Aktier

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier som handlas på börserna i Shanghai och Shenzhen via Stock Connect, en handel begränsad av dagliga kvoter. Så snart relevant dagskvot är fylld eller överskrids kommer köporder att avvisas. Därför kan kvotgränserna begränsa den aktuella Stock Connect-fondens möjligheter att i tid investera i kinesiska A-aktier via Stock Connect. Ytterligare risker vid användning av Stock Connect inkluderar, men är inte begränsade till, risker avseende juridiskt/verkligt förmånstagande, risker i samband med avräkning och likvidering, risk för hävning, olika handelsdagar, begränsningar för försäljning genom front-end-övervakning, operativa risker, tillsynsrättsliga risker, risk för återkallelse av kvalificerade värdepapper, avsaknad av skydd från system för ersättning till investerare, beskattningsrisker och avräkningsmetod enligt SPSA-modellerna. En närmare beskrivning av dessa risker finns i prospektet.

Fonden kan även investera i kinesiska A-aktier via investeringsförvaltarens RQFII-investeringskvot. Fonden är underställd RQFII-reglerna vid handel via RQFII, och reglerna kan komma att förändras och därmed ha negativ inverkan på fonden eller investeringsförvaltarens RQFII-kvot samt fondens möjlighet att inneha kinesiska A-aktier. Fonden är underställd sådana begränsningar och krav som är tillämpliga för RQFII-investeringar, inklusive följande risker: tillsynsrättsliga risker, licens-, kvot- och repatrieringsrisker, risker relaterade till tillgångar i Fastlandskina, risker kopplade till RQFII-förvarare och mäklare i Fastlandskina, valutarisker och konfliktrisker relaterade till fördelning av RQFII-kvoter.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015
Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

- -36,84 13,87 -1,11 7,45
Jämförelseindex (%) Index: MSCI China A Inclusion Index

per den 30.jun.2019

- -35,81 13,58 -6,17 7,65

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 21.aug.2019 USD 497 359 234
Basvaluta USD
Startdatum 08.apr.2015
Tillgångsklass Aktier
Löpande avgifter 0,40%
Hemvist Irland
Jämförelseindex MSCI China A Inclusion Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-kortnamn CNYA.LN
Emittent iShares IV plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 21.aug.2019 124 250 000
Jämförelseindexnivå per den 21.aug.2019 USD 939,12
Jämförelseindexets kortnamn M1CNA
Räkenskapsårets slut 31.maj.2019

Registreringsländer

Registreringsländer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 20.aug.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Land Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 20.aug.2019

% av marknadsvärde

Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 20.aug.2019

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.dec.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -

Dokument

Dokument