Obligationer

CSBGU7

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig meddelelse vedr. ændring i benchmark-indeks – bemærk venligst, at det benchmark-indeks, der følges af iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (“fonden”) (ticker-symbol: CSBGU7) i eller omkring den sidste uge af maj 2016 vil blive ændret til ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index fra Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index, og at fondens investeringsmål og -politik også vil ændres for at afspejle det nye benchmark-indeks. For yderligere information henvises der til fondens meddelelse i afsnittet 'Document Library’ på iShares.com eller dit lokale iShares-team. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -2,2 3,0 1,6 1,1 1,2 1,3 5,8 7,0 -2,4 -9,5
Benchmark (%) -1,9 3,2 1,8 1,3 1,3 1,5 5,9 7,1 -2,4 -9,3
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

1,34 5,81 7,03 -2,43 -9,48
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

1,47 5,89 7,07 -2,40 -9,31
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,19 -1,74 0,94 0,87 1,82
Benchmark (%) -6,17 -1,71 1,00 0,98 1,99
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,10 2,10 3,83 -2,37 -6,19 -5,14 4,80 9,00 27,97
Benchmark (%) 1,95 1,95 3,84 -2,38 -6,17 -5,05 5,09 10,30 30,82
Pr. den 30 september 2014, skiftede det indeks denne fond tracker fra Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid Price) Index til Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 03.feb.2023 USD 4.003.735.199
Net Assets of Fund pr. 03.feb.2023 USD 5.820.664.797
Oprettelsesdato 03.jun.2009
Fondens oprettelse 03.jun.2009
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
SFDR-klassificering Andet
Udestående aktier pr. 03.feb.2023 31.364.998
Samlet omkostningsgrad 0,07%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 31.dec.2022 0,03 %
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
Metodologi Stikprøver
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares VII plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 juli
Bloomberg Ticker CSBGU7 SW
ISIN IE00B3VWN393

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 02.feb.2023 86
Benchmark-niveau pr. 03.feb.2023 USD 106,30
Benchmark Ticker IDCOT34
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jan.2023 4,55%
3 år Beta pr. 31.jan.2023 1,003
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 02.feb.2023 3,57%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 02.feb.2023 1,85%
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 02.feb.2023 4,78
Effektiv løbetid pr. 02.feb.2023 4,46

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 99,98
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 5,82
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 75,89
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond USD Government
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 141
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 3,06
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 0,09
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.okt.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Israel

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Peru

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 02.feb.2023
Udsteder Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel Par Value ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate

En specificeret opgørelse over beholdninger og analyser indeholder detaljerede oplysninger om porteføljebeholdninger samt udvalgte analyser.

Filen vedrørende startbeholdninger indeholder kun identifikatorer, positionsbeløb og markedsværdier for beholdningerne.

Fondens startbeholdninger er de beholdninger, der købes inden begyndelsen af hver arbejdsdag, og som bruges til at hjælpe med at generere pengestrømme. Pengestrømme genereres ved at anvende en række forudsætninger til at skabe en pengestrømsprofil, som BlackRock mener er en passende pengestrømsprofil for fonden den pågældende dag. Pengestrømmene i de enkelte obligationsbeholdninger er baseret på den laveste effektive rente eller det laveste afkast ved indfrielse.Formålet med pengestrømsprofilen er at illustrere visse kontantbevægelser for fondens obligationer, og den er kun til reference. Beholdninger kan ændre sig.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 02.feb.2023

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  From
31-dec.-2012
To
31-dec.-2013
From
31-dec.-2013
To
31-dec.-2014
From
31-dec.-2014
To
31-dec.-2015
From
31-dec.-2015
To
31-dec.-2016
From
31-dec.-2016
To
31-dec.-2017
From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,02 0,03 0,07 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 10,67 21,00 54,62 60,83 33,78 31,45 43,50 48,73
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 19,34 42,55 73,72 80,16 55,40 54,69 63,16 68,70
Sikkerheder for lån (% af lån) 110,03 109,95 110,40 110,44 110,52 109,20 109,59 110,01
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
pr. 02.feb.2023
Ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) ISIN SEDOL Veksling Land
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterer også udvalgte fysisk replicerende aktier, statsobligationer, kredit- og råvare-ETF'er som sikkerhed.

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
SIX Swiss Exchange CSBGU7 USD 03.jul.2009 B3VWN39 CSBGU7 SW CSBGU7.S - - IE00B3VWN393 - 10200795 - -
Euronext Amsterdam CBU7 EUR 18.jan.2011 BQQ3NW7 CBU7 NA CU71.AS - - IE00B3VWN393 - - - -
Bolsa De Valores De Colombia CBU7 CB COP 21.okt.2022 BQT67M1 CBU7 CB - - - IE00B3VWN393 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXRL USD 25.nov.2009 B4MMY21 SXRL GR SXRL.DE - - IE00B3VWN393 A0X8SH - - -
London Stock Exchange CBU7 USD 15.sep.2010 B4ZS7L6 CBU7 LN CBU7.L - - IE00B3VWN393 - - - -
London Stock Exchange CU71 GBP 15.sep.2010 B50LYV6 CU71 LN CU71.L - - IE00B3VWN393 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU7 MXN 07.apr.2017 - CBU7N MM - - - IE00B3VWN393 - - - -
Borsa Italiana CSBGU7 EUR 19.okt.2009 B544WP1 CSBGU7 IM CSBGU7.MI - - IE00B3VWN393 - - - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159276 ILS 03.sep.2019 BK8Y9S4 iSFF704 IT iSFF704.TA - - IE00B3VWN393 - - - -

Dokumenter

Dokumenter