Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 08.nov.2019 GBP 150 138 080
Net Assets of Fund per den 08.nov.2019 USD 15 238 242 016
Basvaluta USD
Valutaserier GBP
Fondstart 15.apr.2010
Startdatum 11.maj.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World NET TR in GBP Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,12%
ISIN IE00BD0NCL49
Bloomberg, kortnamn BLDWDGA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0NCL4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 2,71
MICROSOFT CORP 2,47
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,74
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D GBP Ingen 12,67 0,04 0,31 12,89 10,16 12,67 IE00BD0NCL49 12,68 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex GBP Daglig 23,38 0,07 0,31 23,88 19,05 23,37 IE00B6385520 23,40 -
Class D USD Ingen 12,59 0,01 0,10 12,59 10,00 12,58 IE00BD0NCN62 12,60 -
Inst EUR Daglig 23,41 0,07 0,31 23,41 18,25 23,40 IE00B62NV726 23,43 -
Inst GBP Ingen 25,44 0,08 0,31 25,88 20,41 25,43 IE00B62C5H76 25,46 -
Class D EUR Ingen 12,41 0,04 0,31 12,41 9,52 12,41 IE00BD0NCM55 12,42 -
Flex Hedged EUR - 11,09 0,02 0,15 11,09 8,95 11,09 IE00BFZPRS19 11,10 -
Inst Hedged EUR - 10,65 0,02 0,15 10,65 9,79 10,65 IE00BJ023R69 10,66 -
Flex EUR Kvartalsvis 28,68 0,09 0,31 28,68 21,98 28,67 IE00B61D1398 28,70 -
Class D Hedged GBP - 11,40 0,02 0,15 11,40 9,28 11,40 IE00BGL88775 11,41 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,83 0,05 0,31 14,83 11,56 14,82 IE00B61MGS68 14,84 -
Inst USD Kvartalsvis 17,47 0,02 0,10 17,47 14,11 17,47 IE00B62NX656 17,49 -
Flex Hedged GBP - 11,10 0,02 0,15 11,10 8,88 11,10 IE00BFZPRR02 11,11 -
Inst GBP Kvartalsvis 18,54 0,06 0,31 18,94 15,11 18,54 IE00B62HNT07 18,56 -
Inst USD Kvartalsvis 20,48 0,02 0,10 20,48 16,28 20,48 IE00B62WG306 20,50 -
Flex USD Kvartalsvis 25,39 0,02 0,10 25,39 20,15 25,38 IE00B616R411 25,41 -
Flex GBP Ingen 26,07 0,08 0,31 26,51 20,89 26,06 IE00B61BMR49 26,09 -
Inst EUR Kvartalsvis 26,37 0,08 0,31 26,37 20,24 26,36 IE00B62WCL09 26,39 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument