Råvaror

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016
Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

-13,93 -9,73 3,86 -5,25 -17,02
Jämförelseindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)

per den 30.jun.2020

-13,12 -8,86 4,85 -4,39 -16,22

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 08.jul.2020 EUR 226 519 442
Basvaluta EUR
Startdatum 07.aug.2007
Tillgångsklass Råvaror
Löpande avgifter 0,46%
Hemvist Tyskland
Jämförelseindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
ISA-behörighet Nej
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-kortnamn DJCOMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administratör State Street Bank GmbH
Förvaringsinstitut State Street Bank GmbH
Hantering av utdelning No Income
Startpris per den 08.jul.2020 15,38
Annulleringspris per den 08.jul.2020 14,93

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italien

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 08.jul.2020
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Plats Tillgångsklass SEDOL Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Valuta Nominellt värde
Detta är en råvarobaserad fond, där exponeringen mot jämförelseindexet ges i form av en derivat lösning istället för att hålla fysiska tillgångar.
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Tillgångsklass Börs Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor SEDOL ISIN Plats Valuta
Innehaven kan komma att ändras.


Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Dokument

Dokument