Aktier

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 13.dec.2019 USD 963
Basvaluta USD
Fondstart 18.sep.2015
Startdatum 13.feb.2019
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,18%
ISIN LU1946828917
Bloomberg, kortnamn BSESI2U
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BJJMGK1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.nov.2019
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,46
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 4,00
CHINA MOBILE LTD 3,89
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,28
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,28
Namn Vikt (%)
VEON LTD 3,23
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,20
BANK OF CHINA LTD 3,11
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 2,97
TURK HAVA YOLLARI 2,95
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD - 106,52 1,46 1,39 109,49 90,71 - LU1946828917 - -
Class A2 Hedged CHF - 94,76 1,25 1,34 100,00 81,73 - LU1971548372 - -
Class D2 GBP - 118,23 0,11 0,09 126,47 101,10 - LU1896777239 - -
Class I2 EUR - 106,96 1,30 1,23 106,96 90,03 - LU1992117652 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 171,63 2,44 1,44 177,74 143,36 - LU1321848019 - -
Class D2 Hedged CHF - 95,26 1,26 1,34 95,26 81,85 - LU1971548455 - -
Class D4 USD - 102,88 1,50 1,48 103,24 86,40 - LU1990956846 - -
Class A2 USD Ingen 195,45 2,84 1,47 199,00 159,18 - LU1289970086 - -
Class D2 EUR Ingen 178,08 2,16 1,23 179,03 140,89 - LU1321847987 - -
Class D2 USD Ingen 186,41 2,71 1,48 189,17 151,09 - LU1321847714 - -
Class X2 USD Ingen 210,81 3,07 1,48 212,12 168,74 - LU1289970169 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokument

Dokument