Aktier

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Fonden investerar i en betydande andel tillgångar som är denominerade i andra valutor vilket innebär att förändringar för relevanta växelkurser kommer att påverka investeringens värde. Jämfört med mer utvecklade ekonomier kan värdet för investeringar på tillväxtmarknader komma att uppvisa en högre volatilitet på grund av skillnader i allmänt accepterade bokföringsprinciper eller på grund av ekonomisk eller politisk instabilitet. Investeringar i KIna är förknippade med särskilda ytterligare risker, framförallt inom möjligheterna att handla med värdepapper i Kina på grund av faktorer relaterade till likviditet och växling till annan valuta än den kinesiska. På grund av detta kan fonden komma att använda indirekt exponering mot kineiska värdepapper vilket i så fall kan innebära att full exponering mot de kineiska värdepappersmarknaderna inte kan uppnås. De strategier som fonden utnyttjar involverar användandet av derivat vilket möjliggör investeringstekniker som inkluderar både "långa" och "syntetiskt korta" positioner samt skapandet av hävstång med syfte att öka en fonds ekonomiska exponering bortom värdet av dess nettotillgångar. Användandet av derivat på detta sätt kan innebära att fondernas övergripande riskprofil ökar. Fondens investerare bör vara medvetna om att någon garanti avseende positiv avkastning från fonden inte kan ges. Då fonden är en absolutavkastande produkt kan dess utveckling dessutom komma att avvika från allmänna aktiemarknadstrender då såväl positiva som negativa aktierörelser påverkar fondens totala värde. Förvaltaren använder en riskhanteringsprocess för att bevaka och hantera derivatexponering inom fonden. Fonden kan investera i mindre företag vars aktier kan utvecklas mer oförutsägbart och ha lägre likviditet än större företags aktier. Fonden kan komma att investera i börshandlade fonder som är exponerade mot fastighetsrelaterade värdepapper och råvaror (genom ett index). Fastighetsinvesteringar påverkas av förändrade ekonomiska omständigheter, förändrade lokala marknadsförutsättningar samt risker förknippade med förvärv, finansiering och ägande samt förvaltning och försäljning av fastigheter. Det underliggande råvaruindexet kan komma att koncentrera sina investeringar mot utvalda valutaterminer på multinationella marknader. Detta gör den börshandlade fonden extremt beroende av utvecklingen för den aktuella råvarumarknaden. Fonden kan komma att investera mer än 10% av sitt nettoandelsvärde i UCITS-fonder eller/och andra UCI-produkter.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

1,56 -1,94 3,69 6,68 10,27
  10Å Start
10,27 6,85 3,97 - 3,82
  I år 1M 3M 10Å Start
7,85 2,88 1,48 10,27 21,98 21,48 - 20,97

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.okt.2021 USD 35
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 93
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 31.aug.2016
Startdatum 31.aug.2016
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,12%
ISIN LU1417814305
Bloomberg, kortnamn BSAPZ2U
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BZB1TQ5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltarens löpande övervakning av portföljen inkluderar regelbunden portföljgranskning tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen samt Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
PRUDENTIAL PLC 2,91
WUXI APPTEC CO LTD 2,87
SK INNOVATION CO LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,76
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,68
Namn Vikt (%)
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2,49
SHENZHEN TOPBAND CO LTD 2,28
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,27
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 2,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,11
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z2 USD Ingen 121,37 0,35 0,29 121,43 109,20 - LU1417814305 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,23 0,29 0,27 109,35 98,83 - LU1495982511 - -
Class D2 USD Ingen 119,82 0,33 0,28 119,89 108,44 - LU1495982438 - -
Class D2 EUR Ingen 115,88 0,59 0,51 116,73 100,27 - LU1495982602 - -
Class A2 EUR Ingen 112,00 0,56 0,50 112,85 96,87 - LU1417813836 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 110,13 0,31 0,28 110,24 99,46 - LU1417814487 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 108,71 0,29 0,27 108,84 97,92 - LU1417814560 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 106,13 0,28 0,26 106,27 96,14 - LU1417813919 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 112,25 0,31 0,28 112,33 101,73 - LU1417814057 - -
Class A2 GBP Ingen 105,50 0,58 0,55 107,26 95,54 - LU1513020419 - -
Class X2 USD Ingen 130,73 0,47 0,36 130,73 114,90 - LU1417814214 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Dokument

Dokument