Osakkeet

BGF Circular Economy

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Koska osakkeiden valinnassa sovellettavat kriteerit täyttävät kiertotalouden määritelmän, rahaston valitsemat yritykset voivat olla vähemmän hajautettuja kuin tyypillinen rahasto. Kiertotalousyrityksiin voivat vaikuttaa ympäristökysymykset, verotus, valtiollinen sääntely, hinta, tarjonta ja kilpailu. Sijoittajan tulee pitää tätä rahastoa yhtenä osana laajempaa sijoitusstrategiaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 1 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2018 2019 2020 2021 2022
Kokonaistuotto (%) -29,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-29,02 - - - -10,89
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-29,02 -1,69 10,63 4,10 -29,02 - - - -18,80
  From
31.12.2017
To
31.12.2018
From
31.12.2018
To
31.12.2019
From
31.12.2019
To
31.12.2020
From
31.12.2020
To
31.12.2021
From
31.12.2021
To
31.12.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2022

- - - - -29,02

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 31.01.2023 USD 1 864 196 852
Perustamispäivä 10.03.2021
Rahaston perustaminen 02.10.2019
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Artikla 9
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGBCEAG
ISIN LU2298321154
SEDOL BMBRWT6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.12.2022 44
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
P/E-luku alkaen 30.12.2022 22,57
P/B-luku alkaen 30.12.2022 3,71

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.11.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.11.2022 99,14
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.11.2022 9,81
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.11.2022 94,08
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.11.2022 Equity Global
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.11.2022 5 118
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.11.2022 217,62
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.11.2022 97,62
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.11.2022 31.07.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.12.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.12.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.12.2022 98,62%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.12.2022 0,90%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Bærekraftsrelatert rapportering

Bærekraftsrelatert rapportering

Tässä jaksossa annetaan kestävyyteen liittyviä tietoja rahastosta SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

A. Tiivistelmä

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin. BlackRock määrittelee Kestävät Sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään noita tavoitteita, ja joissa sijoituskohdeyritys noudattaa hyviä hallintotapoja. BlackRock käyttää asiaankuuluvia kestävyysmalleja sen tunnistamiseen, onko tietty sijoitus ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden mukainen. Kestävien Sijoitusten tulee lisäksi täyttää sovellettavien lakien ja asetusten määrittämät ”ei merkittävää haittaa” -vaatimukset (DNSH-vaatimukset). BlackRock on laatinut kriteeristön, jolla arvioidaan, aiheuttaako jokin liikkeeseenlaskija tai sijoitus merkittävää haittaa. BlackRock sijoittaa Kestäviin sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahaston pyrkimyksenä on: (i) ottaa ESG-luokitusten avulla huomioon keskeiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset seikat.

Rahasto pyrkii sijoittamaan Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, kuten ne on määritellyt Sijoitusneuvoja (joka ottaa soveltuvin osin huomioon kolmannen osapuolen asiantuntijatiedon lähteet). Normaaleissa markkinaolosuhteissa Rahasto sijoittaa suuren, keskisuuren ja pienen markkinapääoman yritysten osakkeista koostuvaan salkkuun. Yritykset voivat olla kaikilta toimialasektoreilta, ja ne joko hyötyvät Kiertotaloudesta ja/tai tukevan Kiertotalouden kehitystä. Yritykset luokitellaan neljään ryhmään. Strategian sitovat osatekijät ovat: (1) Siitä huolehtiminen, että kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia (lukuun ottamatta instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen; näiden osuus ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista); (2) Siitä huolehtiminen, että kun indeksistä on poistettu vähintään 20 % heikoimmiksi luokiteltuja arvopapereita, Rahaston ESG-luokitusten painotettu keskiarvo on korkeampi kuin indeksin ESG-luokitus; ja (3) Sen varmistaminen, että 90 %:lla niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoista, joihin rahasto sijoittaa (rahamarkkinarahastot pois lukien), on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta. Tämä Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset BlackRockin Kestävien Sijoitusten DNSH-standardin avulla.

Kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia tai instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen. Niiden sijoitusten osuus, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen, ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista. Vähintään 80 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Vastuullisiin sijoituksiin. Rahasto ei kuitenkaan sitoudu erikseen sellaisten Vastuullisten sijoitusten vähimmäisosuuksiin, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita. Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % kokonaisvaroistaan muihin sijoituksiin.  Rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan sellaisiin Kestäviin Sijoituksiin, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen ympäristötavoite. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.  

BlackRock on kehittänyt erittäin automatisoidun vaatimustenmukaisuusprosessin sen varmistamiseksi, että Rahastoa hoidetaan sille osoitettujen sijoitusohjeiden ja sovellettavien säännösten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy Rahaston sosiaalisten tai ympäristöominaisuuksien seuranta asiaankuuluvien menetelmien mukaisesti. BlackRock on kehittänyt oman menetelmänsä Kestävien Sijoitusten määrittämiseksi, ja Rahasto käyttää useita muita menetelmiä arvioimaan, missä määrin kestävä sijoitustavoite saavutetaan.

BlackRock on kehittänyt oman menetelmän määrittääkseen Kestävät sijoitukset, ja Rahasto hyödyntää lukuisia eri menetelmiä mitatakseen, että kestävän sijoituksen tavoitetta noudatetaan. BlackRockin Salkunhoitajilla on pääsy tutkimuksiin, tietoihin, työkaluihin ja analytiikkaan integroidakseen ESG-ideat sijoitusprosessiinsa. ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme.

BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja sijoitusmenetelmiin, ja pyrkii varmistamaan niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua. Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoilla on haasteita löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset.

BlackRock noudattaa Rahaston sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa suurta huolellisuutta, jotta olisi mahdollista noudattaa Rahaston sijoitus-, likviditeetti- ja riskisuuntaviivoja sekä kestävän kehityksen riski- ja ESG-kriteereitä ja ylläpitää yleistä suorituskykyä.

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Mitään tiettyä indeksiä ei ole nimetty vertailuindeksiksi Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

B. Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Kestävät Sijoitukset täyttävät sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset siitä, etteivät ne tuota merkittävää haittaa (DNSH-vaatimukset). BlackRock on laatinut kaikkia Kestäviä Sijoituksia koskevan kriteeristön, jolla arvioidaan, aiheuttaako jokin liikkeeseenlaskija tai sijoitus merkittävää haittaa. Sellaisia sijoituksia, joiden katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi.

Kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten indikaattorit kullekin sijoitustyypille arvioidaan BlackRockin omalla Kestävien Sijoitusten menetelmällä. BlackRock käyttää kolmannen osapuolen tietoja ja/tai perustekijöiden analyysia tunnistaakseen sijoitukset, jotka vaikuttavat kielteisesti kestävyystekijöihin ja aiheuttavat merkittävää haittaa.

Kestävät Sijoitukset arvioidaan mahdollisten vahingollisten vaikutusten havaitsemiseksi sekä sen varmistamiseksi, että noudatetaan OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, myös periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa yksilöidyissä kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa. Näitä sopimuksia rikkoneeksi havaittuja liikkeeseenlaskijoita ei katsota Kestäviksi Sijoituksiksi.

C. Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahasto sijoittaa vähintään 80% kokonaisvaroistaan maailmanlaajuisesti sellaisten yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, jotka hyötyvät Kiertotalouden etenemisestä tai ovat mukana edistämässä sitä.

Kiertotalouden periaate tunnustaa kestävän talousjärjestelmän tärkeyden ja edustaa vaihtoehtoista talousmallia oletusarvoiselle kertakäyttökulttuuriin perustuvalle kulutukselle, jonka uskotaan olevan kestämätöntä niukkojen luonnonvarojen ja jätehuollon kasvavien kustannusten vuoksi. Kiertotalouden periaate edistää tuotteiden ja järjestelmien uudelleen suunnittelua, niin että jätteen määrä saadaan minimoitua sekä kierrätystä ja materiaalien uudelleenkäyttöä lisättyä.

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin. BlackRock määrittelee Kestävät Sijoitukset sijoituksiksi sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin tai arvopapereihin, jotka edistävät jotakin ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta eivätkä merkittävästi haittaa mitään noita tavoitteita, ja joissa sijoituskohdeyritys noudattaa hyviä hallintotapoja. BlackRock käyttää asiaankuuluvia kestävyysmalleja sen tunnistamiseen, onko tietty sijoitus ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden mukainen.

BlackRock sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (”Ympäristö- ja Yhteiskunnalliset tavoitteet”).

Sijoituksen katsotaan edistävän Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista Tavoitetta, kun:
a) liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta vähimmäisosuus edistää Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista Tavoitetta;
b) tai liikkeeseenlaskijan liiketoimintakäytännöt edistävät Ympäristö- ja/tai Yhteiskunnallista Tavoitetta.

Rahasto ottaa huomioon keskeiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset seikat, jotka katsotaan oleellisiksi liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnassa, käyttämällä ESG-luokituksia, joilla arvioidaan liikkeeseenlaskijoiden sidokset näihin seikkoihin sekä niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinta. ESG-luokituksissa otetaan huomioon, että tietyt ympäristö- ja yhteiskunnalliset seikat ovat keskeisempiä riippuen siitä, minkä tyyppistä toimintaa liikkeeseenlaskija harjoittaa. Tämä tapahtuu painottamalla eri seikkoja eri tavoin luokitusmenetelmässä. ESG-luokituksen ympäristökomponentti ottaa huomioon seuraavat ympäristöteemat: ilmastonmuutos, luontopääoma, ympäristön pilaantuminen ja jätteet sekä ympäristöön liittyvät mahdollisuudet. ESG-luokituksen yhteiskuntakomponentti ottaa huomioon seuraavat yhteiskunnalliset teemat: inhimillinen pääoma, tuotevastuu, sidosryhmien vastustus sekä yhteiskuntaan liittyvät mahdollisuudet. Paremman ESG-luokituksen yritysliikkeeseenlaskijoilla katsotaan olevan muita kestävämmät liiketoimintakäytännöt.

Rahasto ei käytä vertailuarvoa saavuttaakseen edistämiään ESG-ominaisuuksia. MSCI All Countries World Index -indeksiä (”Indeksi”) käytetään kuitenkin tiettyjen Rahaston edistämien ESG-ominaisuuksien vertailuun.

D. Sijoitusstrategia

Rahasto pyrkii sijoittamaan Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, kuten ne on määritellyt Sijoitusneuvoja (joka ottaa soveltuvin osin huomioon kolmannen osapuolen asiantuntijatiedon lähteet). Normaaleissa markkinaolosuhteissa Rahasto sijoittaa suuren, keskisuuren ja pienen markkinapääoman yritysten osakkeista koostuvaan salkkuun. Yritykset voivat olla kaikilta toimialasektoreilta, ja ne joko hyötyvät Kiertotaloudesta ja/tai tukevan Kiertotalouden kehitystä. Yritykset luokitellaan neljään ryhmään:

Käyttöönottajat: Yritykset, jotka ovat ottamassa ”kiertoa” käyttöön operatiivisessa liiketoiminnassaan (esim. yritykset, jotka toimivat kestävän muodin alueella, tai yritykset, jotka ovat sitoutuneet käyttämään kierrätysmuovia tuotantoprosesseissaan).

Mahdollistajat: Yritykset, jotka tarjoavat uusia innovatiivisia ratkaisuja materiaalien tehottoman käytön ja saastumisen ongelmiin (esim. yritykset, jotka toimivat tuotteiden kierrätyksessä, yritykset, jotka toimivat veden ja energian kaltaisten resurssien käytön pienentämiseksi, sekä yritykset, jotka mahdollistavat kestävää liikennettä).

Hyötyjät: Yritykset, jotka tarjoavat vaihtoehtoja materiaaleille, joita ei voida kierrättää tai toimittavat niitä koko elinkaaren arvoketjuun (esim. yritykset, joiden tuotteiden kysyntä kasvaa, kun yhteiskunta siirtyy helpommin kierrätettäviin tuotteisiin, sekä yritykset, jotka tarjoavat luonnollisia tai kasvipohjaisia kierrätyskelpoisia vaihtoehtoja kierrätyskelvottomille ja biohajoamattomille tuotteille).

Liiketoimintamallivoittajat: Yritykset, jotka auttavat tehokkaampaa tai vastuullisempaa kulutusta innovatiivisten liiketoimintamallien avulla (esim. yritykset, jotka korvaavat entisiä liiketoimintamalleja digitaalisilla vaihtoehdoilla, sekä yritykset, jotka toimivat tuotteiden käyttöikää jatkavassa toiminnassa, kuten korjaus- ja jälleenmyyntitoiminnassa).

Arvio siitä, kuinka yritys hyötyy kiertotalouden kehittymisestä ja/tai edistää tuota kehitystä kussakin edellä mainitussa ryhmässä voi perustua osuuteen liikevaihdosta, määriteltyyn kokonaisliikevaihdon kynnysarvoon tai muuhun kiertotalouteen liittyvään sidokseen siihen liittyvän liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Sijoitusneuvoja luokittelee yritykset sen perusteella, kuinka kyvykkäitä ne ovat hallitsemaan kiertotalouteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Luokituksessa otetaan huomioon myös niiden ESG-riskeihin ja -mahdollisuuksiin liittyvä uskottavuus, kuten johtamis- ja hallintomalli, jota pidetään kestävän kasvun edellytyksenä, sekä kyky hallinnoida strategisesti ESG-seikkoihin liittyviä pitkän aikavälin kysymyksiä ja tämän kyvyn mahdollinen vaikutus yrityksen talouteen. Sijoitusneuvoja pitää tällaisia yrityksiä Kestävinä Sijoituksina.

Rahasto soveltaa ”luokkansa parhaiden” lähestymistapaa kestävään sijoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että Rahasto valitsee (ESG-sijoittamisen näkökulmasta) parhaat liikkeeseenlaskijat kultakin toimintasektorilta (sulkematta pois mitään toimintasektoria). Yli 90 %:lla niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoista, joihin Rahasto sijoittaa, on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta.

Sijoitusneuvoja käyttää analyysiaan rakentaessaan salkun, jonka ESG-luokitus on korkeampi kuin Indeksin ESG-luokitus, kun Indeksistä on poistettu vähintään 20 % heikoimmiksi luokiteltuja arvopapereita.

Strategian sitovat osatekijät ovat:
1. Siitä huolehtiminen, että kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia (lukuun ottamatta instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen; näiden osuus ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista).
2. Siitä huolehtiminen, että kun indeksistä on poistettu vähintään 20 % heikoimmiksi luokiteltuja arvopapereita, Rahaston ESG-luokitusten painotettu keskiarvo on korkeampi kuin indeksin ESG-luokitus.
3. Sen varmistaminen, että 90 %:lla niiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoista, joihin rahasto sijoittaa (rahamarkkinarahastot pois lukien), on ESG-luokitus tai ne on analysoitu ESG-seikkojen osalta.

Kestävän kehityksen tekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen

Tämä Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset BlackRockin Kestävien Sijoitusten DNSH-standardin avulla. Tämä Rahasto antaa vuosiraportissaan tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista.

Hyvä hallintopolitiikka

BlackRock arvioi sijoituskohdeyritysten hyvät hallintokäytännöt yhdistämällä Sijoitusneuvojan näkemykset ja omistajaohjauksen ulkoisilta ESG-tutkimustiedontuottajilta saatuihin tietoihin. BlackRock käyttää ulkoisilta ESG-tutkimustiedontuottajilta saatuja tietoja tunnistaakseen alustavasti liikkeeseenlaskijat, joilla ei välttämättä ole tyydyttäviä hallintokäytäntöjä suhteessa terveeseen johtamisrakenteeseen, työntekijäsuhteisiin, henkilöstön palkitsemiseen ja verosäännösten noudattamiseen liittyviin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin (KPI).

Silloin kun liikkeeseenlaskijoilla huomataan olevan mahdollisesti ongelmia hyvän hallinnon kanssa, liikkeeseenlaskijat arvioidaan sen varmistamiseksi, että jos Sijoitusneuvoja on samaa mieltä ulkoisen arvioinnin kanssa, Sijoitusneuvojan pitää nähdä tyydyttävällä tavalla, että liikkeeseenlaskija on joko ryhtynyt tai ryhtyy kohtuullisen ajan kuluessa korjaaviin toimenpiteisiin Sijoitusneuvojan liikkeeseenlaskijaan kohdistaman suoran vaikuttamisen pohjalta. Sijoitusneuvoja voi myös päättää pienentää sijoituksia tällaisiin liikkeeseenlaskijoihin.

E. Sijoitusten osuus

Kaikki Rahaston sijoitukset ovat Kestäviä Sijoituksia tai instrumentteja, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen. Niiden sijoitusten osuus, joita käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen, ei ylitä 20 % Rahaston kokonaisvaroista.

Vähintään 80 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Kestäviin Sijoituksiin. Rahasto ei kuitenkaan sitoudu erikseen sellaisten Kestävien Sijoitusten vähimmäisosuuksiin, joilla on ympäristötavoite, eikä sellaisten Kestävien Sijoitusten vähimmäisosuuksiin, joilla on yhteiskunnallinen tavoite.

Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 20 % kokonaisvaroistaan muihin sijoituksiin. 

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitustarkoituksiin sekä salkunhallinnan tehostamiseen. Johdannaisten osalta edellä mainitut mahdolliset ESG-luokitukset tai -analyysit koskevat ainoastaan kohde-etuutta.

Rahasto ei tällä hetkellä sitoudu sijoittamaan enempää kuin 0 % varoistaan sellaisiin Kestäviin Sijoituksiin, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukainen ympäristötavoite. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.  

Rahasto ei sitoudu sijoittamaan siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin. Tällaiset sijoitukset voivat kuitenkin muodostaa osan salkusta.  

Vähintään 80 % Rahaston kokonaisvaroista sijoitetaan Kestäviin Sijoituksiin. Kuten edellä on todettu, nämä Kestävät Sijoitukset koostuvat sellaisista Kestävistä Sijoituksista, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia, tai joilla on yhteiskunnallinen tavoite, tai edellä mainittujen yhdistelmästä, ja sijoitusten tarkka kokoonpano voi vaihdella.

Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin, jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia seuraavista syistä: (i) se on osa Rahaston sijoitusstrategiaa; (ii) EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta koskevia tietoja ei välttämättä ole saatavilla; ja/tai (iii) sijoituskohteiden harjoittama taloudellinen toiminta ei välttämättä täytä EU:n luokitusjärjestelmässä saatavilla olevia teknisiä seulontakriteerejä tai kaikkia noihin teknisiin seulontakriteereihin liittyviä vaatimuksia. 

Muiden sijoitusten osuus on rajattu 20 %:iin ja niihin voi sisältyä johdannaisia, käteistä ja käteiseen verrattavia instrumentteja sekä yhteissijoitusyritysten osuuksia tai osakkeita ja valtioiden ja virastojen liikkeeseen laskemia siirtokelpoisia korkopapereita (velkakirjoja).

Tällaisten sijoitusten käyttö ei vaikuta kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseen, sillä näitä sijoituksia käytetään maksuvalmiuden hallintaan ja/tai suojautumiseen.

Muita sijoituksia ei arvioida suhteessa ympäristöön liittyviin tai yhteiskunnallisiin vähimmäistason suojatoimiin.

F. Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

BlackRock on kehittänyt erittäin automatisoidun vaatimustenmukaisuusprosessin sen varmistamiseksi, että Rahastoa hoidetaan sille osoitettujen sijoitusohjeiden ja sovellettavien säännösten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy Rahaston ympäristöön liittyvien tai sosiaalisten ominaisuuksien seuranta kohdassa "G jakso – Menetelmät" kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Salkunhoitajilla on ensisijainen vastuu rahastoesitteen sopimusehtojen ja muiden Rahastoa hallinnoivien asiakirjojen noudattamisesta, ja heitä tukee BlackRockin salkun- ja riskienhallintaohjelmisto Aladdin.

BlackRockin liiketoimintayksikköön kuuluva Portfolio Compliance Group ("PCG") -ryhmä vastaa rahaston koodattavien sijoitusrajoitusten koodaamisesta BlackRockin kauppaa edeltävässä ja sen jälkeisessä Aladdin-seurantajärjestelmässä. Jos sijoitusrajoitusta ei voida koodata, suuntaviivojen testausta varten otetaan käyttöön manuaalinen prosessi.

Kauppaa edeltävä ja kaupan jälkeinen seuranta

Kun kauppa tai toimeksianto luodaan, alkuvaiheen vaatimustenmukaisuusjärjestelmällä tarkastetaan reaaliaikaisesti ennen toteutusta, että tapahtuma vastaa Rahaston sijoitusohjeita. Jos havaitaan vaatimustenvastainen tila, kauppa tai toimeksianto ei voi edetä.

Vaatimustenmukaisuustestejä tehdään myös kaupan jälkeen yöllä päivän lopun positioiden perusteella, ja ne raportoidaan T+1-perusteella. Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät poikkeukset ja varoitukset tunnistetaan ja annetaan sellaisten asianomaisten sijoitusasiantuntijoiden tutkittavaksi, jotka ottavat tarvittaessa yhteyttä alan asiaankuuluviin asiantuntijoihin ratkaisun löytämiseksi. Mahdollisten kohteiden tunnistaminen ja tutkiminen kirjataan sähköiseen järjestelmään. Se sisältää kattavan työnkulun, joka tarjoaa jäljitysketjun. Poikkeusten ratkaisemiseksi ryhdytään tarvittaessa asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin.

Tiettyjen ESG-ominaisuuksien seurantaa ei ehkä voida automatisoida järjestelmän toiminnallisuus- tai tietorajoitusten vuoksi. Tällaisia ESG-ominaisuuksia tarkastellaan ja seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että tuote noudattaa niihin liittyviä sitoumuksia.

Rikkomuksista ilmoitetaan sääntelyvelvoitteiden mukaisesti vastaavalle rahastoyhtiölle, tilintarkastajalle, säilytysyhteisölle ja sääntelyviranomaiselle.

Jos BlackRock delegoi osan Rahaston hallinnoinnista kolmannen osapuolen hallinnoijalle, tämä on vastuussa siitä, että noudatetaan sovitun sijoitusten hallinnointisopimuksen mukaisia sijoitusohjeita ja sijoitusrajoituksia, muun muassa niitä, jotka liittyvät Rahaston sosiaalisiin tai ympäristöominaisuuksiin. Sosiaalisiin tai ympäristöominaisuuksiin liittyvät sijoitusrajoitukset ilmoitetaan yleensä kolmannen osapuolen hallinnoijalle, jonka BlackRock voi ajoittain päivittää Rahaston sosiaalisten ja ympäristöominaisuuksien mukaisesti. Kun kolmannen osapuolen hallinnoija soveltaa passiivista strategiaa, se voi myös seurata, täyttyvätkö sosiaaliset tai ympäristöominaisuudet, seuraamalla vertailuindeksiä, jonka menetelmiin nämä ominaisuudet sisältyvät. BlackRock saa päivittäin tiedot kolmannen osapuolen hallinnoijan hallussa olevista positioista ja suorittaa kaupan jälkeiset vaatimustenmukaisuustarkastukset aiemmin kuvatun loppuvaiheen vaatimustenmukaisuusprosessin mukaisesti. BlackRock tekee lisäksi säännöllisiä due diligence -tarkastuksia kolmansien osapuolten hallinnoijista varmistaakseen, että käytössä olevat seurantakehykset ovat aina asianmukaisia.

G. Menetelmät

BlackRock on ottanut tämän Rahaston suhteen käyttöön seuraavat menetelmät:

Kestävät sijoitusmenetelmät

BlackRock on kehittänyt Kestävien Sijoitusten määrittämiseksi oman menetelmän, joka jakautuu neliosaiseen arviointiin:
(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin;
(ii) Ei merkittävää haittaa;
(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen; ja
(iv) Hyvä hallinto (tarvittaessa).

Sijoituksen on vastattava tämän testin kaikkien neljän osatekijän vaatimuksia, jotta sitä voidaan pitää Kestävänä Sijoituksena. Kestäviin Sijoituksiin sovelletaan vankkaa valvontaprosessia, jolla varmistetaan, että sääntelyyn perustuvat normit täyttyvät.

(i) Taloudellisen toiminnan vaikutus sosiaalisiin ja/tai ympäristötavoitteisiin

Sosiaaliset ja ympäristötavoitteet
Rahasto sijoittaa Kestäviin Sijoituksiin, jotka edistävät erilaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, joihin voi kuulua, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaihtoehtoinen ja uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai hillintä, uudelleenkäyttö ja kierrätys, terveys, ravitsemus, sanitaatio ja koulutus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (”Ympäristö- ja Yhteiskunnalliset tavoitteet”).

Taloudellisen toiminnan arviointi
Sijoitus on Kestävä Sijoitus (edellyttäen, että se vastaa kolmea muuta osatekijää):

Liiketoiminta
• Jos yli 20 prosenttia tuotteista ja/tai palveluista saatavista tuloista kartoitetaan järjestelmällisesti siten, että ne edistävät sosiaalisia ja/tai ympäristötavoitteita käyttämällä kolmannen osapuolen toimittajan tietoja. Perustavanlaatuista analyysiä voidaan käyttää myös yrityksen arvioimiseen, jos kolmannen osapuolen toimittajan tietoja ei ole saatavilla tai jos analyytikko toteaa, että tiedot ovat epätarkkoja tai että on olemassa liikevaihtoa sopivampi olennaisuusmittari määrittämään yrityksen panosta, kuten pääomamenoja tai kierrätyspanoksia.

Liiketoimintakäytännöt
• Jos liikkeeseenlaskija on asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen tiedeperusteisia tavoitteita koskevien aloitteiden mukaisesti sellaisina kuin ne on vahvistettu kolmannen osapuolen myyjän tiedoilla tai perustavanlaatuisella arvioinnilla.
• Todistettavissa oleva johtajuusominaisuus, joka osoittaa yrityksen ratkaisevan tärkeän roolin kestävien käytäntöjen edistäjänä.

Kiinteätuottoiset arvopaperit
• Joukkovelkakirja, josta saadaan rahoitusta, on Kestävä sijoitus, jos rahoituksen käyttö edistää merkittävästi ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta perustavanlaatuisen arvioinnin perusteella
• Muut kiinteätuottoiset arvopaperit ovat Kestäviä Sijoituksia, jos arvopaperi vastaa perustavanlaatuisen arvioinnin perusteella sosiaalisia ja/tai ympäristötavoitteita. Tällaisia ovat muun muassa sosiaaliset ja/tai ympäristöön liittyvät omaisuusvakuudelliset arvopaperit ja kiinteistövakuudelliset arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistämään sitoutuneet ylikansalliset yhteisöt.

(ii) Ei merkittävää haittaa

Kestävät Sijoitukset täyttävät sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset siitä, etteivät ne tuota merkittävää haittaa (DNSH-vaatimukset). BlackRock on kehittänyt kaikkien kestävien Sijoitusten suhteen kriteerit, joiden avulla arvioidaan, aiheuttaako sijoitus merkittävää haittaa. Kriteereissä otetaan huomioon sekä kolmansien osapuolten tiedot että perustavanlaatuiset näkemykset. Sijoitukset seulotaan näiden kriteerien perusteella järjestelmään perustuvien tarkastusten avulla, ja sellaisia sijoituksia, joiden katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa, ei kelpuuteta Kestäviksi Sijoituksiksi. BlackRock arvioi kestävyystekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten indikaattorit kullekin sijoitustyypille asetuksessa määritetyllä tavalla.

Ilmastoa koskevat pääasialliset haittavaikutusindikaattorit arvioidaan käyttämällä BlackRockin omaa tiukennettua tarkastuskehystä, jolla merkittävän ilmastoon liittyvän riskin aiheuttavat sijoitukset tunnistetaan arvioimalla: (i) hiilidioksidipäästöt, (ii) valmius siirtyä hiilineutraaliuteen ja (iii) ilmastoon liittyvät tiedot.

Kaikki muut haitallisten vaikutusten indikaattorit arvioidaan käyttämällä kolmannen osapuolen toimittajan tietoja kiistoista, jotta voidaan sulkea pois sijoitukset, joiden BlackRock on todennut olevan haitallisia kestävyysindikaattoreiden kannalta, lukuun ottamatta rajoitettuja poikkeuksia, esimerkiksi tapauksissa, joissa tiedot on todettu epätarkoiksi tai vanhentuneiksi.

Jos tietoja ei ole saatavilla tai jos ne ovat huomattavan puutteellisia, tehdään perustavanlaatuinen analyysi kohtuullisin toimin sellaisten vaikutusten tunnistamiseksi, joiden BlackRock katsoo olevan haitallisia kestävyysindikaattoreiden kannalta.

(iii) Vähimmäistakeiden täyttyminen

Kestävät Sijoitukset arvioidaan kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajan tietojen avulla sen varmistamiseksi, että noudatetaan OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, myös periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa yksilöidyissä kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa. Näitä sopimuksia rikkoneeksi havaittuja liikkeeseenlaskijoita ei katsota Kestäviksi Sijoituksiksi.

(iv) Hyvä hallinto

Hyvän hallinnon arvioinnissa BlackRock käyttää ulkopuolisilta kolmannen osapuolen ESG-tutkimustietojen tarjoajilta saatuja tietoja yksilöidäkseen aluksi liikkeeseenlaskijat, joiden hallintokäytännöt eivät ehkä ole tyydyttäviä edellä mainittuihin kriteereihin liittyvien keskeisten suorituskykyindikaattoreiden (KPI) suhteen. Silloin kun liikkeeseenlaskijoilla huomataan olevan mahdollisesti ongelmia hyvän hallinnon kanssa, liikkeeseenlaskijat arvioidaan sen varmistamiseksi, että jos Sijoitusneuvoja/Salkunhoitaja on samaa mieltä ulkoisen arvioinnin kanssa, Sijoitusneuvojan/Salkunhoitajan pitää nähdä tyydyttävällä tavalla, että liikkeeseenlaskija on joko ryhtynyt tai ryhtyy kohtuullisen ajan kuluessa korjaaviin toimenpiteisiin Sijoitusneuvojan/Salkunhoitajan liikkeeseenlaskijaan kohdistaman suoran vaikuttamisen pohjalta. Sijoitusneuvoja/salkunhoitaja voi myös päättää pienentää sijoituksia tällaisiin liikkeeseenlaskijoihin. Rahaston epäsuorat sijoitukset liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallinnossa on puutteita, on rajoitettu sisäisen valvonnan avulla vähimmäistasolle, ja niitä myös seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että epäsuorat sijoitukset jäävät vähimmäistasolle.

Muut menetelmät

Lisäksi seuraavia menetelmiä käytetään arvioimaan kestävän sijoitustavoitteen noudattaminen:
1. Rahasto käyttää MSCI:n ESG-luokitusta arvioidessaan liikkeeseenlaskijoiden altistumisen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin riskeihin ja tilaisuuksiin. Lisätietoja MSCI ESG -pisteytysmenetelmästä: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

Rahasto on arvioitu strategiansa sosiaalisten ja/tai ympäristöominaisuuksien kautta siten, että se ottaa huomioon SFDR-asetuksen teknisissä sääntelystandardeissa määritellyt pääasialliset haittavaikutusindikaattorit (PAI). Olemme arvioineet, onko nämä ominaisuudet otettu täysin tai osittain huomioon ja millä tavoin ne on otettu huomioon, ja hahmotamme, miten nämä ominaisuudet vastaavat PAI-indikaattoreita sopimusta edeltävässä ja säännöllisessä raportoinnissa.

H. Tietolähteet ja tietojen käsittely

Datalähteet

BlackRockin salkunhoitajilla on käytettävissään tutkimuksia, tietoja, työkaluja ja analyysejä, joiden avulla he voivat sisällyttää ESG-tietoa sijoitusprosessiinsa. Aladdin on käyttöjärjestelmä, joka yhdistää salkkujen reaaliaikaiseen salkunhoitoon tarvittavat tiedot, ihmiset ja teknologian sekä BlackRockin ESG-analyysi- ja raportointitoimintojen moottori. BlackRockin salkunhoitajat käyttävät Aladdinia sijoituspäätösten tekemiseen, salkkujen seurantaan ja sellaiseen olennaisen ESG-tiedon hankintaan, joka saattaa auttaa sijoitusprosessia Rahaston ESG-ominaisuuksien saavuttamisessa.

ESG-tietokokonaisuudet hankitaan ulkoisilta kolmannen osapuolen tietopalveluntarjoajilta, joita ovat muun muassa MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P ja Clarity AI. Nämä tietokokonaisuudet voivat sisältää yleistavoitetta koskevia ESG-pisteitä, hiilidioksidipäästötietoja, liiketoimintaan osallistumisen mittareita tai kiistoja, ja ne on sisällytetty salkunhoitajien käytettävissä oleviin ja BlackRockin sijoitusstrategioissa käytettäviin Aladdin-työkaluihin. Tällaiset työkalut tukevat koko sijoitusprosessia aina tutkimuksesta salkun rakentamiseen ja mallintamiseen sekä raportointiin saakka.

Toimenpiteet tietojen laadun varmistamiseksi

BlackRock soveltaa kattavaa due diligence -prosessia arvioidakseen palveluntarjoajien tarjouksia tarkasti kohdistetuilla menetelmä- ja kattavuusarvioinneilla, jotka perustuvat tuotteen kestävään sijoitusstrategiaan (sekä sosiaalisiin ja ympäristöominaisuuksiin tai kestävään tavoitteeseen). Prosessimme sisältää sekä laadullisen että kvantitatiivisen analyysin datatuotteiden sopivuuden arvioimiseksi sääntelystandardien mukaisesti.

Arvioimme ESG-palveluntarjoajia ja -tietoja viidellä alla esitetyllä ydinalueella:
1. Tiedonkeruu: Tähän sisältyy muun muassa tietojen toimittajien taustalla olevien tietolähteiden, tietojen keräämiseen käytetyn tekniikan, väärän tiedon tunnistamisprosessin sekä ihmisen ja koneen oppimiseen perustuvien tiedonkeruulähestymistapojen arviointi. Otamme huomioon myös suunnitellut parannukset
2.Tietojen kattavuus: Arvioimme muun muassa sitä, missä määrin tietopaketti kattaa koko sijoituskelpoisen liikkeeseenlaskija- ja omaisuusluokkavalikoimamme. Tähän sisältyy emoyhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden käsittelyn tarkastelu sekä arvioitujen tai raportoitujen tietojen käyttö
3. Menetelmä: arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiä menetelmiä, muun muassa keräys- ja laskentamenetelmiä, mukauttamista alan tai sääntelystandardeihin tai -kehyksiin, olennaisuusrajoja ja niiden lähestymistapaa tiedon puutteisiin.
4. Tietojen todentaminen: Arvioinnissamme tarkastellaan muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien lähestymistapoja kerättyjen tietojen todentamiseen ja laadunvarmistusprosesseihin, muun muassa niiden sitoutumista liikkeeseenlaskijoihin.
5. Toiminta: Arvioimme tiedontarjoajan toiminnan eri osa-alueita, muun muassa tiedontarjoajan toimintaperiaatteita ja -menettelyjä (mukaan lukien mahdollisten eturistiriitojen huomioon ottaminen), datatutkimustiimien kokoa ja kokemusta, koulutusohjelmia sekä kolmannen osapuolen alihankkijoiden käyttöä.

Lisäksi BlackRock osallistuu aktiivisesti merkittäviin palveluntarjoajien konsultaatioihin, jotka koskevat menetelmiin ehdotettuja muutoksia kolmansien osapuolten tietojoukkojen tai indeksimenetelmien suhteen, ja lähettää harkittua palautetta ja suosituksia tiedontuottajien teknisille ryhmille. BlackRock tekee usein jatkuvaa yhteistyötä ESG-tiedontarjoajien ja muun muassa indeksintarjoajien kanssa pysyäkseen ajan tasalla alan kehityksestä.

Miten tietoja käsitellään

BlackRockin sisäisissä prosesseissa keskitytään tuottamaan korkealaatuista, standardoitua ja johdonmukaista tietoa, jota sijoitusalan ammattilaiset voivat käyttää sekä avoimuus- että raportointitarkoituksiin. Tiedot, ESG-tiedot mukaan lukien, vastaanotetaan nykyisten rajapintojemme kautta, minkä jälkeen ne käsitellään useiden laadunvalvonta- ja täydellisyystarkastusten kautta, joilla pyritään varmistamaan tietojen korkea laatu, ennen kuin ne asetetaan saataville käytettäväksi Aladdinin kaltaisissa BlackRockin järjestelmissä ja sovelluksissa. BlackRockin integroidun teknologian avulla voimme koota tietoja liikkeeseenlaskijoista ja sijoituksista useiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien mittareiden ja erilaisten tiedontarjoajien avulla ja asettaa ne sijoitustiimien ja muiden tuki- ja valvontatoimintojen, kuten riskienhallinnan, saataville.

Arvioitujen tietojen käyttö

BlackRock pyrkii keräämään mahdollisimman paljon raportoitua dataa yrityksiltä kolmansien osapuolien tietopalveluntarjoajien kautta, mutta alan standardit julkistamiskehyksissä ovat edelleen kehittymässä, erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattoreiden osalta. Tämän seurauksena luotamme eräissä tapauksissa tietojen tarjoajien arvioituihin toimiin tai välitystoimiin kattaaksemme laajan liikkeeseenlaskijavalikoimamme. Tietoympäristön nykyisten haasteiden vuoksi BlackRock käyttää huomattavan määrän arvioituja tietoja sijoituskelpoisesta valikoimastaan. Näiden tietojen määrä saattaa vaihdella tietokokonaisuuksittain, mutta pyrimme varmistamaan, että arvioiden käyttö on sääntelyohjeiden mukaista ja että tiedontarjoajat toimittavat meille menetelmiään koskevan tarvittavan ja riittävän avoimen dokumentaation. BlackRock on tietoinen, että on tärkeää parantaa tietojen laatua ja kattavuutta, ja se kehittää jatkuvasti sijoitusasiantuntijoidensa ja muiden tiimiensä saatavilla olevia tietokokonaisuuksia. Jos paikalliset maakohtaiset määräykset sitä edellyttävät, rahastot voivat ilmoittaa tietojen selkeät kattavuustasot.

I. Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Menetelmiin liittyvät rajoitukset

Kestävä sijoittaminen on kehittyvä ala sekä alan tuntemuksen että alueellisen ja maailmanlaajuisen sääntelykehyksen osalta. BlackRock seuraa edelleen kehitystä, joka liittyy EU:n kestävän sijoittamisen puitteiden täytäntöönpanoon ja pyrkii kehittämään sijoitusmenetelmiään varmistaakseen niiden yhdenmukaisuuden sääntely-ympäristön muuttuessa. Tämän vuoksi BlackRock voi päivittää näitä tietoja sekä käytettyjä menetelmiä ja tietolähteitä milloin tahansa tulevaisuudessa, kun markkinakäytännöt kehittyvät tai kun uutta sääntelyohjeistusta tulee saataville.

BlackRock käyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja alatavoitteita sosiaalisten ja/tai ympäristötavoitteiden luettelona. Kaikki arvioinnit tehdään tiukasti esitteessä esitettyjen menetelmien mukaisesti. Arvioinnissa ei oteta huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden tavanomaiseen käyttöön liittyviä oletuksia, muun muassa sovellettavia maantieteellisiä rajoituksia ja sitoumuksia, jotka voivat olla ajallisesti tai laajuudeltaan rajoitettuja, kuten vain hallituksiin sovellettavat tavoitteet.

Tietolähteisiin liittyvät rajoitukset mainitaan jäljempänä.

Tietoihin liittyvät rajoitukset

ESG-tietokokonaisuudet muuttuvat ja paranevat jatkuvasti tiedonantostandardien, sääntelykehysten ja alan käytäntöjen kehittyessä. BlackRock työskentelee edelleen laajan markkinoiden osallistujavalikoiman kanssa kohentaakseen datan laatua.

Vaikka kullakin ESG-mittarilla voi olla omat rajoituksensa, tietojen rajoituksiksi voidaan laajalti katsoa muun muassa seuraavia:
• Tiettyjen ESG-mittareiden saatavuuden puute sellaisten erilaisten raportointi- ja julkistamisstandardien vuoksi, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijoihin, maantieteellisiin alueisiin tai eri sektoreihin
• Kestävää kehitystä koskevat lakisääteiset yritysraportointistandardit ovat vasta kehitteillä, mikä johtaa eroihin siinä, missä määrin yritykset voivat itse vastata raportoinnista lakisääteisiin kriteereihin verrattuna. Näin ollen jotkin mittareiden kattavuustasot saattavat olla alhaisia
• Raportoitujen ja arvioitujen ESG-tietojen epäjohdonmukainen käyttö ja tasot eri tiedontarjoajien välillä. Eri ajankohtina hankittujen tietojen vertailukelpoisuus on haastavaa.
• Arvioidut tiedot voivat luonnostaan poiketa toteutuneista luvuista. Tämä johtuu tietojentarjoajien oletuksista tai hypoteeseista.
• Liikkeeseenlaskijoiden erilaiset näkemykset tai arviot, jotka johtuvat palveluntarjoajien erilaisista menetelmistä tai subjektiivisten arviointiperusteiden käytöstä • Suurin osa yritysten ESG-raportoinnista ja tietojen julkistamisesta tapahtuu vuosittain, ja niiden tuottaminen vie paljon aikaa, joten nämä tiedot tuotetaan viiveellä taloudellisiin tietoihin nähden. Tietojen päivitystiheys saattaa myös olla epäjohdonmukaista tällaisia tietoja tietokokonaisuuksiinsa sisällyttävien eri tiedontarjoajien välillä.
• Tietojen kattavuus ja sovellettavuus eri omaisuusluokissa ja indikaattoreissa voi vaihdella
• Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot, kuten ilmastotavoitteet, voivat poiketa merkittävästi historiallisista ja tämänhetkisistä mittareista.

Lisätietoja siitä, miten kestävyysindikaattoreiden yhteydessä esitetyt mittarit lasketaan, on Rahaston vuosikertomuksessa.

Kestävät sijoitukset sekä sosiaaliset ja ympäristökriteerit

Kestävä sijoittaminen ja ymmärrys kestävästä kehityksestä kehittyy tietoympäristön mukana. Alan toimijoilla on haasteita löytää yksi ainoa mittari tai joukko standardoituja mittareita, joilla annetaan kattava kuva yrityksestä tai sijoituksesta. Tämän vuoksi BlackRock on luonut kehyksen kestävien sijoitusten tunnistamiseksi ottaen huomioon sääntelyvaatimukset.

BlackRock hyödyntää kolmannen osapuolen myyjien tietoja arvioidessaan, aiheuttavatko sijoitukset merkittävää haittaa ja onko niillä hyvät hallintokäytännöt. Joissakin tilanteissa tietoja ei ole saatavilla, ne ovat epätäydellisiä tai epätarkkoja. Tällöin voidaan tehdä perustavanlaatuisia arviointeja noudattaen oikeasuhteista lähestymistapaa ja ryhtyen kohtuullisiin toimiin sellaisten seikkojen tunnistamiseksi, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus. Kohtuullisista ponnisteluista huolimatta tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla. Tällöin tehdään subjektiivinen arviointi, joka perustuu BlackRockin tietämykseen sijoituksesta tai toimialasta. Joissakin tapauksissa tiedot saattavat heijastaa toimia, joihin liikkeeseenlaskijat ovat saattaneet ryhtyä vasta jälkikäteen, eivätkä ne heijasta kaikkia mahdollisia merkittäviä haittoja.

J. Asianmukainen huolellisuus

BlackRock noudattaa Rahaston sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa suurta huolellisuutta, jotta olisi mahdollista noudattaa Rahaston sijoitus-, likviditeetti- ja riskisuuntaviivoja sekä kestävän kehityksen riski- ja ESG-kriteereitä ja ylläpitää yleistä suorituskykyä. Salkunhoitajiin sovelletaan sijoitusfoorumissa kauppaa edeltävää ja sen jälkeistä valvontaa, jos rahastot edistävät sosiaalisia tai ympäristöominaisuuksia, sisällyttävät kestävän kehityksen sitovasti sijoitusprosessiin tai jos niillä on kestävä sijoitustavoite. Sijoitusten valvontaryhmä tekee due diligence -tarkastuksia salkunhoitajien kanssa ja valvoo sisäisiä rajoituksia, joilla voidaan laajentaa rahastoesitteessä esitettyjä vaatimuksia. Salkunhoitajat noudattavat myös aiheeseen liittyviä EMEA:n käytäntöjä, mukaan lukien sijoitusten due diligence -periaatteet, jotka on päivitetty kestävän kehityksen riskin huomioon ottamiseksi. Lainsäädäntö- ja compliance-tiimi on ottanut käyttöön kehyksen, jolla varmistetaan, että kaikki työntekijät, myös salkunhoitajat, hyväksyvät ja noudattavat asiaankuuluvia käytäntöjä ja menettelyjä.

Sijoitusneuvoja sisällyttää kestävän kehityksen riskit Rahaston sijoitusten due diligence -prosessiin. Rahaston salkunhoitajat ovat ensisijaisesti vastuussa kestävyysriskien huomioon ottamisesta. Niitä valvotaan sijoitusneuvojan ja BlackRockin riskienhallintatoiminnon puitteissa. RQA-ryhmä tekee myös riippumattomia arvioita kestävyysriskeistä, ja compliance-tiimi huolehtii lisävalvonnasta ja valvoo kutakin rahastoa koskevia ESG-vaatimuksia ja kunkin rahaston sijoitusrajoituksia. RQA toimii BlackRockin riskienhallintakehyksen toissijaisena suojamekanismina. RQA vastaa BlackRockin sijoitus- ja yritysriskien hallintakehyksestä, johon sisältyy kestävään kehitykseen liittyvien sijoitusriskien valvonta. RQA Investment Risk tekee säännöllisesti arvioita salkunhoitajien kanssa varmistaakseen, että sijoitustiimit saavat tietoa asiaankuuluvista kestävyysriskeistä, mikä täydentää kestävyysnäkökohtien ensisijaista seurantaa ja valvontaa koko sijoitusfoorumissamme. RQA:lla on myös oma kestävän kehityksen riskitiimi, joka toimii yhteistyössä riskienhallintapäälliköiden ja yritysten kanssa vahvistaakseen tätä rakentavaa sitoutumista. RQA tekee yhteistyötä koko sijoitusfoorumin työryhmien ja Aladdin Sustainability Labin kanssa edistääkseen yrityksen kestävän kehityksen työkalupakin käyttöä tutustumalla koko yrityksen laajuisiin tietoihin, mallinnukseen, menetelmiin ja analytiikkaan. Lisäksi BlackRock asettaa merkittävimpiä haittavaikutuksia koskevat tiedot kaikkien salkunhoitajien saataville ja sisällyttää kestävyystekijöitä koskevien sijoituspäätösten merkittävimpien haittavaikutusten näkökohdat sijoitusten due diligence -prosessiin. Lisätietoja on edellä kohdassa "Jakso D – Sijoitusstrategia".

K. Vaikuttamispolitiikat

Rahasto

Rahasto ei käytä sitoutumista keinona täyttää sitovia sitoumuksiaan ympäristöön tai sosiaalisiin piirteisiin, tai kestäviin sijoitustavoitteisiin. Yhteistyö niiden yritysten kanssa, joihin sijoitamme, on olennainen osa sijoitusprosessia, johon salkunhoitajatiimi ryhtyy osakestrategioita noudattavien rahastojen osalta. Yhteistyö on osa due diligence -tarkastusta, jossa arvioidaan, miten yritykset hallitsevat ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia ja miten ne vaikuttavat yrityksen talouteen. Teemme yhteistyötä keskustellaksemme huolenaiheista, ymmärtääksemme tilaisuuksia ja jakaaksemme rakentavaa palautetta, koska olennaiset ESG-kysymykset ovat mielestämme kiinteästi sidoksissa yritysten pitkän aikavälin strategiaan ja perusarvoon. Rahastoihimme kohdistuvan yhteistyön määrä ja taso vaihtelee rahaston sitoumusten ja tavoitteiden mukaan.

Yleistä

Yhteistyö yritysten kanssa, joihin sijoitamme asiakkaidemme varoja, tapahtuu BlackRockissa useilla tasoilla. 

Jos tietty salkunhoitotiimi määrittelee toimeksiannon yhdeksi keinoksi, jolla he pyrkivät osoittamaan sitoutumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin SFDR:n puitteissa, menetelmät, joilla tällaisen sitouttamispolitiikan tehokkuus ja tavat, ja joilla tällaista sitouttamispolitiikkaa voidaan mukauttaa siinä tapauksessa, että niillä ei saavuteta toivottua vaikutusta (yleensä ilmaistuna tiettyjen tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden vähenemisenä), kuvataan rahastoesitteessä ja verkkosivuston tiedotteessa. 

Jos salkunhoitotiimit päättävät hyödyntää sitoutumista, tämä voi tapahtua useissa eri muodoissa, mutta pohjimmiltaan salkunhoitotiimi pyrkii käymään säännöllistä ja jatkuvaa vuoropuhelua sitoutuneiden sijoituskohteiden johtajien tai hallitusten jäsenten kanssa, edistääkseen tervettä hallintoa ja kestäviä liiketoimintakäytäntöjä tunnistetuissa ESG-ominaisuuksissa ja tärkeimmissä haitallisissa indikaattoreissa, sekä ymmärtää yrityksen johtamisen tehokkuutta ja toimintojen valvontaa, jotka on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin ESG-ongelmiin. Sitoutumisen avulla salkunhoitotiimi voi myös antaa palautetta yrityksen käytännöistä ja ilmoituksista.

Jos asianomainen salkunhoitotiimi on huolissaan yrityksen lähestymistavasta havaittuihin ESG-ominaisuuksiin ja/tai tärkeimpiin haitallisiin indikaattoreihin, se voi päättää selittää odotuksensa yhtiön hallitukselle tai johdolle ja ilmoittaa yhtiökokouksessa äänestämällä, että heillä on ratkaisemattomia huolenaiheita. Yleensä äänestämällä johtajien uudelleenvalintaa vastaan he katsovat olevan vastuussa tunnistettujen ESG-ominaisuuksien tai tärkeimpien haitallisten indikaattoreiden parantamisesta.

BlackRock on erillään salkunhoitotiimien toiminnasta, korkeimmalla tasolla, osana fidusiaarista lähestymistapaansa, ja se on päättänyt, että asiakkaidensa pitkän aikavälin edun mukaista on edistää hyvää hallintotapaa tietoisena ja sitoutuneena osakkeenomistajana. BlackRockilla tämä on BlackRock Investment Stewardshipin vastuulla. Pääasiassa BIS-tiimin työn ansiosta BlackRock täyttää osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin II (”SRD II”) vaatimukset, jotka koskevat sitoutumista julkisiin yhtiöihin ja muihin sijoitusekosysteemin osapuoliin.  Kopio BlackRockin SRD II -sitoutumiskäytännöstä löytyy osoitteesta https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRockin lähestymistapa sijoitusohjaukseen on hahmoteltu BIS: n globaaleissa periaatteissa ja markkinatason äänestysohjeissa. BIS:n globaalit periaatteet määrittelevät taloudenhoitofilosofiamme ja näkemyksemme yrityshallinnosta ja kestävistä liiketoimintakäytännöistä, jotka tukevat yritysten pitkän aikavälin arvonluomista. Ymmärrämme, että hyväksytyt yrityshallinnon standardit ja normit vaihtelevat markkinoilla; Uskomme kuitenkin, että hallintokäytännössä on tiettyjä perustavanlaatuisia elementtejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti olennaisia ​​yrityksen kyvylle luoda pitkän aikavälin arvoa. Markkinakohtaiset äänestysohjeemme antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka BIS toteuttaa globaaleja periaatteita – ottaen huomioon paikallisten markkinoiden standardit ja normit – ja tiedottavat äänestyspäätöksistämme, jotka koskevat tiettyjä osakaskokouksen äänestyskohteita.  BlackRockin yleinen lähestymistapa sijoitusten hoitamiseen ja sitoutumiseen löytyy osoitteista: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive ja https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Sitouttaessaan BIS voi keskittyä tiettyihin ESG- teemoihin, jotka on esitetty BlackRockin äänestysprioriteeteissa https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Ei ole osoitettu tiettyä indeksiä vertailuarvoksi sen määrittelemiseksi, onko tämä rahoitustuote sen kestävän sijoitustavoitteen mukainen, jota se edistää. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että MMSCI AII Countries World Index -indeksejä käytetään tiettyjen Rahaston edistämien ESG-ominaisuuksien vertailuun.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.12.2022
Nimi Painotus (%)
UPM-KYMMENE 3,69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,61
SCHNEIDER ELECTRIC 3,43
EPIROC CLASS A 3,10
TJX INC 3,03
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORP 3,03
NESTLE SA 3,02
WASTE MANAGEMENT INC 2,99
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 2,98
REPUBLIC SERVICES INC 2,97
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.12.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged GBP Ei ole 8,65 -0,07 -0,80 31.01.2023 10,41 7,14 LU2298321154 -
Class SR2 EUR EUR - 8,34 -0,03 -0,36 31.01.2023 9,26 7,57 LU2319961509 -
Class I4 USD Vuotuinen 12,42 -0,10 -0,80 31.01.2023 14,47 10,15 LU2360107911 -
Class SR4 GBP GBP Vuotuinen 7,28 -0,03 -0,41 31.01.2023 7,70 6,48 LU2319961178 -
Class D2 USD Ei ole 12,34 -0,10 -0,80 31.01.2023 14,31 10,09 LU2041044251 -
Class X2 USD - 12,75 -0,10 -0,78 31.01.2023 14,65 10,39 LU2041044921 -
Class A4 USD Vuotuinen 8,07 -0,07 -0,86 31.01.2023 9,44 6,62 LU2360108059 -
Class D2 EUR Ei ole 11,38 -0,04 -0,35 31.01.2023 12,64 10,33 LU2041044335 -
Class SR2 USD USD - 9,05 -0,07 -0,77 31.01.2023 10,48 7,39 LU2319961251 -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 8,59 -0,06 -0,69 31.01.2023 10,37 7,10 LU2319961418 -
Class A2 EUR Ei ole 11,08 -0,04 -0,36 31.01.2023 12,41 10,11 LU2041044178 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,22 -0,09 -0,80 31.01.2023 13,40 9,24 LU2087589854 -
Class I2 USD - 12,46 -0,10 -0,80 31.01.2023 14,41 10,18 LU2041044681 -
Class SR4 USD USD Vuotuinen 8,97 -0,07 -0,77 31.01.2023 10,44 7,33 LU2319961335 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 10,92 -0,08 -0,73 31.01.2023 12,94 8,99 LU2092937221 -
Class I2 Hedged JPY - 1 245,00 -10,00 -0,80 31.01.2023 1 491,00 1 034,00 LU2168065576 -
Class I2 JPY - 1 617,00 -20,00 -1,22 31.01.2023 1 749,00 1 433,00 LU2168065493 -
Class I4 GBP GBP Vuotuinen 10,09 -0,03 -0,30 31.01.2023 10,67 8,98 LU2319961095 -
Class I2 EUR - 11,49 -0,04 -0,35 31.01.2023 12,73 10,41 LU2041044764 -
Class Z2 USD - 12,48 -0,10 -0,79 31.01.2023 14,43 10,19 LU2041044848 -
Class A2 USD Ei ole 12,02 -0,10 -0,83 31.01.2023 14,05 9,85 LU2041044095 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,64 -0,07 -0,80 31.01.2023 10,36 7,13 LU2298320933 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 90,37 -0,72 -0,79 31.01.2023 106,70 74,71 LU2298321402 -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 8,77 -0,07 -0,79 31.01.2023 10,40 7,21 LU2298321071 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,48 -0,07 -0,82 31.01.2023 10,33 7,03 LU2298320859 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 88,53 -0,71 -0,80 31.01.2023 104,36 72,65 LU2298321311 -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 8,71 -0,06 -0,68 31.01.2023 10,38 7,17 LU2298321238 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokumentit

Dokumentit