LTD 2,74
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 2,70
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC 2,58
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 Hedged SGD - 98,87 -0,67 -0,67 101,97 98,87 - LU2364470067 - -
Class A3 Hedged EUR - 99,96 -0,69 -0,69 103,32 85,31 - LU2099546561 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 102,30 -0,69 -0,67 105,50 66,25 - LU2070343632 - -
Class X2 USD Ingen 149,25 -1,00 -0,67 153,87 116,38 - LU1669037183 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 103,08 -0,70 -0,67 106,37 87,81 - LU2070343715 - -
Class D2 USD Ingen 144,53 -0,97 -0,67 149,04 113,52 - LU1669036458 - -
Class D3 USD Månatlig 104,27 -0,70 -0,67 107,52 88,07 - LU2047633727 - -
Class A3 USD Månatlig 102,71 -0,69 -0,67 105,94 87,08 - LU2070343558 - -
Class A2 USD Ingen 141,32 -0,95 -0,67 145,77 111,59 - LU1669035997 - -
Class Z2 USD Ingen 146,18 -0,99 -0,67 150,73 114,51 - LU1721361928 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokument

Dokument