Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Ränteförändringar, kreditrisk och/eller en emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg kan vara känsligare för förändringar av dessa risker än räntebärande värdepapper som har högre kreditbetyg. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Värdepapper med fast avkastning emitterade eller garanterade av regeringar på tillväxtmarknaderna har vanligen högre kreditrisk än i de utvecklade ekonomierna.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.apr.2019 USD 96 694 347
Net Assets of Fund per den 18.apr.2019 USD 254 026 526
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 04.maj.2018
Startdatum 20.jul.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Jämförelseindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,23%
ISIN IE00BZ1NTF08
Bloomberg, kortnamn BRLGIUA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ1NTF0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 500 000,00
Minsta efterföljande investering USD 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,66
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,62
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,59
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,57
Namn Vikt (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,56
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23/2028 0,50
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,49
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,46
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,44
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst Acc USD - 10,58 0,00 -0,02 10,60 9,66 10,57 IE00BZ1NTF08 10,63 -
Flex Hedged Acc EUR - 10,40 0,00 -0,01 10,43 9,61 10,39 IE00BD9H4C29 10,45 -
Class D Acc USD - 10,70 0,00 -0,01 10,73 9,77 10,70 IE00BF2N5T53 10,76 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson

Dokument

Dokument