Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.okt.2019 EUR 1 243 668 444
Net Assets of Fund per den 15.okt.2019 USD 14 727 332 795
Basvaluta USD
Valutaserier EUR
Fondstart 15.apr.2010
Startdatum 28.nov.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World Index Net EUR
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,01%
ISIN IE00B61MGS68
Bloomberg, kortnamn BGIWEFI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B61MGS6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, per den 30.sep.2019 listad mot 3642 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
APPLE INC 2,50
MICROSOFT CORP 2,45
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,03
ALPHABET INC CLASS C 0,93
Namn Vikt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS A 0,88
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,79
PROCTER & GAMBLE 0,76
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR Kvartalsvis 14,33 0,12 0,87 14,39 11,56 14,32 IE00B61MGS68 14,34 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst EUR Daglig 22,62 0,20 0,87 22,71 18,25 22,61 IE00B62NV726 22,64 -
Class D Hedged GBP - 11,05 0,10 0,88 11,17 9,28 11,04 IE00BGL88775 11,06 -
Flex EUR Kvartalsvis 27,70 0,24 0,87 27,82 21,98 27,69 IE00B61D1398 27,73 -
Class D USD Ingen 12,18 0,12 0,98 12,24 10,00 12,18 IE00BD0NCN62 12,19 -
Flex Hedged EUR - 10,75 0,10 0,90 10,83 8,95 10,74 IE00BFZPRS19 10,76 -
Class D EUR Ingen 11,99 0,10 0,87 12,04 9,52 11,99 IE00BD0NCM55 12,00 -
Flex GBP Ingen 25,26 -0,14 -0,56 26,51 20,89 25,25 IE00B61BMR49 25,28 -
Inst EUR Kvartalsvis 25,48 0,22 0,87 25,59 20,24 25,47 IE00B62WCL09 25,50 -
Flex Hedged GBP - 10,75 0,09 0,89 10,82 8,88 10,75 IE00BFZPRR02 10,76 -
Inst GBP Kvartalsvis 17,97 -0,10 -0,56 18,94 15,11 17,96 IE00B62HNT07 17,98 -
Inst Hedged EUR - 10,32 0,09 0,90 10,41 9,79 10,32 IE00BJ023R69 10,33 -
Inst GBP Ingen 24,65 -0,14 -0,56 25,88 20,41 24,64 IE00B62C5H76 24,67 -
Class D GBP Ingen 12,27 -0,07 -0,56 12,89 10,16 12,27 IE00BD0NCL49 12,28 -
Flex USD Kvartalsvis 24,56 0,24 0,98 24,68 20,15 24,55 IE00B616R411 24,58 -
Inst USD Kvartalsvis 16,91 0,16 0,98 17,06 14,11 16,90 IE00B62NX656 16,92 -
Flex GBP Daglig 22,65 -0,13 -0,56 23,88 19,05 22,64 IE00B6385520 22,67 -
Inst USD Kvartalsvis 19,82 0,19 0,98 19,92 16,28 19,81 IE00B62WG306 19,84 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument