Blandfonder

Tactical Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Räntebärande värdepapper kan påverkas av faktorer som ränteförändringar, kreditrisk och möjliga eller faktiska sänkningar av kreditvärdigheten. Räntebärande värdepapper med mindre god kreditvärdighet kan vara känsligare för dessa händelser. Dessutom kan tillgångssäkrade och inteckningssäkrade värdepapper även ha höga belåningsnivåer och återspeglar då kanske inte fullt ut värdet på den underliggande tillgångarna. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga kursrörelser på aktiemarknaderna, av politiska nyheter och ekonominyheter, bolagsvinster och betydande företagshändelser. Finansiella derivatinstrument är mycket känsliga för värdeförändringar på den tillgång på vilken de baseras. Inverkan är större när finansiella derivatinstrument används omfattande eller på ett avancerat sätt. På grund av fondens investeringsstrategi kan en fond med absolut avkastning inte röra sig i linje med marknadstrenderna eller fullt ut dra nytta av en positivt marknadsmiljö.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - - 7,01
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - - - 0,67
  10Å Start
5,31 - - - 5,54
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,54 - - - 1,03
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,38 -0,38 2,85 5,31 - - - 8,51
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

0,01 0,01 0,03 0,54 - - - 1,57

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 03.mar.2021 USD 288
Fondstart 25.jul.2019
Startdatum 25.jul.2019
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 984
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,75%
ISIN IE00BK4PZV64
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel -
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BK4PZV6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 56,89%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 43,11%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,39% och oljesand 1,03%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren inkluderar ESG-beaktanden under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning för den bakomliggande strategin. Detta kan inkludera beaktanden av tredje part och interna aspekter i enlighet med portföljförvaltningsgruppen. Beaktanden av interna aspekter inkluderar exponering gentemot klimat- och katastrofhändelser samt sociala och ledningsrelaterade frågor på statlig nivå. Portföljförvaltningsgruppen analyserar också ESG-exponering och investeringsegenskaper inom de underliggande strategierna. Dessa kriterier är några av ett antal beaktanden som påverkar investeringsbeslut. Fondförvaltaren omfattar ESG-kriterier vid den löpande övervakningen av portföljen som helhet, inklusive underliggande strategier samt taktisk positionering. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2022 9,98
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 9,96
APPLE INC 2,76
MICROSOFT CORP 2,46
AMAZON COM INC 1,83
Namn Vikt (%)
FACEBOOK CLASS A INC 0,87
ALPHABET INC CLASS A 0,78
ALPHABET INC CLASS C 0,76
TESLA INC 0,68
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD - 107,53 0,54 0,50 109,32 93,90 107,53 IE00BK4PZV64 107,53 -
Class D Hedged EUR - 105,01 0,53 0,50 106,82 92,55 105,01 IE00BK4PZW71 105,01 -
Class D Hedged CHF - 104,54 0,53 0,51 106,40 92,36 104,54 IE00BK4PZX88 104,54 -
Class X Hedged EUR - 106,31 0,53 0,51 108,02 93,03 106,31 IE00BK4PZZ03 106,31 -
Class X USD - 108,91 0,55 0,51 110,54 94,35 108,91 IE00BK4Q0145 108,91 -
Class X Hedged GBP - 107,19 0,53 0,50 108,83 93,41 107,19 IE00BK4Q0038 107,19 -
Class X Hedged AUD - 107,24 0,53 0,50 108,87 93,49 107,24 IE00BK4PZY95 107,24 -
Class D Hedged GBP - 105,87 0,52 0,50 107,62 92,92 105,87 IE00BK4PZT43 105,87 -
Class A Hedged SGD - 106,06 0,53 0,51 107,90 93,19 106,06 IE00BK4PZS36 106,06 -
Class X Hedged JPY - 10 223,53 52,23 0,51 10 381,78 9 905,64 10 223,53 IE00BK5C1858 10 223,53 -
Class A USD - 106,30 0,53 0,50 108,14 93,46 106,30 IE00BK4PZR29 106,30 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Dokument

Dokument