Podíly

EXH9

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 18,1 1,1 -5,3 9,8 1,5 30,9 11,3 9,2 -7,7 13,9
Benchmark (%) 18,1 0,0 -5,0 9,6 2,0 29,5 11,4 8,9 -7,9 13,6
  Od
31-bře-2019
do
31-bře-2020
Od
31-bře-2020
do
31-bře-2021
Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Celkový výnos (%)

k 31-bře-24

2,19 26,84 5,86 2,37 0,85
Benchmark (%)

k 31-bře-24

2,06 26,70 5,66 2,18 0,59
  1y 3y 5y 10y YTD
4,08 4,10 8,37 6,09 6,16
Benchmark (%) 3,88 3,87 8,19 5,87 6,08
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
-0,36 4,07 8,95 2,06 4,08 12,80 49,45 80,58 270,26
Benchmark (%) -0,55 3,88 8,79 1,89 3,88 12,05 48,25 76,97 264,08

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 18-čvn-24
EUR 304 623 576
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
STOXX® Europe 600 Utilities
Nesplacené akcie
k 18-čvn-24
7 932 864
ISIN
DE000A0Q4R02
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
01 března
Cena vytvoření
k 18-čvn-24
39,17
Datum spuštění fondu
08-čvc-02
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,47%
Frekvence výplaty
Až 4x za rok
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
SX6PEX GY
Stornovací cena
k 18-čvn-24
38,02

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 17-čvn-24
27
Dálnopis benchmarku
SX6R
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-kvě-24
16,63%
Poměr P/E
k 17-čvn-24
14,28
Úroveň benchmarku
k 18-čvn-24
EUR 1 314,24
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 14-čvn-24
3,71
Beta 3 roky
k 31-kvě-24
1,004
Poměr P/B
k 17-čvn-24
1,66

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 19-kvě-24
AA
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 19-kvě-24
8,41
Globální klasifikace fondů Lipper
k 19-kvě-24
Equity Sector Utilities
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k 19-kvě-24
433,13
Předpokládané zvyšování teploty MSCI (0 -3,0+ °C)
k 19-kvě-24
> 1.5° - 2.0° C
Pokrytí MSCI ESG v %
k 19-kvě-24
100,00
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 19-kvě-24
97,96
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 19-kvě-24
98
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 19-kvě-24
99,72%
% pokrytí předpokládaného zvyšování teploty MSCI
k 19-kvě-24
99,72%

Co je metrika implicitního zvyšování teploty (ITR)? Zjistěte, co tato metrika znamená, jak se vypočítá a jaké jsou předpoklady a omezení pro tuto progresivní metriku týkající se klimatu.

Za účelem řešení klimatických změn mnoho významných zemí světa podepsalo Pařížskou dohodu. Cíl Pařížské dohody v oblasti teploty je omezit globální oteplování na teplotu nižší než 2 °C nad úrovní před rozvojem průmyslu, ideálně na 1,5 °C, což nám pomůže vyhnout se nejzávažnějším dopadům změny klimatu.


Co je to metrika ITR?

Metrika ITR se používá jako ukazatel souladu s teplotním cílem Pařížské dohody pro společnost nebo portfolio. Metrika ITR využívá cesty k dekarbonizaci 1.55 °C z otevřených zdrojů odvozených od Sítě centrálních bank a orgánů dohledu pro ekologizaci finančního systému (NGFS) Tyto cesty mohou být regionální a odvětvové a mohou stanovit cíl nulové spotřeby do roku 2050 v souladu s průmyslovými standardy GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Tuto funkci využíváme pro všechny skleníkové plyny. Tento vylepšený model ITR zavedla MSCI dne 19. února 2024.


Jak se počítá metrika ITR?

Metrika ITR se počítá na základě aktuální intenzity emisí u společností v portfoliu fondu a také na základě potenciálu, který tyto společnosti mají v oblasti snižování emisí v průběhu času. Pokud by emise v globální ekonomice sledovaly stejný trend jako emise společností v portfoliu fondu, globální teploty by v konečném účinku rostly v tomto rozmezí.


Upozorňujeme, že výpočet zahrnuje pouze podnikové emitenty. Přehledné vysvětlení metodologie MSCI a předpokladů pro její metriku ITR lze najít tady.


Protože metrika ITR se počítá částečně uvážením potenciálu společnosti v portfoliu fondu snižovat své emise v průběhu času, je progresivní a podléhá omezením. V důsledku toho společnost BlackRock zveřejňuje metriku ITR metodologie MSCI pro své fondy v teplotních pásmech. Pásma pomáhají snížit nejistotu přítomnou ve výpočtech a variabilitu metriky.

Jaké jsou klíčové předpoklady a omezení metriky ITR?

Tato progresivní metrika se počítá na základě modelu, který je závislý na několika předpokladech. Kromě toho existují omezení týkající se zadávání dat do tohoto modelu. Důležité je, že metrika ITR se může mezi poskytovateli dat výrazně lišit z různých důvodů vzhledem k metodickým volbám (např. rozdíly v časových horizontech, rozsahu zahrnutých emisí a výpočtech agregace portfolia).

Neexistuje všeobecně uznávaný způsob výpočtu ITR. Neexistuje všeobecně dohodnutá sada vstupů pro výpočet. V současné době se dostupnost vstupních dat liší podle třídy aktiv a trhu. S ohledem na to, že data se stávají dostupnějšími a zpřesňují se v průběhu času, očekáváme, že metodologie metriky ITR se bude vyvíjet a mohla by přinést jiné výstupy. Fondy mohou měnit pásma v závislosti na vývoji metodik. Nejsou-li k dispozici údaje a/nebo dojde k jejich změně, metody odhadu se liší, zejména pokud jde o budoucí emise společnosti.


Metrika ITR odhaduje soulad fondu s teplotním cílem Pařížské dohody na základě posouzení důvěryhodnosti stanovených dekarbonizačních cílů. Neexistuje však záruka, že tyto odhady budou dosaženy. Metrika ITR není odhadem v reálném čase a může se v průběhu času měnit, proto je náchylná k odchylkám a nemusí vždy odrážet aktuální odhad.


Metrika ITR není ukazatelem ani odhadem výkonnosti nebo rizika fondu. Investoři by se při investičním rozhodování neměli spoléhat na tuto metriku a místo toho by se měli podívat na prospekt fondu a řídicí dokumenty fondu. Tento odhad a související informace nejsou určeny jako doporučení pro investování do jakéhokoli fondu, ani nejsou určeny k označení jakékoliv korelace mezi metrikou ITR fondu a jeho budoucí investiční výkonností.

Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 19-kvě-24, na základě držby od 30-dub-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 17-čvn-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 17-čvn-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 17-čvn-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 17-čvn-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 17-čvn-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 17-čvn-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 17-čvn-24
0,00%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 17-čvn-24
100,00%
Procento fondu není pokryto
k 17-čvn-24
0,00%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 0,00 % a pro ropné písky 17-čvn-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

 • Austria

 • Belgium

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Finland

 • France

 • Hungary

 • Italy

 • Liechtenstein

 • Lucembursko

 • Mexico

 • Nizozemsko

 • Norway

 • Německo

 • Poland

 • Singapore

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Sweden

 • Switzerland

 • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 17-čvn-24

% tržní hodnoty

k 17-čvn-24

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXH9 EUR 02-čvn-11 B4MXM64 SX6PEX GY SX6PEX.DE
Berne Stock Exchange SX6PEX EUR 02-úno-21 BMT9V20 SX6PEX BW SX6PEX.BN

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 5 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 560 EUR
-34,4%
3 410 EUR
-19,3%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 560 EUR
-14,4%
9 900 EUR
-0,2%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 360 EUR
3,6%
14 900 EUR
8,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
12 830 EUR
28,3%
17 700 EUR
12,1%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace