Pevný výnos

BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně. Fond se snaží vylučovat společnosti, které se zapojují do určitých činností, jež nejsou v souladu s kritérii ESG. Investoři by proto před investováním do Fondu měli učinit osobní etické zhodnocení principů výběru dle kritérií ESG. Takový výběr dle kritérií ESG může mít na hodnotu investic do Fondu – ve srovnání s fondem bez takového výběru – negativní dopad. V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 4 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 2,2 -2,4 -14,7 7,4
Benchmark omezení 1 (%) 2,7 -1,0 -13,5 8,0
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
5,68 -3,24 - - -1,78
Benchmark omezení 1 (%) 6,36 -2,27 - - -0,89
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
0,15 0,75 -0,08 0,15 5,68 -9,42 - - -8,53
Benchmark omezení 1 (%) 0,48 0,65 0,06 0,48 6,36 -6,65 - - -4,35
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

- 2,66 -13,79 -0,57 5,68
Benchmark omezení 1 (%)

k 30-čvn-24

- 3,38 -12,14 -0,10 6,36

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v EUR, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v EUR.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 22-čvc-24
EUR 245 159 643
Datum spuštění fondu
21-čvn-19
Základní měna fondu
EUR
Benchmark omezení 1
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Počáteční poplatek
3,00%
ISIN
LU2026301205
Výkonnostní poplatek
-
Minimální následná investice
EUR 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BSFEE2E
Datum spuštění třídy akcií
17-čvc-19
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Článek 8
Částky průběžných poplatků
1,52%
Roční poplatek za správu
1,30%
Minimální počáteční investice
EUR 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
EUR Corporate Bond
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BJR22P0

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-čvn-24
318
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
1,039
Modifikovaná durace
k 28-čvn-24
4,73
Efektivní durace
k 28-čvn-24
4,68
WAL na nejhorší
k 28-čvn-24
5,72
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
6,69%
Výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
3,89
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
3,79%
Vážená průměrná splatnost
k 28-čvn-24
5,72

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-čvn-24
AA
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 21-čvn-24
7,80
Globální klasifikace fondů Lipper
k 21-čvn-24
Bond EUR Corporates
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k 21-čvn-24
86,80
Pokrytí MSCI ESG v %
k 21-čvn-24
99,24
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 21-čvn-24
91,97
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 21-čvn-24
299
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 21-čvn-24
96,16%
Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 21-čvn-24, na základě držby od 29-úno-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 28-čvn-24
0,00%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 28-čvn-24
93,04%
Procento fondu není pokryto
k 28-čvn-24
6,96%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 1,02 % a pro ropné písky 28-čvn-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Integrace ESG

Integrace ESG

Integrace ESG je postup začlenění finančně významných kritérií nebo informací týkajících se environmentálního, sociálního a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování s cílem zvýšit rizikově upravenou návratnost portfolií našich klientů. Pokud není v dokumentaci fondu nebo v investičním cíli fondu uvedeno jinak, neznamená začlenění tohoto prohlášení, že fond má investiční cíl nebo strategii v souladu s ESG, ale spíše popisuje, jak jsou údaje nebo informace o ESG zvažovány jako součást celkového investičního procesu.
Správce fondu zahrnuje hlediska ESG v kombinaci s dalšími informacemi do výzkumné fáze investičního procesu. To může zahrnovat relevantní poznatky třetích stran, jakož i komentáře k interní angažovanosti a informace od společnosti BlackRock Investment Stewardship k otázkám správy a řízení. Správce fondu spolu s vedoucími investičními pracovníky provádějí pravidelné revize portfolia se skupinou pro analýzu rizik a kvantitativní analýzu. Tyto přezkumy zahrnují případnou diskusi o expozici portfolia vůči významným rizikům ESG, jakož i o expozici vůči podnikatelským aktivitám souvisejícím s udržitelností, ukazatelům souvisejícím s klimatem a dalším faktorům.

Zveřejnění informací souvisejících s udržitelností

Zveřejnění informací souvisejících s udržitelností

Tato část poskytuje informace p fondu týkající se udržitelnosti podle článku 10 SFDR.

A. Shrnutí

Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investice. Fond částečně investuje do udržitelných investic. Společnost BlackRock definuje udržitelné investice jako investice do emitentů nebo cenných papírů, které přispívají k dosažení environmentálního nebo sociálního cíle, významně nepoškozují žádný z těchto cílů a předmětné společnosti, do nichž bylo investováno, dodržují zásady řádné správy a řízení. Ve snaze zjistit, zda je investice v souladu s environmentálními nebo sociálními cíli, přihlíží společnost BlackRock k příslušným rámcům udržitelnosti. Udržitelné investice by také měly splňovat požadavky na to, aby nedocházelo k významným škodám (DNSH), jak je definováno v platných zákonech a předpisech. Společnost BlackRock vypracovala soubor kritérií k posouzení, zda emitent nebo investice způsobují významnou škodu. Fond usiluje o:(i) zvyšuje expozici vůči investicím, u nichž se má za to, že mají pozitivní externí účinky a omezuje expozici vůči investicím, u nichž se má za to, že mají negativní externí účinky; a (ii) řeší klíčové environmentální a sociální otázky pomocí bodového hodnocení ESG; a (iii) uplatňuje vyhodnocení základních ukazatelů společnosti BlackRock EMEA.

Společnost BlackRock vyvinula vysoce automatizovaný proces kontroly dodržování předpisů, který pomáhá zajistit, aby byl fond spravován v souladu s uvedenými investičními směrnicemi a platnými regulačními požadavky. To zahrnuje monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností fondu v souladu s příslušnou metodologií. Společnost BlackRock vyvinula vlastní metodologii pro určování udržitelných investic a fond využívá řadu dalších metodologií k měření toho, jak jsou splněny sociální nebo environmentální vlastnosti prosazované Fondem.

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů třetích stran, mimo jiné včetně MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie produktu. Údaje, včetně údajů ESG, jsou přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní a poté zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitními údaji, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladin. Společnost BlackRock se snaží zachytit co nejvíce hlášených údajů od společností prostřednictvím externích poskytovatelů údajů, jak je to možné, nicméně průmyslové standardy týkající se rámců zveřejňování se stále vyvíjejí, zejména s ohledem na výhledové ukazatele. V důsledku toho v určitých případech spoléháme na odhadovaná nebo zástupná opatření od poskytovatelů údajů, abychom pokryli náš široký investovatelný okruh emitentů.

Společnost BlackRock nadále sleduje vývoj probíhajícího zavádění rámce pro udržitelné investování v EU a svých investičních metodologií ve snaze zajistit soulad s tím, jak se mění regulační prostředí. Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Společnost BlackRock pokračuje ve spolupráci s širokou škálou účastníků trhu na zlepšení kvality údajů. Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím. Účastníci odvětví čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Společnost BlackRock proto vytvořila rámec pro identifikaci udržitelných investic.

Společnost BlackRock uplatňuje vysoký standard due diligence při výběru a průběžném sledování investic prováděných fondem za účelem souladu s investičními, likviditními a rizikovými směrnicemi fondu, jakož i riziky udržitelnosti a kritérií ESG a obecné výkonnosti.

Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních. Pokud se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, může to mít různé formy, ale v podstatě by se tým správy portfolia snažil o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní praktiky na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací.

Neexistuje žádný konkrétní index určený jako srovnávací index ke stanovení, zda je tento fond v souladu s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami, které podporuje.

B. Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investice.

Udržitelné investice splňují požadavky DNSH, jak jsou definovány platnými zákony a předpisy. Společnost BlackRock vytvořila soubor kritérií napříč všemi udržitelnými investicemi, podle kterých posuzuje, zda emitent nebo investice způsobují významnou škodu. Investice, které jsou považovány za investice způsobující značnou škodu, nejsou považovány za udržitelné investice. Další informace o výše uvedených aspektech naleznete po zkopírování a vložení následujícího odkazu do internetového prohlížeče: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-sfdr-sustainab

Ukazatele nepříznivých vlivů na faktory udržitelnosti u jednotlivých typů investic jsou hodnoceny podle vlastní metodiky společnosti BlackRock pro udržitelné investice. K identifikaci investic, které mají negativní vliv na faktory udržitelnosti a způsobují významné škody, používá společnost BlackRock údaje třetích stran a/nebo základní analýzu.

Udržitelné investice jsou posuzovány s ohledem na případné škodlivé dopady a zajišťují soulad s mezinárodními standardy směrnic OECD pro nadnárodní podniky a Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva, včetně zásad a práv stanovených v osmi základních úmluvách uvedených v deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci a v Mezinárodní listině lidských práv. Emitenti, u nichž se má za to, že tyto konvence porušili, nejsou považováni za udržitelné investice.

C. Environmentální nebo sociální charakteristiky finančního produktu

Fond investuje minimálně 20 % celkových aktiv do udržitelných investic v rámci environmentálních a sociálních cílů. Společnost BlackRock definuje udržitelné investice jako investice do emitentů nebo cenných papírů, které přispívají k dosažení environmentálního nebo sociálního cíle, významně nepoškozují žádný z těchto cílů a předmětné společnosti, do nichž bylo investováno, dodržují zásady řádné správy a řízení. Ve snaze zjistit, zda je investice v souladu s environmentálními nebo sociálními cíli, přihlíží společnost BlackRock k příslušným rámcům udržitelnosti.

Udržitelné investice by také měly splňovat požadavky na to, aby nedocházelo k významným škodám (DNSH), jak je definováno v platných zákonech a předpisech. Společnost BlackRock vypracovala soubor kritérií k posouzení, zda emitent nebo investice způsobují významnou škodu.

Investiční poradce bude používat vlastní metodiku hodnocení investic na základě míry, v jaké jsou spojeny s pozitivními nebo negativními externími účinky, tj. environmentálními a sociálními přínosy nebo náklady, jak je definuje investiční poradce. Investiční poradce se bude snažit zvýšit expozici vůči investicím, u nichž se předpokládá, že mají pozitivní externí účinky (např. emitenti s nižšími emisemi uhlíku a emitenti s pozitivními referencemi ESG), a bude se snažit omezit expozici vůči investicím, u nichž se předpokládá, že mají negativní externí účinky (např. emitenti s vyššími emisemi uhlíku, emitenti s určitými kontroverzními obchodními praktikami a emitenti s negativními referencemi ESG). Posouzení míry zapojení do jednotlivých činností může být založeno na procentuálním podílu na příjmech, definované hranici celkových příjmů nebo na jakémkoli spojení s omezenou činností bez ohledu na výši získaných příjmů.

Fond usiluje o řešení klíčových environmentálních a sociálních otázek, které jsou považovány za relevantní pro podnikání emitentů, pomocí skóre ESG jako prostředku k posouzení expozice emitentů vůči těmto rizikům a příležitostem a jejich řízení. Podle typu činnosti, kterou se emitent zabývá, se v bodovém hodnocení ESG se zohledňují některé environmentální a sociální otázky jako významnější, a to tak, že se v metodice bodového hodnocení těmto otázkám přikládá různá váha. V environmentální složce skóre ESG jsou zachycena následující environmentální témata: změna klimatu, přírodní kapitál, znečištění a odpady a environmentální příležitosti. V sociální složce skóre ESG jsou zachycena následující sociální témata: lidský kapitál, odpovědnost za výrobek, odpor zainteresovaných stran a sociální příležitosti. Podnikoví emitenti, kteří mají lepší skóre ESG, jsou vnímáni jako emitenti s udržitelnějšími obchodními postupy.

Fond bude rovněž uplatňovat další kritéria ESG, která se skládají z toho, že u podnikových emisí bude dosaženo skóre jedna nebo více, jak je definováno skóre MSCI ESG Controversies, nebo jejich ekvivalenty, které příležitostně určí investiční poradce. Investiční poradce může k posouzení ESG referencí a vhodnosti sekuritizovaných aktiv, jako jsou cenné papíry zajištěné aktivy a cenné papíry kryté hypotékami, použít jiné poskytovatele údajů a kritéria.

Fond používá vyhodnocení základních ukazatelů společnosti BlackRock EMEA. Tento soubor vyhodnocení základních ukazatelů se vyhýbá expozicím, které mají negativní dopady na životní prostředí, tím, že vylučuje přímé investice do cenných papírů emitentů, kteří se významně podílejí na těžbě energetického uhlí a dehtových písků, jakož i na výrobě energie z energetického uhlí. Negativním sociálním důsledkům se zamezí také vyloučením přímých investic do cenných papírů emitentů zapojených do výroby kontroverzních zbraní a jaderných zbraní a do hmotné účasti na výrobě a distribuci civilních střelných zbraní a tabáku. Z tohoto fondu jsou rovněž vyloučeni emitenti, u nichž se má za to, že nedodrželi 10 zásad iniciativy OSN Global Compact, které se týkají lidských práv, pracovních standardů, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Další informace o kritériích pro vyhodnocení základních ukazatelů BlackRock EMEA naleznete po zkopírování a vložení následujícího odkazu do internetového prohlížeče: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screensin-europe-middleeast-and-africa.pdf

Fond nepoužívá referenční srovnávací index za účelem dosažení jím prosazovaných charakteristik ESG, nicméně k porovnání určitých charakteristik ESG prosazovaných fondem se používá Bloomberg Euro Corporate Index (80 %) a Bloomberg Global Corporate Index (20 %) („vykazující index ESG“).

D. Investiční strategie

Fond usiluje o maximalizaci celkového výnosu v souladu s principy investování zaměřeného na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení („ESG“).

Fond usiluje o snižování svého profilu emisí uhlíku alokací aktiv do zelených dluhopisů, emitentů s nižšími emisemi uhlíku a emitentů, kteří se zavázali k snižování uhlíkové stopy. Fond usiluje o investování do udržitelných investic, zejména do „zelených dluhopisů“ (jak je definováno vlastní metodikou, která se řídí „zásadami“ Zelených dluhopisů Mezinárodní asociace kapitálových trhů), a 90 % celkových aktiv fondu bude investováno v souladu s níže popsanými zásadami ESG.

Fond bude používat vyhodnocení základních ukazatelů společnosti BlackRock EMEA.

Investiční poradce bude používat také vlastní metodiku hodnocení investic na základě míry, v jaké jsou spojeny s pozitivními nebo negativními externími účinky, tj. environmentálními a sociálními přínosy nebo náklady, jak je definuje investiční poradce. Investiční poradce se bude snažit zvýšit expozici vůči investicím, u nichž se předpokládá, že mají pozitivní externí účinky (např. emitenti s nižšími emisemi uhlíku a emitenti s pozitivními referencemi ESG), a snaží se omezit expozici vůči investicím, u nichž se předpokládá, že mají negativní externí účinky, zejména bude omezovat přímé investice do cenných papírů emitentů zapojených do vlastnictví nebo provozování činností nebo provozoven souvisejících s hazardními hrami a produkci zábavních materiálů pro dospělé. Posouzení míry zapojení do jednotlivých činností může být založeno na procentuálním podílu na příjmech, definované hranici celkových příjmů nebo na jakémkoli spojení s omezenou činností bez ohledu na výši získaných příjmů.

Zbývající emitenti připadající do úvahy k investování (tedy ti emitenti, které ještě nebyly vyloučeny z investování fondu) jsou pak investičním poradcem vyhodnoceni mimo jiné na základě jejich schopnosti řídit rizika a příležitosti související s postupy odpovídajícími obchodními postupy ESG na základě jejich povědomí o rizicích a příležitostech spojených s ESG, jako je jejich vedení a rámec řízení, který je považován za zásadní pro udržitelný růst, jejich schopnost strategicky řídit dlouhodobé otázky spojené s ESG a potenciální dopad, který to může mít na finanční výsledky emitenta.

Fond bude rovněž uplatňovat následující kritéria ESG, která se skládají z toho, že u podnikových emisí bude dosaženo skóre jedna nebo více, jak je definováno skóre MSCI ESG Controversies, nebo jejich ekvivalenty, které příležitostně určí investiční poradce (další podrobnosti týkající se kritérií hodnocení MSCI jsou k dispozici na internetových stránkách MSCI na adrese www.msci.com). Investiční poradce může k posouzení ESG referencí a vhodnosti sekuritizovaných aktiv, jako jsou cenné papíry zajištěné aktivy a cenné papíry kryté hypotékami, použít jiné poskytovatele údajů a kritéria.

Při udržitelném investování uplatňuje fond přístup „nejlepší ve své třídě“. To znamená, že fond vybírá v každém příslušném odvětví činnosti (aniž by vylučoval jakékoli odvětví činnosti) nejlepší emitenty (z hlediska ESG). Více než 90 % emitentů cenných papírů, do kterých fond investuje, musí mít rating ESG nebo být analyzováno pro účely ESG.

Fond může získat omezenou expozici (prostřednictvím, mimo jiné, derivátů, hotovosti a blízkých hotovostních nástrojů a akcií nebo jednotek CIS a převoditelných cenných papírů s pevným výnosem (také známých jako dluhové cenné papíry)) vůči emitentům, které nesplňují výše popsaná kritéria ESG.

Závazné prvky investiční strategie jsou tyto:
1. Zajistit, aby fond držel nejméně 20 % v udržitelných investicích. V souvislosti s těmito udržitelnými investicemi bude nejméně 1 % celkových aktiv fondu investováno do udržitelných investic s environmentálními cíli, které nejsou v souladu s taxonomií EU, a nejméně 1 % celkových aktiv fondu bude investováno do udržitelných investic se sociálním cílem.
2. Zvýšení expozice vůči investicím, u nichž se předpokládá, že mají pozitivní externí účinky v porovnání s vykazovacím indexem ESG fondu, a zároveň omezení investic, u nichž se předpokládá, že mají negativní externí účinky.
3. Použít vyhodnocení základních ukazatelů a vylučovací vyhodnocení společnosti BlackRock EMEA.
4. Zajistit, aby vážený průměr hodnocení ESG fondu byl vyšší než index ESG Reporting po vyřazení nejméně 20 % cenných papírů s nejhorším hodnocením z indexu ESG Reporting.
. 5. Zajistit, aby více než 90 % emitentů cenných papírů, do kterých fond investuje (s výjimkou fondů peněžního trhu), mělo rating ESG nebo bylo analyzováno pro účely ESG.

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů fondu na faktory udržitelnosti

Fond posuzuje PAI z hlediska faktorů udržitelnosti prostřednictvím vyhodnocení základních ukazatelů BlackRock EMEA, svých zásad vyloučení a svého držení zelených dluhopisů.

Fond bere v úvahu následující PAI:
• Emise skleníkových plynů
• Intenzita emisí skleníkových plynů společností, do nichž bylo investováno
• Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv
• Intenzita spotřeby energie na odvětví s vysokým nepříznivým vlivem na klima
• Porušování zásad iniciativy OSN Global Compact a Směrnic Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky
• Chybějící procesy a mechanismy sledování dodržování zásad iniciativy OSN Global Compact a Směrnic Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky
• Vystavení kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně)

Kromě toho tento fond zohledňuje PAI prostřednictvím standardu DNSH společnosti BlackRock pro udržitelné investice. Tento Fond bude ve své výroční zprávě poskytovat informace o PAI.

Zásady řádné správy a řízení

Společnost BlackRock posuzuje řádnou správu a řízení společností, do nichž investuje, kombinací vlastních poznatků a zapojení akcionářů investičním poradcem s údaji od externích poskytovatelů průzkumu ESG. Společnost BlackRock využívá údaje od externích poskytovatelů průzkumů ESG k prvotní identifikaci emitentů, u nichž nemusí být praxe správy a řízení uspokojivá, pokud jde o klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) týkající se řádné struktury řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Pokud jsou u emitentů identifikovány potenciální problémy týkající se řádné správy a řízení, jsou emitenti přezkoumáni, aby bylo zajištěno, že pokud investiční poradce souhlasí s tímto externím hodnocením, je investiční poradce přesvědčen, že emitent buď přijal nápravná opatření, nebo přijme nápravná opatření v přiměřené lhůtě na základě přímé spolupráce investičního poradce s emitentem. Investiční poradce může také rozhodnout o snížení expozice vůči těmto emitentům.

E. Podíl investic

Nejméně 80 % celkových aktiv fondu bude investováno do investic, které jsou v souladu s výše uvedenými environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude nejméně 20 % celkových aktiv fondu investováno do udržitelných investic a zbytek do investic, které odpovídají ostatním environmentálním a/nebo sociálním charakteristikám.

Fond může investovat až 20 % svých celkových aktiv do jiných investic.

Fond může investovat až 20 % svých celkových aktiv do jiných investic.

Fond může k investičním účelům a k účelům efektivní správy portfolia používat deriváty. V případě derivátů se výše uvedené hodnocení nebo analýzy ESG vztahují pouze na podkladovou investici.

Fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % svých aktiv do udržitelných investic s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU, tyto investice však mohou být součástí portfolia.  

Nejméně 20 % celkových aktiv fondu bude investováno do udržitelných investic. Jak je uvedeno výše, tyto udržitelné investice budou kombinací udržitelných investic s environmentálním cílem, který není v souladu s taxonomií EU nebo se sociálním cílem, případně s kombinací obou, přičemž přesné složení se může měnit.

Fond se nezavazuje investovat do přechodných a podpůrných činností, tyto investice však mohou být součástí portfolia.  

Nejméně 1 % celkových aktiv fondu bude investováno do udržitelných investic s environmentálními cíli, které nejsou v souladu s taxonomií EU.

Fond investuje do udržitelných investic, které nejsou v souladu s taxonomií EU, a to z následujících důvodů: (i) jde o součást investiční strategie fondu; (ii) údaje potřebné k určení souladu s taxonomií EU mohou být nedostupné a/nebo (iii) podkladové ekonomické činnosti nemusí být způsobilé podle dostupných technických kritérií vyhodnocení základních ukazatelů pro výběr v rámci taxonomie EU nebo nemusí splňovat všechny požadavky stanovené v těchto technických kritériích vyhodnocení základních ukazatelů pro výběr. 

Fond investuje do udržitelných investic, které nejsou v souladu s taxonomií EU, a to z následujících důvodů: (i) jde o součást investiční strategie fondu; (ii) údaje potřebné k určení souladu s taxonomií EU mohou být nedostupné a/nebo (iii) podkladové ekonomické činnosti nemusí být způsobilé podle dostupných technických kritérií vyhodnocení základních ukazatelů pro výběr v rámci taxonomie EU nebo nemusí splňovat všechny požadavky stanovené v těchto technických kritériích vyhodnocení základních ukazatelů pro výběr. 

Nejméně 1 % celkových aktiv fondu bude investováno do udržitelných investic se sociálním cílem.

Ostatní podíly jsou omezeny na 20 % a mohou zahrnovat deriváty, hotovostní a téměř hotovostní nástroje a akcie nebo podílové listy CIS a převoditelné cenné papíry s pevným výnosem (známé také jako dluhové cenné papíry) vydané vládami a agenturami na celém světě.

Tyto investice mohou být použity k investičním účelům při plnění investičního cíle fondu (nikoli ESG), k účelům řízení likvidity a/nebo zajištění.

Z hlediska minimálních environmentálních nebo sociálních záruk nejsou posuzovány žádné jiné podíly.

F. Sledování environmentálních nebo sociálních charakteristik

Společnost BlackRock vyvinula vysoce automatizovaný proces kontroly dodržování předpisů, který pomáhá zajistit, aby byl fond spravován v souladu s uvedenými investičními směrnicemi a platnými regulačními požadavky. To zahrnuje monitorování environmentálních nebo sociálních vlastností fondu v souladu s příslušnou metodologií popsanou v oddíle „G – Metodologie’.

Správci portfolia mají primární odpovědnost za dodržování smluvních podmínek prospektu a dalších řídících dokumentů pro fond a podporuje je Aladdin, software pro správu portfolia a rizik společnosti BlackRock.

Portfolio Compliance Group („PCG“), skupina v rámci obchodních operací společnosti BlackRock, je odpovědná za kódování investičních omezení fondu, která lze kódovat, v rámci systému sledování shody společnosti BlackRock před a po provedení obchodu v systému Aladdin. Tam, kde nelze zakódovat investiční omezení, je zaveden ruční proces testování pokynů.

Monitorování před obchodem a po něm

Když je vytvořen obchod nebo příkaz, je transakce před provedením v reálném čase posouzena podle investičních směrnic fondu front-endovým systémem kontroly dodržování předpisů. Pokud je zjištěna nevyhovující podmínka, obchod nebo objednávka, nebude možné pokračovat.

Testy shody se také provádějí po uskutečnění obchodu přes noc na základě pozic na konci dne a vykazují se na bázi T+1. Výjimky a varování týkající se dodržování předpisů jsou identifikovány a eskalovány za účelem prošetření příslušným investičním profesionálům, kteří se v případě potřeby spojí s příslušnými odborníky na dané téma. Identifikace a zkoumání potenciálních položek je zaznamenáváno v elektronickém systému, který obsahuje komplexní pracovní postup, který poskytuje auditní stopu. K vyřešení výjimek budou přijata vhodná nápravná opatření.

Automatizace sledování určitých vlastností ESG nemusí být možná kvůli funkčnosti systému nebo omezením údajů. Tyto vlastnosti ESG podléhají pravidelné kontrole a monitorování, aby bylo zajištěno, že produkt dodržuje související závazky.

Porušení se hlásí podle požadavků našich regulačních povinností příslušné správcovské společnosti, auditorovi, depozitáři a regulátorovi.

Pokud společnost BlackRock deleguje část správy fondu na externího správce, odpovídá externí správce za zajištění souladu s investičními pokyny a investičními omezeními podle dohodnuté platné smlouvy o správě investic, včetně těch, které se týkají environmentálních a sociálních vlastností fondu. Investiční omezení týkající se environmentálních nebo sociálních vlastností jsou obecně sdělována externímu správci, a ta může společnost BlackRock čas od času aktualizovat v souladu s environmentálními a sociálními vlastnostmi fondu. Když externí správce aplikuje pasivní strategii, může externí správce také sledovat, zda jsou splněny environmentální nebo sociální vlastnosti sledováním referenčního indexu, který tyto vlastnosti začleňuje do své metodologie. Společnost BlackRock denně dostává informace o pozicích, které zaujímá externí správce, a provádí kontroly dodržování předpisů po obchodu v souladu s dříve popsaným back-endovým procesem kontroly dodržování předpisů. Společnost BlackRock také pravidelně provádí due diligence u externího správce, aby bylo zajištěno, že zavedené monitorovací rámce jsou i nadále vhodné.

G. Metodologie

Společnost BlackRock přijala v souvislosti s tímto fondem následující metodologie:

Metodologie udržitelných investic

Společnost BlackRock vyvinula svou vlastní metodologii pro určování udržitelných investic, která je rozdělena do čtyřdílného hodnocení:
(i) Příspěvek hospodářské činnosti k environmentálním a/nebo sociálním cílům;
(ii) nezpůsobí významné škody;
(iii) splňuje minimální záruky; a
(iv) zásady řádné správy (je-li to relevantní).

Aby byla investice považována za udržitelnou investici, je nutné, aby splnila všechny čtyři části tohoto testu. Udržitelné investice podléhají robustnímu procesu dohledu, aby bylo zajištěno dodržování regulačních standardů.

(i) Příspěvek hospodářské činnosti k environmentálním a/nebo sociálním cílům

Environmentální a sociální cíle
Fond investuje do udržitelných investic, které přispívají k řadě environmentálních a/nebo sociálních cílů, které mohou zahrnovat mimo jiné alternativní a obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost, prevenci nebo zmírnění znečištění, opětovné použití a recyklaci, zdraví, výživu, hygienu a vzdělávání a cíle udržitelného rozvoje OSN („Environmentální a sociální cíle“).

Posouzení hospodářské činnosti
Investice bude udržitelnou investicí (za předpokladu, že splní ostatní tři části):

Obchodní činnost
• Tam, kde je více než 20 % příjmů připadajících na produkty a/nebo služby systematicky mapováno jako přispívající k environmentálním a/nebo sociálním cílům pomocí údajů externích dodavatelů. Fundamentální analýza může být také použita k posouzení společnosti, kde neexistují žádné údaje externích dodavatelů nebo pokud analytik určí, že údaje jsou nepřesné nebo že existuje vhodnější metrika významnosti než příjmy pro identifikaci příspěvku společnosti, jako jsou kapitálové výdaje nebo recyklované vstupy.

Obchodní postupy
• Pokud si emitent stanovil cíl dekarbonizace v souladu s iniciativami Science Based Targets, které byly ověřeny údaji externích dodavatelů nebo prostřednictvím základního posouzení.
• Prokazatelný vůdčí atribut, který dokládá kritickou roli společnosti jako činitele, který umožňuje udržitelné postupy.

Cenné papíry s pevným výnosem
• Dluhopis použití výnosů bude udržitelnou investicí, kde použití výnosů podstatně přispívá k environmentálnímu a/nebo sociálnímu cíli, jak je určeno základním posouzením
• Ostatní cenné papíry s pevným výnosem budou udržitelnou investicí, pokud je cenný papír v souladu s environmentálními a/nebo sociálními cíli stanovenými na základě základního posouzení, jako jsou cenné papíry zajištěné environmentálními a/nebo sociálními aktivy a hypotékami vydané nadnárodními subjekty zavázanými k prosazování cílů SDG OSN

(ii) Zásada „významně nepoškozovat“

Udržitelné investice splňují požadavky DNSH, jak jsou definovány platnými zákony a předpisy. Společnost BlackRock vyvinula soubor kritérií pro všechny udržitelné investice, aby bylo možné posoudit, zda investice nezpůsobuje významnou újmu, přičemž bere v úvahu jak body údajů třetích stran, tak základní poznatky. Investice jsou prověřovány podle těchto kritérií pomocí systémových kontrol a jakékoli investice, které jsou považovány za způsobující značnou újmu, se nekvalifikují jako udržitelné investice. Společnost BlackRock posuzuje ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti pro každý typ investice, jak je definováno v nařízení.

Ukazatele hlavních nepříznivých dopadů na klima budou posouzeny pomocí vlastního rámce zvýšené kontroly společnosti BlackRock, který identifikuje investice, které představují významné riziko související s klimatem, a to posouzením: (i) emisí uhlíku; (ii) připravenosti na přechod k čisté nule; a (iii) zveřejnění souvisejících s klimatem.

Všechny ostatní ukazatele nepříznivých dopadů se posuzují pomocí údajů externích dodavatelů o rozporech, aby se vyloučily investice, o kterých společnost BlackRock rozhodla, že jsou škodlivé pro ukazatele udržitelnosti, s výhradou omezených výjimek, například pokud je zjištěno, že údaje jsou nepřesné nebo nejsou aktuální.

Pokud nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou v zásadě neúplné, bude provedena základní analýza s vynaložením přiměřeného úsilí k identifikaci dopadů, které společnost BlackRock určí jako škodlivé pro ukazatele udržitelnosti.

(iii) Dodržuje minimální záruky

Udržitelné investice jsou posuzovány na základě informací od údajů externích dodavatelů, aby bylo možné posoudit soulad s mezinárodními standardy směrnic OECD pro nadnárodní společnosti a hlavními zásadami OSN pro podnikání a lidská práva, včetně zásad a práv stanovených v osmi základních úmluvách uvedených v Deklaraci. Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech při práci a Mezinárodní listině lidských práv. Emitenti, u nichž se má za to, že tyto konvence porušili, nejsou považováni za udržitelné investice.

(iv) Dobrá správa

Pokud jde o hodnocení řádné správy používá společnost BlackRock údaje externích dodavatelů ohledně výzkumu ESG, aby zpočátku identifikovala emitenty, kteří nemusí mít uspokojivé postupy správy ve vztahu ke klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI) souvisejícím s výše uvedenými kritérii. Pokud se zjistí, že emitenti mají potenciálně problémy s řádnou správou, jsou emitenti přezkoumáni, aby se zajistilo, že v případě, že investiční poradce/správce souhlasí s tímto externím hodnocením, je investiční poradce/správce přesvědčen, že emitent buď přijal nápravná opatření, nebo přijme nápravná opatření v přiměřeném časovém rámci na základě přímého zapojení investičního poradce/správce s emitentem. Investiční poradce/správce se také může rozhodnout snížit expozici vůči takovým emitentům. Nepřímé expozice fondů vůči emitentům se selháním řádné správy jsou vnitřními kontrolami omezeny na úroveň de minimis a jsou také pravidelně sledovány, aby se zajistilo, že tato nepřímá expozice zůstane na úrovních de minimis

Další metodologie

Kromě toho se k měření toho, jak jsou splněny sociální nebo environmentální vlastnosti prosazované fondem, používají následující metodologie:
1. Fond používá vlastní metodiku hodnocení investic na základě míry, v jaké jsou spojeny s pozitivními nebo negativními externími účinky. Další podrobnosti o této patentované metodologii jsou k dispozici na adrese: https://www.blackrock.com/us/individual/insights/blackrock-investment-institute/esg-fixed-income
. 2. Fond používá skóre MSCI ESG jako prostředek k posouzení expozice emitentů vůči těmto rizikům a příležitostem a k posouzení jejich řízení. Další podrobnosti o metodologii hodnocení MSCI ESG jsou k dispozici na adrese: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
3. Fond používá vyhodnocení základních ukazatelů společnosti BlackRock EMEA. Další podrobnosti o metodologii hodnocení základních ukazatelů BlackRock EMEA jsou k dispozici na adrese: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Fond byl prostřednictvím environmentálních a/nebo sociálních vlastností své strategie posouzen při zohlednění souboru ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů (PAI), jak jsou definovány v regulačních technických standardech SFDR. Posoudili jsme, zda a jak jsou plně nebo částečně zohledněny, a nastínili jsme, jak jsou tyto vlastnosti namapovány k těmto PAI v našem předsmluvním a pravidelném vykazování.

H. Zdroje údajů a jejich zpracování

Zdroje údajů

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Aladdin je provozní systém, který propojuje údaje, lidi a technologie nezbytné pro správu portfolií v reálném čase. Dále jde o hnací článek stojící za analytickými a vykazovacími funkcemi ESG BlackRock. Správci portfolia společnosti BlackRock využívají Aladdin k přijímání investičních rozhodnutí, sledování portfolií a k přístupu k materiálním poznatkům ESG, které mohou informovat investiční proces za účelem dosažení ESG vlastností fondu.

Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů třetích stran, mimo jiné včetně MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tyto datové sady mohou zahrnovat hlavní skóre ESG, údaje o emisích uhlíku, metriky zapojení podniků nebo rozpory a jsou začleněny do nástrojů Aladdin, které jsou k dispozici správcům portfolia a používají se v investičních strategiích BlackRock. Tyto nástroje podporují celý investiční proces, od výzkumu, přes stavbu portfolia a modelování až po vykazování.

Přijatá opatření k zajištění kvality dat

Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie (a environmentálních a sociálních vlastností nebo udržitelného cíle) produktu. Náš proces zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu k posouzení vhodnosti datových produktů v souladu s platnými regulačními standardy.

Posuzujeme poskytovatele ESG a údaje v pěti hlavních oblastech uvedených níže:
1. Sběr údajů: to zahrnuje mimo jiné posouzení poskytovatelů údajů, kteří jsou podkladovými zdroji údajů, technologie používané k získávání údajů, proces k identifikaci dezinformací a jakékoli použití přístupů strojového učení nebo shromažďování údajů lidmi. Zvážíme také plánovaná vylepšení
2. Pokrytí údajů: naše hodnocení mimo jiné zahrnuje rozsah, v datový soubor poskytuje pokrytí v celém našem investovatelném prostoru emitentů a tříd aktiv. To bude zahrnovat zvážení zacházení s mateřskými společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a také používání odhadovaných údajů nebo vykazovaných údajů
3. Metodologie: naše hodnocení mimo jiné zahrnuje zvážení používaných metodologií poskytovatelů třetích stran, včetně zvážení přístupů ke sběru a výpočtu, souladu s odvětvovými nebo regulačními standardy nebo rámci, prahy významnosti a jejich přístup k chybějícím údajům,
4. Ověření údajů: naše hodnocení bude mimo jiné zahrnovat přístupy poskytovatelů třetích stran k ověřování shromážděných údajů a procesům zajištění kvality, včetně jejich zapojení s emitenty
5. Operace: posoudíme různé aspekty operací dodavatelů údajů, mimo jiné včetně jejich zásad a postupů (včetně zvážení jakýchkoli střetů zájmů), velikosti a zkušenosti jejich týmů pro výzkum údajů, jejich školicích programů a jejich využívání externích poskytovatelů údajů

Kromě toho se společnost BlackRock aktivně účastní relevantních konzultací s poskytovateli ohledně navrhovaných změn metodologií, pokud se týkají datových sad třetích stran nebo metodologií indexů, a předkládá uváženou zpětnou vazbu a doporučení technickým týmům poskytovatelů údajů. Společnost BlackRock často spolupracuje s poskytovateli údajů ESG, včetně poskytovatelů indexů, aby držela krok s vývojem v daném odvětví.

Jak jsou údaje zpracovávány

Ve společnosti BlackRock se naše interní procesy zaměřují na poskytování vysoce kvalitních standardizovaných a konzistentních údajů, která mají být používány investičními profesionály a pro účely transparentnosti a vykazování. Údaje, včetně údajů ESG, jsou přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní a poté zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitní, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladin. Integrovaná technologie BlackRock nám umožňuje shromažďovat údaje o emitentech a investicích napříč různými environmentálními, sociálními a řídicími metrikami a různými poskytovateli údajů a zpřístupňovat je investičním týmům a dalším podpůrným a kontrolním funkcím, jako je řízení rizik.

Použití odhadovaných údajů

Společnost BlackRock se snaží zachytit co nejvíce hlášených údajů od společností prostřednictvím externích poskytovatelů údajů, jak je to možné, nicméně průmyslové standardy týkající se rámců zveřejňování se stále vyvíjejí, zejména s ohledem na výhledové ukazatele. V důsledku toho v určitých případech spoléháme na odhadovaná nebo zástupná opatření od poskytovatelů údajů, abychom pokryli náš široký investovatelný okruh emitentů. I když vzhledem k současným výzvám v oblasti údajů spoléhá společnost BlackRock spoléhá na zásadní množství odhadovaných údajů v celém našem investovatelném prostoru, jejichž úrovně se mohou mezi jednotlivými datovými sadami lišit, ovšem snažíme se zajistit, aby použití odhadů bylo v souladu s regulačními pokyny, a že máme potřebnou dokumentaci a transparentnost od poskytovatelů údajů ohledně jejich metodologií. Společnost BlackRock si uvědomuje důležitost zlepšování kvality svých údajů a pokrytí údajů a pokračuje ve vývoji datových sad dostupných pro své investiční profesionály a další týmy. Pokud to vyžadují místní předpisy na úrovni země, mohou fondy uvádět explicitní úrovně pokrytí údajů.

I. Omezení metodologií a údajů

Omezení metodologií

Udržitelné investování je vyvíjející se prostor, a to jak z hlediska pochopení odvětví, tak i regulačních rámců na regionální i globální úrovni. Společnost BlackRock nadále sleduje vývoj probíhajícího zavádění rámce pro udržitelné investování v EU a snaží se vyvíjet své investiční metodologie, aby zajistily soulad s tím, jak se mění regulační prostředí. V důsledku toho může společnost BlackRock kdykoli v budoucnu aktualizovat tato zveřejnění a použité metodologie a zdroje údajů, jak se bude vyvíjet tržní praxe nebo budou k dispozici další regulační pokyny.

Cíle a dílčí cíle OSN pro udržitelný rozvoj používá společnost BlackRock jako seznam environmentálních a/nebo sociálních cílů. Jakékoli hodnocení bude provedeno přísně v souladu s metodologií stanovenou v prospektu. Předpoklady spojené s tradičním používáním cílů SDG nejsou považovány za součást hodnocení, včetně mimo jiné použitelných geografických omezení a těch závazků, které mohou být omezeny časem nebo rozsahem, jako jsou cíle, které mohou být použitelné pouze pro vlády.

Omezení ve vztahu ke zdrojům údajů jsou uvedena níže.

Omezení údajů

Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Společnost BlackRock pokračuje ve spolupráci s širokou škálou účastníků trhu na zlepšení kvality údajů.

I když každá metrika ESG může mít svá vlastní individuální omezení, za omezení údajů lze obecně považovat mimo jiné následující omezení:
• Nedostatečná dostupnost určitých metrik ESG kvůli odlišným standardům vykazování a zveřejňování, které mají dopad na emitenty, geografické oblasti nebo odvětví
• Vznikající zákonné standardy podnikového vykazování týkající se udržitelnosti vedoucí k rozdílům v rozsahu, v jakém mohou samotné společnosti podávat zprávy podle regulačních kritérií, a proto mohou být některé úrovně pokrytí metrikami nízké
• Nekonzistentní používání a úrovně hlášených a odhadovaných údajů ESG u různých poskytovatelů dat, pořízených v různých časových obdobích, což ztěžuje srovnatelnost.
• Odhadované údaje se svou povahou mohou lišit od skutečných čísel v důsledku předpokladů nebo hypotéz používaných poskytovateli údajů.
• Rozdílné názory nebo hodnocení emitentů v důsledku odlišných metodologií poskytovatelů nebo použití subjektivních kritérií
• Většina podnikových výkazů a sdělení ESG se provádí na roční bázi a jejich vytvoření zabere značnou dobu, což znamená, že tyto údaje jsou vytvářeny se zpožděním vzhledem k finančním údajům. Mohou také existovat nekonzistentní frekvence obnovování údajů mezi různými poskytovateli údajů, kteří takové údaje začleňují do svých datových sad.
• Pokrytí a použitelnost údajů napříč třídami aktiv a ukazateli se může lišit
• Výhledové údaje, jako jsou cíle související s klimatem, se mohou výrazně lišit od historických a současných metrik v časovém okamžiku.

Další informace o tom, jak se počítají metriky prezentované s indikátory udržitelnosti, se nachází ve výroční zprávě fondu.

Udržitelné investice a environmentální a sociální kritéria

Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím.  Účastníci odvětví čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici.  Společnost BlackRock proto vytvořila rámec pro identifikaci udržitelných investic s přihlédnutím k regulačním požadavkům. 

Společnost BlackRock využívá údaje externích dodavatelů při posuzování, zda investice způsobují značné újmy a zda odpovídají postupům řádné správy. Za určitých okolností mohou být údaje nedostupné, neúplné nebo nepřesné, a v takovém případě lze provést základní posouzení s přiměřeným přístupem a s vynaložením přiměřeného úsilí k identifikaci problémů, které pravděpodobně budou mít významný dopad. Navzdory přiměřenému úsilí nemusí být informace vždy k dispozici. V takovém případě se provede subjektivní posouzení na základě znalostí investice nebo odvětví ze strany společnosti BlackRock. V určitých případech mohou údaje odrážet akce, které emitenti mohli podniknout až poté, a neodrážejí všechny potenciální případy významné újmy.

J. Náležitá péče

Společnost BlackRock uplatňuje vysoký standard due diligence při výběru a průběžném sledování investic prováděných fondem za účelem souladu s investičními, likviditními a rizikovými směrnicemi fondu, jakož i riziky udržitelnosti a kritérií ESG a obecné výkonnosti. Správci portfolia podléhají kontrolám před a po uskutečnění obchodu v rámci investiční platformy, kde fondy prosazují environmentální nebo sociální vlastnosti, závazně integrují udržitelnost do investičního procesu nebo mají udržitelný investiční cíl. Tým investičního dozoru provádí due diligence se správci portfolia a dohlíží na interní omezení, která se mohou rozšířit o požadavky stanovené v prospektu fondu. Správci portfolia také dodržují související zásady EMEA, včetně zásad investičního due diligence, které byly aktualizovány tak, aby integrovaly riziko udržitelnosti. Právní oddělení a oddělení dodržování předpisů zavedly rámec, který zajišťuje, že příslušné zásady a postupy budou přijaty a dodržovány všemi zaměstnanci, včetně správců portfolia.

Investiční poradce integruje rizika udržitelnosti do procesu due diligence (náležité péče) investice fondu. Správci portfolia fondu jsou primárně odpovědní za zvážení rizik udržitelnosti. Podléhají dohledovému rámci v oblasti funkce řízení rizik investičního poradce a společnosti BlackRock, a skupina RQA také poskytuje nezávislé kontroly rizik udržitelnosti a tým pro dodržování předpisů zajišťuje další dohled a monitoruje požadavky ESG relevantní pro každý fond a investiční omezení pro každý fond. RQA, slouží jako druhá linie obrany v rámci řízení rizik společnosti BlackRock. RQA odpovídá za rámec řízení investičních a podnikových rizik společnosti BlackRock, který zahrnuje dohled nad investičními riziky souvisejícími s udržitelností. Společnost RQA Investment Risk provádí pravidelné kontroly se správci portfolia, aby zajistila, že investiční týmy jsou informovány o příslušných rizicích udržitelnosti, což doplňuje prvořadé monitorování a dohled nad úvahami o udržitelnosti napříč naší investiční platformou. Společnost RQA má také vyhrazený tým pro rizika udržitelnosti, který spolupracuje s manažery rizik a podniky, aby posílila toto konstruktivní zapojení. Společnost RQA spolupracuje s pracovními skupinami v rámci investiční platformy a laboratoří udržitelnosti Aladdin na rozvoji firemní sady nástrojů pro udržitelnost prostřednictvím konzultací celofiremních údajů, modelování, metodologií a analýz. Kromě toho společnost BlackRock zpřístupňuje údaje týkající se hlavních nepříznivých dopadů (PAI) všem správcům portfolia. Vezměte prosím na vědomí, že v současnosti se pokrytí údajů PAI liší podle trhů, třídy aktiv a odvětví.  Společnost BlackRock v rámci implementace regulačních požadavků ESG včetně SFDR úzce spolupracuje s poskytovateli údajů a investičními týmy, aby zajistila, že robustní a spolehlivé informace projdou vhodnými procesy řádné péče (due diligence) a budou dostupné tam, kde je to možné. Další informace se nachází v oddílu „D – Investiční strategie“ výše.

K. Politiky zapojení

Fond

Fond nevyužívá zapojení jako prostředek ke splnění svých závazných závazků k environmentálním nebo sociálním vlastnostem nebo cílům udržitelných investic. Zapojení může být součástí due diligence, kterou provádí tým správy portfolia pro fondy, které sledují investiční strategie s pevným příjmem, aby bylo možné posoudit, jak společnosti řídí rizika a příležitosti ESG a jaký mají dopad na finanční situaci společností. Tam, kde je to možné, využíváme zapojení k diskuzi o obavách, pochopení příležitostí a sdílení konstruktivní zpětné vazby na základě názoru, že podstatné problémy ESG jsou neovlivnitelné svázány s dlouhodobou strategií a základní hodnotou podniku. Zapojení může být provedeno ve spolupráci s týmem Business Investment Stewardship, avšak ne vždy tomu tak je a ne vždy to lze provést přímo. Tým správy portfolia s pevným výnosem může také využít spolupráci s firemními pokladníky, když jsou v procesu vydávání zelených a sociálních dluhopisů, aby zajistili robustní emisi.

Obecné informace

Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních. 

Pokud je zapojení konkrétním týmem pro řízení portfolia výslovně označena jako jeden z prostředků, kterými se snaží prokázat závazek k problematice životního prostředí, sociální oblasti a správy v rámci SFDR, budou metody, kterými se ověřuje účinnost takové politiky zapojení, a způsoby, kterými může být taková politika zapojení upravena v případě, že nedosáhne požadovaného dopadu (obvykle vyjádřeného jako snížení stanovených hlavních nepříznivých ukazatelů), popsány v prospektu a informacích na webu daného fondu. 

Pokud se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, může to mít různé formy, ale v podstatě by se tým správy portfolia snažil o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní praktiky na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací.

Pokud má tým správy příslušného portfolia obavy ohledně přístupu společnosti k identifikovaným vlastnostem ESG a/nebo hlavním nepříznivým ukazatelům, může se rozhodnout vysvětlit svá očekávání představenstvu nebo vedení společnosti a může dát najevo prostřednictvím hlasování na valných hromadách, že má nevyřešené obavy, obecně hlasováním proti znovuzvolení ředitelů, kteří považují za odpovědné za zlepšení identifikovaných vlastností ESG nebo hlavních nepříznivých ukazatelů.

Bez ohledu na činnosti jakéhokoli konkrétního týmu správy portfolia, na nejvyšší úrovni, jako součást svého svěřenského přístupu, společnost BlackRock rozhodla, že je v nejlepším dlouhodobém zájmu svých klientů prosazovat řádnou správu a řízení společnosti jako informovaný, zapojený akcionář. Ve skupině BlackRock za to odpovídá společnost BlackRock Investment Stewardship. V zásadě díky práci týmu BIS splňuje společnost BlackRock požadavky směrnice o právech akcionářů II (dále jen „SRD II“) týkající se spolupráce s veřejnými společnostmi a dalšími stranami v investičním ekosystému.  Kopie Politiky zapojení SRD II společnosti BlackRock se nachází na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Přístup společnosti BlackRock ke správě investic je popsán v Globálních principech BIS a směrnicích pro hlasování na úrovni trhu. Globální principy BIS vymezují naši filozofii správcovství a naše názory na správu a řízení společností a udržitelné obchodní praktiky, které podporují dlouhodobou tvorbu hodnoty společnostmi. Uvědomujeme si, že uznávané standardy a normy firemního řízení se na jednotlivých trzích liší; nicméně věříme, že existují určité základní prvky praxe správy a řízení, které jsou globálně neodmyslitelné pro schopnost společnosti vytvářet dlouhodobou hodnotu. Naše pokyny pro hlasování specifické pro daný trh poskytují podrobnosti o tom, jak BIS implementuje Globální principy – s ohledem na místní tržní standardy a normy – a informují o našich rozhodnutích o hlasování ve vztahu ke konkrétním hlasovacím bodům pro valné hromady akcionářů.  Celkový přístup společnosti BlackRock k investiční správě a zapojení se nachází na drese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS se při realizaci svého zapojení může zaměřit na konkrétní témata ESG, která jsou popsána v prioritách hlasování společnosti BlackRock https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Určená referenční hodnota

Neexistuje žádný konkrétní index určený jako referenční srovnávací index k určení, zda je tento finanční produkt v souladu s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami, které podporuje. Upozorňujeme však, že Bloomberg Euro Corporate Index (80 %) a Bloomberg Global Corporate Index (20 %) se používají k porovnání určitých charakteristik ESG, které fond podporuje.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Podíly

Podíly

k 28-čvn-24
Name Weight (%)
EUROPEAN UNION RegS 2.625 02/04/2048 1,93
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,40
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034 1,03
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027 0,99
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031 0,94
Name Weight (%)
COCA-COLA CO 1.875 09/22/2026 0,90
RELX CAPITAL INC 1.3 05/12/2025 0,85
KBC GROEP NV MTN RegS 4.5 06/06/2026 0,84
UBS GROUP AG MTN RegS 2.875 04/02/2032 0,83
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS 3.5 03/21/2029 0,79
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class E2 EUR 92,07 -0,01 -0,01 22-čvc-24 92,30 85,96 LU2026301205
Class A2 EUR 95,31 -0,02 -0,02 22-čvc-24 95,55 88,63 LU1908247056
Class ZI2 EUR 108,92 -0,01 -0,01 22-čvc-24 109,18 100,71 LU2525720822

Správci portfolia

Správci portfolia

Georgie Merson
Georgie Merson
Max Huefner
Max Huefner
Georgie Merson
Georgie Merson

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 070 EUR
-19,3%
7 240 EUR
-10,2%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 070 EUR
-19,3%
8 090 EUR
-6,8%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 720 EUR
-2,8%
9 850 EUR
-0,5%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 580 EUR
5,8%
10 230 EUR
0,8%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace