Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- - 8,59 -0,63 3,26
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

- - 11,57 1,29 4,36
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,36 4,49 - - 3,15
Vertailuarvo (%) 4,41 6,43 - - 5,24
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,01 -0,06 -1,27 0,72 3,36 14,09 - - 11,41
Vertailuarvo (%) -1,34 0,02 -1,09 1,11 4,41 20,57 - - 19,52
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) - - - 12,15 3,48
Vertailuarvo (%) - - - 15,04 5,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 03.12.2021 EUR 390 902 098
Rahaston nettovarat alkaen 03.12.2021 USD 2 472 557 647
Perustamispäivä 04.05.2018
Rahaston perustaminen 04.05.2018
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu -
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN IE00BD9H4C29
SEDOL BD9H4C2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2021 951
Painotettu keskim. YTM alkaen - -
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2021 7,89
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2021 12,49
3 v beeta alkaen 31.10.2021 1,001
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2021 10,77%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 BB
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 94,34
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 2,98
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 39,24
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 423
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 1 251,27
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 2,65%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,26%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 13,20%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 86,80%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,26% ja öljyhiekat 1,02%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Flex Hedged Acc, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 725 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,69
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,68
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,64
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,45
Nimi Painotus (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,41
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,38
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Flex Hedged Acc EUR - 11,03 0,02 0,18 03.12.2021 11,43 10,76 IE00BD9H4C29 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,11 0,02 0,18 03.12.2021 10,47 9,87 IE00BJ9MTQ85 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,61 0,02 0,18 03.12.2021 10,29 9,51 IE00BKFVZB33 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.09.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Class D Acc USD - 11,86 0,02 0,19 03.12.2021 12,25 11,49 IE00BF2N5T53 -
Class Flexible Acc USD - 10,08 0,02 0,19 03.12.2021 10,41 9,76 IE00BF2N5S47 -
Inst Acc USD - 11,70 0,02 0,19 03.12.2021 12,09 11,35 IE00BZ1NTF08 -
Inst Acc GBP - 9,98 0,08 0,85 03.12.2021 10,12 9,23 IE00BLF0J488 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson

Dokumentit

Dokumentit