Aktier

BGF World Technology Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

- - - -0,45 69,10
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

- - - 6,32 44,79
  10Å Start
69,10 - - - 27,02
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

44,79 - - - 21,22
  I år 1M 3M 10Å Start
49,60 -2,01 15,72 69,10 - - - 85,50
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2020

26,45 -3,62 12,69 44,79 - - - 64,41

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.okt.2020 USD 8 191
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2020 114
Basvaluta USD
Fondstart 03.mar.1995
Startdatum 28.feb.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI AC World Information Technology Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,80%
ISIN LU1728554749
Bloomberg, kortnamn BGWTI2H
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BG0QCY7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 01.okt.2020 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 01.okt.2020 6,04
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar per den 01.okt.2020 49,18
MSCI ESG %-täckning per den 01.okt.2020 91,82
Lippers globala fondklassificering per den 01.okt.2020 Equity Sector Information Tech
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 01.okt.2020 28,27
Fonder i grupp av jämlikar per den 01.okt.2020 429
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.okt.2020, baserat på innehavet år 31.mar.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2020 0,00%
MSCI affärsengagemang, procentandel per den 30.sep.2020 89,07%
Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,29
MICROSOFT CORP 3,58
AMAZON COM INC 2,65
TESLA INC 2,24
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,17
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 1,84
SQUARE INC CLASS A 1,76
PAYPAL HOLDINGS INC 1,69
LG CHEM LTD 1,57
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,47
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR - 19,39 -0,25 -1,27 20,02 9,89 - LU1728554749 - -
Class D2 Hedged EUR - 13,77 -0,18 -1,29 14,22 10,27 - LU2168656184 - -
Class I2 EUR Ingen 22,39 -0,32 -1,41 23,27 12,33 - LU1722863211 - -
Class I2 GBP - 20,29 -0,21 -1,02 21,07 14,99 - LU2168066038 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 18,66 -0,24 -1,27 19,27 9,58 - LU1822773716 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,34 -0,20 -1,06 18,70 9,26 - LU1852331112 - -
Class D2 GBP Ingen 55,21 -0,56 -1,00 57,34 30,84 - LU0827890491 - -
Class D2 USD Ingen 72,13 -0,94 -1,29 74,47 36,54 - LU0724618946 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 862,00 -24,00 -1,27 1 923,00 950,00 - LU1948809444 - -
Class A2 GBP Ingen 50,60 -0,52 -1,02 52,56 28,39 - LU0171311680 - -
Class X2 USD - 24,66 -0,32 -1,28 25,45 12,41 - LU1733225426 - -
Class I2 USD - 26,85 -0,29 -1,06 27,37 10,00 - LU2134542260 - -
Class D2 EUR Ingen 60,94 -0,86 -1,39 63,32 33,61 - LU0376438312 - -
Class A2 USD Ingen 66,11 -0,86 -1,28 68,27 33,64 - LU0056508442 - -
Class A2 EUR Ingen 55,85 -0,80 -1,41 58,04 30,94 - LU0171310443 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Dokument

Dokument