Aktier

INRG

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 48,6 -4,4 2,3 -16,5 20,2 -9,0 43,7 140,2 -24,1 -5,6
Benchmark (%) 48,1 -4,8 1,5 -17,4 20,5 -9,0 44,3 141,3 -23,4 -5,0
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-8,97 43,65 140,24 -24,07 -5,61
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-8,98 44,35 141,31 -23,41 -5,00
  1y 3y 5y 10y Opret.
-5,61 19,85 17,62 12,63 -3,77
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-5,00 20,64 18,20 12,63 -4,18
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-5,61 -4,84 3,81 4,81 -5,61 72,16 125,13 228,46 -44,87
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-5,00 -4,79 3,92 5,34 -5,00 75,58 130,70 228,49 -48,35

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 30.jan.2023 USD 5.890.616.712
Net Assets of Fund pr. 30.jan.2023 USD 5.944.807.585
Oprettelsesdato 06.jul.2007
Fondens oprettelse 06.jul.2007
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks S&P Global Clean Energy Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Udestående aktier pr. 30.jan.2023 507.440.579
Samlet omkostningsgrad 0,65%
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udbyttestatus Distribuerende
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2022 0,07 %
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Halvårligt
Metodologi Replikeret
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 oktober
Bloomberg Ticker INRG LN
ISIN IE00B1XNHC34

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.jan.2023 98
Benchmark-niveau pr. 30.jan.2023 USD 2.037,93
Benchmark Ticker SPGTCLNT
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 18.jan.2023 0,48%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 37,20%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,999
P/E-kvotient pr. 30.jan.2023 27,27
P/B-kvotient pr. 30.jan.2023 2,30

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 95,13
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 7,45
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 60,53
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Equity Theme - Alternative Energy
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 190
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 274,90
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 97,46
MSCI indirekte temperaturstigning (0-3,0+ °C) pr. 21.nov.2022 > 2,0-2,5°C
MSCI indirekte temperaturstigning som %-dækning pr. 21.nov.2022 96,77

Hvad er metrikken for indirekte temperaturstigning (ITR)? Læs hvad metrikken betyder, hvordan den beregnes, og om antagelserne og begrænsningerne for denne fremadrettede klimarelaterede metrik.

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i menneskets historie, og de indebærer meget store konsekvenser for investorerne. Med henblik på at håndtere klimaforandringerne har en lang række af verdens største lande underskrevet Parisaftalen. Parisaftalens temperaturmål er at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over det præindustrielle niveau og ideelt set 1,5 C, hvilket bidrager til, at vi undgår de mest alvorlige konsekvenser af klimaændringerne.


Hvad er ITR-metrikken?

ITR-metrikken bruges til at afspejle eventuel overensstemmelse med temperaturmålet ifølge Parisaftalen for et selskab eller en portefølje. Videnskabelig konsensus peger på, at en emissionsreduktion til nul omkring midten af århundredet (2050-2070) kan opfylde dette mål. En økonomi med nuludledning indebærer balance mellem emission og bortskaffelse.


Hvordan beregnes ITR-metrikken?

ITR-metrikken beregnes på grundlag af den aktuelle emissionsintensitet for selskaber i fondens portefølje samt potentialet for, at disse selskaber kan reducere deres emissioner over tid. Hvis emissioner i den globale økonomi følger samme tendens som emissioner fra selskaber i fondens portefølje, vil de globale temperaturer før eller siden stige inden for dette område.


Det er kun selskabsudstedere, der omfattes af beregningen. Læs den samlede forklaring af MSCI's metoder og antagelser for ITR-metrikken her.


Idet ITR-metrikken beregnes delvist ved at indregne potentialet for, at et selskab i fondens portefølje kan reducere emissioner med tiden, er den fremadrettet og potentielt begrænset. Som følge deraf kan BlackRock udarbejde MSCI's ITR-metrik for sine fonde i forskellige temperaturområder. Disse områder bidrager til at understrege den underliggende usikkerhed i beregningerne og metrikkens variation.

Billede af indirekte temperaturstigning

Hvad er de vigtigste forudsætninger og begrænsninger for ITR-metrikken?

Denne fremadrettede metrik beregnes på grundlag af en model baseret på en række forskellige antagelser. Der er desuden begrænsninger i forhold til input af data i modellen. Der kan af flere forskellige årsager være relevante variationer i ITR-metrikken på tværs af dataleverandører og som følge af metodevalg (f.eks. forskellige tidshorisonter, omfanget af indregnet emission og aggregerede porteføljeberegninger).

Der findes ikke en universelt accepteret måde at beregne ITR på. Der findes ikke noget universelt sæt af datainput til beregningerne. Aktuelt er der forskellige inputdata for forskellige aktivklasser og markeder. I det omfang at data bliver umiddelbart tilgængelige og mere nøjagtige over tid, forventer vi, at ITR-metrikmetoderne udvikles og potentielt medfører ændret output. Hvis data ikke er tilgængelige og/eller ved ændringer i data, ændres beregningsmetoderne, herunder navnlig vedrørende selskabets fremtidige emissioner.


Med ITR-metrikken anslås fondens overenstemmelse med Parisaftalens temperaturmål. Der er ingen garanti for, at dette skøn opfyldes. ITR-metrikken udgør ikke et realtidsskøn og kan løbende ændre sig. Den kan altså variere og afspejler muligvis ikke altid det aktuelle skøn.


ITR-metrikken hverken afspejler eller udgør et skøn af fondens resultater eller risiko. Investorer bør ikke henholde sig til denne metrik ved investeringsbeslutninger og skal i stedet følge fondens prospekt og officielle dokumenter. Nærværende skøn og tilhørende oplysninger udgør ingen anbefaling om investering i fonden og afspejler ingen sammenhæng mellem fondens ITR-metrik og fremtidige investeringsresultater.

Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.okt.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. Fonden forvaltes passivt og søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultaterne for SS&P Global Clean Energy Index, som er dens benchmark-indeks: (1) udelukkelse af udstedere, der er involverede i visse aktiviteter, som anses for at have negative miljømæssige og/eller sociale konsekvenser; (2) udelukkelse af udstedere, som anses for at have overtrådt eller udgøre en risiko for at ville overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder; (3) eksponering i forhold til selskaber, som anses for at være involverede i produktion af ren energi eller levering af teknologi og udstyr til ren energi; og (4) eksponering i forhold til investeringer, der kvalificerer som bæredygtige investeringer.

Selvom fonden ikke har bæredygtig investering som mål, har den et vist minimum af bæredygtige investeringer. BlackRock definerer bæredygtige investeringer som investeringer i udstedere eller værdipapirer, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis. En del af fondens investeringer kan, idet der investeres i en portefølje med værdipapirer, som så vidt og praktisk muligt består af værdipapirer fra fondens benchmarkindeks, kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige investeringer, er enten i: (1) aktiviteter, der anses for at bidrage til positiv miljømæssig og/eller social indvirkning, eller (2) selskaber, som har forpligtet sig til et eller flere aktive mål for reduktion af CO2-emission godkendt af Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Ved hver opgørelse af indekset screenes alle investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, af indeksproducenten i forhold til visse miljømæssige og sociale minimumsindikatorer. Når en investering er identificeret som knyttet til aktiviteter med en formodning om væsentlige negative og sociale indvirkninger, kan den ikke godkendes som en bæredygtig investering.

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang, og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika (beskrives yderligere i "Afsnit D. Investeringsstrategi" nedenfor). Ved at investere i benchmarkindeksets bestanddele tillader fondens investeringsstrategi den at overholde ESG-kravene i benchmarkindekset, som fastlagt af investeringsproducenten. Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset.

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset. Det forventes, at mindst 80 % af fondens aktiver vil blive investeret i værdipapirer i benchmarkindekset. Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem

Fonden tilstræber at følge resultatet for benchmarkindekset, som integrerer visse ESG-kriterier i udvælgelsen af værdipapirer ifølge dens metode. BlackRock overvåger fondens opfyldelse af de miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden søger at fremme. Fondens mål er at følge benchmarkindeksets resultater. Fondens miljømæssige og/eller social karakteristika forankres i benchmarkets metode, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser i forhold til fondens bæredygtige forpligtelser opfyldes ved hver opgørelse.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin.

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere og indeksudbydere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre, der giver et samlet overblik over et selskab eller en investering. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

Investeringsforvalteren gennemfører due diligence på indeksproducenterne og samarbejder løbende med dem vedrørende indeksmetoderne, herunder deres vurdering af kriterierne for god ledelsespraksis, som fastsat i disclosureforordningen, som omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler i de investeringsmodtagende selskaber.

Investeringsforvalteren udfører intet direkte engagement med selskaber/udstedere i benchmarkindekset som led i fondens investeringsstrategi. Investeringsforvalteren anvender et direkte engagement med indeksudbydere og dataleverandører med henblik på at sikre bedre analyse og stabilitet i forhold til ESG-parametre. Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Benchmark-indekset er beregnet som referencebenchmark for at bestemme, om fonden er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

B. Intet bæredygtigt investeringsmål

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Selvom fonden ikke har bæredygtig investering som mål, har den et vist minimum af bæredygtige investeringer. Ved at investere i en portefølje af ejerandelsinstrumenter, der i videst mulige omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i fondens benchmarkindeks, vil en andel af fondens investeringer kvalificere som bæredygtige investeringer.

Fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige investeringer, er enten i: (1) aktiviteter, der anses for at bidrage til positiv miljømæssig og/eller social indvirkning, eller (2) selskaber, som har forpligtet sig til et eller flere aktive mål for reduktion af CO2-emission godkendt af Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Ved hver indeksrebalancering screenes alle investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, af indeksproducenten i forhold til visse miljømæssige og sociale minimumsindikatorer. Som led i vurderingen bedømmes selskaber på deres involvering i aktiviteter, der findes at have væsentlige negative miljømæssige og sociale indvirkninger. Når et selskab er blevet identificeret som involveret i aktiviteter med væsentlige negative og sociale indvirkninger, skal det ikke kunne godkendes som en bæredygtig investering.

De obligatoriske indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (som fastsat i de reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) i henhold til disclosureforordningen) tages under overvejelse ved hver indeksrebalancering gennem vurderingen af fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige.

Efter denne vurdering skal følgende investeringer ikke kvalificeres som bæredygtige investeringer: (1) selskaber, der genererer mindst 1 % af deres indtægter fra termisk kul, som i høj grad er kulintensiv og yder et væsentligt bidrag til drivgasemissioner (med forhold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner) (2) selskaber som anses for at være involverede i alvorlige ESG-relaterede kontroverser (med forbehold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, sociale og medarbejderforhold), og (3) selskaber som anses for at være bagud i forhold til de førende i branchen målt på høj eksponering og manglende styring af væsentlige ESG-risici (med forbehold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, ukorrigeret lønforskel mellem kønnene og kønsdiversitet i bestyrelsen).

Ved hver indeksrebalancering udelukker benchmarkindekset ligeledes: (1) selskaber, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper (UNGC), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder (UNGP) og deres underliggende konventioner og (2) selskaber, der konstateres at have nogen tilknytning til kontroversielle våben (under hensyntagen til indikatorer for tilknytning til kontroversielle våben).

Fondens benchmarkindeks udelukker udstedere, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper (UNGC), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder (UNGP), og deres underliggende konventioner. Benchmarkindekset finder anvendelse på ovennævnte udelukkelseskriterier ved hver indeksrebalancering.

C. Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Fonden forvaltes passivt og søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultaterne for SS&P Global Clean Energy Index, som er dens benchmark-indeks:
1. udelukkelse af udstedere, der er involveret i visse aktiviteter, der findes at have negative miljømæssige og/eller sociale resultater,
2. udelukkelse af udstedere, som anses for at have overtrådt eller udgøre en risiko for at ville overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder;
3. eksponering til selskaber, som anses for at være involverede i produktion af ren energi eller levering af teknologi og udstyr til ren energi; og
4. eksponering for investeringer, der kvalificeres som bæredygtige investeringer.

Disse miljømæssige og sociale karakteristika medtages gennem udvælgelsen af bestanddelene i fondens benchmarkindeks ved hver indeksrebalancering (som beskrevet nedenfor).

Benchmarkindekset udelukker udstedere baseret på deres involvering i visse aktiviteter, der findes at have negative miljømæssige eller sociale resultater. Udstedere udelukkes fra benchmarkindekset baseret på deres involvering i følgende forretningsområder/-aktiviteter (eller dermed forbundne aktiviteter):
• kontroversielle våben
• håndvåben
• militærkontrakter
• tobak
• termisk kul
• oliesand
• skifferenergi
• udvinding af olie og gas i Arktis

Indeksproducenten definerer, hvad der udgør “involvering” i hver begrænset aktivitet. Dette kan tage udgangspunkt i en procentdel af indtægterne, en defineret tærskel for de samlede indtægter, eller en hvilken som helst tilknytning til en aktivitet underlagt begrænsninger, uanset størrelsen af de modtagne indtægter.

Benchmarkindekset udelukker også udstedere, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper (UNGC), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder (UNGP), og deres underliggende konventioner.

Selskaber vurderes for optagelse i benchmark-indekset, hvis de af indeksudbyderen anses for at være involverede i produktion af ren energi eller teknologi og udstyr til ren energi. Selskaber udvælges derefter til optagelse i benchmark-indekset på grundlag af deres eksponeringsscores i forhold til ren energi, som fastsættes af indeks-udbyderen.

Selskaber, som kategoriseres ifølge indeksmetoden til at have en energieksponering, som er "maksimum", "betydelig" eller "moderat", kan optages i benchmark-indekset. Benchmark-indekset har et mål om 100 aktier, selvom der kan medtages mere end 100 aktier, for så vidt disse aktiers energieksponering er maksimum. For så vidt der er mindre end 100 aktier med maksimum energieksponeringsscore, da kan aktier med betydelig og moderat energieksponeringsscore medtages til målet om 100 er nået. Det er muligt, at det følgende antal papirer i benchmark-indekset er mindre end 100, hvis det er nødvendigt at fjerne aktier med lavere energieksponeringsscore for at opretholde minimum for den vægtede gennemsnitlige eksponering, som fastsættes ifølge indeksmetoden.

For yderligere oplysninger om metoderne for benchmarkindekset henvises til afsnit "Afsnit L - Angivet referencebenchmark."

D. Investeringsstrategi

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af ejerandelsinstrumenter, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika. Metoden for benchmarkindekset beskrives ovenfor, se "Afsnit C - Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika." Fonden søger at replikere benchmarkindeksets bestanddele ved at besidde alle de værdipapirer, der indgår i benchmarkindekset i et forhold, der svarer til deres vægtninger i benchmarkindekset, hvor det er muligt og praktisk gennemførligt.

Ved at investere i benchmarkindeksets bestanddele tillader fondens investeringsstrategi den at overholde ESG-kravene i benchmarkindekset, som fastlagt af investeringsproducenten. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde kravene, kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Strategien gennemføres ved hver portefølje-rebalancering af fonden, som følger rebalanceringen af dens benchmarkindeks.

De bindende elementer i investeringsstrategien er, at fonden vil investere i en portefølje af ejerandelsinstrumenter, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika.

I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav, kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer

Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset. Investeringsforvalteren har bestemt, at nedenfor beskrevne vigtige negative indvirkninger indgår som en del af udvælgelseskriterierne for fondens benchmarkindeks ved hver rebalancering af indekset: • Drivhusgasemissioner
• CO2-aftryk
• Drivhusgasintensiteten i de selskaber, der investeres i.
• Andel af investeringer i selskaber, der aktive i sektoren for fossile brændstoffer.
• Ikkevedvarende/vedvarende %
• Andel af investeringer i investeringsmodtagende selskaber med lokaler/operationer i eller nær ved biodiversitetsfølsomme områder, hvor disse investeringsmodtagende selskabers aktiviteter har en negativ indvirkning på disse områder.
• Ton emissioner til vand genereret af investeringsmodtagende selskaber pr. investeret million EUR, udtrykt som et vægtet gennemsnit.
• Ton farligt affald genereret af investeringsmodtagende selskaber pr. investeret million EUR, udtrykt som et vægtet gennemsnit.
• Andel af investeringer i selskaber, der investeres i, og som har været involveret i overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.
• Andel af investeringer i selskaber, der investeres i, og som beskæftiger sig med produktion eller salg af kontroversielle våben.

Fondens årsrapport vil indeholde oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som nævnes nedenfor.

Politik for god ledelsespraksis

Kontroller for god ledelsespraksis indarbejdes i metoden vedrørende benchmarkindekset. Indeksudbyderen anvender daglig sortering, screening og analyse af kontroverser vedrørende selskaberne i benchmark-indekset. Kontroverser, som af indeksudbyderen kan anses for at omfatte økonomisk kriminalitet og korruption, bedrageri, ulovlig kommerciel praksis, overtrædelse af menneskerettigheder, arbejdsnedlæggelser, sikkerhed på arbejdspladsen, katastrofale ulykker og miljøkatastrofer. Udstedere kan fjernes fra benchmark-indekset ifølge en vurdering fra indeksudbyderen om vedkommendes involvering i alvorlige ESG-relaterede kontroverser. Benchmark-indekset udelukker desuden selskaber, som klassificeres for at have overtrådt FN's Global Compact-principper, jf. 'Afsnit C - Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika.'

E. Andel af investeringerne

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset.

Det forventes, at mindst 80 % af fondens aktiver vil blive investeret i værdipapirer i benchmarkindekset. Således foretages der ved hver indeks-rebalancering (eller så snart det er rimeligt og praktisk muligt) en rebalancering af fondens portefølje ifølge dets benchmark, således at mindst 80 % af fondens aktiver afstemmes med benchmark-indeksets ESG-karakteristika (det omfatter 30 % af fondens aktiver, som kvalificeres som bæredygtige investeringer) (fastlægges ved hver rebalancering).

I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav, kan fonden fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Vurderingen af fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, fastlægges i eller omkring hver rebalancering af indekset, hvor fondens portefølje rebalanceres i overensstemmelse med dens benchmarkindeks. Hvor en investering ophører med at blive kvalificeret som en bæredygtig investering mellem rebalanceringer af indekset, kan fondens beholdninger i bæredygtige investeringer falde under minimumsandelen af bæredygtige investeringer.

Fonden kan placere op til 20 % af sine aktiver i andre investeringer.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning i forbindelse med sit bæredygtige investeringsmål. For så vidt fonden anvender afledte finansielle instrumenter til at nå det bæredygtige investeringsmål, vil en ESG-vurdering eller -analyse nævnt ovenfor gælde for den underliggende investering.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte, der er i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Mindst 30 % af fondens aktiver vil blive placeret i bæredygtige investeringer. Disse bæredygtige investeringer vil være en blanding af bæredygtige investeringer med enten et miljømæssigt sigte, der ikke er forpligtet til at være i overensstemmelse med EU's klassificeringssystem, eller et socialt sigte, eller en kombination af begge. Kombinationen af bæredygtige investeringer med et miljømæssigt eller socialt sigte kan ændre sig over tid, afhængigt af udstedernes aktiviteter i benchmarkindekset. Vurderingen af fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, fastlægges i eller omkring hver rebalancering af indekset, hvor fondens portefølje rebalanceres i overensstemmelse med dens benchmarkindeks.

Andre beholdninger kan omfatte kontanter, pengemarkedsfonde og afledte finansielle instrumenter. Disse investeringer kan kun anvendes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, bortset fra afledte finansielle instrumenter, der anvendes til valutaafdækning for enhver valutaafdækket aktieklasse.

Enhver ESG-rating eller analyser, der anvendes af indeksproducenten, vil kun finde anvendelse på de afledte finansielle instrumenter, der vedrører individuelle udstedere, der anvendes af fonden. Afledte finansielle instrumenter baseret på finansielle indekser, renter eller valutainstrumenter, vil ikke blive overvejet i forhold til miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

F. Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Løbende overvågning af produktintegritet

BlackRock overvåger fondens opfyldelse af de miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden søger at fremme. Fondens mål er at følge benchmarkindeksets resultater. Fondens miljømæssige og/eller social karakteristika forankres i benchmarkets metode, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser i forhold til fondens bæredygtige forpligtelser opfyldes ved hver opgørelse.

BlackRock overvåger fonden og data på indeksniveau for at følge fondens opfyldelse af disse karakteristika ved hver opgørelse.

BlackRock overvåger desuden fondens trackingfejl og indberetter om disse til investorerne som led i års- og halvårsrapporter og regnskabsaflæggelse. Oplysninger om den forventede trackingfejl offentliggøres ligeledes i fondens prospekt.

G. Metoder

Fonden tilstræber at følge resultatet for benchmarkindekset, som integrerer visse ESG-kriterier i udvælgelsen af værdipapirer i overensstemmelse med dens metode (fremgår af Afsnit C med uddybning i Afsnit L).

Metoder

Desuden anvendes følgende metoder til at måle, hvordan de sociale og miljømæssige karakteristika, som fonden fremmer, opfyldes:

Benchmarkindekset anvender data fra S&P RBICS UN SDG-link. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender data fra S&P GICS General Utilities + Trucost Power Generation UN SDG-link. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender data fra S&P GICS Renewable Utilities UN SDG-link. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender data fra S&P Media and Stakeholder Analysis. For yderligere oplysninger, https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-commodity-producers-index.pdf

Benchmarkindekset anvender data fra Trucost Carbon-to-Revenue Footprint Score. Yderligere information fremgår af indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender yderligere screeninger. For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden.

Benchmarkindekset anvender Sustainalytics Global Standard Screening (GSS). For yderligere oplysninger henvises til indeksmetoden

Bæredygtig investeringsmetode

Bæredygtige investeringer identificeres i en vurdering, som består af fire dele:
(i) Bidrag fra økonomisk aktivitet til de miljømæssige og/eller sociale mål
(ii) Ikke at gøre væsentlig skade
(iii) Opfylder minimumsgarantier og
(iv) God ledelsespraksis (hvor det er relevant).

Det kræves, at investeringen opfylder de fire betingelser i testen, for at den anses for at være en ”bæredygtig investering”. Bæredygtige investeringer er underlagt et effektivt tilsyn for at sikre, at de regulatoriske standarder opfyldes.

(i) Bidrag fra økonomisk aktivitet til de miljømæssige og/eller sociale mål

Miljømæssige og sociale mål
BlackRock identificerer bæredygtige investeringer, der bidrager til en lang række miljømæssige og/eller sociale mål, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, alternativ og vedvarende energi, energieffektivitet, forebyggelse eller afhjælpning af forurening, genbrug og genanvendelse, sundhed, ernæring, sanitære forhold og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og øvrige bæredygtighedsrelaterede rammer ("miljømæssige og sociale mål").

Vurdering af økonomisk aktivitet
En investering er en bæredygtig investering (forudsat den opfylder de tre øvrige betingelser):

Forretningsmæssig aktivitet
• Hvis 20 % eller mere af omsætningen, som stammer fra produkter og/eller tjenesteydelser, systematisk kan spores til bidrag til miljømæssige og/eller sociale mål ved brug af data leveret af tredjeparter.

Forretningspraksis
• Hvis udstederen har fastlagt et dekarboniseringsmål ifølge Science Based Targets-initiativerne (SBTi), som valideres af tredjeparters data. Formålet med SBTi er en klart defineret strategi for selskaber og finansielle institutioner for at reducere drivhusgasemissioner, således at disse er afstemt med målene i Parisaftalen, og som bidrager til at forhindre den mest kritiske indvirkning fra klimaforandring.

Fastforrentede værdipapirer
• Hvis fonden anvender såkaldte use-of-proceeds-obligationer, hvis provenu anvendes til specifikke formål, er der tale om en bæredygtig investering, hvor brugen af provenuet i væsentlig grad bidrager til miljømæssige og/eller sociale mål ifølge den grundlæggende analyse.

For fondens bæredygtige investeringer kan de ovennævnte miljømæssige og/eller sociale mål anvendes helt eller delvist afhængigt af fondens investeringsstrategi. For at identificere hvilke underliggende investeringer, der er bæredygtige investeringer, kan BlackRock tage hensyn til indeksudbyderens vurdering af bæredygtige investeringer eller øvrige udelukkelseskriterier, som forankres i fondens benchmarkindeksmetode.

(ii) Ikke at gøre væsentlig skade ("ikke at gøre væsentlig skade")

Ved hver indeksrebalancering screenes alle investeringer, der kvalificeres som bæredygtige, af indeksproducenten i forhold til visse miljømæssige og sociale minimumsindikatorer. Som led i vurderingen bedømmes selskaber på deres involvering i aktiviteter, der findes at have væsentlige negative miljømæssige og sociale indvirkninger. Når et selskab er blevet identificeret som involveret i aktiviteter med væsentlige negative og sociale indvirkninger, skal det ikke kunne godkendes som en bæredygtig investering.

Hvis fonden investerer i use-of-proceeds-obligationer, såsom grønne obligationer, gennemføres vurderingen på udstedelsesniveau baseret på anvendelsen af obligationsprovenuet, som formelt og udelukkende skal anvendes til at fremme klima- og andre sociale bæredygtighedsmål. Desuden indgår visse minimumsgarantier og udelukkelser i udvælgelsen af grønne obligationer for at undgå eksponering for obligationer, der er forbundet med aktiviteter, som anses for at have yderst negative miljømæssige og sociale indvirkninger.

De obligatoriske indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (som fastsat i de reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) i henhold til disclosureforordningen) tages under overvejelse ved hver indeksrebalancering gennem vurderingen af fondens investeringer, der kvalificeres som bæredygtige.

Efter denne vurdering kvalificeres følgende investeringer ikke som bæredygtige investeringer: (1) selskaber, der genererer mindst 1 % af deres indtægter fra termisk kul, som i høj grad er kulintensiv og yder et væsentligt bidrag til drivgasemissioner (med forhold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner) (2) selskaber som anses for at være involverede i alvorlige ESG-relaterede kontroverser (med forbehold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, sociale og medarbejderforhold), og (3) selskaber som anses for at være bagud i forhold til de førende i branchen målt på høj eksponering og manglende styring af væsentlige ESG-risici (med forbehold for indikatorer vedrørende drivhusgasemissioner, biodiversitet, vand, affald, ukorrigeret lønforskel mellem kønnene og kønsdiversitet i bestyrelsen).

Desuden kvalificeres selskaber, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og underliggende konventioner for disse, ikke som bæredygtige investeringer. Selskaber, der anses for at have forbindelse til kontroversielle våben (idet indikatorer vedrørende forbindelser til kontroversielle våben overvejes), kvalificeres ikke som bæredygtige investeringer.

(iii) Opfylder minimumsgarantier

Udstedere, der klassificeres som havende overtrådt eller være i risiko for at overtræde almindeligt accepterede internationale normer og standarder, der er forankret i FN's Global Compact-principper, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og underliggende konventioner for disse, kvalificeres ikke som bæredygtige investeringer.

God ledelsespraksis

Kontroller for god ledelsespraksis indarbejdes i metoden vedrørende benchmarkindekset. Indeksproducenten anvender en daglig filtrering, screening og analyse af kontroverser, der vedrører selskaber i benchmarkindekset. Kontroverser, der kan tages i betragtning af indeksproducenten, omfatter økonomisk kriminalitet og korruption, svig, ulovlig handelspraksis, menneskerettighedsforhold, arbejdskonflikter, sikkerhed på arbejdspladsen, katastrofale ulykker og miljøkatastrofer. Udstedere kan udelukkes fra benchmarkindekset baseret på en vurdering fra indeksproducenten af deres involvering i alvorlige ESG-relaterede kontroverser. Benchmarkindekset udelukker ligeledes selskaber, der er klassificeret som havende overtrådt FN's Global Compact-principper.

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå indeksoplysninger, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere fondens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og eventuel brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vurderer desuden planlagte forbedringer.
2.Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og disses datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser og disses engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt de vedrører de eksterne udbyderes datasæt eller indeksmetoder, og deler omfattende feedback og anbefalinger med dataudbyderens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge det lokale lands lovgivning, kan fondene oplyse om specifikke datadækningsniveauer. BlackRock tilstræber at forstå brugen af dataestimater i indeksmetoder og sikre, at deres tilgang er effektiv og afstemt med gældende regulatoriske krav og indeksmetoder.

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

Screeningen af et benchmarkindeks i forhold til ESG-kriterierne udføres generelt kun af indeksudbyderen ved opgørelse af indekset. Selskaber, som tidligere har opfyldt benchmarkindeksets screeningkriterier og derfor er optaget i benchmarkindekset, kan uventet eller pludseligt påvirkes af en hændelse, der indebærer en alvorlig kontrovers, og som negativt kan påvirke aktiekursen og dermed fondens resultat. Hvis disse selskaber allerede indgår i benchmarkindekset, fortsætter de i benchmarkindekset og er derfor fortsat i fondens besiddelse frem til næste planlagte opgørelse (eller periodiske gennemgang), hvor det pågældende selskab fjernes fra benchmarkindekset, og det (efter investeringsforvalterens opfattelse) er muligt og praktisk at sælge positionen. En fond, som følger et sådant benchmarkindeks, kan derfor ophøre med at opfylde ESG-kriterierne på et tidspunkt mellem to indeksopgørelser (eller indeksets periodiske gennemgang), indtil benchmarkindekset atter opgøres for at opfylde indekskriterierne, og på det tidspunkt opgøres fonden også afstemt efter benchmarkindekset. Tilsvarende indeksmetoder med en forpligtelse om at investere en vis procentandel i bæredygtige investeringer kan også mellem opgørelser falde under det niveau, men de føres tilbage på niveau på opgørelsestidspunktet (eller så hurtigt det er praktisk muligt derefter).

Begrænsninger med hensyn til datakilder fremgår nedenfor.

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre på grund af forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier. • Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataleverandører, som anvender disse data i deres datasæt.
• Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere.
• Fremadrettede data, såsom klimarelaterede mål, kan i væsentlig grad variere fra historiske og aktuelle punkter i tidsparametrene.

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

Bæredygtige investeringer og miljømæssige og sociale kriterier

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere og indeksudbydere udfordres med at identificere et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på fuldstændigt overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer og tager hensyn til de regulatoriske krav og indeksudbydernes metoder.

BlackRock udnytter eksterne indeksudbyderes metoder og data i vurderingen af, om investeringer medfører væsentlig skade, og om de har god ledelsespraksis. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

BlackRock udfører en grundig due diligence af indeksudbyderens bæredygtige investeringsmetoder for at sikre, at de stemmer overens med BlackRocks syn på bæredygtige investeringer.

J. Due diligence

Investeringsforvalteren gennemfører due diligence på indeksproducenterne og samarbejder løbende med dem vedrørende indeksmetoderne, herunder deres vurdering af kriterierne for god ledelsespraksis, som fastsat i disclosureforordningen, som omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler i de investeringsmodtagende selskaber.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Fonden

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab som et middel til at overholde sine bindende forpligtelser til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål. Investeringsforvalteren er ikke i direkte kontakt med selskaberne/udstederne i indekset, men samarbejder direkte med indeksudbyderne og dataleveradørerne om at sikre bedre analyser og stabilitet i ESG-parametre.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock.

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet.

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Hvis et relevant porteføljeforvaltningsteam har betænkeligheder ved et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtigste negative indikatorer, kan det vælge at redegøre for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående betænkeligheder, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtigste negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet. En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder. BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Angivet referencebenchmark

Fonden søger at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika, som den fremmer ved at følge resultaterne for S&P Global Clean Energy Index, som er dens benchmark-indeks og som omfatter indeksudbyderens ESG-udvælgelseskriterier.

Ved hver indeks-rebalancering anvender indeksudbyderen ESG-udvælgelseskriterier på startuniverset med henblik på at udelukke udstedere, som ikke opfylder disse ESG-kriterier.

Ved indeks-rebalanceringen (eller så snart det er rimeligt og praktisk muligt) rebalanceres fondens portefølje også ifølge dens benchmark-indeks.

Som følge af anvendelsen af ESG-udvælgelseskriterier for benchmark-indekset forventes fondens portefølje at blive reduceret i forhold til S&P Global BMI Energy, som er et bredt markedsindeks bestående af ejerandelsinstrumenter.

Metoden for fondens benchmark-indeks fremgår af følgende websted: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.jan.2023 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.jan.2023 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.jan.2023 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.jan.2023 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.jan.2023 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.jan.2023 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.jan.2023 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.jan.2023 99,83%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.jan.2023 0,17%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Polen

 • Portugal

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Singapore

 • Slovakiet

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjekkiet

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Investering Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Markedsvaluta
Beholdninger kan ændres.

Bemærk, at nogle af fondens beholdninger opnås ved at investere i differencekontrakter (CFD'er). En differencekontrakt er et afledt instrument, der tilbyder eksponering for prisændringer i et underliggende værdipapir uden ejerskab af et sådant værdipapir.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  From
30-sep.-2012
To
30-sep.-2013
From
30-sep.-2013
To
30-sep.-2014
From
30-sep.-2014
To
30-sep.-2015
From
30-sep.-2015
To
30-sep.-2016
From
30-sep.-2016
To
30-sep.-2017
From
30-sep.-2017
To
30-sep.-2018
From
30-sep.-2018
To
30-sep.-2019
From
30-sep.-2019
To
30-sep.-2020
From
30-sep.-2020
To
30-sep.-2021
From
30-sep.-2021
To
30-sep.-2022
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,76 0,55 1,26 1,03 0,52 0,57 0,15 0,07 0,04 0,07
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 17,54 27,98 34,11 33,31 33,07 39,28 38,59 28,05 15,54 10,66
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 26,71 39,83 48,96 49,79 46,61 49,30 50,00 38,12 26,41 18,72
Sikkerheder for lån (% af lån) 113,40 113,50 113,03 110,17 110,81 110,05 110,27 110,69 110,41 107,07
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
pr. 17.feb.2021
Ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) ISIN SEDOL Veksling Land
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterer også udvalgte fysisk replicerende aktier, statsobligationer, kredit- og råvare-ETF'er som sikkerhed.

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange INRG GBP 09.jul.2007 B1Y9MZ8 INRG LN INRG.L INAVNRGG INRGGBP=INAV IE00B1XNHC34 - 3246465 31057086 -
Bolsa Institucional de Valores INRG MXN 20.nov.2020 BMW7P18 INRG - - - IE00B1XNHC34 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQH EUR 19.nov.2007 B28XWY2 IQQH GY IQQH.DE INAVNRGE INRGEUR=INAV IE00B1XNHC34 A0MW0M - - -
Borsa Italiana INRG EUR 18.mar.2008 B28PMJ3 INRG IM INRG.MI INAVNRGE INRGEUR=INAV IE00B1XNHC34 - - - -
SIX Swiss Exchange INRG USD 04.dec.2007 B28PN34 INRG SW INRG.S INAVNRGU INRGUSD=INAV IE00B1XNHC34 - 3246465 - -

Dokumenter

Dokumenter