Blandfonder

ESG Multi-Asset Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.feb.2020 EUR 830
Basvaluta EUR
Fondstart 04.jan.1999
Startdatum 27.nov.2019
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,52%
ISIN LU2077746001
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJN4WH2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 3,99
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,80
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 3,40
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2,53
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,50
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,08
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF 1,80
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,72
PROCTER & GAMBLE 1,21
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD - 10,48 0,01 0,10 10,48 9,85 - LU2077746001 - -
Class A8 Hedged USD - 10,45 0,02 0,19 10,45 10,00 - LU2092627202 - -
Class I2 EUR - 11,53 0,01 0,09 11,53 10,16 - LU1822773989 - -
Class A8 Hedged SGD - 10,44 0,01 0,10 10,44 10,00 - LU2092937148 - -
Class A2 EUR Ingen 16,93 0,02 0,12 16,93 15,03 - LU0093503497 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 45,99 0,07 0,15 45,99 39,56 - LU0827879924 - -
Class D2 EUR Ingen 18,22 0,02 0,11 18,22 16,09 - LU0473185139 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 43,64 0,06 0,14 43,64 37,74 - LU0494093205 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokument

Dokument