Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

2,30 3,06 12,23 -5,21 12,23
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
11,36 6,53 3,91 - 4,83
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
11,99 0,80 1,77 11,36 20,91 21,12 - 38,48

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 07.12.2021 USD 7 337,507
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.11.2021 4279
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Perustamispäivä 07.01.2015
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,77%
ISIN LU1162516477
Bloomberg-tunnus BGMA2EU
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BV0M1G5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.12.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.12.2021 6,28
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.12.2021 36,78
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.12.2021 66,49
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.12.2021 Mixed Asset USD Flex - Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.12.2021 230,79
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.12.2021 174
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.12.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 0,67%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,02%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,01%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,28%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 63,92%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 36,53%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,17% ja öljyhiekat 0,65%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, alkaen 30.11.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 648 USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,83
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,40
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,54
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 8.0612/16/2021 0,38
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK CLASS B 0,33
AAPL CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 10.251/24/2022 0,30
MICROSOFT CORP 0,30
SANOFI SA 0,29
MDPK_15-18A A1R 144A 0,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 14,10 0,16 1,15 14,18 12,27 - LU1162516477 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 10,22 0,08 0,79 10,52 9,99 - LU0784383803 - -
Class I2 USD Ei ole 13,87 0,10 0,73 14,06 12,96 - LU1523255922 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,54 0,09 0,79 11,72 10,87 - LU1523256144 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,18 0,06 0,74 8,68 8,10 - LU0784383712 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,61 0,10 0,80 12,82 11,94 - LU1373034187 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,60 0,10 0,80 12,80 11,90 - LU1062843344 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,90 0,07 0,79 9,14 8,68 - LU1129992480 - -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 9,09 0,07 0,78 9,62 8,98 - LU0944772804 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,37 0,08 0,78 10,61 9,99 - LU1877504073 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,33 0,07 0,76 9,61 9,23 - LU0871640123 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,82 0,09 0,77 12,04 11,26 - LU0784383399 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,27 0,08 0,79 10,53 10,03 - LU1270847269 - -
Class A2 USD Ei ole 15,86 0,12 0,76 16,12 14,98 - LU0784385840 - -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 9,61 0,08 0,84 9,86 9,47 - LU1791173633 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 98,37 0,75 0,77 100,90 96,75 - LU1257007564 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,83 0,07 0,80 9,10 8,74 - LU0949170426 - -
Class A3G EUR Kuukausittain 9,07 0,10 1,11 9,16 8,25 - LU1238068834 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 7,97 0,06 0,76 8,24 7,89 - LU1133085917 - -
Class A4G USD Vuotuinen 10,03 0,08 0,80 10,61 9,91 - LU1301847155 - -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 9,69 0,08 0,83 9,99 9,51 - LU0949170269 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,83 0,07 0,80 9,09 8,63 - LU0784384363 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,96 0,07 0,79 9,23 8,86 - LU0949170343 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,79 0,07 0,80 9,05 8,70 - LU1003077663 - -
Class D6 USD Monthly Stable 10,24 0,08 0,79 10,51 10,07 - LU1003077408 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,78 0,07 0,80 9,04 8,70 - LU1003077580 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,02 0,09 0,75 12,25 11,47 - LU0784383472 - -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,03 0,07 0,78 9,58 8,94 - LU1373034260 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,51 0,07 0,74 9,80 9,42 - LU0784384876 - -
Class X2 USD Ei ole 18,68 0,14 0,76 18,90 17,35 - LU0784385766 - -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,48 0,07 0,74 10,04 9,38 - LU1373034344 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 91,54 0,69 0,76 94,41 90,68 - LU0784385170 - -
Class D2 USD Ei ole 16,58 0,13 0,79 16,81 15,52 - LU0784385337 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit