Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 2 516,296
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 1782
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 18.08.2021
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,59%
ISIN LU2369862847
Bloomberg-tunnus EHZ-AG
Kulusuhde 0,55%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BMVC053
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CHF 10000000
Minimi lisäsijoitus CHF 100
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 4,23
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 43,10
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 73,75
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Bond Global High Yield USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 360,68
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 116
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 2,90%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,01%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 44,39%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 55,54%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,43% ja öljyhiekat 0,05%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,30
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 0,54
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,51
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,44
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,43
Nimi Painotus (%)
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,42
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050 0,37
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 0,37
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 0,36
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,36
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged CHF - 9,83 0,01 0,10 10,10 9,79 - LU2369862847 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,48 0,01 0,11 9,96 9,45 - LU1830001522 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 22,65 0,01 0,04 23,24 22,01 - LU0147394752 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 19,61 0,01 0,05 20,16 19,20 - LU0368267034 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 5,09 0,00 0,00 5,30 5,08 - LU0827882472 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,56 0,00 0,00 6,85 6,55 - LU0871640040 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 21,49 0,01 0,05 22,04 20,90 - LU0372548783 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,23 0,00 0,00 8,54 8,21 - LU0827882126 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,78 0,01 0,15 7,12 6,76 - LU0764618640 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 15,61 0,01 0,06 16,05 15,31 - LU0849758007 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 11,23 0,05 0,45 11,38 10,51 - LU1125545993 - -
Class I2 USD Ei ole 31,74 0,02 0,06 32,54 30,73 - LU0369584726 - -
Class A1 Hedged EUR Päivittäinen 5,12 0,00 0,00 5,33 5,11 - LU0118259661 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 88,94 0,05 0,06 92,93 88,67 - LU1023055319 - -
Class A2 USD Ei ole 29,03 0,02 0,07 29,81 28,35 - LU0171284937 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 5,07 0,01 0,20 5,28 5,05 - LU0172401704 - -
Class D2 USD Ei ole 31,41 0,02 0,06 32,21 30,46 - LU0297941899 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 18,19 0,01 0,06 18,72 17,93 - LU0093504206 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 8,83 0,00 0,00 9,49 8,80 - LU0984200880 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 20,06 0,01 0,05 20,61 19,65 - LU0567554463 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 13,99 0,01 0,07 14,34 13,56 - LU1153585705 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,39 0,01 0,09 11,70 11,13 - LU1791806000 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,19 0,01 0,12 8,50 8,17 - LU0172401969 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 14,47 0,00 0,00 14,89 14,22 - LU0797429023 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,02 0,00 0,00 9,37 8,99 - LU1072327023 - -
Class X2 USD Ei ole 12,61 0,01 0,08 12,91 12,14 - LU0580566189 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 51,05 0,02 0,04 53,71 50,92 - LU0784402520 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 104,23 0,06 0,06 108,77 103,94 - LU1919856135 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,15 0,01 0,12 8,44 8,12 - LU0171284770 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,65 0,00 0,00 11,06 10,63 - LU0764819032 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit