Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 13,4 -4,3 3,5 -10,4 32,5 25,4 -9,4 13,6 14,3 -1,8
Benchmark (%) 13,0 -4,4 3,9 -10,0 32,6 25,4 -9,3 13,8 14,7 -1,6
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

1,90 3,41 5,13 13,19 -13,85
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

2,05 3,69 5,37 13,33 -13,17
  1y 3y 5y 10y Opret.
-18,69 -1,08 -0,64 3,99 4,27
Benchmark (%) -17,88 -0,62 -0,29 4,23 4,21
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-17,73 -6,28 -9,71 -13,03 -18,69 -3,21 -3,17 47,94 72,06
Benchmark (%) -16,97 -6,05 -9,22 -12,39 -17,88 -1,85 -1,44 51,40 70,65

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 02.dec.2022 GBP 10.495.035
Net Assets of Fund pr. 05.dec.2022 USD 9.400.713.358
Oprettelsesdato 10.nov.2009
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,32%
Omkostningsgrad 0,25%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udlodningsfrekvens Kvartalsvis
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGIEIDS
ISIN IE00B3D07L75
SEDOL B3D07L7

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 1.370
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.nov.2022 2,78%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 14,86%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,002
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 10,37
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 1,58

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 99,25
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 5,28
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 16,17
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity Emerging Mkts Global
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 1.299
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 332,46
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 98,97
MSCI indirekte temperaturstigning (0-3,0+ °C) pr. 21.sep.2022 > 3,0°C
MSCI indirekte temperaturstigning som %-dækning pr. 21.sep.2022 98,88

Hvad er metrikken for indirekte temperaturstigning (ITR)? Læs hvad metrikken betyder, hvordan den beregnes, og om antagelserne og begrænsningerne for denne fremadrettede klimarelaterede metrik.

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i menneskets historie, og de indebærer meget store konsekvenser for investorerne. Med henblik på at håndtere klimaforandringerne har en lang række af verdens største lande underskrevet Parisaftalen. Parisaftalens temperaturmål er at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over det præindustrielle niveau og ideelt set 1,5 C, hvilket bidrager til, at vi undgår de mest alvorlige konsekvenser af klimaændringerne.


Hvad er ITR-metrikken?

ITR-metrikken bruges til at afspejle eventuel overensstemmelse med temperaturmålet ifølge Parisaftalen for et selskab eller en portefølje. Videnskabelig konsensus peger på, at en emissionsreduktion til nul omkring midten af århundredet (2050-2070) kan opfylde dette mål. En økonomi med nuludledning indebærer balance mellem emission og bortskaffelse.


Hvordan beregnes ITR-metrikken?

ITR-metrikken beregnes på grundlag af den aktuelle emissionsintensitet for selskaber i fondens portefølje samt potentialet for, at disse selskaber kan reducere deres emissioner over tid. Hvis emissioner i den globale økonomi følger samme tendens som emissioner fra selskaber i fondens portefølje, vil de globale temperaturer før eller siden stige inden for dette område.


Det er kun selskabsudstedere, der omfattes af beregningen. Læs den samlede forklaring af MSCI's metoder og antagelser for ITR-metrikken her.


Idet ITR-metrikken beregnes delvist ved at indregne potentialet for, at et selskab i fondens portefølje kan reducere emissioner med tiden, er den fremadrettet og potentielt begrænset. Som følge deraf kan BlackRock udarbejde MSCI's ITR-metrik for sine fonde i forskellige temperaturområder. Disse områder bidrager til at understrege den underliggende usikkerhed i beregningerne og metrikkens variation.

Billede af indirekte temperaturstigning

Hvad er de vigtigste forudsætninger og begrænsninger for ITR-metrikken?

Denne fremadrettede metrik beregnes på grundlag af en model baseret på en række forskellige antagelser. Der er desuden begrænsninger i forhold til input af data i modellen. Der kan af flere forskellige årsager være relevante variationer i ITR-metrikken på tværs af dataleverandører og som følge af metodevalg (f.eks. forskellige tidshorisonter, omfanget af indregnet emission og aggregerede porteføljeberegninger).

Der findes ikke en universelt accepteret måde at beregne ITR på. Der findes ikke noget universelt sæt af datainput til beregningerne. Aktuelt er der forskellige inputdata for forskellige aktivklasser og markeder. I det omfang at data bliver umiddelbart tilgængelige og mere nøjagtige over tid, forventer vi, at ITR-metrikmetoderne udvikles og potentielt medfører ændret output. Hvis data ikke er tilgængelige og/eller ved ændringer i data, ændres beregningsmetoderne, herunder navnlig vedrørende selskabets fremtidige emissioner.


Med ITR-metrikken anslås fondens overenstemmelse med Parisaftalens temperaturmål. Der er ingen garanti for, at dette skøn opfyldes. ITR-metrikken udgør ikke et realtidsskøn og kan løbende ændre sig. Den kan altså variere og afspejler muligvis ikke altid det aktuelle skøn.


ITR-metrikken hverken afspejler eller udgør et skøn af fondens resultater eller risiko. Investorer bør ikke henholde sig til denne metrik ved investeringsbeslutninger og skal i stedet følge fondens prospekt og officielle dokumenter. Nærværende skøn og tilhørende oplysninger udgør ingen anbefaling om investering i fonden og afspejler ingen sammenhæng mellem fondens ITR-metrik og fremtidige investeringsresultater.

Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.jan.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,44%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 1,04%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,94%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,42%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 99,91%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 0,09%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,93% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, pr. 30.nov.2022 målt imod 2663 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,42
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,63
TENCENT HOLDINGS LTD 2,98
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,16
MEITUAN 1,28
Navn Vægtning (%)
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 1,05
ICICI BANK LTD 1,03
INFOSYS LTD 0,97
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,94
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,93
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Inst GBP Kvartalsvis 14,30 -0,01 -0,06 02.dec.2022 17,04 13,09 IE00B3D07L75 -
Flex EUR Ingen 17,28 -0,06 -0,35 02.dec.2022 20,21 15,71 IE00B3D07M82 -
Inst USD Kvartalsvis 9,50 -0,05 -0,47 02.dec.2022 12,48 8,23 IE00B3D07K68 -
Inst USD Ingen 14,55 0,15 1,05 05.dec.2022 18,40 12,42 IE00B3D07G23 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,45 0,13 1,03 05.dec.2022 14,71 11,29 IE00B3D07S45 -
Class D USD Ingen 11,03 -0,05 -0,47 02.dec.2022 14,08 9,52 IE00BYWYC907 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,00 0,06 0,53 05.dec.2022 14,39 10,90 IE00B3D07J53 -
Flex GBP Ingen 28,50 0,29 1,03 05.dec.2022 32,68 25,75 IE00B3D07P14 -
Inst EUR Ingen 21,88 -0,08 -0,35 02.dec.2022 25,64 19,90 IE00B3D07F16 -
Class D EUR Ingen 11,44 -0,04 -0,35 02.dec.2022 13,40 10,41 IE00BYWYCC39 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 19.nov.2018 10,00 8,59 IE00BDQYPB20 -
Flex USD Ingen 16,35 -0,08 -0,47 02.dec.2022 20,86 14,11 IE00B3D07N99 -
Inst GBP Ingen 24,09 0,25 1,03 05.dec.2022 27,70 21,77 IE00B3D07H30 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,47 -0,04 -0,35 02.dec.2022 15,02 11,39 IE00B3D07Q21 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter