Råvaror

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

14,75 -10,70 2,86 -21,23 24,74
Jämförelseindex (%)

per den 31.mar.2021

15,86 -9,85 3,81 -20,50 26,05
  10Å Start
24,74 0,35 0,70 -5,38 -4,24
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
11,08 0,95 11,08 17,06 24,74 1,06 3,56 -42,49 -44,61
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.apr.2021 EUR 383 345 575
Basvaluta EUR
Startdatum 07.aug.2007
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,46%
Löpande avgifter 0,46%
Produktstruktur Syntetisk
Metod Swap
Hemvist Tyskland
UCITS Ja
Jämförelseindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Nej
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-kortnamn DJCOMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administratör State Street Bank GmbH
Förvaringsinstitut State Street Bank GmbH
Hantering av utdelning No Income
Startpris per den 15.apr.2021 18,75
Annulleringspris per den 15.apr.2021 18,20

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 15.apr.2021 20 857 518
Antal innehav per den 15.apr.2021 0
Jämförelseindexnivå per den 16.apr.2021 EUR 212,37
Jämförelseindexets kortnamn BCOMEUTR
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 mars
3-års beta per den 31.mar.2021 0,974
Standardavvikelse (3 år) per den 31.mar.2021 12,98%

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italien

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 15.apr.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass SEDOL Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Valuta Nominellt värde
Detta är en råvarobaserad fond, där exponeringen mot jämförelseindexet ges i form av en derivat lösning istället för att hålla fysiska tillgångar.
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Tillgångsklass Börs Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor SEDOL ISIN Plats Valuta
Innehaven kan komma att ändras.


Värdepappersutlån

Värdepappersutlån

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

Ovanstående tabell sammanfattar de tillgängliga utlåningsuppgifterna för fonden.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2019 till den 31/12/2019 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2020.

Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.
per den -
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Börs Plats Tillgångsklass Vikt (%)
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Nedanstående tabell visar utlåningskombinationer och säkerhetsnivåer för våra europeiska fonder som lånar ut innehav.

Typer av säkerheter
Lånetyp Aktier Stats-, överstatliga- och byråobligationer Kontanter (ej för återinvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Företagsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Säkerhetsparametrar beror på säkerheten och lånekombinationen, ovh över säkerhetsnivån kan variera från 102,5% till 112%. I detta sammanhang betyder “över säkerhet” att det sammanlagda marknadsvärdet av säkerheter som tas kommer att överstiga det totala utlåningsvärdet. Säkerhetsparametrar granskas löpande och kan komma att ändras.
Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Dokument

Dokument