Obligationer

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 17.okt.2019 USD 10 865 602
Net Assets of Fund per den 17.okt.2019 USD 478 372 299
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 02.nov.2018
Startdatum 26.jul.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Jämförelseindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00BYQQ0X26
Bloomberg, kortnamn BRWXEFI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYQQ0X2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 500 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, per den 30.sep.2019 listad mot 808 Global Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,15
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 0,79
TREASURY NOTE 2 05/31/2021 0,76
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,66
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,64
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,60
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,58
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 0,56
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,53
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex USD Halvårsvis 9,76 0,01 0,05 9,95 9,05 9,76 IE00BYQQ0X26 9,77 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,59 -0,01 -0,08 10,78 10,00 10,58 IE00BD5D0B54 10,59 -
Class D USD Ingen 10,82 0,01 0,05 11,02 9,84 10,81 IE00BD0NC581 10,82 -
Class D Acc EUR Ingen 11,56 -0,06 -0,53 11,93 10,09 11,56 IE00BDZRS805 11,57 -
Inst EUR - 10,75 -0,06 -0,54 11,10 9,99 10,74 IE00BJK0X817 10,75 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,61 -0,01 -0,09 10,82 10,00 10,60 IE00BGR7K831 10,61 -
Flex USD Ingen 22,38 0,01 0,05 22,81 20,33 22,37 IE0005033380 22,39 -
Inst USD Ingen 15,29 0,01 0,05 15,58 13,91 15,28 IE00B1W4R493 15,30 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument