Obligationer

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 16.okt.2019 EUR 43 793 060
Net Assets of Fund per den 16.okt.2019 EUR 848 291 184
Basvaluta EUR
Valutaserier EUR
Fondstart 16.mar.2017
Startdatum 16.mar.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - EUR Hedged
Jämförelseindex BBG Barc Global Green Bond Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,23%
ISIN IE00BD0DT792
Bloomberg, kortnamn BLGBIEA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0DT79
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 500 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 8,33
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2,54
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 2,09
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,09
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 0,91
Namn Vikt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 0,88
KFW MTN 2 11/30/2021 0,77
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 05/25/2034 0,73
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 0,61
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Institutional Hedged EUR Ingen 10,89 0,00 -0,04 11,12 10,00 10,89 IE00BD0DT792 10,93 -
Class D Hedged EUR Ingen 10,96 0,00 -0,04 11,19 10,06 10,96 IE00BD0DT578 11,00 -
Class Flex Dist EUR - 10,92 -0,01 -0,08 11,13 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class D Hedged CHF Ingen 10,57 0,00 -0,04 10,81 9,76 10,57 IE00BD8QG026 10,61 -
Class D Hedged USD Ingen 11,23 0,00 -0,03 11,43 10,03 11,23 IE00BD8QG463 11,27 -
Class D Hedged GBP - 11,02 0,00 -0,03 11,07 11,02 11,02 IE00BD5GZQ41 11,06 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 10,95 0,00 -0,04 11,18 10,04 10,95 IE00BD0DT685 10,99 -
Class D Hedged CHF Daglig 10,34 0,00 -0,04 10,57 9,68 10,34 IE00BD8QG133 10,38 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Dokument

Dokument