Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Ränteförändringar, kreditrisk och/eller en emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg kan vara känsligare för förändringar av dessa risker än räntebärande värdepapper som har högre kreditbetyg. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Värdepapper med fast avkastning emitterade eller garanterade av regeringar på tillväxtmarknaderna har vanligen högre kreditrisk än i de utvecklade ekonomierna.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - - -0,43
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - - - 5,26
  10Å Start
-0,43 - - - 4,36
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

5,26 - - - 7,74
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,43 0,00 0,00 -0,43 - - - 7,07
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

5,26 1,90 5,80 5,26 - - - 12,67

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.okt.2021 USD 2 493
Fondstart 04.maj.2018
Startdatum 24.maj.2019
12 månaders avslutande avkastning per den 31.jan.2021 2,37
Antal innehav per den 30.sep.2021 952
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00BHZRKF90
Bloomberg, kortnamn BIEBFUD
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BHZRKF9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 500 000,00
Minsta efterföljande investering USD 5 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 BB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 2,99
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 01.okt.2020 49,87
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 94,82
Lippers globala fondklassificering per den 01.okt.2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 1 263,96
Fonder i grupp av likvärdiga per den 01.okt.2020 385
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 2,61%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,24%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 13,41%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 86,59%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,24% och oljesand 1,09%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,73
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,67
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
Namn Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,43
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,40
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0,39
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 10,80 8,41 10,09 IE00BHZRKF90 10,15 -
Class D Acc USD - 11,94 0,05 0,42 12,25 11,46 11,93 IE00BF2N5T53 12,01 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,68 0,04 0,42 10,29 9,54 9,68 IE00BKFVZB33 9,74 -
Inst Acc USD - 11,79 0,05 0,42 12,09 11,32 11,78 IE00BZ1NTF08 11,85 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,20 0,04 0,42 10,47 9,87 10,19 IE00BJ9MTQ85 10,25 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,13 0,05 0,42 11,43 10,76 11,12 IE00BD9H4C29 11,19 -
Inst Acc GBP - 9,71 0,01 0,07 10,12 9,23 9,70 IE00BLF0J488 9,76 -
Class Flexible Acc USD - 10,15 0,04 0,42 10,41 9,76 10,14 IE00BF2N5S47 10,20 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson

Dokument

Dokument