Blandfonder

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.sep.2019 EUR 611
Basvaluta EUR
Fondstart 10.apr.2015
Startdatum 21.nov.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,05%
ISIN LU1901862299
Bloomberg, kortnamn BSMX2UH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BGSXGT3
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 19.sep.2019
Namn Vikt (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 18,04
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF 7,93
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U 7,11
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL 6,89
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 6,46
Namn Vikt (%)
ISHARES PHYSICAL GOLD 5,93
ISHARES MSCI USA UCITS ETF 4,38
ISHRS JAP EQ IDX FD (LU) X2 EUR 4,32
ISHARES EURO CORP BD INTEREST RATE 3,76
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 3,37
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 19.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD - 115,31 0,21 0,18 115,31 96,73 - LU1901862299 - -
Class X2 GBP - 113,34 0,20 0,18 113,34 96,54 - LU1901862026 - -
Class A2 EUR Ingen 117,37 0,20 0,17 117,37 101,37 - LU1241524708 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Dokument

Dokument