Pevný výnos

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 6 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -0,8 6,6 5,2 -3,2 -19,0 6,9
Benchmark (%) -1,1 8,4 3,4 -0,9 -17,6 6,9
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

2,90 -0,03 -14,88 -3,69 3,67
Benchmark (%)

k 30-čvn-24

3,89 -0,49 -11,85 -4,33 4,69
  1y 3y 5y 10y YTD
3,67 -5,28 -2,65 - -0,78
Benchmark (%) 4,69 -4,07 -1,81 - -0,19
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
-1,20 0,42 -0,82 -1,20 3,67 -15,02 -12,58 - -5,52
Benchmark (%) -0,36 0,80 -0,44 -0,36 4,69 -11,71 -8,72 - -1,37

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v EUR, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v EUR.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 11-čvc-24
EUR 434 226 737
Datum spuštění třídy akcií
16-bře-17
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Článek 9
Částky průběžných poplatků
0,20%
Roční poplatek za správu
0,15%
Minimální počáteční investice
EUR 100 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Global Bond - EUR Hedged
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BD0DT57
Čistá aktiva fondu
k 11-čvc-24
EUR 1 221 638 442
Datum spuštění fondu
16-bře-17
Základní měna fondu
EUR
Benchmark Index
BBG MSCI Global Green Bond Index (EUR)
Počáteční poplatek
0,00%
ISIN
IE00BD0DT578
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
EUR 5 000,00
Sídlo
Irsko
Správcovská společnost
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BLGBDEA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-čvn-24
1322
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
1,015
Modifikovaná durace
k 28-čvn-24
6,61
Efektivní durace
k 28-čvn-24
6,69
WAL na nejhorší
k 28-čvn-24
8,14
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
7,81%
Výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
3,91
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
3,88%
Vážená průměrná splatnost
k 28-čvn-24
8,14

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-čvn-24
AA
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 21-čvn-24
7,16
Globální klasifikace fondů Lipper
k 21-čvn-24
Bond Global EUR
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k 21-čvn-24
455,18
Pokrytí MSCI ESG v %
k 21-čvn-24
95,38
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 21-čvn-24
75,59
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 21-čvn-24
639
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 21-čvn-24
67,01%
Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 21-čvn-24, na základě držby od 29-úno-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 28-čvn-24
0,00%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 28-čvn-24
64,46%
Procento fondu není pokryto
k 28-čvn-24
35,54%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 0,00 % a pro ropné písky 28-čvn-24 %.

Metriky byly hlášeny na základě dat MSCI za účelem souladu s hodnocením fondu MSCI, tento fond je řízen pomocí dat získaných z Sustainalytics.


Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Zveřejnění informací souvisejících s udržitelností

Zveřejnění informací souvisejících s udržitelností

Tato část poskytuje informace p fondu týkající se udržitelnosti podle článku 10 SFDR.

A. Shrnutí

Fond investuje do udržitelných investic. Referenční index vybírá zelené dluhopisy na základě posouzení výnosů z dluhopisů na úrovni emise, které musí být výhradně a formálně použity na projekty nebo činnosti prosazují klimatické nebo jiné účely environmentální udržitelnosti. Udržitelným investičním cílem tohoto fondu je investovat do portfolia cenných papírů s pevným výnosem, které se v maximální možné a proveditelné míře skládá ze složek cenných papírů indexu Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, který je referenčním indexem tohoto fondu. Fond usiluje o dosažení svého udržitelného investičního cíle sledováním svého referenčního indexu, který zahrnuje cenné papíry s pevným výnosem denominované ve více měnách klasifikované jako „zelené dluhopisy“ v souladu s referenčním indexem.

Společnost BlackRock definuje udržitelné investice jako investice do emitentů nebo cenných papírů, které přispívají k dosažení environmentálního nebo sociálního cíle, významně nepoškozují žádný z těchto cílů a předmětné společnosti, do nichž bylo investováno, dodržují zásady řádné správy.

Referenční index vybírá zelené dluhopisy na základě posouzení výnosů z dluhopisů na úrovni emise, které musí být výhradně a formálně použity na projekty nebo činnosti prosazují klimatické nebo jiné účely environmentální udržitelnosti. Kromě toho používá referenční index fondu při výběru zelených dluhopisů určité minimální záruky a vyloučení způsobilosti, aby se zabránilo expozici vůči dluhopisům, jejichž výnosy jsou spojeny s činnostmi, které mají vysoce negativní environmentální a sociální dopady.

Investiční politikou fondu je investovat do portfolia cenných papírů s pevným výnosem, které se pokud možno a prakticky skládá z cenných papírů, jež jsou součástí referenčního indexu, a tím se kvalifikují jako zelené dluhopisy (podle zjištění poskytovatele indexu) a splňují vlastnosti ESG referenčního indexu. Fond může používat optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu jako referenční index, což znamená, že je povoleno investovat do cenných papírů, které nejsou podkladovými složkami referenčního indexu, pokud takové cenné papíry poskytují podobnou výkonnost (s odpovídajícím rizikovým profilem) jako určité cenné papíry, které tvoří referenční index. Závaznými prvky investiční strategie je, že fond bude investovat do portfolia cenných papírů s pevným výnosem, které se v co největší možné a praktické míře skládá z cenných papírů, jež jsou součástí referenčního indexu, a tím se kvalifikují jako zelené dluhopisy (podle zjištění poskytovatele indexu) a splňují vlastnosti ESG referenčního indexu. Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady faktorů udržitelnosti.

Fond se snaží investovat do portfolia cenných papírů, které se, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu. Očekává se, že alespoň 90 % aktiv fondu bude investováno buď do cenných papírů v rámci referenčního indexu, nebo do cenných papírů, které splňují výběrová kritéria ESG referenčního indexu. Investiční správce proto stanovil, že při každém novém vyvážení indexu (nebo co nejdříve poté, jak je to rozumně možné a proveditelné) bude nejméně 90 % aktiv fondu investováno do investic, které lze považovat za udržitelné. V případě, že některé investice přestanou splňovat požadavky ESG referenčního indexu (včetně případů, kdy některá z investic přestane být považována za udržitelnou), může fond pokračovat v držení takových investic do doby, než příslušné cenné papíry přestanou být součástí referenčního indexu (nebo jinak přestanou splňovat výběrová kritéria ESG referenčního indexu) a bude (podle názoru investičního správce) možné a proveditelné pozici zlikvidovat. V důsledku toho může fond v období mezi novým vyvážením indexu držet méně než 90 % svých aktiv v investicích, které lze považovat za udržitelné. Fond může investovat až 10 % svých celkových aktiv do jiných investic. Fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % svých aktiv do udržitelných investic s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU, tyto investice však mohou být součástí portfolia. Fond se v soucasné dobe nezavazuje investovat do cinností souvisejících s fosilním plynem a/nebo jadernou energií, které jsou v souladu s taxonomií EU.

Fond se snaží sledovat výkonnost referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek podle své metodologie. BlackRock sleduje, jak fond dodržuje své cíle udržitelného investování. Cílem fondu je sledovat výkonnost referenčního indexu. Udržitelný cíl investic fondu je začleněn do metodologie referenčního indexu a fond je monitorován způsobem, který se snaží identifikovat výjimky z udržitelných závazků fondu, které jsou splněny při každém novém vyvážení.

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů a poskytovatelů indexů, včetně mimo jiné MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Interní procesy společnosti BlackRock se zaměřují na poskytování vysoce kvalitních standardizovaných a konzistentních údajů pro použití investičními profesionály a pro účely transparentnosti a vykazování. Údaje, včetně údajů ESG, přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní, jsou zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitními údaji, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladin.

Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie (a environmentálních a sociálních vlastností nebo udržitelného investičního cíle) produktu. Náš proces zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu k posouzení vhodnosti datových produktů v souladu s platnými regulačními standardy.  

Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím. Účastníci odvětví, včetně poskytovatelů indexů, čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Za určitých okolností mohou být údaje nedostupné, neúplné nebo nepřesné. Navzdory přiměřenému úsilí nemusí být informace vždy k dispozici. V takovém případě poskytovatel indexu provede posouzení na základě svých znalostí o investici nebo odvětví. V určitých případech mohou údaje odrážet akce, které emitenti mohli podniknout až poté, a neodrážejí všechny potenciální případy významné újmy.

Investiční správce provádí hloubkovou kontrolu poskytovatelů indexů a průběžně s nimi jedná s ohledem na metodologie indexů, včetně jejich posouzení kritérií řádné správy a řízení stanovených SFDR, která zahrnují řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a daňových předpisů na úrovni společností, do kterých bylo investováno. 

Investiční správce neprovádí přímé zapojení se společnostmi/emitenty v rámci referenčního indexu jako součást investiční strategie fondu. Investiční správce bude jednat přímo s poskytovateli indexu a údajů, aby zajistil lepší analýzu a stabilitu metrik ESG. Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních. Tam, kde se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, to může mít různé formy, ale v podstatě se tým správy portfolia usiluje o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní postupy na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací. 

Referenční index je určen jako referenční index, který určuje, zda je fond v souladu s environmentálními a/nebo sociálními vlastnostmi, které prosazuje. 

B. Žádné významné poškození cíle udržitelných investic

Referenční index vybírá zelené dluhopisy na základě posouzení výnosů z dluhopisů na úrovni emise, které musí být výhradně a formálně použity na projekty nebo činnosti prosazují klimatické nebo jiné účely environmentální udržitelnosti. Kromě toho používá referenční index fondu při výběru zelených dluhopisů určité minimální záruky a vyloučení způsobilosti, aby se zabránilo expozici vůči dluhopisům, jejichž výnosy jsou spojeny s činnostmi, které mají vysoce negativní environmentální a sociální dopady.

Sledováním referenčního indexu, který zahrnuje výběrová kritéria zelených dluhopisů, investiční správce stanovil, že při každém novém vyvážení indexu (nebo co nejdříve poté, jak je to rozumně možné a proveditelné) nezpůsobí investice fondu do dluhopisů klasifikovaných poskytovatelem indexu jako zelené dluhopisy významnou újmu žádnému environmentálnímu ani sociálně udržitelnému cíli ve smyslu platných zákonů a předpisů.

Pokud některá z investic fondu přestane splňovat výše uvedená výběrová kritéria, může fond pokračovat v držení těchto investic až do doby, kdy příslušné cenné papíry přestanou být součástí referenčního indexu a bude (podle názoru investičního správce) možné a proveditelné pozici zlikvidovat.

Povinné ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti (stanovené v regulačních technických standardech (RTS) podle SFDR) jsou zvažovány při každém novém vyvážení indexu prostřednictvím hodnocení investic fondu, které se kvalifikují jako udržitelné investice (jak je popsáno níže).

Ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti se zohledňují při každém novém vyvážení indexu a jsou posuzovány na úrovni emise poskytovatelem indexu na základě posouzení využití výnosů z dluhopisů, které musí být formálně a výhradně použity na prosazování klimatických nebo jiných účelů environmentální udržitelnosti. Poskytovatel indexu uplatňuje navíc při výběru zelených dluhopisů minimální záruky a vyloučení způsobilosti, aby se zajistilo, že výnosy z dluhopisů nebudou použity na činnosti s vysoce negativními environmentálními a sociálními účinky. To zahrnuje prostřednictvím minimálních záruk a vyloučení způsobilosti dluhopisů s použitím výnosů spojených s těžbou energetického uhlí a výrobou energie z energetického uhlí, významnou ztrátu biodiverzity a kontroverzní zbraně.

Při každém novém vyvážení indexu jsou z referenčního indexu rovněž vyloučeni emitenti s „červeným“ příznakem rozporu souvisejícím s MSCI ESG, u nichž bylo zjištěno, že jsou: (1) v rozporu s mezinárodními a/nebo vnitrostátními normami (s přihlédnutím k ukazatelům týkajícím se porušování zásad iniciativy UN Global Compact a Směrnic OECD pro nadnárodní podniky) a (2) zapojené do velmi závažných rozporů souvisejících s ESG s přihlédnutím k ukazatelům týkajícím se emisí skleníkových plynů, biologické rozmanitosti, vody, odpadů a sociálních a zaměstnaneckých záležitostí.

Referenční index fondu vylučuje emitenty s „červeným“ příznakem rozporu souvisejícím s ESG, což vylučuje emitenty, u kterých poskytovatel indexu určil, že porušují Hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva a Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Referenční index uplatňuje výše uvedená vylučovací kritéria při každém novém vyvážení indexu.

C. Cíl udržitelných investic finančního produktu

Udržitelným investičním cílem tohoto fondu je investovat do portfolia cenných papírů s pevným výnosem, které se v maximální možné a proveditelné míře skládá ze složek cenných papírů indexu Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, který je referenčním indexem tohoto fondu. Fond usiluje o dosažení svého udržitelného investičního cíle sledováním svého referenčního indexu, který zahrnuje cenné papíry s pevným výnosem denominované ve více měnách klasifikované jako „zelené dluhopisy“ v souladu s referenčním indexem.

Poskytovatel indexu definuje zelené dluhopisy jako cenné papíry s pevným výnosem, jejichž výnosy jsou výhradně a formálně použity na projekty nebo činnosti, které prosazují klimatické nebo jiné účely environmentální udržitelnosti.

Aby byl pro účely referenčního indexu dluhopis klasifikován jako zelený dluhopis a mohl být považován za dluhopis poskytující přímý environmentální přínos, musí být z výnosů dluhopisu financovány projekty, které spadají do jedné nebo více kvalifikovaných environmentálních kategorií, zejména včetně alternativní energie, energetické účinnosti, prevence a kontroly znečištění, udržitelného hospodaření s vodou, ekologického stavebnictví a přizpůsobení se klimatu. Obecné dluhopisy jsou rovněž způsobilé k zařazení do referenčního indexu, pokud 90 % činností emitenta (měřeno příjmy) spadá do jedné nebo více kvalifikovaných environmentálních kategorií.

Referenční index rovněž vylučuje emitenty na základě jejich zapojení do určitých činností, které jsou považovány za negativní z hlediska životního prostředí nebo sociálních účinků. Emitenti jsou vyloučeni ze referenčního indexu na základě jejich zapojení do následujících obchodních linií/činností (nebo souvisejících aktivit):
• kazetová munice
• nášlapné miny
• ochuzený uran
• biologické/chemické zbraně
• oslepující lasery
• nezjistitelné úlomky
• bílý fosfor
• zápalné zbraně
• energetické uhlí

Poskytovatel indexu definuje, co představuje „zapojení“ do každé omezené činnosti. To může být založeno na procentu tržeb, definované hranici celkových tržeb nebo na jakémkoli spojení s omezenou aktivitou bez ohledu na výši obdržených tržeb.

Z referenčního indexu jsou rovněž vyloučeni emitenti, kteří jsou považováni za účastníky velmi závažných rozporů souvisejících s ESG s „červeným“ příznakem rozporu souvisejícím s MSCI ESG (na základě skóre rozporů MSCI). Skóre rozporu MSCI měří zapojení emitenta (nebo údajné zapojení) do vážných rozporů na základě posouzení činností a/nebo produktů emitenta, u kterých se má za to, že mají negativní dopad na ESG. Skóre rozporu MSCI může zohledňovat zapojení do činností s nepříznivými dopady ve vztahu k problémům životního prostředí, jako je biodiverzita a využívání půdy, energie a změna klimatu, vodní stres, toxické emise a problémy s odpady. Skóre rozporu MSCI může také zohledňovat zapojení do činností s nepříznivými dopady ve vztahu k sociálním otázkám, jako jsou lidská práva, vztahy mezi zaměstnanci a vedením, diskriminace a rozmanitost pracovní síly.

Další informace o tom, kde lze nalézt podrobnosti o metodologii referenčního indexu, naleznete v části „Oddíl L – Dosažení cíle udržitelného investování“.

D. Investiční strategie

Investiční politikou fondu je investovat do portfolia cenných papírů s pevným výnosem, které se pokud možno a prakticky skládá z cenných papírů, jež jsou součástí referenčního indexu, a tím se kvalifikují jako zelené dluhopisy (podle zjištění poskytovatele indexu) a splňují vlastnosti ESG referenčního indexu. Metodologie indexu jeho referenčního indexu je popsána výše, viz „Oddíl C – Udržitelný investiční cíl finančního produktu“.

Investiční strategie fondu umožňuje investovat do složek jeho referenčního indexu, a to do zelených dluhopisů (podle zjištění poskytovatele indexu), a splnit tak požadavky ESG referenčního indexu. V případě, že některá z investic přestane splňovat podmínky (včetně případů, kdy dluhopisy přestanou splňovat podmínky zelených dluhopisů), může fond pokračovat v držení těchto investic pouze do doby, než příslušné cenné papíry přestanou být součástí referenčního indexu a bude (podle názoru investičního správce) možné a proveditelné pozici zlikvidovat.

Fond může používat optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu jako referenční index, což znamená, že je povoleno investovat do cenných papírů, které nejsou podkladovými složkami referenčního indexu, pokud takové cenné papíry poskytují podobnou výkonnost (s odpovídajícím rizikovým profilem) jako určité cenné papíry, které tvoří referenční index. Pokud tak fond učiní, je jeho investiční strategií investovat do cenných papírů v referenčním indexu nebo do cenných papírů, které v době nákupu splňují požadavky ESG referenčního indexu. Pokud takové cenné papíry přestanou splňovat požadavky ESG referenčního indexu, může fond takové cenné papíry držet až do příštího nového vyvážení referenčního indexu a do doby, kdy bude (podle názoru investičního správce) možné a proveditelné pozici zlikvidovat.

Strategie se provádí při každém novém vyvážení portfolia fondu (nebo co nejdříve poté, jak je to rozumně možné a proveditelné), které následuje po novém vyvážení referenčního indexu.

Závaznými prvky investiční strategie je, že fond bude investovat do portfolia cenných papírů s pevným výnosem, které se v co největší možné a praktické míře skládá z cenných papírů, jež jsou součástí referenčního indexu, a tím se kvalifikují jako zelené dluhopisy (podle zjištění poskytovatele indexu) a splňují vlastnosti ESG referenčního indexu.

Vzhledem k tomu, že fond může používat optimalizační techniky a může investovat do cenných papírů, které nejsou podkladovými složkami referenčního indexu, je jeho investiční strategií investovat pouze do cenných papírů v referenčním indexu nebo do cenných papírů, které v době nákupu splňují požadavky ESG referenčního indexu.

V případě, že některé investice přestanou splňovat požadavky ESG referenčního indexu (včetně případů, kdy dluhopisy přestanou být kvalifikovány jako zelené dluhopisy), může fond pokračovat v držení takových investic pouze do doby, než příslušné cenné papíry přestanou být součástí referenčního indexu anebo bude (podle názoru investičního správce) možné a proveditelné pozici zlikvidovat.

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI) fondu na faktory udržitelnosti

Fond bere v úvahu hlavní nepříznivé vlivy na faktory udržitelnosti, jak je uvedeno v otázce výše, viz 'Oddíl B – Žádné významné poškození cíle udržitelného investování'.

Výroční zpráva fondu bude obsahovat informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti.

Zásady řádné správy a řízení

Do metodologie referenčního indexu jsou začleněny kontroly řádné správy a řízení. Při každém novém vyvážení indexu vyloučí poskytovatel indexu emitenty z referenčního indexu na základě skóre rozporů v souvislosti s ESG (které měří zapojení emitenta do rozporů souvisejících s ESG), které zahrnuje vyloučení společností, jež jsou klasifikovány jako porušující zásady iniciativy UN Global Compact viz 'Část C – Jaký je udržitelný investiční cíl tohoto finančního produktu'.

E. Podíl investic

Fond se snaží investovat do portfolia cenných papírů, které se, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu.

Očekává se, že alespoň 90 % aktiv fondu bude investováno buď do cenných papírů v rámci referenčního indexu, nebo do cenných papírů, které splňují výběrová kritéria ESG referenčního indexu. Investiční správce proto stanovil, že při každém novém vyvážení indexu (nebo co nejdříve poté, jak je to rozumně možné a proveditelné) bude nejméně 90 % aktiv fondu investováno do investic, které lze považovat za udržitelné.

V případě, že některé investice přestanou splňovat požadavky ESG referenčního indexu (včetně případů, kdy některá z investic přestane být považována za udržitelnou), může fond pokračovat v držení takových investic do doby, než příslušné cenné papíry přestanou být součástí referenčního indexu (nebo jinak přestanou splňovat výběrová kritéria ESG referenčního indexu) a bude (podle názoru investičního správce) možné a proveditelné pozici zlikvidovat. V důsledku toho může fond v období mezi novým vyvážením indexu držet méně než 90 % aktiv v investicích, které lze považovat za udržitelné.

Fond může investovat až 10 % aktiv do jiných investic.

Fond může používat deriváty pro investiční účely a pro účely efektivního řízení portfolia v souvislosti s cílem udržitelného investování. Pokud fond využívá deriváty k dosažení cíle udržitelného investování, vztahují se na podkladovou investici veškeré výše uvedené ratingy nebo analýzy ESG.

Fond se v současnosti nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do udržitelných investic s environmentálním cílem v souladu s taxonomií EU. Fond se v soucasné dobe nezavazuje investovat do cinností souvisejících s fosilním plynem a/nebo jadernou energií, které jsou v souladu s taxonomií EU.

Tento fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do investic do přechodných a podpůrných činností ve smyslu nařízení o taxonomii.

Minimálně 90 % aktiv fondu bude investováno do udržitelných investic. Tyto udržitelné investice budou udržitelnými investicemi s environmentálním cílem, který se nezavazuje k souladu s taxonomií EU. Posouzení investic fondu, které se kvalifikují jako udržitelné, je stanoveno při každém novém vyvážení indexu, kdy je portfolio fondu nově vyváženo na soulad s jeho referenčním indexem.

Tento fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do sociálně udržitelných investic.

Jiné podíly mohou zahrnovat hotovost, fondy peněžního trhu a deriváty. Takové investice mohou být použity pouze za účelem efektivní správy portfolia, s výjimkou derivátů používaných k měnovému zajištění pro jakoukoli třídu akcií zajištěnou měnově.

Jakékoli ratingy ESG nebo analýzy použité poskytovatelem indexu se budou vztahovat pouze na deriváty týkající se jednotlivých emitentů používaných fondem.

F. Monitorování cíle udržitelných investic

Průběžné monitorování integrity produktu

BlackRock sleduje, jak fond dodržuje své cíle udržitelného investování. Cílem fondu je sledovat výkonnost referenčního indexu. Udržitelný cíl investic fondu je začleněn do metodologie referenčního indexu a fond je monitorován způsobem, který se snaží identifikovat výjimky z udržitelných závazků fondu, které jsou splněny při každém novém vyvážení.

Společnost BlackRock monitoruje údaje na úrovni fondu a indexu, aby sledovala, jak fond dodržuje tyto vlastnosti při každém novém vyvážení.

Společnost BlackRock také monitoruje chybu ve sledování fondu a hlásí to investorům jako součást výroční a pololetní zprávy a účtů. Informace o očekávané chybě sledování jsou rovněž zveřejněny v prospektu fondu.

G. Metodologie

Fond se snaží sledovat výkonnost referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek, podle své metodologie (nastíněné výše v oddílu C a podrobně uvedené v oddílu L).

Metodologie

Dále se k měření toho, jak jsou fondem splněny prosazované cíle udržitelného investování, používají následující metodologie:

Referenční index využívá údaje rozporu MSCI ESG. Další informace získáte kliknutím na https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Referenční index investuje do zelených dluhopisů, což jsou cenné papíry s pevným výnosem, jejichž výnosy budou výhradně a formálně použity na projekty nebo činnosti, které svým využitím prosazují klimatické nebo jiné účely environmentální udržitelnosti. Další informace se nachází v metodologii indexu.

Referenční index využívá další kontroly. Další informace se nachází v metodologii indexu.

Metodologie udržitelných investic

Udržitelné investice jsou identifikovány na základě čtyřdílného hodnocení:
(i) příspěvek hospodářské činnosti k environmentálním a/nebo sociálním cílům;
(ii) nezpůsobí významné škody;
(iii) splňuje minimální záruky; a
(iv) Řádná správa (je-li to relevantní)

Aby byla investice považována za „udržitelnou investici“, je nutné, aby splňovala čtyři části tohoto testu. Udržitelné investice podléhají robustnímu procesu dohledu, aby bylo zajištěno dodržování regulačních standardů.

(i) Příspěvek hospodářské činnosti k environmentálním a/nebo sociálním cílům

Environmentální a sociální cíle
Společnost BlackRock identifikuje udržitelné investice, které přispívají k řadě environmentálních a/nebo sociálních cílů, které mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na alternativní a obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost, prevenci nebo zmírnění znečištění, opětovné použití a recyklaci, zdraví, výživu, hygienu a vzdělávání a cíle udržitelného rozvoje OSN a další rámce související s udržitelností (společně „Environmentální a sociální cíle“).

Posouzení hospodářské činnosti
Investice bude udržitelnou investicí (za předpokladu, že splní ostatní tři části):

Obchodní činnost
• Tam, kde je 20 % nebo více příjmů připadajících na produkty a/nebo služby systematicky mapováno jako přispívající k environmentálním a/nebo sociálním cílům pomocí údajů externích dodavatelů.

Obchodní postupy
• Pokud emitent stanovil cíl dekarbonizace v souladu s iniciativami Science Based Targets (SBTi), jak je ověřeno údaji externích dodavatelů. SBTi se snaží poskytnout společnostem a finančním institucím jasně definovanou cestu ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG), aby byly v souladu s cíli Pařížské dohody a pomohly předcházet nejhorším dopadům změny klimatu.

Cenné papíry s pevným výnosem
• Pokud fond investuje do dluhopisu s využitím výnosů, bude takový dluhopis s výnosem udržitelnou investicí, kde použití výnosů podstatně přispívá k environmentálnímu a/nebo sociálnímu cíli, jak je stanoveno základním posouzením.

Udržitelné investice fondu mohou mít některý nebo všechny výše uvedené environmentální a/nebo sociální cíle v závislosti na investiční strategii fondu. Při určování, které podkladové podíly jsou udržitelné investice, může společnost BlackRock vzít v úvahu hodnocení udržitelných investic poskytovatelem indexu nebo jakákoli jiná vylučující kritéria začleněná do metodologie referenčního indexu fondu.

(ii) Zásada „významně nepoškozovat“

Při každém novém vyvážení indexu jsou všechny investice kvalifikované jako udržitelné posuzovány podle určitých minimálních environmentálních a sociálních ukazatelů. V rámci hodnocení jsou společnosti hodnoceny z hlediska jejich zapojení do činností, které mají vysoce negativní environmentální a sociální dopady. Pokud byla společnost identifikována jako zapojená do činností s vysoce negativními environmentálními a sociálními dopady, není způsobilá jako udržitelná investice.

Pokud fond investuje do využití výnosových dluhopisů, jako jsou zelené dluhopisy, bude hodnocení provedeno na úrovni emise založené na použití výnosů z dluhopisů, které musí být formálně a výhradně uplatněno na podporu klimatu nebo jiných environmentálních účelů nebo účelů sociální udržitelnosti. Kromě toho jsou do výběru zelených dluhopisů začleněny určité minimální záruky a vyloučení způsobilosti, aby se zabránilo expozici dluhopisům spojeným s činnostmi, které mají vysoce negativní environmentální a sociální dopady

Závazné ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti (jak jsou stanoveny v regulačních technických normách (RTS) v rámci SFDR) jsou brány v úvahu při každém novém vyvážení indexu prostřednictvím hodnocení investic fondu, které se kvalifikují jako udržitelné.

Po tomto posouzení se následující investice nepovažují za udržitelné investice: (1) společnosti, u nichž se má za to, že alespoň 1 % jejich příjmů pochází z energetického uhlí, které je značně náročné na emise uhlíku a významně přispívá k emisím skleníkových plynů (s přihlédnutím k ukazatelům týkajícím se emisí skleníkových plynů), (2) společnosti, u nichž se má za to, že jsou zapojeny do závažných rozporů souvisejících s ESG (s přihlédnutím k ukazatelům týkajícím se emisí skleníkových plynů, biodiverzity, vody, odpadů a sociálních a zaměstnaneckých věcí), a (3) společnosti, které jsou považovány za zaostávající za srovnatelnými společnostmi v odvětví na základě jejich vysoké expozice a neschopnosti řídit významná rizika souvisejících s ESG (s přihlédnutím k ukazatelům týkajícím se emisí skleníkových plynů, biodiverzity, vody, odpadů, nekorigovaných rozdílů v odměňování žen a mužů a genderové diverzity ve správních radách).

Kromě toho společnosti, které jsou klasifikovány jako porušující nebo jim hrozí porušování obecně uznávaných mezinárodních norem a standardů, zakotvených v zásadách OSN Global Compact (UNGC), v pokynech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti, Hlavních zásadách OSN pro podnikání a lidská práva (UNGP) a jejich základní úmluvy nelze považovat za udržitelné investice. Společnosti, u kterých bylo zjištěno, že mají jakoukoli vazbu na kontroverzní zbraně (s přihlédnutím k ukazatelům týkajícím se vazeb na kontroverzní zbraně), nebudou považovány za udržitelné investice.

(iii) Dodržuje minimální záruky

Emitenti, kteří jsou klasifikováni jako porušující nebo jim hrozí porušování obecně uznávaných mezinárodních norem a standardů, zakotvených v zásadách UNGC, Směrnicích OECD pro nadnárodní společnosti, UNGP a jejich podkladových úmluvách, nebudou považováni za udržitelné investice.

Řádná správa

Do metodologie referenčního indexu jsou začleněny kontroly řádné správy a řízení. Při každém novém vyvážení indexu poskytovatel indexu vyloučí společnosti z referenčního indexu na základě skóre rozporu ESG (které měří zapojení emitenta do rozporů souvisejících s ESG) a vyloučí společnosti, které jsou klasifikovány jako společnosti porušující principy UNGC.

H. Zdroje údajů a jejich zpracování

Zdroje údajů

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Aladdin je provozní systém, který propojuje údaje, lidi a technologie nezbytné pro správu portfolií v reálném čase. Dále jde o hnací článek stojící za analytickými a vykazovacími funkcemi ESG BlackRock. Správci portfolia společnosti BlackRock používají Aladdin k přijímání investičních rozhodnutí, sledování portfolií a k přístupu k informacím o indexech, které informují o investičním procesu, aby bylo dosaženo vlastností ESG fondu.

Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů a poskytovatelů indexů, včetně mimo jiné MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tyto datové sady mohou zahrnovat hlavní skóre ESG, údaje o emisích uhlíku, metriky zapojení podniků nebo rozpory a jsou začleněny do nástrojů Aladdin, které jsou k dispozici správcům portfolia a používají se v investičních strategiích BlackRock. Tyto nástroje podporují celý investiční proces, od výzkumu, přes stavbu portfolia a modelování až po vykazování.

Přijatá opatření k zajištění kvality dat

Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie (a environmentálních a sociálních vlastností nebo udržitelného investičního cíle) produktu. Náš proces zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu k posouzení vhodnosti datových produktů v souladu s platnými regulačními standardy.

Posuzujeme poskytovatele ESG a údaje v pěti hlavních oblastech uvedených níže:
1. Sběr údajů: To zahrnuje mimo jiné posouzení poskytovatelů údajů, kteří jsou podkladovými zdroji údajů, technologie používané k získávání údajů, proces k identifikaci dezinformací a jakékoli použití přístupů strojového učení nebo shromažďování údajů lidmi. Zvážíme také plánovaná vylepšení.
2. Pokrytí údajů: naše hodnocení mimo jiné zahrnuje rozsah, v datový soubor poskytuje pokrytí v celém našem investovatelném prostoru emitentů a tříd aktiv. To bude zahrnovat zvážení zacházení s mateřskými společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a také používání odhadovaných nebo vykazovaných údajů.
3. Metodologie: naše hodnocení zahrnuje mimo jiné zvážení metodologií používaných externích poskytovatelů, včetně zvážení přístupů ke sběru a výpočtu, souladu s odvětvovými nebo regulačními standardy nebo rámci, prahů významnosti a jejich přístupu k chybějícím údajům.
4. Ověření údajů: naše hodnocení bude mimo jiné zahrnovat přístup externích poskytovatelů k ověřování shromážděných údajů a procesy zajišťování kvality, včetně jejich zapojení s emitenty.
5. Operace: posoudíme různé aspekty operací dodavatelů údajů, mimo jiné včetně jejich zásad a postupů (včetně zvážení jakýchkoli střetů zájmů), velikosti a zkušeností jejich týmů pro výzkum údajů, jejich školicích programů a jejich používání externích poskytovatelů.

Kromě toho se společnost BlackRock aktivně účastní jakýchkoli relevantních konzultací s poskytovateli ohledně navrhovaných změn metodologií, pokud jde o datové sady třetích stran nebo metodologie indexů, a předkládá komplexní zpětnou vazbu a doporučení technickým týmům poskytovatelů údajů. Společnost BlackRock často spolupracuje s poskytovateli údajů ESG, včetně poskytovatelů indexů, aby držela krok s vývojem v daném odvětví.

Jak jsou údaje zpracovávány

Ve společnosti BlackRock se naše interní procesy zaměřují na poskytování vysoce kvalitních standardizovaných a konzistentních údajů, které mají být používány investičními profesionály a pro účely transparentnosti a vykazování. Údaje, včetně údajů ESG, jsou přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní a poté zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitními údaji, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladin. Integrovaná technologie BlackRock nám umožňuje shromažďovat údaje o emitentech a investicích napříč různými environmentálními, sociálními a řídicími metrikami a různými poskytovateli údajů a zpřístupňovat je investičním týmům a dalším podpůrným a kontrolním funkcím, jako je řízení rizik.

Použití odhadovaných údajů

Společnost BlackRock se snaží zachytit co nejvíce hlášených údajů od společností prostřednictvím externích poskytovatelů údajů, jak je to možné, nicméně průmyslové standardy týkající se rámců zveřejňování se stále vyvíjejí, zejména s ohledem na výhledové ukazatele. V důsledku toho v určitých případech spoléháme na odhadovaná nebo zástupná opatření od poskytovatelů údajů, abychom pokryli náš široký investovatelný okruh emitentů. I když vzhledem k současným výzvám v oblasti údajů spoléhá společnost BlackRock spoléhá na zásadní množství odhadovaných údajů v celém našem investovatelném prostoru, jejichž úrovně se mohou mezi jednotlivými datovými sadami lišit, ovšem snažíme se zajistit, aby použití odhadů bylo v souladu s regulačními pokyny, a že máme potřebnou dokumentaci a transparentnost od poskytovatelů údajů ohledně jejich metodologií. Společnost BlackRock si uvědomuje důležitost zlepšování kvality svých údajů a pokrytí údajů a pokračuje ve vývoji datových sad dostupných pro své investiční profesionály a další týmy. Pokud to vyžadují místní předpisy na úrovni země, mohou fondy uvádět explicitní úrovně pokrytí údajů. Společnost BlackRock se snaží pochopit použití odhadovaných údajů v indexových metodologiích a zajistit, aby jejich přístupy byly robustní a v souladu s platnými regulačními požadavky a indexovými metodologiemi.

I. Omezení metodologií a údajů

Omezení metodologií

Udržitelné investování je vyvíjející se prostor, a to jak z hlediska pochopení odvětví, tak i regulačních rámců na regionální i globální úrovni. Společnost BlackRock nadále sleduje vývoj probíhajícího zavádění rámce pro udržitelné investování v EU a svých investičních metodologií ve snaze zajistit soulad s tím, jak se mění regulační prostředí. V důsledku toho může společnost BlackRock kdykoli v budoucnu aktualizovat tato zveřejnění a použité metodologie a zdroje údajů, jak se bude vyvíjet tržní praxe nebo budou k dispozici další regulační pokyny.

Prověřování referenčního indexu podle jeho kritérií ESG obvykle provádí poskytovatel indexu pouze při novém vyvážení indexu. Společnosti, které dříve splnily screeningová kritéria referenčního indexu, a proto byly zahrnuty do referenčního indexu a fondu, mohou být nečekaně nebo náhle zasaženy událostí vážného rozporu, která negativně ovlivní jejich cenu, a tím i výkonnost fondu. Pokud jsou tyto společnosti stávajícími složkami referenčního indexu, zůstanou i nadále v referenčním indexu, a proto budou fondem nadále drženy až do příštího plánovaného nového vyvážení (nebo pravidelné kontroly), kdy příslušná společnost přestane tvořit součást referenčního indexu a je možné a proveditelné (podle názoru investičního správce) pozici zlikvidovat. Fond sledující takový referenční index proto může přestat splňovat kritéria ESG mezi novými vyváženími indexu (nebo pravidelnými přezkumy indexu), dokud nebude referenční index znovu vyvážen v souladu se svými indexovými kritérii, kdy bude fond rovněž znovu vyvážen v souladu se svým referenčním indexem. Podobně indexové metodiky, které se zavazují investovat do minimálního procenta udržitelných investic, mohou také klesnout pod tuto úroveň mezi novými vyváženími, ale budou opět uvedeny do souladu v bodě nového vyvážení (nebo poté, jakmile to bude možné).

Omezení údajů

Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Společnost BlackRock pokračuje ve spolupráci s širokou škálou účastníků trhu na zlepšení kvality údajů.

I když každá metrika ESG může mít svá vlastní individuální omezení, za omezení údajů lze obecně považovat mimo jiné následující omezení:
• Nedostatečná dostupnost určitých metrik ESG kvůli odlišným standardům vykazování a zveřejňování, které mají dopad na emitenty, geografické oblasti nebo odvětví.
• Vznikající zákonné standardy podnikového vykazování týkající se udržitelnosti vedoucí k rozdílům v rozsahu, v jakém mohou samotné společnosti podávat zprávy podle regulačních kritérií, a proto mohou být některé úrovně pokrytí metrikami nízké.
• Nekonzistentní používání a úrovně hlášených a odhadovaných údajů ESG u různých poskytovatelů dat, pořízených v různých časových obdobích, což ztěžuje srovnatelnost.
• Odhadované údaje se svou povahou mohou lišit od skutečných čísel v důsledku předpokladů nebo hypotéz používaných poskytovateli údajů.
• Rozdílné názory nebo hodnocení emitentů v důsledku odlišných metodologií poskytovatelů nebo použití subjektivních kritérií. • Většina firemních výkazů ESG a zveřejňování se provádí na roční bázi a jejich vytvoření zabere značnou dobu, což znamená, že tyto údaje jsou vytvářeny se zpožděním vzhledem k finančním údajům. Mohou také existovat nekonzistentní frekvence obnovování údajů mezi různými poskytovateli údajů, kteří takové údaje začleňují do svých datových sad.
• Pokrytí a použitelnost údajů napříč třídami aktiv a ukazateli se může lišit.
• Výhledové údaje, jako jsou cíle související s klimatem, se mohou výrazně lišit od historických a současných metrik v časovém okamžiku.

Další informace o tom, jak se počítají metriky prezentované s indikátory udržitelnosti, se nachází ve výroční zprávě fondu.

Udržitelné investice a environmentální a sociální kritéria

Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím. Účastníci odvětví, včetně poskytovatelů indexů, čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Společnost BlackRock proto vytvořila rámec pro identifikaci udržitelných investic s přihlédnutím k regulačním požadavkům a metodologiím poskytovatelů indexů.

Společnost BlackRock využívá metodologie a data externích poskytovatelů indexů při posuzování, zda investice způsobují značné újmy a zda odpovídají postupům řádné správy. Za určitých okolností mohou být údaje nedostupné, neúplné nebo nepřesné. Navzdory přiměřenému úsilí nemusí být informace vždy k dispozici. V takovém případě poskytovatel indexu provede posouzení na základě svých znalostí o investici nebo odvětví. V určitých případech mohou údaje odrážet akce, které emitenti mohli podniknout až poté, a neodrážejí všechny potenciální případy významné újmy.

Společnost BlackRock provádí důkladnou kontrolu due diligence metodologií udržitelného investování poskytovatele indexu, aby zajistila, že budou v souladu s názory společnosti BlackRock na udržitelné investice.

J. Náležitá péče

Investiční správce provádí hloubkovou kontrolu poskytovatelů indexů a průběžně s nimi jedná s ohledem na metodologie indexů, včetně jejich posouzení kritérií řádné správy a řízení stanovených SFDR, která zahrnují řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a daňových předpisů na úrovni společností, do kterých bylo investováno.

K. Politiky zapojení

Fond

Fond nevyužívá zapojení jako prostředek ke splnění svých závazných závazků k environmentálním nebo sociálním vlastnostem nebo cílům udržitelných investic. Investiční správce nevykonává přímé zapojení se společnostmi/emitenty v rámci indexu, ale jedná přímo s poskytovateli indexu a údajů, aby zajistil lepší analytiku a stabilitu metrik ESG..

Obecné informace

Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních.

Pokud je zapojení konkrétním týmem pro řízení portfolia výslovně označena jako jeden z prostředků, kterými se snaží prokázat závazek k problematice životního prostředí, sociální oblasti a správy v rámci SFDR, budou metody, kterými se ověřuje účinnost takové politiky zapojení, a způsoby, kterými může být taková politika zapojení upravena v případě, že nedosáhne požadovaného dopadu (obvykle vyjádřeného jako snížení stanovených hlavních nepříznivých ukazatelů), popsány v prospektu a informacích na webu daného fondu.

Pokud se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, může to mít různé formy, ale v podstatě by se tým správy portfolia snažil o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní praktiky na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací.

Pokud má tým správy příslušného portfolia obavy ohledně přístupu společnosti k identifikovaným vlastnostem ESG a/nebo hlavním nepříznivým ukazatelům, může se rozhodnout vysvětlit svá očekávání představenstvu nebo vedení společnosti a může dát najevo prostřednictvím hlasování na valných hromadách, že má nevyřešené obavy, obecně hlasováním proti znovuzvolení ředitelů, kteří považují za odpovědné za zlepšení identifikovaných vlastností ESG nebo hlavních nepříznivých ukazatelů.

Bez ohledu na činnosti jakéhokoli konkrétního týmu správy portfolia, na nejvyšší úrovni, jako součást svého svěřenského přístupu, společnost BlackRock rozhodla, že je v nejlepším dlouhodobém zájmu svých klientů prosazovat řádnou správu a řízení společnosti jako informovaný, zapojený akcionář. Ve skupině BlackRock za to odpovídá společnost BlackRock Investment Stewardship. V zásadě díky práci týmu BIS splňuje společnost BlackRock požadavky směrnice o právech akcionářů II (dále jen „SRD II“) týkající se spolupráce s veřejnými společnostmi a dalšími stranami v investičním ekosystému. Kopie Politiky zapojení SRD II společnosti BlackRock se nachází na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Přístup společnosti BlackRock ke správě investic je popsán v Globálních principech BIS a směrnicích pro hlasování na úrovni trhu. Globální principy BIS vymezují naši filozofii správcovství a naše názory na správu a řízení společností a udržitelné obchodní praktiky, které podporují dlouhodobou tvorbu hodnoty společnostmi. Uvědomujeme si, že uznávané standardy a normy firemního řízení se na jednotlivých trzích liší; nicméně věříme, že existují určité základní prvky praxe správy a řízení, které jsou globálně neodmyslitelné pro schopnost společnosti vytvářet dlouhodobou hodnotu. Naše pokyny pro hlasování specifické pro daný trh poskytují podrobnosti o tom, jak BIS implementuje Globální principy – s ohledem na místní tržní standardy a normy – a informují o našich rozhodnutích o hlasování ve vztahu ke konkrétním hlasovacím bodům pro valné hromady akcionářů. Celkový přístup společnosti BlackRock k investiční správě a zapojení se nachází na drese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS se při realizaci svého zapojení může zaměřit na konkrétní témata ESG, která jsou popsána v prioritách hlasování společnosti BlackRock https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Dosažení cíle udržitelných investic

tento fond se snaží dosáhnout cíle udržitelného investování sledováním výkonnosti indexu Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, který je jeho referenčním indexem a který se snaží vybírat dluhopisy klasifikované jako zelené dluhopisy a uplatňuje další vylučující kritéria ESG v souladu se svou metodologií.

Při každém novém vyvážení indexu se referenční index snaží vybrat dluhopisy klasifikované jako zelené dluhopisy a uplatňuje dodatečná vylučovací kritéria ESG v souladu se svou metodologií.

Při každém novém vyvážení indexu (nebo co nejdříve poté, jak je to rozumně možné a proveditelné) se portfolio fondu nově vyváží v souladu s jeho referenčním indexem.

V důsledku uplatňování výběrových kritérií ESG referenčního indexu se očekává, že portfolio fondu bude ve srovnání s indexem Bloomberg Global Aggregate Bond Index, což je široký tržní index složený z majetkových cenných papírů, sníženo.

Další podrobnosti týkající se referenčního indexu jsou k dispozici po zkopírování a vložení následujícího odkazu do webového prohlížeče: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 02-srp-23)

Podíly

Podíly

k 28-čvn-24
Name Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 2,27
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 2,18
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1,08
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 1,06
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,06
Name Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,02
EUROPEAN UNION RegS 2.625 02/04/2048 0,99
EUROPEAN UNION RegS 2.75 02/04/2033 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 4 10/30/2031 0,90
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 0,87
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class D Hedged EUR 9,54 0,04 0,43 11-čvc-24 9,62 8,86 IE00BD0DT578

Správci portfolia

Správci portfolia

Lizi Nicol
Lizi Nicol

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 080 EUR
-19,2%
7 280 EUR
-10,0%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 080 EUR
-19,2%
7 880 EUR
-7,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 200 EUR
2,0%
10 740 EUR
2,4%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 390 EUR
13,9%
12 400 EUR
7,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace