Osakkeet

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

18,58 1,90 3,41 5,13 13,19
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

18,57 2,05 3,69 5,37 13,33
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
13,19 7,16 8,26 7,53 6,57
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

13,33 7,38 8,42 7,63 6,41
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,06 -1,98 -5,87 13,19 23,06 48,68 106,71 113,11
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

0,12 -1,99 -5,84 13,33 23,82 49,82 108,58 109,20

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.10.2021 GBP 14 323 788
Rahaston nettovarat alkaen 18.10.2021 USD 14 297 531 543
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 26.09.2008
Perustamispäivä 10.11.2009
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.09.2021 1,71
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 1339
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,30%
ISIN IE00B3D07L75
Bloomberg-tunnus BGIEIDS
Kulusuhde 0,25%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3D07L7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 1000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2021 15,04
3 v beeta alkaen 30.09.2021 0,999
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2021 13,74
5 v beeta alkaen 30.09.2021 1,000

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.10.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.10.2021 5,06
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.10.2021 29,72
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.10.2021 99,56
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.10.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.10.2021 288,08
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.10.2021 1 245
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.10.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.09.2021 0,28%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.09.2021 1,89%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.09.2021 0,44%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.09.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.09.2021 0,13%
MSCI - tupakka alkaen 30.09.2021 0,39%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.09.2021 99,78%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.09.2021 0,22%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 2,23% ja öljyhiekat 0,13%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, alkaen 30.09.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2397 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,51
TENCENT HOLDINGS LTD 4,33
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,80
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,52
MEITUAN 1,62
Nimi Painotus (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,88
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,81
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst GBP Neljännesvuosittain 16,91 0,05 0,28 18,84 15,40 16,86 IE00B3D07L75 16,94 -
Inst GBP Ei ole 27,40 0,08 0,28 30,08 24,54 27,33 IE00B3D07H30 27,46 -
Inst USD Ei ole 18,58 -0,01 -0,07 20,59 15,68 18,53 IE00B3D07G23 18,61 -
Class D USD Ei ole 14,21 -0,01 -0,07 15,74 11,98 14,18 IE00BYWYC907 14,24 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex EUR Ei ole 20,07 -0,01 -0,04 21,42 16,83 20,02 IE00B3D07M82 20,11 -
Flex USD Ei ole 21,04 -0,01 -0,07 23,29 17,72 20,99 IE00B3D07N99 21,08 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 14,97 -0,01 -0,04 16,25 12,80 14,93 IE00B3D07Q21 15,00 -
Class D EUR Ei ole 13,31 0,00 -0,04 14,22 11,18 13,28 IE00BYWYCC39 13,34 -
Inst EUR Ei ole 25,48 -0,01 -0,04 27,24 21,42 25,42 IE00B3D07F16 25,53 -
Flex GBP Ei ole 32,32 0,09 0,28 35,43 28,88 32,24 IE00B3D07P14 32,39 -
Inst USD Neljännesvuosittain 12,63 -0,01 -0,07 14,21 10,84 12,60 IE00B3D07K68 12,66 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 14,34 -0,01 -0,04 15,55 12,26 14,30 IE00B3D07J53 14,36 -
Flex GBP Neljännesvuosittain 14,59 0,04 0,28 16,26 13,29 14,56 IE00B3D07S45 14,62 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit